فهمیدن [fahmidán] (to understand) conjugation

Persian
54 examples
This verb can also mean the following: comprehend

Conjugation of eiti

present
past
Stems
فهم
fahm
understand
فهمید
fahmid
understood
Participles
فهمنده
fahmandé
understanding
فهمیده
fahmidé
understood
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌فهمم
mí-fahmam
I understand
می‌فهمی
mí-fahmi
you understand
می‌فهمد
mí-fahmad
he/she understands
می‌فهمیم
mí-fahmim
we understand
می‌فهمید
mí-fahmid
you all understand
می‌فهمند
mí-fahmand
they understand
Present progressive tense
دارم می‌فهمم
dấram mí-fahmam
I am understanding
داری می‌فهمی
dấri mí-fahmi
you are understanding
دارد می‌فهمد
dấrad mí-fahmad
he/she is understanding
داریم می‌فهمیم
dấrim mí-fahmim
we are understanding
دارید می‌فهمید
dấrid mí-fahmid
you all are understanding
دارند می‌فهمند
dấrand mí-fahmand
they are understanding
Present perfect tense
فهمیده‌ایم
fahmidé-im
I have understood
فهمیده‌اید
fahmidé-id
you have understood
فهمیده‌اند
fahmidé-and
he/she has understood
فهمیده‌ام
fahmidé-am
we have understood
فهمیده‌ای
fahmidé-i
you all have understood
فهمیده است
fahmidé ast
they have understood
Past tense
فهمیدیم
fahmidim
I understood
فهمیدید
fahmidid
you understood
فهمیدند
fahmidand
he/she understood
فهمیدم
fahmidam
we understood
فهمیدی
fahmidi
you all understood
فهمید
fahmid
they understood
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
فهمم
fahmam
I understood
فهمی
fahmi
you understood
فهمد
fahmad
he/she understood
فهمیم
fahmim
we understood
فهمید
fahmid
you all understood
فهمند
fahmand
they understood
Past imperfect tense
می‌فهمیدیم
mí-fahmidim
I used to understand
می‌فهمیدید
mí-fahmidid
you used to understand
می‌فهمیدند
mí-fahmidand
he/she used to understand
می‌فهمیدم
mí-fahmidam
we used to understand
می‌فهمیدی
mí-fahmidi
you all used to understand
می‌فهمید
mí-fahmid
they used to understand
Past progressive tense
داشتیم می‌فهمیدیم
dấštim mí-fahmidim
I was understanding
داشتید می‌فهمیدید
dấštid mí-fahmidid
you were understanding
داشتند می‌فهمیدند
dấštand mí-fahmidand
he/she was understanding
داشتم می‌فهمیدم
dấštam mí-fahmidam
we were understanding
داشتی می‌فهمیدی
dấšti mí-fahmidi
you all were understanding
داشت می‌فهمید
dâšt mí-fahmid
they were understanding
Pluperfect tense
فهمیده بودم
fahmidé búdam
I had understood
فهمیده بودی
fahmidé búdi
you had understood
فهمیده بود
fahmidé bud
he/she had understood
فهمیده بودیم
fahmidé búdim
we had understood
فهمیده بودید
fahmidé búdid
you all had understood
فهمیده بودند
fahmidé búdand
they had understood
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم فهمید
xâhám fahmid
I will understand
خواهی فهمید
xâhí fahmid
you will understand
خواهد فهمید
xâhád fahmid
he/she will understand
خواهیم فهمید
xâhím fahmid
we will understand
خواهید فهمید
xâhíd fahmid
you all will understand
خواهند فهمید
xâhánd fahmid
they will understand
Imperative mood
-
بفهمید
béfahmid
you understand
-
-
بفهم
béfahm
you all understand
-
Subjunctive present tense
بفهمم
béfahmam
I have understood
بفهمی
béfahmi
you have understood
بفهمد
béfahmad
he/she have understood
بفهمیم
béfahmim
we have understood
بفهمید
béfahmid
you all have understood
بفهمند
béfahmand
they have understood
Subjunctive past tense
فهمیده باشیم
fahmidé bấšim
I understand
فهمیده باشید
fahmidé bấšid
you understand
فهمیده باشند
fahmidé bấšand
he/she understand
فهمیده باشم
fahmidé bấšam
we understand
فهمیده باشی
fahmidé bấši
you all understand
فهمیده باشد
fahmidé bấšad
they understand

Examples of فهمیدن

Example in PersianTranslation in English
. شما گفتی نکته ای برای فهمیدن ، وجود ندارهYou said there's no point in understanding it.
.چون چیزی واسه فهمیدن وجود نداشتThere was nothing to understand.
چیزی برای فهمیدن نیست، تمام این بحث های مربوط به پیشگویی باید سریعا خاتمه پیدا کنندThere's nothing to understand. All this talk about prophecy must end.
البته، فهمیدن اینكه چه كسی توی قلب مرداست مهم ترین چیز در مرده برگرد اون سمتOf course, understanding one's heart is the most important thing in men.
پناه نیوتون از وضع تیره خانواده‌اش اشتیاقش به فهمیدن طرز کار چیزها بود مخصوصا خود طبیعتNewton's refuge from his miserable family life was his passion to understand how things worked especially nature itself.
.چيزي رو که ديدم باور نميکنم .نمي فهمI can't believe what I've seen. I don't understand.
من نمي فهم اون دختره خيلي تو رو دوست داره و من از شنيدن اين واقعا حالم بد مي شه 480 00:I don't understand it.
و همانطور که مي نويسم، ممکنه روشن بشه ...اتفاقاتي که بر ما رفت دلايل خودش رو داشت... .وراي درک و فهم ناقص ما"And as I write, it may become clear that what happened to us had its own reason beyond our poor understanding."
چيزي فهم ناشدني .در اقيانوس در حال انجامهSomething beyond our understanding is happening to the ocean.
آنها نه تنها به دنبال کمک می‌گشتند بلکه به دنبال فهم ریشه‌های پنهان رفتار بشر بودند. ‏They were seeking not just help, but to understand the hidden roots of human behavior.
به بیان دیگر، او فهمید که مانع مصرف این محصولات احساس گناه زنان خانه دار از مصرف آنهاستIn other words he had understood that the barrier to the consumption of the product was housewives' feeling of guilt about using it.
آنچه پدرم درباره گروه‌ها فهمید این بود که آنها قابل انعطاف هستند. ‏ ‏(دختر ادوارد برنیز)‏What my father understood about groups is that they are manipulable.
شرکت "یونایتد فروت" برنیز را وارد کار کرد و او به طور اصولی فهمید که آنچه شرکت یونایتد فروت باید انجام می‌داد ‏(روزنامه نگار، بوستون گلوب)‏ تغییر وضعیت از یک ‏(روزنامه نگار، بوستون گلوب)‏United Fruit brings in Bernays and he basically understood that what United Fruit Company had to do was change this from being a popularly elected government that was doing some things that were good for the people there, into this being,
او فهمید کودتا وقتی کامل انجام شد که شرایط مردم و مطبوعات اجازه داد و او این شرایط را بوجود آورد. ‏He totally understood that the coup would happen when the public and the press when conditions on the public and the press allowed for a coup to happen and he created those conditions.
،تورینگ می‌فهمید که کار او و گودل بیان می‌کرد که اگر ذهن مانند کامپیوتر‌ها عمل می‌کرد آنگه ناتمامیت برای ما هم مصداق داشتTuring understood, that Gödel's and his own work, said that if our minds were computers, then Incompleteness would apply to us, and the limitations of logic, would be our limitations.
او فهمیده بود یا اینکه فکر می‌کرد که .نظریات او هدیه‌ای از طرف خداوند استHe understood or he was thinking that, his ideas were a gift of God.
امروز تازه فهمیده ازدواجی کرده چقدر مزخرف بودهToday he understood that his marriage sucks.
اگه این عبدالله اگه این ماهی بزرگ اگه درست استعاره رو فهمیده باشم طعمه رو بگیرهIf this Abdullah, if this barracuda, if I've understood the metaphor, takes the bait, with what leverage will you secure his cooperation?
.می‌فهممI understand.
.می‌فهمم، چارلز- ویدموره؟I-I understand, Charles. That Widmore?
مطمئن نیستم که منظورت رو می‌فهممI'm not sure I understand what you're saying.
بله،می‌فهممYes, I understand.
می‌فهممI understand.
می‌فهمی من چی می‌گم .ولی فقط می‌تونی کره‌ای حرف بزنیYou can understand what I'm saying, but you can only speak Korean.
حرف‌هامو می‌فهمی؟ - .بله-You... you understand me?
حرفامو می‌فهمی؟Do you understand me?
،اگه می‌فهمی چی می‌گم، واسه جواب بله .چشم‌هات رو باز و بسته کنBlink for "yes" if you understand me.
یعنی اینکه به مردم کمک میکنی، اونا رو می‌فهمیIt means you help people, you understand them.
،تا زمانی که عاشق هم بودیم .همیدگه رو می فهمیدیمAs long as we were in love, we understood each other.
حالا معنیش رو فهمیدیم"Now we understood the meaning of it."
.من ماموریت های عملیات رو فهمیدمI understood the objectives of the operation.
، من فقط فهمیدم که آمدنم به اینجا ، به من این اجازه را داد که خاطره ای را ، با او انتخاب کنمI've only understood that by coming here, that's allowed me to choose a memory with her.
زیرا افراد زیادی را که از آنجا می‌آمدند دیدم‏ و من اشتیاق ها، نا امیدی هاشون و غیره را می‌فهمیدمBecause I saw so many people who came from there and I understood their aspirations, their disappointments and so forth.
وقتی که برای اولین بار این راز رو فهمیدم برام قبض می آمدWhen I first understood the secret I was getting bills every day,
من باید از اول می فهمیدمI should have understood this from the beginning.
و نمیخوام هرکسی وارد اتاقم بشه، فهمیدی؟And I don't want anyone to go into my room, understood?
بنابراین تو قبلا فهمیدیSo you understood me before? - When?
فهمیدی چی گفتمYou understood that.
بالاخره فهمیدی من آدم مطمئنی هستمFinally you understood, I'm safe.
حالا فهمیدیNow understood.
من مي فهممI understood.
§ من گيج شدم، نمي فهمم §I'm so confused, misunderstood
،آره، من هيچوقت نفهميدمش ...اما حالا که بهتر شناختمت .مي فهمم که آليسون چه فکري مي کرده...Yeah, I never understood it before, but now that I know you better I can see what Alison was thinking.
اما شما میدونید به مقالات چکار می تونید بکنید بله ما می فهمیم- But you know what can you do with the papers? - Yes, we understood!
‏من به همه اون آدما فکر میکنم ‏بهتره بفهمیI would have thought, of all people, you might have understood it.
نميتونم بفهم چي رو نميتوني بفهمي ؟I can't understand it. - What?
به خاطر خدا بفهم نمي تونيم برگرديمIn one hour comes the sun. In God's name, understand!
،اين رو بفهم اگه اصلا قادر به .درک چيزي هستيTry to understand that, ifyou're capable of understanding anything!
بفهم چوي- Please understand, it's nothing personal.
من نمي تونم بفهم چي داري مي گيI might not be able to understand you clearly.
اگر من به درستی منظورتون رو فهمیده باشم شما به پدر من مشکوک شدین برای یک جنایت وحشتناک...If I understand you rightly, you have been suspecting my father of a crime so dreadful...
اگه درست فهمیده باشم میره تو صید میگو کار میکنهHe's going to work on a shrimper, if I understand correctly.
خب اگه درست فهمیده باشم الان مایکل هزاران ساله که میخواد یجوری کلاوس رو بُکشهWell, if I understand all this, Mikael has been trying to kill Klaus for eons.
بلكه الان... فهمیده باشی قیمت عشقت چندهPerhaps now you understand the price of your love.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

نامیدن
name

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In