توضیح دادن [touzih dâdán] (to explain) conjugation

Persian
21 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
توضیح ده
touzih deh
explain
توضیح داد
touzih dâd
explained
Participles
توضیح دهنده
touzih dehandé
explaining
توضیح داده
touzih dâdé
explained
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
توضیح می‌دهم
touzih mí-deham
I explain
توضیح می‌دهی
touzih mí-dehi
you explain
توضیح می‌دهد
touzih mí-dehad
he/she explains
توضیح می‌دهیم
touzih mí-dehim
we explain
توضیح می‌دهید
touzih mí-dehid
you all explain
توضیح می‌دهند
touzih mí-dehand
they explain
Present progressive tense
دارم توضیح می‌دهم
dấram touzih mí-deham
I am explaining
داری توضیح می‌دهی
dấri touzih mí-dehi
you are explaining
دارد توضیح می‌دهد
dấrad touzih mí-dehad
he/she is explaining
داریم توضیح می‌دهیم
dấrim touzih mí-dehim
we are explaining
دارید توضیح می‌دهید
dấrid touzih mí-dehid
you all are explaining
دارند توضیح می‌دهند
dấrand touzih mí-dehand
they are explaining
Present perfect tense
توضیح داده‌ایم
touzih dâdé-im
I have explained
توضیح داده‌اید
touzih dâdé-id
you have explained
توضیح داده‌اند
touzih dâdé-and
he/she has explained
توضیح داده‌ام
touzih dâdé-am
we have explained
توضیح داده‌ای
touzih dâdé-i
you all have explained
توضیح داده است
touzih dâdé ast
they have explained
Past tense
توضیح دادیم
touzih dấdim
I explained
توضیح دادید
touzih dấdid
you explained
توضیح دادند
touzih dấdand
he/she explained
توضیح دادم
touzih dấdam
we explained
توضیح دادی
touzih dấdi
you all explained
توضیح داد
touzih dâd
they explained
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
توضیح دهم
touzih déham
I explained
توضیح دهی
touzih déhi
you explained
توضیح دهد
touzih déhad
he/she explained
توضیح دهیم
touzih déhim
we explained
توضیح دهید
touzih déhid
you all explained
توضیح دهند
touzih déhand
they explained
Past imperfect tense
توضیح می‌دادیم
touzih mí-dâdim
I used to explain
توضیح می‌دادید
touzih mí-dâdid
you used to explain
توضیح می‌دادند
touzih mí-dâdand
he/she used to explain
توضیح می‌دادم
touzih mí-dâdam
we used to explain
توضیح می‌دادی
touzih mí-dâdi
you all used to explain
توضیح می‌داد
touzih mí-dâd
they used to explain
Past progressive tense
داشتیم توضیح می‌دادیم
dấštim touzih mí-dâdim
I was explaining
داشتید توضیح می‌دادید
dấštid touzih mí-dâdid
you were explaining
داشتند توضیح می‌دادند
dấštand touzih mí-dâdand
he/she was explaining
داشتم توضیح می‌دادم
dấštam touzih mí-dâdam
we were explaining
داشتی توضیح می‌دادی
dấšti touzih mí-dâdi
you all were explaining
داشت توضیح می‌داد
dâšt touzih mí-dâd
they were explaining
Pluperfect tense
توضیح داده بودم
touzih dâdé búdam
I had explained
توضیح داده بودی
touzih dâdé búdi
you had explained
توضیح داده بود
touzih dâdé bud
he/she had explained
توضیح داده بودیم
touzih dâdé búdim
we had explained
توضیح داده بودید
touzih dâdé búdid
you all had explained
توضیح داده بودند
touzih dâdé búdand
they had explained
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
توضیح خواهم داد
touzih xâhám dâd
I will explain
توضیح خواهی داد
touzih xâhí dâd
you will explain
توضیح خواهد داد
touzih xâhád dâd
he/she will explain
توضیح خواهیم داد
touzih xâhím dâd
we will explain
توضیح خواهید داد
touzih xâhíd dâd
you all will explain
توضیح خواهند داد
touzih xâhánd dâd
they will explain
Imperative mood
-
توضیح بدهید
touzih bédehid
you explain
-
-
توضیح بده
touzih bédeh
you all explain
-
Subjunctive present tense
توضیح بدهم
touzih bédeham
I have explained
توضیح بدهی
touzih bédehi
you have explained
توضیح بدهد
touzih bédehad
he/she have explained
توضیح بدهیم
touzih bédehim
we have explained
توضیح بدهید
touzih bédehid
you all have explained
توضیح بدهند
touzih bédehand
they have explained
Subjunctive past tense
توضیح داده باشیم
touzih dâdé bấšim
I explain
توضیح داده باشید
touzih dâdé bấšid
you explain
توضیح داده باشند
touzih dâdé bấšand
he/she explain
توضیح داده باشم
touzih dâdé bấšam
we explain
توضیح داده باشی
touzih dâdé bấši
you all explain
توضیح داده باشد
touzih dâdé bấšad
they explain

Examples of توضیح دادن

Example in PersianTranslation in English
من شانس آن را برای توضیح دادن.Give me a chance to it to explain.
توضیح دادن حالمو بد میکنهI'm sick of explaining.
احتیاجی به توضیح دادن نیستDo not need to explain
...باید باهاش حرف بزنی .برای توضیح دادن بهش یه فرصت بدهYou've got to talk to her... give her a chance to explain.
یه چیزایی رو نمیشه توضیح داد نگاه کنSome things can't be explained. Look!
. ولی سایمون توضیح داد چراBut Simon explained why.
پدرم توضیح داد که باید همه جا تاریک باشه تا ستاره ها را ببینیDad explained, you need real dark to see stars.
خب ، من فکر میکنم تنها راهی ...که بشه توضیح داد اینه که D.O.D با توجه به بررسی های اونها از زحل پنج برای راه اندازی استفاده میکنن ...که یعنی خیلی بزرگِ و سنگینِ وWell, I think the way it's being explained is they're using a Saturn V to launch a classified DOD payload, uh, which is meant to be very large, very heavy, and, uh apparently unmanned.
واست توضیح داده بودم که من یه عصب شناس هستم ودارم یه مقاله درباره فراموشی ذهنی بدون قاعده می نویسم و ترجیح میدادم که درمانتو بدون هیچ حقوقی و داوطلبانه انجام بدمI explained that I was a neuropsychologist and that I was preparing a paper on atypical psychogenic amnesia, and that I was prepared to treat you on a pro bono basis.
بله، ولی کسی تابحال جزئیاتش رو برات توضیح داده؟Yes, but has anyone explained the details to you?
در اوایل قرن 20ام زمین شناسان توضیح دادند که چگونه موجودات از اقیانوس عبور کرده اندIn the early 20th century, geologists explained how life crossed the oceans by imagining that land bridges had once existed between them.
واقعیت اینه که اولش جایا نظر کولی صاحب رو گرفته بود اما بعد که بهش توضیح دادم که جایا رو یک نجیب زاده دیگه خواسته، من بهش لالیتا رو پیشنهاد کردمThe truth is that Kholi saab was quite taken by Jaya at first, but after I explained to him that she was being coveted by another fine gentleman from abroad, I then steered him towards Lalita.
" من بهش توضیح دادم و اون بهش می گفت : " سنگ شکر گذاریI explained it to him, so we started calling it the gratitude rock.
،همون طور که در قسمت "بی" توضیح دادم ...من استعدادم رو برای نجات جون خودم ...کشف کردمI have explained in portfolio B how I instinctually found the talent to preserve myself.
بهش توضیح دادم که دیگه اینا پای های تو نیستندI explained to him they ain't your pies no more.
همونجور که چندین بار واست توضیح دادم برادرAs i have explained to you repeatedly, brother,
سناتور ، یه چیز رو به من توضیح بدهSenator, explain one thing to me.
وقتی پدرش از دنیا رفته , مجبور نیست که توضیح بده , مجبوره ؟With his dad gone, he didn't have to explain, did he?
این میتونه توضیح بده که چرا یه مقدار از حافظه ات رو از دست دادی و اختلال منطق داریThis would explain your slight memory loss and logic impairment.
.اون احتمالاً داره سعی میکنه سفر زمان رو توضیح بدهHe's probably trying to explain time travel by now.
.زودباش، برام توضیح بدهCome on, explain it to me. All right.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ترجیح دادن
prefer

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'explain':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In