Thay conjugation

Conjugate thay - change

Attention: in Vietnamese, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide one pronouns, it is absolutely the same for the others.

Present tense

Vietnamese FormEnglish TranslationEx.
tôi
thay I change

Past tense

Vietnamese FormEnglish TranslationEx.
tôi
đã thay I changed
tôi
thay rồi I changed

Future tense

Vietnamese FormEnglish TranslationEx.
tôi
sẽ thay I will change

Present progressive tense

Vietnamese FormEnglish TranslationEx.
tôi
đang thay I am changing

Past progressive tense

Vietnamese FormEnglish TranslationEx.
tôi
đã đang thay I was changing

Future progressive tense

Vietnamese FormEnglish TranslationEx.
tôi
đang sẽ thay I will be changing

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for thay

Examples of thay

Example in VietnameseTranslation in EnglishFm.
Anh có nói cả 100 năm tôi cũng không thay đổi suy nghĩ đâu.Couldn't change my mind if you talked for 100 years.
Tôi không định thay đổi suy nghĩ của anh.I'm not trying to change your mind.
Không ai muốn thay cả, anh đang làm rất tốt.Nobody wants to change. You're doing a beautiful job.
Đúng, anh không thể thay đổi suy nghĩ của những người khác đâu.Right. You're not gonna change anybody's mind.
Anh biểu quyết có tội như chúng tôi, rồi người thuyết giáo có giọng nói vàng ngọc làm tan nát trái tim anh - cậu bé tầng lớp hạ lưu không thể tránh khỏi việc trở thành tên giết người - và anh thay đổi biểu quyết.You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.
Nhiều thứ đã thay đổi quanh đây.Things have certainly changed around here.
- Tất cả đã thay đổi.- That's all changed.
Bằng cách nào đó, ông ấy đã thay đổi.He's changed somehow.
"Giỏi lắm! Làm tốt lắm nhưng rất tiếc cậu ạ," "mọi thứ mà cậu đã hy sinh tính mạng vì chúng đã thay đổi."Only to come home, "Well done, good job, but sorry, old boy... ...everything you risked your life for has changed."
-Ông đã thay đổi sự phối hợp phải không?- You changed the coordinates, didn't you, General?
Anh hứa mọi thứ sẽ thay đổi.Things will change. I promise.
Nếu hắn thành công, và có chuyện gì xảy ra với tòa nhà đó... ...thì thứ duy nhất sẽ thay đổi... ...là sáng mai, thay vì đọc báo... ...tôi sẽ đọc đơn xin từ chức của ông Creedy!If he does, and something happens to that building... ... the only thing that will change, the only difference it will make... ... is that tomorrow morning, instead of a newspaper... ... I will be reading Mr. Creedy's resignation!
Chúng tôi sẽ thay đổi ông tiến sĩ. Jones, và tất cả mọi người, từ bên trong.We will change you, Dr. Jones, all of you, from the inside.
Chúng tôi sẽ thay đổi anh, tiến sĩ Jones. Luôn như vậy, từ bên trong.We will change you, Dr Jones, all of you, from the inside.
Điều này sẽ thay đổi cuộc đời em với lại em biết họ nói gì mà.It will change your life. Besides, you know what they say.
Đấy, Tôi đang thay đổi anh,.There. I am changing you.

Questions and answers about thay conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about thay
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Vietnamese conjugation game!

Practice Vietnamese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
nhaydance
phaymill
quayturn
thácwaterfall
thảiwaste
tháido
thamcarpet
thảmcarpet
thámcarpet
thangod
thảowrite
tháodismantle
tháplow
thaubrass
thămcarpet

Other Vietnamese verbs with the meaning change

Verb
biến đổi
cải
đổi
đổi thay
thay đổi

Do you know these verbs?

VerbTranslation
tha hóado
tham mưudo
thán phụcadmire
thanh trừngpurge
thay mặton behalf of
thay phiênalternate
thay vìdo
thắc mắcquestion
thấm thíawell understand
thân chínhdo