Pristatyti conjugation

Conjugate pristatyti - to deliver

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
pristatau I deliver
Tu
pristatai you deliver
Jis/ji
pristato he/she does deliver
Mes
pristatome we deliver
Jūs
pristatote you all deliver
Jie/jos
pristato they deliver

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
pristačiau I did deliver
Tu
pristatei you did deliver
Jis/ji
pristatė he/she did deliver
Mes
pristatėme we did deliver
Jūs
pristatėte you all did deliver
Jie/jos
pristatė they did deliver

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
pristatydavau I used to deliver
Tu
pristatydavai you used to deliver
Jis/ji
pristatydavo he/she used to deliver
Mes
pristatydavome we used to deliver
Jūs
pristatydavote you all used to deliver
Jie/jos
pristatydavo they used to deliver

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
pristatysiu I will deliver
Tu
pristatysi you will deliver
Jis/ji
pristatys he/she will deliver
Mes
pristatysime we will deliver
Jūs
pristatysite you all will deliver
Jie/jos
pristatys they will deliver

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
pristatyčiau I would deliver
Tu
pristatytum you would deliver
Jis/ji
pristatytų he/she would deliver
Mes
pristatytume we would deliver
Jūs
pristatytute you all would deliver
Jie/jos
pristatytų they would deliver

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
pristatyk you deliver!
Jūs
pristatykiteyou all deliver!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for pristatyti

There is no additional usage information for the verb pristatyti.

Examples of pristatyti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
SIDE atsisako pristatyti prekes į šalis, kurios yra neapdraustos.SIDE refuses to deliver to countries that are not covered.
Kai kuriems distiliuoti vyną pageidaujantiems gamintojams gali nepavykti pristatyti vyno iki nustatyto termino.Certain producers wishing to deliver their wine for distillation may be unable to do so by the deadline set.
būtiniausi kokybės reikalavimai, dėl kurių sulygstama atskirai kokybės pakopai, esant iš viso bent 3 pakopoms, nustatomoms pagal lapų išsidėstymą ant stiebo, ir augintojo įsipareigojimas pristatyti perdirbėjui bent šiuos reikalavimus atitinkantį atitinkamos kokybės pakopos žaliavinį tabaką;the minimum quality requirements agreed per quality grade, with a minimum of three grades per position on the stalk, and an undertaking by the farmer to deliver to the processor raw tobacco by quality grade meeting at least those quality requirements;
1998 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2848/98, nustatančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2075/92 taikymo taisykles dėl priemokų schemos, auginimo kvotų ir konkrečios pagalbos, suteikiamos augintojų grupėms žaliavinio tabako sektoriuje [2], 16 straipsnyje nustatyti terminai, iki kurių augintojai perdirbimo įmonėms turi pristatyti žaliavinį tabaką.Article 16 of Commission Regulation (EC) No 2848/98 of 22 December 1998 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 as regards the premium scheme, production quotas and the specific aid to be granted to producer groups in the raw tobacco sector [2], sets the deadlines for producers to deliver raw tobacco to processors.
Ypač sudėtinga buvo pristatyti transportuoti paruoštus ar surinktus ir sandėliuojamus produktus arba rinkti prinokusią produkciją, kuri pernoko ir tapo nebetinkama parduoti.In particular it was impossible to deliver the products which were ready for transport or which had been collected and stored in warehouses, or to collect ripe produce, which as a consequence became overripe and could no longer be marketed normally.
Aš tik pristatau prekę.I just deliver the stuff.
Lš vakaro pristatome Mirandai į namus,And we deliver it to Miranda's apartment every night, and she retu- Don't touch it.
- Taip, aš kai ką pristačiau.- Yes, I was delivering something.
Manyk aš jį pristačiau.Consider him delivered.
Žinau, žinau, aš pristačiau tavo sūnų.I know, I know, I was there delivering your son.
Tu antradienį pristatei prekes į Džozefinos ir Danylo gatvę?Did you make a delivery, Tuesday? On Josephine and Denilson?
- Tu pristatei mus.You have delivered us.
Pagalba skiriama tik tokiu atveju, jeigu pagalbos gavėjas faktiškai pardavė sėklą sėjimui iki metų po derliaus nuėmimo birželio 15 d. „Pardavė“ reiškia laikė kaip atsargas, išstatė pardavimui, siūlė parduoti, pardavė arba pristatė kitam asmeniui.Aid shall be granted only on condition that the seed has in fact been marketed for sowing by the recipient by 15 June of the year following the harvest at the latest. ‘Marketed’ shall mean holding available or in stock, displaying for sale, offering for sale, sale or delivery to another person.
Visi tokie eurų banknotai įrašomi kaip esantys „apyvartoje“ Eurosistemos NCB, kuris juos pristatė būsimam Eurosistemos NCB išankstinio pristatymo tikslu, sąskaitose.Any such euro banknotes shall be recorded as being ‘in circulation’ in the accounts of the Eurosystem NCB that delivered them to the future Eurosystem NCB for the purpose of frontloading.
Pagalbą valstybėms narėms leidžiama suteikti tik tiems augintojams, kurie kiaušinių dėžutes įsigijo iš patvirtintos institucijos ir išsiritusius kokonus pristatė taip pat patvirtintai institucijai.Member States are authorised to grant aid solely to rearers who have obtained their boxes of eggs from an approved body and who have delivered to an approved body the cocoons produced.
Į sutartinius susitarimus, kuriuos pagal Gairių ECB/2006/9 3 straipsnio 3 dalį NCB sudaro su būsimu Eurosistemos NCB, NCB įtraukia specialias nuostatas, numatančias, kad greta tose gairėse nustatytų duomenų teikimo pareigų būsimas Eurosistemos NCB, mutatis mutandis laikydamasis I priedo 3 dalyje ir II priedo 3 dalyje nustatytų apskaitos taisyklių, kas mėnesį teikia ECB I priedo lentelės 4 ir 5 skirsniuose ir II priedo lentelės 4 ir 7 skirsniuose nurodytus duomenų straipsnius, susijusius su visais eurų banknotais ir (arba) monetomis, kuriuos jis skolinasi iš NCB ir kuriuos NCB jam pristatė.An NCB shall include in the contractual arrangements which it concludes with a future Eurosystem NCB pursuant to Article 3(3) of Guideline ECB/2006/9, specific provisions entailing that further to the reporting obligations laid down in that Guideline, the future Eurosystem NCB shall report to the ECB on a monthly basis the data items specified in Sections 4 and 5 of the table in Annex I and Sections 4 and 7 of the table in Annex II, while observing mutatis mutandis the booking rules specified in Part 3 of Annex I and Part 3 of Annex II, relating to any euro banknotes and/or coins which it borrows from and has had delivered to it by an NCB.
Apyvartinės monetos, kurias NCB ir monetas leidžiančios trečiosios šalys pristatė ir debetavo (pardavė) visuomenei.Circulation coins which have been delivered and debited (sold) by the NCB and coin-issuing third parties to the public
Šiandien 18:00 grupė, kurią stebėjome, pristatys heroiną į Bajados priemiestį, kad iškeistų į ginklus.At 1800 today, the group we've been hunting will deliver the heroin to a town on the outskirts of Bayda in exchange for weapons.
Mes juos pristatysime.Saruman will have his prize. We will deliver them.

Questions and answers about pristatyti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about pristatyti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apstatytibuild around
atstatytirebuild
įstatytiinsert
nustatytiset
pasistatytibuild
pastatytibuild
perstatytireconstruct
statytibuild
sustatytiput together
užstatytipledge

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
perstatytireconstruct

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apsikeistiexchange
apžvelgtireview
karūnuoticrown
klūpėtikneel
pakeltiraise
sukrautipile
susimautiscrew up
teptislubricate
užvirtiboil
veržtisstrive