Mund (to can) conjugation

Albanian
147 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
mund
I can
mund
you can
mund
he/she/it can
mundim
we can
mundni
you all can
mundin
they can
Past tense
munda
I
munde
you
mundi
he/she/it
mundëm
we
mundët
you all
mundën
they
Future tense
do të mund
I
do të mundësh
you
do të mundë
he/she/it
do të mundim
we
do të mundni
you all
do të mundin
they
Imperative tense
-
mund
you
-
-
mundni
you all
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
mundja
I
mundje
you
mundte
he/she/it
mundnim
we
mundnit
you all
mundnin
they
Past perfect tense
kam mundur
I
ke mundur
you
ka mundur
he/she/it
kemi mundur
we
keni mundur
you all
kanë mundur
they
Past pluperfect tense
pata mundur
I
pate mundur
you
pati mundur
he/she/it
patëm mundur
we
patët mundur
you all
patën mundur
they
Future perfect tense
do të kem mundur
I
do të kesh mundur
you
do të ketë mundur
he/she/it
do të kemi mundur
we
do të keni mundur
you all
do të kenë mundur
they
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të mund
I
të mundësh
you
të mundë
he/she/it
të mundim
we
të mundni
you all
të mundin
they
Subjunctive past tense
të mundja
I
të mundje
you
të mundte
he/she/it
të mundnim
we
të mundnit
you all
të mundnin
they
Subjunctive past perfect tense
të kem mundur
I
të kesh mundur
you
të ketë mundur
he/she/it
të kemi mundur
we
të keni mundur
you all
të kenë mundur
they
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha mundur
I
të kishe mundur
you
të kishte mundur
he/she/it
të kishim mundur
we
të kishit mundur
you all
të kishin mundur
they
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të mundja
I
do të mundje
you
do të mundte
he/she/it
do të mundnim
we
do të mundnit
you all
do të mundnin
they
Conditional past perfect tense
do të kisha mundur
I
do të kishe mundur
you
do të kishte mundur
he/she/it
do të kishim mundur
we
do të kishit mundur
you all
do të kishin mundur
they
Optative present tense
mundsha
I may can
mundsh
you may can
mundtë
he/she/it may can
mundshim
we may can
mundshit
you all may can
mundshin
they may can
Optative past perfect tense
paça mundur
I
paç mundur
you
pastë mundur
he/she/it
paçim mundur
we
paçit mundur
you all
paçin mundur
they
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
mundkam
I (apparently) can
mundke
you (apparently) can
mundka
he/she/it (apparently) can
mundkemi
we (apparently) can
mundkeni
you all (apparently) can
mundkan
they (apparently) can
Admirative past tense
mundkësha
I
mundkëshe
you
mundkësh
he/she/it
mundkëshim
we
mundkëshit
you all
mundkëshin
they
Admirative past perfect tense
paskam mundur
I
paske mundur
you
paska mundur
he/she/it
paskemi mundur
we
paskeni mundur
you all
paskan mundur
they
Admirative pluperfect tense
paskësha mundur
I
paskëshe mundur
you
paskësh mundur
he/she/it
paskëshim mundur
we
paskëshit mundur
you all
paskëshin mundur
they
participle
gerund present
gerund past
Other
mundur
duke mundur
duke pasë mundur

Examples of mund

Example in AlbanianTranslation in English
- Edhe nëse i gjen ato... ...edhe nëse të tregojnë një menyrë për të mundur Krakenin... ...ti mund të mos jetosh për të shfrytëzuar këshillën e tyre.- Even if you find them... ...even if they show you a way to defeat the Kraken... ...you may not live to exploit their advice.
Mund ta përdorësh për të mundur Leonidhën.You could totally use it to defeat Leonidas.
Kush do kishte menduar se Keli Rejes dhe Xhen Krou në skuadër... ...dhe në pozicion për të mundur Nikëls dhe Grin.Who would have thought Kelly Reyes and Jen Crowe teaming up and in position to take down Nickels and Green.
Mbi euTon Çfarë është euro-ja Ku mund të paguajmë me euroAbout the euro What is the euro Where is the euro used
Me këtë valute, qysh tani mund të blejmë në 12 vende të Bashkimit Evropian, kurse me hyrjen e shteteve të reja në hapësirën-zonën e euros, këto mundësi vetëm sa zgjerohen.It is legal tender in 12 Member States of the European Union, but with the entry of the new States to the euro area, the possibilities will expand.
Periudha e qarkullimit të dyfishtë, ku mund të bëjmë pagesa me tollar dhe euro, periudhë kjo, që do téjete shumë e shkurtër, për këtë arsye është e preferueshme, që para 37. dhjetorit 2006, të depozitojmë sa më tepër para bankënota në llogaritë bankare, sepse, automatikisht në atë mënyrë do të përllogariten në euro.The dual circulation period during which cash payments may be made in tolars and euros will be short, therefore it is advisable to deposit cash in a bank account before 31 December 2006 for it to be automatically converted into euros.
Si mund ta mundim di\xE7ka te atille?How can we possibly beat something like that?
Më vjen mundim nga ameri..-Nuk jemi ne humor sepse na ka dhunuar Francezi i vogelAmerican make me sick. Look, man, we're not in the move for this. Me and my partnerjust got firing by a small Frenchman.
Qeshni sa të mundni.Laugh while you can.
Nuk është me rëndësi sa janë të vjetër, nuk është me rëndësi sa të mëdhenj janë... . . .ata nuk mund të më mundin mua këtu.No matter how old they are, no matter how big they are... ...they can't beat me here.
Djemt dhe vajzat nuk do të mundin t'i ofrohen njeri tjetrit në afërsi më vogël se 20 cm.Boys and girls can't stay the less than 20 centimeters each other
- Tentova, por nuk munda.- I tried it and it didn't work for me.
Ju falemnderit, zoteri. Me vjen mire... qe me ne fund munda t'i provoj te gjitha keto paisje.Thank you sir, I'm finally able to try out all my toys at last.
Ti këtë atëherë nuk munde ta kuptosh.You couldn`t understand, back in those days.
Si munde ta bësh?How'd you do that?
Si munde të paguaje një të panjohur për të më përgjuar?How could you have some guy you don't even know spy on me?
Nëse tash e shfrytzoj, Kjo do të thot se cungu na mundi neve .Use the team now, this stump could say it beat us.
Si mundi të ndodh kjo?How could this happen?
lshte nata jonë e veqantë dhe ne e shtënguam aq gjatë sa mundëm.It was our special night, and we held it for as long as we could.
Ne i mundëm agjentët.We beat the agents.
Ne menduam që do të futet mbrenda... por kjo gjë e pështirë dëshironte që ne të dalim jashtë... ne nuk mundëm të dalim jashtë.We thought it was trying to come in... but this frickin' thing was making sure... we couldn't get out.
- Si mundët tia jepni atij fajIIin?How could you give him my file?
Dhe gjitha ahengjet në këtë botë Nuk mundën ta shuanin epshin tonë.Food turned to ash in our mouths, and all the pleasurable company in the world could not slake our lust.
Me sa duket, ata nuk mundën të ju kontaktojnë?Apparently, they couldn't reach you?
Ndoshta alienët erdhën dhe prenë flokët tuaj kështu që ata mundën të vendosin një përgjues në veshin tend.Maybe aliens came and cut it so they could put a probe in your ear.
Është shumë herët për të thënë se kur do të mund të bëhet antare e BE-s ndonjë nga këto vende.It is too soon to say when any of them may become members of the EU.
Mund të udhëtosh të gjithë botën dhe ende nuk do të mundësh të gjesh asgjë të bukur sa këtu.You can travel the whole world and you'll still never find anything as beautiful as right here.
E dëgjove profecinë e Plakave, nuk do të mundësh Krakenin, aq më pak Hadin.You heard the witches' prophecy, you won't defeat the Kraken, ...much less Hades.
Kur avioni të mos jetë më, ajo gjëja nuk do të mundë të largohet nga ishulli.With that plane gone, that thing won't be able to leave the island.
Unë do të mundë të saj, vuajtje e saj.I will beat her, torment her.
Përndryshe nuk do të mundim të fitojm, sepse bashkimi i dy firmave do të anulohet dhe se do ti shesim mobiljet, dreqi e marrt.Except there won't be anything to win because the London merger will be dead... ...and we'll be selling off the goddamn furniture.
Pas 7 orës do të mundim të shohim këtë pikë.Seven hours from now, we will be able to access this point in our time window.
25 pikë bonus për çdo minutë të mbushur me të cilin ju do të mundni kufirin e kohës.Twenty-five bonus points for each full minute by which you beat the time limit.
Djemt dhe vajzat nuk do të mundin t'i ofrohen njeri tjetrit në afërsi më vogël se 20 cm.Boys and girls can't stay the less than 20 centimeters each other
Si do të mundin ta njihnin njëri-tjetrin?How would they know each other?
Sikur të mundja ta bëja vetëm njëherë.If I only could.
Nuk mendoj se do të mundja.I don't think I could.
- At, a do të mundje...- Father, could you...
Kam fituar në mundje krahu kundër Hollywood.I played hardball with hollywood.
Unë e kam një guri në këpucë të cilin do mundje të ma hjekësh.I have a stone in my shoe. You can remove it.
Por ti do të mundje!Aye, but you may!
Mirret me mundje.He's on the wrestling team.
O sikur të mundte bile lutja të paguaj borxhin tonë prej 700 milion dollarësh.lf only prayer could pay off our 733 million dollar deficit.
Familja e saj nuk mund ta mundte.Her family couldn't handle it.
Nuk mundnim dot thjesht të prisnim gishtat e mëdhenj dhe ti fërkonim bashkë?Couldn't we just cut our thumbs and rub them together?
Luftuam që t'i mundnim.We fought them and defeated them.
Dhe në atë ditë, ai do të dijë mbarë e prapë, nga fillimi në fund, ballë për ballë, që ju bëtë ç'të mundnit, znj. Kollins.And on that day, he'll know from front to back, end to end, heart to soul, that you did everything you could, Mrs. Collins.
Nëse ManoIo nuk do të kishte bërë atë çfarë bëri... ...ata nuk do të mundnin ta zënë SaIazarin dhe MadrigaIin.If Manolo hadn't done what he did... they wouldn't have been able to get Salazar and Madrigal.
dhe u bashkuan të mundnin mercenarët.and joined forces to defeat the mercenaries.
Disa burra nuk do mundnin ta përballonin atë.Some men couldn't handle it.
Kam bërë qk kam mundur, Kay, që t'ju mbroj nga tmerri i kësaj bote.I did what I could, Kay, to protect all of you from the horrors of this world.
Unë e kam dashur, e ai ishte i rrezikuar. Çka kam mundur të bëj tjetër?What could I do?
Ka kaluar koha kur njeriun me gjuajtje ke mundur ta largosh.The time for gun-blastin' a man off his place is passed.
Jimi nuk ka mundur ta përballoj atë bërtitje.That kind of noise Jim don't tolerate.
Më nuk ka mundur ta pranon atë.Poor Jim, he couldn't take it.
Policia nuk ka mundur...The police haven't been able to...
Si ka mundur të dijë që e kisha?How could he have known I had it?
Ka pas lindur me dy hundë dhe e kemi fshehur derisa kemi mundur të paguajmë operacionin.Uh, he was born with two noses and we hid him away till we could afford to cut one off.
Cmenduri, kemi mundur te jemi ne te njejten klase.It's crazy, we could have ended up in the same class.
Të gjitha që i kemi kaluar së bashku, kemi mundur ta kalojmë tërë jetën ashtu.All the special times we had. We complemented each other. We could've built a life together.
Si keni mundur?!How could you?
A keni mundur të kërkoni që të bëhet ekspertiza, para disa vitesh?Were you ever actually asked to identify a body years ago?
Duke grumbulluar informacione në bashkëpunim me autoritetet shqiptare,shërbimet doganore të Serbi-Malit të Zi, kanë mundur tëulin në mënyrë të ndjeshme numrin e autobotëve qëhyjnë me sasi të padeklaruar karburanti.And by poolingintelligence with the Albanian authorities, Serbia and Montenegro's customs services have been able todramatically cut the number of tankers coming in withundeclared fuel.
Ja ka vlejtë barra qeranë, të gjithë kanë mundur të kalojnë një mbrëmje të këndshme dhe të marrin me vete një kujtim.It was worth it so everyone could have a wonderful evening and go home with a gift bag.
Atëherë, Atë, nëse dy të pandehurit, ishin me ju në 8:25 në natën e vrasjes, ata nuk kanë mundur të gjuajn dhe ta vrasin Sen Nokes, si një ndjekje e kënaqshme, a s'është kështu?So, then, Father, if the two defendants... were with you at 8:25 at the night of the murder... they couldn't have shot and killed Sean Nokes, as the prosecution contends.
Në fund të vitit 2003, Komisioni Europian botoi rezultatet e një studimi fizibiliteti sipas të cilit ai shpresonte të mund të rekomondonte hapjen enegociatave për një Marrëveshje të Stabilizim Asociimit me Bosnie e Hercegovinën.At the end of 2003, the European Commission published the results of afeasibility study indicating that it would recommend opening negotiationson a Stabilisation and Association Agreement with Bosnia and Herzegovina, provided that the country first made significant progress inpriority areas of reform.
Bëhet fjalë për një sfidë të mrekullueshme të inxhinierinë civile,pasi duhen ngritur pesë katet e godinës me mbajtës hidraulikë,ndërkohë që duhet vendosur një strukturë e re me kolona guri.Përpara se të mund të fillonte rindërtimi, duhej bërë një punë emadhe përgatitore.It was a formidable civil engineering challenge, because fivefloors of the building needed lifting with hydraulic hoistswhile a new structure of stone columns was inserted.
Është shumë herët për të thënë se kur do të mund të bëhet antare e BE-s ndonjë nga këto vende.It is too soon to say when any of them may become members of the EU.
Lëri të mendojnë se ti nuk je i kënaqur me familjen tonë. Dhe zbulo ç'të mundësh.Make them think that you're not too happy with our family and find out what you can.
Do shkosh tek prindërit e tu sa më shpejt të mundësh dhe do t'i tregosh gjithçka që ata duhet të dinë, për tu bindur se prova që ti dhe, ishte e gabuar.You'll go to your parents as soon as you can, and you'll tell them everything they need to know to be convinced that the evidence you gave was false.
Si mundet një burrë i vdekshëm të përballojë dhe të mundë Krakenin?How may a mortal man face and defeat the Kraken?
Të paktën të mundë t'i largojë dyshimet nga ty.I mean, at least to shift the suspicion away from you. Suspicion?
Përndryshe nuk do të mundim të fitojm, sepse bashkimi i dy firmave do të anulohet dhe se do ti shesim mobiljet, dreqi e marrt.Except there won't be anything to win because the London merger will be dead... ...and we'll be selling off the goddamn furniture.
Ku ka mënyrë më të mirë sesa të mundim "Gjeneralin e tyre të Pathyeshëm" .What better way is there than to defeat their "Invincible General"
Unë udhëtova të shikoja Korporatat... tu lutem atyre të përmbushim Profecinë... dhe të mundim armikun e Njeriut.I travelled to see the Corporations... to plead with them to fulfil the Prophecy... and defeat the enemy of Man.
Qeshni sa të mundni.Laugh while you can.
Nëse mund ta shihni Lockun, qëlloni sapo të mundni. Kuptova!- If you've got a sightline on locke, fire when ready. - roger.
- Epo, mirë zotërinj, të mundni armiqtë e shumtë.-WeIl, Godspeed, good sirs, and may you vanquish your many enemies.
Shokët e mi do të të mundin.I'll get my boys out there.
Andej është vendi. Shokët e mi do të të mundin.The boys are gonna block for you.
Djemt dhe vajzat nuk do të mundin t'i ofrohen njeri tjetrit në afërsi më vogël se 20 cm.Boys and girls can't stay the less than 20 centimeters each other
Po i Ië që të të mundin.You have to let go.
Sikur të mundja ta bëja vetëm njëherë.If I only could.
Gjethmon mendoja se do të mundja një ditë, por kurr nuk i'a thash.I always knew I could, but I never told them.
- At, a do të mundje...- Father, could you...
E di, nuk do të mundje ta nxisje derisa ta marrësh lejen, por mund ta marrësh përreth gjithçka, ok?You know, you won't be able to drive it till you get your permit, but you can take it around the lot, okay?
O sikur të mundte bile lutja të paguaj borxhin tonë prej 700 milion dollarësh.lf only prayer could pay off our 733 million dollar deficit.
Çfarë do të thuash? Çfarë të bëj? Ashtu si të thashë, në përralla kur gjërat duken të pandreqshme... heroi do të bënte diçka të papritur dhe guximtare... qe të mundte të këqinjte, të shpetonte të ardhmen dhe të fitonte vajzën.How could I make it any better? /Well, In the stories I told you, /just when things looked bleakest, /the hero would do something /unexpected and courageous /to beat the bad guy, /save the day, and get the girl!
Nëse do të ishim shumë afër do të mundnim t'i përplasnim.If we're too close, we'll drift right into the back of them.
Dhe në atë ditë, ai do të dijë mbarë e prapë, nga fillimi në fund, ballë për ballë, që ju bëtë ç'të mundnit, znj. Kollins.And on that day, he'll know from front to back, end to end, heart to soul, that you did everything you could, Mrs. Collins.
Nëse ManoIo nuk do të kishte bërë atë çfarë bëri... ...ata nuk do të mundnin ta zënë SaIazarin dhe MadrigaIin.If Manolo hadn't done what he did... they wouldn't have been able to get Salazar and Madrigal.
Nëse Manolo nuk do të kishte bërë atë çfarë bëri... ...ata nuk do të mundnin ta zënë Salazarin dhe Madrigalin.If Manolo hadn't done what he did... ...they wouldn't have been able to get Salazar and Madrigal.
Nuk e kam bërë, që kur ka vdekur Larry, madje të kem mundur të flas me dikë, të jem me dikë.I haven't, since Larry died, even been able to talk to someone, let alone be with someone.
E di, mbret bëhesh vetëm pasi të kesh mundur Shtrigën e Keqe.You see, you only become the king after you defeat the Wicked Witch.
Nëse do të kisha mundur ta bëj atë, do të kisha shpëtuar mijëra njerëz.If I could do it, I could save many thousands of men.
- Patjetër që do të kisha mundur, dhe e gjitha falë teje.I sure could have, thanks to you.
Do të kisha mundur t¹i bashkangjitem ushtrisë.I could have joined the army.
Do të kisha mundur të jemë spijun!I could be a spy!
E di se mendon se me Perlën do të kishe mundur të kishe kapur djallin dhe liruar shpirtin e babait tënd.I know you're thinking that with the Pearl you could have captured the devil and set free your father's soul.
Po të kishe mundur do t¹më kishe zënë.If you could've, you would've.
Po të kishe mundur të bëje çfarëdo e di.. çfarëdo ne botë, çfarë kishe bër?Well if you could do anything... You know... Anything in the world What would you do?
Ky është një bashkim i vogël i mirë, por nuk do të kishe mundur të zgjidhje ndonjë kohë më të keqe se kjoThis is a nice little reunion, but you couldnt have pick a worse possible time.
Ndoshta nëse do të kishe kur së pari të kam kontaktuar, do të kishe mundur ta mbash betimin.Maybe if you had when I first... approached you, you might have been keeping your oath.
Do të kishte mundur ta lëndon... ...por më mirë i ka larguar ato fjalë të këqija.For two pins he'd give him another thrashing. However being a little underweight he would ignore the insult.
Ajo do të kishte mundur ta hapte vetë derën e mallkuar.She could've opened the door her damn self.
Të mos ishte frika e saj dhe kryelartësia do të kishte mundur ta dërgon vrasësin para drejtësisë.If not for her own self-absorption and cowardice... ...she could have brought your son's killer to justice.
Kjo do të na bënte të ndihemi më mirë lidhur me fatin tonë po nëse do të kishim mundur ta shohim atë gjë që na the.It would make us feel a whole lot better regarding our fortunes if we could see that item you told us about.
Do të kishim mundur të pijmë një pije.We could go for a drink or something.
Do të kishim mundur ti lejojmë vetës që të qëndrojmë këtu... duke ju falenderuar llotarisë shtetërore.And we can afford to stay, thanks to Publisher's Clearing House.
Në emër të mbretit Richard, na keni marrë pasurinë si do të kishit mundur të paguani shkretëtirat në asgjë.He's too poor. In the name of King Richard, you have stripped our wealth to pay for foreign adventures.
Dëgjoni... Jam i djegur shumë, dhe vetëm nëse do të kishit mundur...Listen, I'm very badly burned, so if you could just...
Ju të dyja do të kishit mundur të bëni mundje në llaq.Oh, you two girls could mud wrestle for it. - Be ratings gold. - Ew.
Mace të cilat do të kishin mundur të shëronin kancerin....Cats that might've cured cancer.
Do të kishin mundur të të aktivizojnë në polici.You should have been a cop! - They'd have loved you!
Por sytë e tij të mëdhenj të kaltër do të kishin mundur të shkrijnë gjalpin që mbanim në xhep për drekë."But his big blue eyes could melt the butter "you kept in your pocket for lunch.
Vjen nga njohja e drejtëpërdrejtë, për shembull, nëse vëllai im do t'më përgjërohej t'i jap një të dhjetën e kuptueshmërisë sime, nuk do të mundja, sepse ai as që e ka njohurinë e as përvojën të ciën e kam fituar në jetën time.It comes from direct knowledge, for example, if my own brother were to entreat me to give him a tenth part of my understanding, I couldn't, because he has neither the knowledge nor the experience which I have acquired in my life.
Gjethmon mendoja se do të mundja një ditë, por kurr nuk i'a thash.I always knew I could, but I never told them.
Viktor Taransky, pa të cilin nuk do të mundja asgjë.Viktor Taransky, without whom none of this would be possible.
Unë do të mundja të lë ty në det absulutisht pa emër, duke lundruar me anijën time, dhe pastaj duke bërtitur të ta themi emrin. Kuptove?I expect to leave you standing on some beach with absolutely no name at all, watching me sail away on my ship, and then I'll shout the name back to you.
- At, a do të mundje...- Father, could you...
E di, nuk do të mundje ta nxisje derisa ta marrësh lejen, por mund ta marrësh përreth gjithçka, ok?You know, you won't be able to drive it till you get your permit, but you can take it around the lot, okay?
Dhe duke marrë parasysh se genet tuaja jane identike, do të mundje "të futesh ti tek këpucët e tij"..And since your genome is identical to his, you could step into his shoes.
Se je aq i dobët sa që do të mundte të zë peshk me y.- Yeah. It's a fishing joke.
Ai nuk do të mundte të hedhë poshtë gravitetin.He could disprove gravity.
Kush nuk do të mundte?Who couldn't?
Nëse do të mundte do ta pastronte vetë.If she could, she'd clean it herself.
Nëse do të ishim shumë afër do të mundnim t'i përplasnim.If we're too close, we'll drift right into the back of them.
Jo nuk do të mundnim!No we couldn't have!
E ti sikur e din ku do të mundnim?A good boy like you knows a decent place for a drink?
Nëse ManoIo nuk do të kishte bërë atë çfarë bëri... ...ata nuk do të mundnin ta zënë SaIazarin dhe MadrigaIin.If Manolo hadn't done what he did... they wouldn't have been able to get Salazar and Madrigal.
Do të vinin nëse do të mundnin. Edhe ata kanë ngelur këtu si ne.They would if they could, pal They're stuck here just like us
Nëse do të kisha mundur ta bëj atë, do të kisha shpëtuar mijëra njerëz.If I could do it, I could save many thousands of men.
Dhe mendoj... athua do të kisha mundur ta kryeja një vrasje?And I think, "Could I do murder?"
Me siguri se do të kisha mundur, po.I probably could be you. Yeah.
E di se mendon se me Perlën do të kishe mundur të kishe kapur djallin dhe liruar shpirtin e babait tënd.I know you're thinking that with the Pearl you could have captured the devil and set free your father's soul.
Ky është një bashkim i vogël i mirë, por nuk do të kishe mundur të zgjidhje ndonjë kohë më të keqe se kjoThis is a nice little reunion, but you couldnt have pick a worse possible time.
Ajo do të kishte mundur ta hapte vetë derën e mallkuar.She could've opened the door her damn self.
"Mua ajo nuk do të kishte mundur t'më ndodhë.""That could never happen to me."
Kjo do të na bënte të ndihemi më mirë lidhur me fatin tonë po nëse do të kishim mundur ta shohim atë gjë që na the.It would make us feel a whole lot better regarding our fortunes if we could see that item you told us about.
Në emër të mbretit Richard, na keni marrë pasurinë si do të kishit mundur të paguani shkretëtirat në asgjë.He's too poor. In the name of King Richard, you have stripped our wealth to pay for foreign adventures.
Mace të cilat do të kishin mundur të shëronin kancerin....Cats that might've cured cancer.
Shkëmbimi pa pagesë i monedhave follar në bänkat është i mundshëm deri në fund të shkurtit 2007, pas kësaj periudhe, shkëmbimi i kartëmonedhave tollar është i mundur pranë Bankës së Sllovenisë, pa kufizim kohor, kurse shkëmbimi i monedhave metalike tollar është i mundur deri në fund të viti 2016.Cash exchange without charges will be possible at banks until 1 March 2007. After this period it will be possible to exchange tolar banknotes at the Bank of Slovenia without a time limit and free of charge, while the exchange of tolar coins will be possible until the end of 2016.
1. janaT 2007 -14. janaT 2007 - periudha e qarkullimit të dyfishtë të euros dhe tollarit: në këtë kohë, euro është kartëmonedhë vendore, por me para të gatshme, edhe më tutje do të jetë e mundur pagesa edhe në tollar; ï. janar 2007 -1. mars 2007 - është e mundur këmbimi i monedhave pranë bankës, pa përqindje, pas skadimit të këtij afati, këmbimi mund të bëhet në Banken e Sllovenisë, pa kufizim kohe për kartëmonedhate; ndërsa për monedhat metalike tollar, deri në fund të vitit 2016; të gjitha monedhat e regjistruara, por edhe monedhat në llogarinë rrjedhëse, do të llogariten automatikisht në euro prej 1. janarit 2007.1 January 2007 - the date on which the introduction of the euro is scheduled to happen, and by which all other dates are bound; the actual introduction of the euro on 1 January 2007 depends on Slovenia's compliance with the necessary criteria; 1 January 2007 -14 January 2007 - dual circulation period: the euro becomes the Slovenian currency, although pay ments in tolar banknotes and coins will still be possible.
Bëhet fjalë për një strategji të lidhur qartë me perspektivën e hyrjes në BDE, dhe i përshtatet nivelit të zhvillimit të secilit prej vendeve të interesuar, duke bërë te mundur qësecilit të ecë përpara me ritmin përkatës.This is a strategy explicitly linked to the prospect of EU accession and is adjustedto the level of development of each of the countries concerned, allowing them tomove at their own pace.
Ndihmaështë orientuar drejt përforcimit të demokracisë dhe shtetit të së drejtës; të drejtat e njeriut; shoqëria civile dhe shtypi; si dhe operimi i një ekonomie të lirë tregu.Vetëm kështu bëhet e mundur dhënia e një asistence të vlefshme e që bën tëmundur rigjenerimin ekonomik, zhvillimin social dhe reformën strukturore.Help is directed at reinforcing democracy and the ruleof law; human rights; civil society and the media; and the operation of a freemarket economy. In addition, assistance is offered to help generate sustainableeconomic recovery, and promote social development and structural reform.
Progresi relativ i Shqipërisë që nga viti 1997 dhe angazhimi i saj përreformim bënë të mundur shpalljen e negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit, në Janar të vitit 2003.The European Council agreed with the Commission's recommendation tolaunch negotiations for a Stabilisation and Association Agreement in January 2003.
- Të ndjehet se ai ishte duke mundur sistemin.- To feel like he was beating the system.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

mënd
feed

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dërmoj
demolish
laj
wash
mardh
freeze
mësoj
teach
mirësoj
improve
ndaj
divide
ndal
stop
provoj
try
punoj
work
puth
kiss

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'can':

None found.
Learning languages?