Zwiększać (to increase) conjugation

Polish
51 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zwiększam
I increase
zwiększasz
you increase
zwiększa
he/she/it increases
zwiększamy
we increase
zwiększacie
you all increase
zwiększają
they increase
Imperfective future tense
będę zwiększać
I will increase
będziesz zwiększać
you will increase
będzie zwiększać
he/she/it will increase
będziemy zwiększać
we will increase
będziecie zwiększać
you all will increase
będą zwiększać
they will increase
Imperative
-
zwiększaj
you increase!
niech zwiększa
let him/her/it increase
zwiększajmy
let's increase
zwiększajcie
you all increase
niech zwiększają
let them increase
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zwiększałam
I increased
zwiększałaś
you increased
zwiększała
she increased
zwiększałyśmy
we increased
zwiększałyście
you all increased
zwiększały
they increased
Future feminine tense
będę zwiększała
I will increase
będziesz zwiększała
you will increase
będzie zwiększała
she will increase
będziemy zwiększały
we will increase
będziecie zwiększały
you all will increase
będą zwiększały
they will increase
Conditional feminine tense
zwiększałabym
I would increase
zwiększałabyś
you would increase
zwiększałaby
she would increase
zwiększałybyśmy
we would increase
zwiększałybyście
you all would increase
zwiększałyby
they would increase
Conditional perfective feminine tense
zwiększałabym była
I would have increased
zwiększałabyś była
you would have increased
zwiększałaby była
she would have increased
zwiększałybyśmy były
we would have increased
zwiększałybyście były
you all would have increased
zwiększałyby były
they would have increased
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zwiększałem
I increased
zwiększałeś
you increased
zwiększał
he increased
zwiększaliśmy
we increased
zwiększaliście
you all increased
zwiększali
they increased
Future masculine tense
będę zwiększał
I will increase
będziesz zwiększał
you will increase
będzie zwiększał
he will increase
będziemy zwiększali
we will increase
będziecie zwiększali
you all will increase
będą zwiększali
they will increase
Conditional masculine tense
zwiększałbym
I would increase
zwiększałbyś
you would increase
zwiększałby
he would increase
zwiększalibyśmy
we would increase
zwiększalibyście
you all would increase
zwiększaliby
they would increase
Conditional perfective masculine tense
zwiększałbym był
I would have increased
zwiększałbyś był
you would have increased
zwiększałby był
he would have increased
zwiększalibyśmy byli
we would have increased
zwiększalibyście byli
you all would have increased
zwiększaliby byli
they would have increased
Impersonal
zwiększano by
there would be increased
zwiększano by
there would be increased

Examples of zwiększać

Example in PolishTranslation in English
Aby nie zwiększać kosztów administracyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa i właściwe organy, państwa członkowskie powinny mieć również możliwość powierzania roli punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych nie tylko istniejącym służbom w ramach administracji publicznej, lecz także krajowym centrom SOLVIT, izbom handlowym, organizacjom zawodowym i podmiotom prywatnym.In order not to increase administrative costs for enterprises and competent authorities, Member States should also be able to entrust the role of Product Contact Points for Construction not only to existing services within the public administration, but also to national SOLVIT centres, chambers of commerce, professional organisations and private bodies.
Aby usprawnić dostęp małych przedsiębiorstwdo usług finansowych będziemy: identyfikować i usuwać bariery w tworzeniu paneuropejskiegorynku kapitałowego oraz wdrażaniu Financial Services Action Plan i Risk Capital Action Plan, poprawiać stosunki między systemem bankowym i małymiprzedsiębiorstwami przez tworzenie odpowiednich warunkówdostępu do kredytów i kapitału wysokiego ryzyka, zwiększać możliwości dostępu do funduszy strukturalnych i zachęcać Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank) do inicjatyw na rzecz powiększenia funduszy dostępnychdla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność oraz przedsiębiorstw korzystających z najnowszych technologii, w tym takżeinstrumentów kapitałowych.• Identify and remove barriers to the creation of a pan-European capital market and to the implementation of the financial services action plan and the risk capital action plan; • Improve the relationship between the banking system and small enterprises by creating appropriate access conditions to credit and to venture capital; • Improve access to the Structural Funds and welcome initiatives by the European Investment Bank to increase funding available to start-ups and high-technology enterprises, including equity instruments.
Chcą zwiększać swój udział w rynku.They like to increase their market share.
Czasami ponieważ zwiększam dawkę Lexapro, czasami ponieważ mój tata jest w mieście.Sometimes 'cause i increase my lexapro, sometimes because my dad's in town.
Ja awansuję na nowy poziom, zwiększam sobie zdrowie.l'm up a level, increase health.
Kazaliśmy im czekać przeszło dwie godziny. Powoli zwiększam temperaturę w pokoju.They've been waiting over two hours, and we've increased the room temperature.
Redukujesz etaty i strony, ale zwiększasz dochody.Cut back people and pages, you increase revenue.
Spójrz, kiedy masz trawkę, zwiększasz statystycznie szanse na złapanie.Look, every moment you have that weed in your possession, you increase the statistical chances of getting caught.
W każdej sekundzie, gdy tam jesteś, zwiększasz ryzyko narażenia się.Every second you're there, you increase your risk of exposure.
"999" zwiększa możliwość...Okay, "999" increases the odds of... Oh, shh!
"Jego waga zwiększa ryzyko," "że właściwa dawka Thiopentalu nie będzie wystarczająca," "i nie zostanie on dobrze znieczulony.""His weight increases the risk that the correct dose of thiopental... cannot be determined and he will therefore not be properly anesthetized."
"Proszę się pospieszyć... każda zwłoka zwiększa niebezpieczeństwo... odkrycie skarbu... byłoby katastrofą"- Yeah. "Speed imperative." "Every lost moment increases danger."
"zwiększa ciśnienie", zbyt często.and "increases blood flow" way, way too much.
- To zwiększa objętość krwi.It increases blood volume.
/W tym momencie zwiększamy ciężar, który nosicie.At this point will we increase the weight you carry.
Mówi, że dopóki znamy swoje miejsce i nie zwiększamy swej liczby, by nadal mieścić się w jaskiniach, przetrwamy.He says as long as we know our place and don't increase our numbers to beyond that which the caves can hold, we will survive! We will.
Więc zwiększamy dotychczasową dawkę.- Then we must increase what we give him.
"Strach i śmierć są zrewidowane do najpotężniejszych elementów, które zwiększają trwałość budynku. "Fear and death were considered to be the most powerful elements to increase a building's longevity.
- Obecnie. Ale codzienne zastrzyki zwiększają średnią długość życia o czterdzieści procent.At the moment, but daily injections increase life expectancy up to 40 percent.
- Władze zwiększają środki ostrożności...Authorities have increased security at all critical sites.
/Są pewne dowody świadczące /o tym, że pomaga przy ropniach, /które zwiększają /produkcję ropy w mózgu.There's evidence that it can help with intracranial abscess, an increase of pus in the brain.
Adiuwanty to substancje, które podawane wraz z antygenem zwiększają reakcję immunologiczną na ten antygen, a zatem mogą wzmacniać również reakcję alergiczną.Adjuvants are substances that, when co-administered with an antigen, increase the immune response to the antigen and therefore might increase as well the allergic response.
"zwiększaj poziom paranoi swojego wroga""increase the parameter ofceour enemies' paranoia."
Po kryjomu stopniowo zwiększaj ilość czarnego proszku. Szybko straci upodobanie do proszku perskiego.Gradually increase the percentage of black without telling your friend... and he'll lose his taste for the bug powder soon enough.
Tak. Andromeda, stopniowo zwiększaj masę anty-protonów o 10% na godzinę do odwołania.Andromeda, gradually increase the AP Solonoid Valve to increase the anti-proton mass by 10% an hour until my explicit counter-order.
Aż do połowy 2008 r. występował znaczny wzrost handlu morskiego, wraz z którym zwiększała się wielkość przeładunków w portach morskich UE.Up until mid-2008, seaborne trade increased substantially, resulting in increasing volumes being handled by EU seaports.
Dotyczy to w szczególności Hiszpanii, która przez trzy lata z rzędu zwiększała o 25% budżet przeznaczony na badania i rozwój.This could be particularly true of Spain, which has increased its R & D budget by 25% three years in a row.
Jednocześnie wolumen sprzedaży spadł o 1,6 %, a udział rynkowy zmniejszył się o 3,0 punkty procentowe, w miarę jak zwiększała się wielkość i udział rynkowy przywozu.At the same time their sales volume dropped by 1,6 % and their market share fell by 3,0 percentage points, as the volume and market share of imports increased.
Jednocześnie wolumen sprzedaży wzrósł o jedyne 5,1 % przy czym spożycie wzrosło o 10,3 %, a udział rynkowy zmniejszył się o 1,9 punktu procentowego, w miarę jak zwiększała się wielkość i udział rynkowy przywozu.At the same time their sales volume increased by only 5,1 % compared to an increase in consumption of 10,3 % and their market share fell by 1,9 percentage points, as the volume and market share of imports increased.
Konsumpcja zwiększała się w wyniku rosnącego zapotrzebowania na etanoloaminy, z uwagi na szeroki i powiększający się zakres zastosowań.Consumption has been increasing as a consequence of increased demand for ethanolamines, based on a wide and expanding field of applications.
Austria przytoczyła także argument, iż inne czynniki, takie jak brakujące doświadczenie w sektorze bankowym i niski rating konsorcjum wyraźnie zwiększały ryzyko niewypłacalności BB.Austria also argued that other factors such as lack of experience in the banking sector and the lower rating of the Consortium would have significantly increased the risk of insolvency of BB.
Ci ludzie mieli czyste sumienie a ich skargi tylko zwiększały oglądalność.Those people probably don't have a clear conscience and the charges only increased our ratings.
Nawet jeśli znaczenie przemysłowe tych operacji częstokroć było realne, niepotrzebnie podnosiły one poziom ryzyka przemysłowego, na jakie wystawiał się operator i zwiększały ciężar jego finansowych zobowiązań ... Raz jeszcze, nawet jeśli inwestycja mogła wydawać się zachęcająca, jej rozmach może zastanawiać (7,69 miliardów euro, do których należy dodać 1,5 miliarda euro opcji wykupu wystawionych partnerowi oraz program inwestycyjny 6,7 miliarda euro na 7 lat, który w przeważającej mierze powinien być przecież samofinansowany) w momencie, kiedy z racji nabycia Orange zdolność finansowa grupy została mocno nadwyrężona (z zadłużeniem przekraczającym 2,7 razy środki własne) i gdy pojawiły się ewidentne oznaki kryzysu giełdowego ... Cóż, zatem, myśleć o wypowiedzi przed Państwa komisją, Pana Michela Bona w sprawie tej operacji: »Lepiej byłoby ją przerwać, ale już pociągnięto za spust...«”.Even if their industrial value was often real, they needlessly increased the operator's exposure to industrial risks and added to its financial commitments ... Once again, even if the investment may have seemed attractive, questions may be asked about its scale (EUR 7,69 billion, to which must be added EUR 1,5 billion for the repurchase option granted to the other party and an investment programme worth EUR 6,7 billion over 7 years, which was, however, supposed to be largely self-financed), at a time when, owing mainly to the acquisition of Orange, the group's financing capacity was very largely saturated (with an indebtedness more than 2,7 times own funds) and when clear signs were appearing of a stock market crisis ... What is one to think, therefore, of Mr Michel Bon's statement before your commission on this transaction: “It would have been preferable to call it off, but it was too late ...”’.
Od 1995 r. stawki zwiększały się w skali od 2 % do 5 % rocznie.Since 1995 rates have increased in the range of 2 % to 5 % per year.
Jeśli wspólna organizacja rynków, łącznie z systemami wsparcia bezpośredniego finansowanymi przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFOGR), wprowadza ograniczenia produkcji lub limity wsparcia wspólnotowego na poziomie indywidualnych rolników, gospodarstw lub zakładów przetwórstwa, wówczas żadna inwestycja, która zwiększałaby produkcję ponad te ograniczenia i limity nie uzyska wsparcia na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.Where a common market organisation, including direct support schemes financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) places restrictions on production or limitations on Community support at the level of individual farmers, holdings or processing plants, no investment shall be supported under Regulation (EC) No 1698/2005 which would increase production beyond those restrictions or limitations.
Z wyłączeniem sektora mlecznego, jeśli wspólna organizacja rynków, łącznie z systemami wsparcia bezpośredniego finansowanymi przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), wprowadza ograniczenia produkcji lub limity wsparcia wspólnotowego na poziomie indywidualnych rolników, gospodarstw lub zakładów przetwórstwa, wówczas żadna inwestycja, która zwiększałaby produkcję ponad te ograniczenia i limity, nie uzyska wsparcia na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.”;With the exception of the dairy sector, where a common market organisation, including direct support schemes financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) places restrictions on production or limitations on Community support at the level of individual farmers, holdings or processing plants, no investment shall be supported under Regulation (EC) No 1698/2005 which would increase production beyond those restrictions or limitations.’;
To znaczy, że jego osteoblasty masakrycznie zwiększałyby gęstość kości. Opiekunie?Which means his osteoblasts would increase his bone density like crazy.
Dostępne dane Eurostatu wskazują, że przywóz z Indonezji, Tajlandii i Indii, w przypadku którego środki antydumpingowe zostały uchylone z końcem października 2006 r., w wartościach względnych szybko zwiększał się do końca 2006 r. Powyższe dane mogą sugerować, że na rynku wspólnotowym są już dostępne inne źródła zaopatrzenia.The available Eurostat figures show that imports from Indonesia, Thailand and India, for which anti-dumping measures were repealed as from the end of October 2006, have increased rapidly in relative term up to the end of 2006. This may suggest that other sources of supply are already available in the Community market.
Jedna ze stron argumentowała, że przemysł wspólnotowy nie mógł nadążyć za rozwojem rynku Wspólnoty, gdyż w ciągu OD zwiększał on sprzedaż eksportową.One party argued that the Community industry could not follow the expansion of the Community market due to the fact that it had increased its export sales during the IP.
Jednak zauważono również, że: i) przywóz pochodzący od przedsiębiorstwa Samsung zwiększał się w dużo mniejszym tempie niż inny przywóz pochodzący z Republiki Korei w okresie pomiędzy rokiem 2002 a OD; ii) w przeciwieństwie do tego, udział w rynku przywozu pochodzącego od przedsiębiorstwa Samsung w porównaniu z innym przywozem z Republiki Korei zmniejszył się o około 5 punktów procentowych w okresie pomiędzy rokiem 2002 a OD; iii) wynikająca z tego obecność przywozu pochodzącego od przedsiębiorstwa Samsung na rynku wspólnotowym zarówno pod względem wielkości, jak i udziału w rynku była znacząco mniejsza niż obecność innego przywozu z Republiki Korei w OD; oraz iv) porównanie poszczególnych modeli wykazało, że ceny stosowane przez przedsiębiorstwo Samsung, aczkolwiek niższe niż ceny stosowane przez przemysł wspólnotowy, są konsekwentnie wyższe niż ceny przywozu innych producentów z Republiki Korei.However, it is also observed that: (i) imports originating from Samsung increased at a far slower pace than other imports originating in the Republic of Korea during the period 2002 to the IP; (ii) in contrast to other Korean imports, imports originating from Samsung lost around 5 percentage points of market share between 2002 and the IP; (iii) the resulting presence, during the IP, of imports originating from Samsung on the Community market in terms of both volume and market share was substantially smaller than that of other Korean imports; and (iv) the model-to-model price comparison showed that Samsung's prices, albeit lower than those of the Community industry, were consistently higher than those of the other Korean imports.
Jednak, jak wyjaśniono powyżej, przywóz z Chin zwiększał się po cenach, które znacząco podcinały ceny UE w panującej sytuacji.Yet, as explained above, Chinese imports increased at prices that substantially undercut EU prices in the situation at hand.
O ile w 2005 r. przywożone obuwie stanowiło mniej niż połowę obuwia sprzedanego przez przedsiębiorstwo, ten udział procentowy zwiększał się znacząco aż do ODP, kiedy to większość obuwia sprzedawanego przez to przedsiębiorstwo stanowiło już obuwie bezpośrednio nabywane w Azji.Whereas in 2005 imported footwear represented less than half of the volumes of shoes sold by this company, this percentage increased significantly until the RIP in which the majority of the footwear sold by the company was a direct purchase from Asia.
Od 2001 r. do 2003 r. skontrolowani producenci wspólnotowi zwiększali inwestycje, w szczególności z powodu wymiany przestarzałego sprzętu i wyposażenia.From 2001 to 2003 the sampled Community producers continually increased their investments, in particular because of replacement of obsolete machinery and equipment.
Cytrynian trietylu zwiększałby odporność warstwy otoczki, zabezpieczając tabletkę przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, a także zwiększałby czas uwalniania się produktu.Triethyl citrate would increase the film resistance of the coating, protecting the tablet from external environment and also increase the duration of release of the product.
Jest prawdopodobne, że zwiększyłby się popyt na grunty, skoro duży pracodawca zwiększałby swoją działalność zamiast jej ograniczania.Furthermore, it may be correct that the demand for land would increase if a main employer in the city expanded its activities instead of reducing them.
A Japończycy wynaleźli serum, które zwiększało siłę. I szybko regenerowało komórki.The Japanese, they developed a serum... that caused increased strength and rapid cell regeneration.
Obciążenie jest zwiększane w taki sposób, aby przesunięcie kolana zwiększało się o 0,1 i 20 mm/s do chwili, gdy wartość przemieszczenia kolana zostanie przekroczona o 7,0 mm, lub gdy obciążenie przekroczy 6,0 kN.The load shall be increased such that the rate of increase of the shearing displacement of the knee is between 0,1 and 20 mm/s until the shearing displacement of the knee is in excess of 7,0 mm or the load is in excess of 6,0 kN.
Zyski wypłacono zatem częściowo FHH w postaci dywidendy, a częściowo przeznaczono na kapitał zapasowy z zysku zaliczany do kapitału podstawowego, co zwiększało wartość banku i było korzystne dla FHH, wtedy jedynego udziałowca.Proceeds were either distributed to FHH in the form of dividends or channelled into HLB's capital stock as revenue reserves, which, it is claimed, increased their value and benefited FHH as the only shareholder at the time.
Jednak zakupy takie oznaczają wyłożenie środków budżetowych z góry, co zwiększałoby dług publiczny brutto oraz potrzeby finansowe władz publicznych.However, they imply an upfront budgetary outlay which would increase gross public debt and the government’s gross financing requirements.
Nie należy instalować manekina, chyba że urządzenie przytrzymujące dla dzieci jest zaprojektowane w taki sposób, że zainstalowanie manekina zwiększałoby liczbę użytych pasów.The dummy shall not be installed unless the design of the restraint is such that the installation of a dummy would increase the amount of belt used.
Większe zużycie oznaczałoby, że pojazdy musiałyby być w ruchu dłużej niż to konieczne, co zwiększałoby koszty związane z czasem pracy i wynagrodzeniem personelu.Higher consumption would mean that vehicles drive longer than necessary foreseen which would increase time and staff-costs.

More Polish verbs

Related

powiększać
increase
pozwiększać
do

Similar

upiększać
embellish
zwiększyć
increase

Similar but longer

pozwiększać
do

Other Polish verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning languages?