Znajdywać (to do) conjugation

Polish
31 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
znajduję
I do
znajdujesz
you do
znajduje
he/she/it does
znajdujemy
we do
znajdujecie
you all do
znajdują
they do
Imperfective future tense
będę znajdywać
I will do
będziesz znajdywać
you will do
będzie znajdywać
he/she/it will do
będziemy znajdywać
we will do
będziecie znajdywać
you all will do
będą znajdywać
they will do
Imperative
-
znajduj
you do!
niech znajduje
let him/her/it do
znajdujmy
let's do
znajdujcie
you all do
niech znajdują
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
znajdywałam
I did
znajdywałaś
you did
znajdywała
she did
znajdywałyśmy
we did
znajdywałyście
you all did
znajdywały
they did
Future feminine tense
będę znajdywała
I will do
będziesz znajdywała
you will do
będzie znajdywała
she will do
będziemy znajdywały
we will do
będziecie znajdywały
you all will do
będą znajdywały
they will do
Conditional feminine tense
znajdywałabym
I would do
znajdywałabyś
you would do
znajdywałaby
she would do
znajdywałybyśmy
we would do
znajdywałybyście
you all would do
znajdywałyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
znajdywałabym była
I would have done
znajdywałabyś była
you would have done
znajdywałaby była
she would have done
znajdywałybyśmy były
we would have done
znajdywałybyście były
you all would have done
znajdywałyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
znajdywałem
I did
znajdywałeś
you did
znajdywał
he did
znajdywaliśmy
we did
znajdywaliście
you all did
znajdywali
they did
Future masculine tense
będę znajdywał
I will do
będziesz znajdywał
you will do
będzie znajdywał
he will do
będziemy znajdywali
we will do
będziecie znajdywali
you all will do
będą znajdywali
they will do
Conditional masculine tense
znajdywałbym
I would do
znajdywałbyś
you would do
znajdywałby
he would do
znajdywalibyśmy
we would do
znajdywalibyście
you all would do
znajdywaliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
znajdywałbym był
I would have done
znajdywałbyś był
you would have done
znajdywałby był
he would have done
znajdywalibyśmy byli
we would have done
znajdywalibyście byli
you all would have done
znajdywaliby byli
they would have done
Impersonal
znajdywano by
there would be done
znajdywano by
there would be done

Examples of znajdywać

Example in PolishTranslation in English
Widzę moją rolę tutaj aby wyzwać was, każdego z was, aby robić wszystko lepiej, szukać głębiej, znajdywać dziennikarską prawdę w historiach o których opowiemy.I see my role here as challenging each and every one of you to do better, dig deeper, find the journalistic truth in all the stories that we tell.
* Nigdzie indziej nie znajduję spokoju, tylko przy tobie *I don't find peace without you.
- A gdzie cię znajduję, Winona?Well, where do I find you, Winona?
- Gdzie cię znajduję, co? !Where do I find you, huh?
- Nie rosną już tak często jak kiedyś... to jest dziwne, znajduję coraz więcej wysuszonych gałęzi.They don't grow like they used to. It's weird, you have to go further and further to find pines that are not dried up. - What is that?
- Nie znajduję w tym sensu.- It doesn't make any sense.
! Ponieważ, kiedy przetniesz wrzód, co znajdujesz?Because when you cut into an abscess, what do you find?
"Gdzie znajdujesz czapki dla takiego dzieciaka?"Where do you find hats for a kid like that?"
- Gdy tylko wyją syreny znajdujesz jeszcze ciepły posiłek, i gdy wszyscy idą do schronów, bingo!- What is? Soon as the sirens go, you find a big, fat family meal, still warm on the table, with everyone down in the air raid shelter and bingo.
- Gdzie ty je znajdujesz?- Where do you meet these women?
- Gdzie ty znajdujesz takie przyjaciółki?- How do you find these friends?
"Nie znajdujemy krytyków scjentologii"We do not find critics of Scientology
(DZ.U. L 141 z dnia 13 maja 1998 r., s. 6) — które zostało wydane na podstawie dyrektywy 97/33, znajdujemy inne pojęcie kosztu bieżącego.6) which was adopted on the basis of Directive 97/33 — we find a different interpretation of current costs.
- Dobrze, John, a w jakim mieście się znajdujemy?Take it all the way down on the right. And, John, what city are we in right now?
- Gdzie się znajdujemy?- Where are we? - What do you mean?
- Niewątpliwie ironiczne jest to, że znajdujemy w zmniejszającej się przestrzeni. Zacytuję przysłowie Pradawnych:No doubt it's deribelatery ironic that we're in an ever decreasing space.
- Gdzie ich znajdujecie?- Where do you find them?
A jeśli tego nie potraficie, wtedy znajdujecie kogoś, kto to potrafi!And if you can't do it,then you find someone who can!
Chyba nie rozumiecie powagi sytuacji, w której się znajdujecie.I don't think you gentlemen realize the gravity of the predicament that you're in.
Dziwię się że z tym wszystkim, znajdujecie czas na pracę.It's a wonder with all the high jinks, you people ever get any work done.
Gdzie ich znajdujecie?Where do you Raynauds find them?
"Wyznaję, że nie kocham cię, oczami moimi, one w tobie tysiące defektów znajdują, lecz serce moje, które kocha to czym one wzgardziły które wbrew spojrzeniu jest zadowolone, by ubóstwiać. ""In faith, I do not love thee with mine eyes, for they in thee a thousand errors see, but 'tis my heart that loves what they despise who in despite of view are pleased to dote."
(IHN)]],przynajmniej od dwóch lat wolne od objawów klinicznych czy innych objawów (1)[VHS] (1)[oraz] (1)[IHN],pochodzą z terytorium (2) gdzie podjęto wszystkie konieczne środki (16) mające na celu zapobieganie wprowadzeniu chorób.]lub(1) [pochodzą z hodowli, która nie ma połączenia z ciekiem wodnym lub z wodami przybrzeżnymi czy z ujściami rzek i nie znajdują się w niej żadne ryby z gatunków uznanych za podatne (6) na (1) [VHS] (1) [oraz] (1) [IHN].]lub(1) [pochodzą z hodowli, która ma połączenie z ciekiem wodnym lub z wodami przybrzeżnymi czy z ujściami rzek, lecz w przypadku których właściwe władze uznały, że ani hodowla, ani ciek wodny, wody przybrzeżne lub ujścia rzek nie zawierają żadnych ryb z gatunków uznanych za podatne(6) na (1) [VHS] (1) [oraz] (1) [IHN].]].(IHN)]],since at least two years have been free of clinical and other signs of (1)[VHS] (1) (1)[IHN],originate from a territory (2) where all necessary measures (16) are taken to prevent the introduction of diseases.]Or(1) [originate from a farm that is not connected with a watercourse, or with coastal or estuarial waters and does not contain any fish of the species considered as susceptible (6) to (1) [VHS] (1) (1) [IHN].]Or(1) [originate from a farm that is connected with a watercourse, or with coastal or estuarial waters but where the competent authority has recognised that neither the farm, nor the watercourse, or coastal or estuarial waters contain any fish of the species considered as susceptible (6) to (1) [VHS] (1) (1) [IHN].]].
(Szczegółowy opis stosowanej metodyki i wyników oceny, jak również jej krytyczna ocena opracowana przez Komisję, znajdują się w sekcji IX.3.3 poniżej).(A detailed description of the methodologies used and the outcome of the evaluation, as well as its critical assessment by the Commission, are to be found in section IX.3.3 below.)
- Jak oni mnie znajdują?- How do they find me?
Jako wspùlny cel musimy obra┗ sobie otwarcie tych drzwi na caı┕ szeroko┾┗ w 1996 r., aby jeszcze bardziej zwi┢kszy┗ znajduj┕ce si┢ w naszej dyspozycji mo〉liwo┾ci ksztaıtowania Europy, bowiem jestem dogı┢bnie przekonany, 〉e demokratyczna Europa obywateli b┢dzie Europ┕ subsydiarn┕ i Europ┕ regionùw, albo w ogùle jej nie b┢dzie.Our common goal must be to open the door wide in 1996 in order further to strengthen the opportunities we have to help shape Europe, as I am deeply convinced that if it is to be anything at all, a democratic Europe of citizens must be a Europe of regions that respects the principle of subsidiarity.'
Niczego nie znajduj, bo jeśli się okaże, że to nie był wypadek nie będą za to odpowiedzialni i nie wypłacą mi odszkodowania.Don't find anything because if this is not an accident, then they're not responsible, and then they don't have to pay.
Pozostaje ona najwikszym darczyc na rzecz pastw znajduj-cych si wpotrzebie, jest najwaniejsz potg handlow na wiecie iwypracowała– wspieran narzdziami zarzdzania kryzysowego– wspóln polityk bezpieczestwa iobrony, któr naley wdalszym cigu wzmacnia.It remains the largest donor to countries in need, it is the first trading power in the world, and it has developed a common security and defence policy supported by crisis management tools which should be further reinforced.
Wskazówki nie znajduj siebie, wiesz.Clues don'tfind themselves, y ou know.
Matka zawsze znajdywała pracę kiedy jej potrzebowała, więc ojciec nie narzekał za bardzoMy mother seemed to always find work when she needed it, so my father didn't complain that much.
Jak ją pan znajdywał?And how did you find it?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?