Zaspokajać (to meet) conjugation

Polish
16 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zaspokajam
I meet
zaspokajasz
you meet
zaspokaja
he/she/it meets
zaspokajamy
we meet
zaspokajacie
you all meet
zaspokajają
they meet
Imperfective future tense
będę zaspokajać
I will meet
będziesz zaspokajać
you will meet
będzie zaspokajać
he/she/it will meet
będziemy zaspokajać
we will meet
będziecie zaspokajać
you all will meet
będą zaspokajać
they will meet
Imperative
-
zaspokajaj
you meet!
niech zaspokaja
let him/her/it meet
zaspokajajmy
let's meet
zaspokajajcie
you all meet
niech zaspokajają
let them meet
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaspokajałam
I met
zaspokajałaś
you met
zaspokajała
she met
zaspokajałyśmy
we met
zaspokajałyście
you all met
zaspokajały
they met
Future feminine tense
będę zaspokajała
I will meet
będziesz zaspokajała
you will meet
będzie zaspokajała
she will meet
będziemy zaspokajały
we will meet
będziecie zaspokajały
you all will meet
będą zaspokajały
they will meet
Conditional feminine tense
zaspokajałabym
I would meet
zaspokajałabyś
you would meet
zaspokajałaby
she would meet
zaspokajałybyśmy
we would meet
zaspokajałybyście
you all would meet
zaspokajałyby
they would meet
Conditional perfective feminine tense
zaspokajałabym była
I would have met
zaspokajałabyś była
you would have met
zaspokajałaby była
she would have met
zaspokajałybyśmy były
we would have met
zaspokajałybyście były
you all would have met
zaspokajałyby były
they would have met
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaspokajałem
I met
zaspokajałeś
you met
zaspokajał
he met
zaspokajaliśmy
we met
zaspokajaliście
you all met
zaspokajali
they met
Future masculine tense
będę zaspokajał
I will meet
będziesz zaspokajał
you will meet
będzie zaspokajał
he will meet
będziemy zaspokajali
we will meet
będziecie zaspokajali
you all will meet
będą zaspokajali
they will meet
Conditional masculine tense
zaspokajałbym
I would meet
zaspokajałbyś
you would meet
zaspokajałby
he would meet
zaspokajalibyśmy
we would meet
zaspokajalibyście
you all would meet
zaspokajaliby
they would meet
Conditional perfective masculine tense
zaspokajałbym był
I would have met
zaspokajałbyś był
you would have met
zaspokajałby był
he would have met
zaspokajalibyśmy byli
we would have met
zaspokajalibyście byli
you all would have met
zaspokajaliby byli
they would have met
Impersonal
zaspokajano by
there would be met
zaspokajano by
there would be met

Examples of zaspokajać

Example in PolishTranslation in English
Co prawda różne kategorie mają zasadniczo zaspokajać potrzeby różnych odbiorców końcowych, odbiorcy końcowi regularnie wykorzystują rowery konkretnych kategorii do różnych zastosowań.While it is true that different categories are in principal intended to meet different end users requirements, end-users will regularly put a bicycle in a particular category to a variety of uses.
Do 2020 roku Unia zamierza o co najmniej 20% obniżyć emisję gazów cieplarnianych, o 20% obniżyć zużycie energii (poprzez zwiększenie wydajności energetycznej), a 20% zapotrzebowania na energię zaspokajać ze źródeł odnawialnych.By 2020, the EU aims to cut greenhouse gases by at least 20%, to save 20% of energy consumption through increased energy efficiency, and to meet 20% of energy needs from renewable sources.
Dodatkowo, aby skuteczniej zaspokajać potrzeby obywateli i decydentów Europy, EAŚ będzie nadal opracowywać bardziej zintegrowane wskaźniki, łączące wymiar ekologiczny, ekonomiczny i społeczny z wymiarem terytorialnym.In addition, to meet the needs of citizens and policy-makers across Europe most effectively, the EEA will continue to develop more integrated indicators that combine the environmental, economic and social dimensions as well as the territorial dimension.
Bella zaspokaja jego potrzeby.Bella meets a need.
To wtedy zaczęliśmy zbierać informacje i zaczęliśmy oddziaływać na szkolny okręg, mówiąc, "Nie zaspokajacie naszych potrzeb i... spójrzcie, chcemy iść na studia".That's when we started to gather that information and started interacting with the school districts, saying, "You're not meeting our needs, and-- lookit, we want to go to college."
Europejscy producenci tlenku glinu obecnie nie zaspokajają popytu wewnątrz Europy i uchylenie zwolnień przyczyniłoby się do wzrostu przywozu tego produktu z innych części świata.The European alumina producers currently do not meet internal European demand and the revocation of the exemptions would result in increased imports from other parts of the world.
Jeśli chodzi o pozyskiwanie kapitału właścicielskiego dla MŚP w regionie West Midlands w przedziale od 0,5 do 2 mln GBP – co jest głównym celem Investbx – istniejące rynki oferujące finansowanie kapitałowe MŚP nie zaspokajają wystarczająco tego popytu według władz Zjednoczonego Królestwa, a zatem nie rozwiązują kwestii nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku.As regards raising equity finance for SMEs in the West Midlands in the area of between GBP 0,5 and 2 million — which is the primary objective of Investbx — the existing market places which offer equity financing to SMEs do not sufficiently meet the demand according to the UK authorities and thus do not resolve the market failure.
Obserwujemy rosnące niezadowolenie z systemów szkolnictwa, ponieważ nie zaspokajają one potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy.There is growing discontent with the educational system because it is not meeting the demands of the knowledge society.
Po ujawnieniu ostatecznych ustaleń rząd ChRL argumentował, że fakt, iż moce produkcyjne przemysłu unijnego w żadnym razie nie zaspokajają popytu unijnego, jest bez znaczenia, ponieważ wielkość sprzedaży modułów przez przemysł unijny zmniejszyła się wraz ze spadkiem konsumpcji, a także powtórzył, że to spadek konsumpcji między 2011 r. a OD spowodował istotną szkodę przemysłu unijnego.Following final disclosure, the GOC argued that the fact that the Union industry's capacity did in any event not meet the Union demand is irrelevant since the sales volume of modules of the Union industry decreased in line with the decrease in consumption and reiterated that the decrease in consumption between 2011 and the IP caused the material injury suffered by the Union industry.
Po ujawnieniu ostatecznych ustaleń rząd ChRL argumentował, że fakt, iż moce produkcyjne przemysłu unijnego w żadnym razie nie zaspokajają popytu unijnego, jest bez znaczenia, ponieważ wielkość sprzedaży modułów przez przemysł unijny zmniejszyła się wraz ze spadkiem konsumpcji. Powtórzył też, że to spadek konsumpcji między 2011 r. a OD spowodował istotną szkodę przemysłu unijnego.Following final disclosure, the GOC argued that the fact that the Union industry's capacity did in any event not meet the Union demand is irrelevant since the sales volume of modules of the Union industry decreased in line with the decrease in consumption and reiterated that the decrease in consumption between 2011 and the IP caused the material injury suffered by the Union industry.
Rada Stanu uznała z jednej strony, że rozporządzenie Rady nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczące stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich nie stanowi „przeszkody dla szacowania rzeczywistego zapotrzebowania na usługi użyteczności publicznej łącznie dla każdej linii lub trasy w całym okresie wykonywania umowy lub w okresach, które umowa ta rozróżnia, bez konieczności dochodzenia, czy zapotrzebowanie to jest uzasadnione nieprzerwanie w tym okresie lub tych okresach; że – w związku z tym – klasyfikując jako niezgodne z tym rozporządzeniem warunki specyfikacji ze względu na fakt, że wymagana od ugrupowania-zleceniobiorcy usługa dodatkowa na liniach Marsylia – Ajaccio, Marsylia – Bastia i Marsylia – Propriano, której celem było zintensyfikowanie w okresach największego nasilenia ruchu usługi podstawowej świadczonej na tych samych liniach przez cały rok, musiała odpowiadać rzeczywistemu zapotrzebowaniu na tę usługę użyteczności publicznej odrębną od zapotrzebowania, które zaspokajała usługa podstawowa, apelacyjny sąd administracyjny w Marsylii popełnił błąd co do prawa”.The Council of State considered firstly that Council Regulation No 3577/92 of 7 December 1992 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport within Member States does ‘not preclude an overall assessment of the real public service need for each line or journey over the entire period of performance of the contract or any periods distinguished therein, without it being necessary to examine whether this need is justified continuously during that period or those periods; as a result, the Administrative Court of Appeal of Marseille committed an error of law when it ruled that the contractual conditions were incompatible with the regulation on the grounds that the additional service required from the concession-holding group on the Marseille-Ajaccio, Marseille-Bastia and Marseille Propriano lines, which were set up to reinforce the permanent service provided on these lines throughout the year during the peak periods, had to meet a real public service need that is different to the public service need met by the permanent service’.
Saleh Mohammad Kakar jest handlarzem narkotyków prowadzącym zorganizowaną sieć przemytniczą w prowincjach Kandahar i Helmand w Afganistanie, która zaspokajała logistyczne i finansowe potrzeby talibów.Saleh Mohammad Kakar is a narcotics trafficker who has run an organized smuggling network in Kandahar and Helmand Provinces, Afghanistan, which met Taliban logistical and financial needs.
Saleh Mohammad Kakar jest handlarzem narkotyków, prowadzącym zorganizowaną sieć przemytniczą w prowincjach Kandahar i Helmand w Afganistanie, która zaspokajała logistyczne i finansowe potrzeby talibów.Saleh Mohammad Kakar is a narcotics trafficker who has run an organized smuggling network in Kandahar and Helmand Provinces, Afghanistan, which met Taliban logistical and financial needs.
Saleh Mohammad Kakar jest handlarzem narkotyków, prowadzącym zorganizowaną sieć przemytniczą w prowincji Kandahar i Helmand w Afganistanie, która zaspokajała logistyczne i finansowe potrzeby talibów.Saleh Mohammad Kakar is a narcotics trafficker who has run an organized smuggling network in Kandahar and Helmand Provinces, Afghanistan, which met Taliban logistical and financial needs.
wycofanie się lidera na rynku, Dexii, która do 2008 r. zaspokajała 40 % zapotrzebowania sektora;the withdrawal of the market leader, Dexia, which met 40 % of the sector’s needs up to 2008;
Jednakże z jej stwierdzenia wynika, że nie zaspokajał jej tak jak ja.Though she did state something to the effect that he didn't quite satisfy her like I used to.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'meet':

None found.
Learning languages?