Zaowocować (to result) conjugation

Polish
23 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaowocuję
I will result
zaowocujesz
you will result
zaowocuje
he will result
zaowocujemy
we will result
zaowocujecie
you all will result
zaowocują
they will result
Imperative
-
zaowocuj
you result!
niech zaowocuje
let him/her/it result
zaowocujmy
let's result
zaowocujcie
you all result
niech zaowocują
let them result
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaowocowałam
I resulted
zaowocowałaś
you resulted
zaowocowała
she resulted
zaowocowałyśmy
we resulted
zaowocowałyście
you all resulted
zaowocowały
they resulted
Future feminine tense
zaowocuję
I will result
zaowocujesz
you will result
zaowocuje
she will result
zaowocujemy
we will result
zaowocujecie
you all will result
zaowocują
they will result
Conditional feminine tense
zaowocowałabym
I would result
zaowocowałabyś
you would result
zaowocowałaby
she would result
zaowocowałybyśmy
we would result
zaowocowałybyście
you all would result
zaowocowałyby
they would result
Conditional perfective feminine tense
zaowocowałabym była
I would have resulted
zaowocowałabyś była
you would have resulted
zaowocowałaby była
she would have resulted
zaowocowałybyśmy były
we would have resulted
zaowocowałybyście były
you all would have resulted
zaowocowałyby były
they would have resulted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaowocowałem
I resulted
zaowocowałeś
you resulted
zaowocował
he resulted
zaowocowaliśmy
we resulted
zaowocowaliście
you all resulted
zaowocowali
they resulted
Future masculine tense
zaowocuję
I will result
zaowocujesz
you will result
zaowocuje
he will result
zaowocujemy
we will result
zaowocujecie
you all will result
zaowocują
they will result
Conditional masculine tense
zaowocowałbym
I would result
zaowocowałbyś
you would result
zaowocowałby
he would result
zaowocowalibyśmy
we would result
zaowocowalibyście
you all would result
zaowocowaliby
they would result
Conditional perfective masculine tense
zaowocowałbym był
I would have resulted
zaowocowałbyś był
you would have resulted
zaowocowałby był
he would have resulted
zaowocowalibyśmy byli
we would have resulted
zaowocowalibyście byli
you all would have resulted
zaowocowaliby byli
they would have resulted
Impersonal
zaowocowano by
there would be resulted
zaowocowano by
there would be resulted

Examples of zaowocować

Example in PolishTranslation in English
(edukacja szkolna). Inne sukcesyodnoszą się do organizacji działań przedsiębiorczych niektórych miastw innych miastach partnerskich; równoległego eksperymentu głosowania przez Internet w dwóch samorządach; wymianyuczniów, która zaowocowała powstaniem przewodników turystycznych; wprowadzeniem nagrodykulturalnej i nazywaniem ulicna cześćmiastpartnerskich.Other successesinclude the setting up ofentrepreneurialactivitiesbysome townsin other partnertowns; a parallele-voting experimentin two municipalities;studentexchangesthatresulted in the production oftravelguides; the launch ofa culturalprize and the naming ofroadsinhonour ofpartner towns.
Działalność centrum w tych dziedzinach zaowocowała licznymi konferencjami i publikacjami, w tym stałą rubryką na temat „polityki zewnętrznej; działania zewnętrzne Unii Europejskiej” w Annuaire de Droit européen; Les défis d’une adhésion de la Turquie à l’Union européenne (2006, pod wspólną redakcją z Edwanem Lannonem i Joel Lebullengerem); oraz Le partenariat entre l’Union européenne et les Amériques (1999, red. Catherine Flaesch-Mougin i Joel Lebullenger). Wymiar prawny stosunków zewnętrznych UE zajmuje również poczesne miejsce w obszernym opracowaniu Le droit de l’Union européenne en principes – Liber amicorum en l’honneur de Jean Raux (2006, red. Catherine Flaesch-Mougin).The Centre’s activities in this field have resulted in numerous conferences and publications, including the annual rubric on "external policies; external actions of the European Union" in the Annuaire de Droit européen; Les défis d’une adhésion de la Turquie à l’Union européenne (2006, edited by Edwan Lannon and Joel Lebullenger); and Le partenariat entre l’Union européenne et les Amériques (1999, edited by Catherine Flaesch-Mougin and Joel Lebullenger).
Jako że ta relacja zaowocowała ciążą, a pani nie okazuje skruchy... Cytuję:The fact that this relationship has resulted in a pregnancy and you show absolutely no remorse, saying, and I quote,
Próba skompensowania wyższej ceny surowców przez podniesienie cen sprzedaży furoaldehydu zaowocowała zmniejszeniem sprzedaży.The attempt to compensate the higher raw material costs by increased sales prices of furfuraldehyde resulted in reduced sales.
Runda urugwajska zaowocowała powstaniem nowej organizacji, Światowej Organizacji Handlu, powołanej na mocy porozumień z Marrakeszu z dnia 15 kwietnia 1994 r.The Uruguay Round resulted in the creation of a new organisation, the WTO, through the Marrakesh agreements of 15 April 1994.
Dyskusje te zaowocowały publikacją białej księgi oraz planu działania (biała księga„Przestrzeń kosmiczna: nowa granica dla rozszerzającej się Unii – plan działania na rzecz realizacji europejskiej polityki kosmicznej”, COM(2003) 673)).These discussions resulted in the publication of a White Paper and an action plan (White Paper‘Space: a new frontier for an expanding Union — An action plan for implementing the European space policy’ (COM(2003) 673)).
Negocjacje zaowocowały zawarciem w dniu 4 czerwca 2002 r.„porozumienia” między stronami dotyczącego tymczasowego przedłużenia niektórych praw urzędników oraz możliwości zaoferowania środków, takich jak wcześniejsze emerytury, służących zmniejszeniu zatrudnienia [27].The negotiations resulted in an ‘understanding’ between the parties on 4 June 2002 on a temporary continuation of certain civil servant rights and the possibility to offer measures, such as early pension, aimed at reducing the work force [27].
Ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej zaowocowały nowym i wzmocnionym zestawem międzynarodowych instrumentów prawnych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji: w lipcu 2005 r. państwa strony przyjęły poprawkę do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych; Międzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego (konwencja o terroryzmie jądrowym) została otwarta do podpisu we wrześniu 2005 r.; zaś w kwietniu 2004 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1540 (2004) dotyczącą broni masowego rażenia i podmiotów niepaństwowych.Recent international developments have resulted in a new and strengthened set of international legal instruments that are relevant for nuclear security and verification: in July 2005, States Parties adopted the Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material; the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism was opened for signature in September 2005; and in April 2004, the UN Security Council adopted Resolution 1540(2004), dealing with weapons of mass destruction and non-State actors.
Ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej zaowocowały nowym i wzmocnionym zestawem międzynarodowych instrumentów prawnych związanych z bezpieczeństwem jądrowym i weryfikacją.Recent international developments have resulted in a new and strengthened set of international legal instruments that are relevant for nuclear security and verification.
Ponadto BE przeprowadziła proces planowania biznesowego, który zaowocował aktualizacją prognoz finansowych i stworzyła szczegółową analizę problemów związanych z wydajnością swoich zakładów.In addition BE went through a business planning process which resulted in updated financial projections and has conducted a detailed review of issues surrounding the performance of its plant.
Projekt odniósł tak wielki sukces, że zaowocował powstaniem nowej spółki, która zawarła kontrakty zarówno w sektorze prywatnym (konferencje i sale koncertowe w hotelach i dla zespołów muzycznych, miejsca pracy w przedsiębiorstwach), jak i w sektorze publicznym (hale sportowe, remizy strażackie).The project was so successful that it resulted in a new company securing contracts in the private sector (conference/concert rooms for hotels or music bands, working space for enterprises) and the public sector (sports areas, fire station).
Projekt utworzenia centrum zwiedzania nansowany będzie w dużej mierze przez krajowy program nansowania, stanowiący uzupełnienie Leader+, należy jednak zaznaczyć, że sam pomysł projektu pochodzi z planu działania na rzecz turystyki opracowanego przy wsparciu Leader+ i że to zastosowanie podejścia oddolnego umożliwiło określenie potencjału okolicy postrzeganego przez lokalną społeczność.Ten kluczowy wkład Leader+ zaowocował szeregiem lokalnie organizowanych i zarządzanych działań pozwalających na zrównoważony rozwój.While the project to build the visitors’ centre will be largely funded through a national funding programme that is complementary to Leader+, it is important to note that the idea for the project itself came from the tourism action plan which was developed with Leader+ support, and it was the bottom-up approach which helped to identify the potential in the area as seen by the local community. This crucial input from Leader+ has resulted in a number of developments that are locally owned, locally managed and sustainable.
Ci z was, którzy będą... utrzymywali wiarę w Użytkowników... otrzymają podstandardowy trening, co w efekcie zaowocuje waszym zniszczeniem.Those of you who continue... to profess a belief in the Users... will receive the standard substandard training, which will result in your eventual elimination.
Nasze zniszczenie zaowocuje tylko waszym zniszczeniem.Our destruction will result only in your own.
Ta jego praca raczej zaowocuje ślubem.That work of his will result in a marriage.
Mamy nadzieję, że zaowocują one działaniami stymulującymi rozwój inwestycji w bioenergię w małych i średnich firmach.It is hoped that they will result in actions stimulating investment in bioenergy within small and medium-sized companies.
Administracja uprzejmie mnie poinformowała, że biorąc pod uwagę me wątpliwe obecności i problemy dyscyplinarne, mój udział w potencjalnym wagarowaniu zaowocowałby brakiem promocji.Thank you. Administration has kindly informed me that given my questionable attendance and disciplinary records that participation in "ditching" would result in failure to graduate.
Co w krótkim czasie zaowocowało super bogatym centrum otoczonym przez stolicę przestępczości całej Ameryki.What resulted after a very short time was an ultrarich center surrounded by the crime capital of america.
Co zaowocowało 15% wzrostem aktywów pieniężnych a następnie sprzedażą centrum rehabilitacji firmy Philips Medical.- which resulted in a 15 percent increase in cash assets following the sale of the recovery center to Phillips Medical.
Co zaowocowało śmiercią dziesiątek tysięcy ludzi.Which resulted in the deaths of tens of thousands of people, so you see the possibilities.
Co, na nieszczęście dla Cory, zaowocowało wysłaniem jej do Krainy Czarów.Which, unfortunately for Cora, resulted in her being sent to Wonderland.
Doświadczenie z różnymi typami wagonów zaowocowało powstaniem różnych metod dopuszczania, w zależności od takich czynników jak masa własna, długość, rozstaw osi, długość części wystającej, odległość między czopami itd.Experience with different wagon-types has resulted in different methods of acceptance depending on factors such as tare weight, length, wheelbase, overhang, distance between pivots etc.
Nawet gdybym był, nie wiem, czy takie działanie zaowocowałoby zwycięstwem.And even if I was, it is unclear whether such action would result in victory.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'result':

None found.
Learning languages?