Zakwestionować (to question) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zakwestionuję
I will question
zakwestionujesz
you will question
zakwestionuje
he will question
zakwestionujemy
we will question
zakwestionujecie
you all will question
zakwestionują
they will question
Imperative
-
zakwestionuj
you question!
niech zakwestionuje
let him/her/it question
zakwestionujmy
let's question
zakwestionujcie
you all question
niech zakwestionują
let them question
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zakwestionowałam
I questioned
zakwestionowałaś
you questioned
zakwestionowała
she questioned
zakwestionowałyśmy
we questioned
zakwestionowałyście
you all questioned
zakwestionowały
they questioned
Future feminine tense
zakwestionuję
I will question
zakwestionujesz
you will question
zakwestionuje
she will question
zakwestionujemy
we will question
zakwestionujecie
you all will question
zakwestionują
they will question
Conditional feminine tense
zakwestionowałabym
I would question
zakwestionowałabyś
you would question
zakwestionowałaby
she would question
zakwestionowałybyśmy
we would question
zakwestionowałybyście
you all would question
zakwestionowałyby
they would question
Conditional perfective feminine tense
zakwestionowałabym była
I would have questioned
zakwestionowałabyś była
you would have questioned
zakwestionowałaby była
she would have questioned
zakwestionowałybyśmy były
we would have questioned
zakwestionowałybyście były
you all would have questioned
zakwestionowałyby były
they would have questioned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zakwestionowałem
I questioned
zakwestionowałeś
you questioned
zakwestionował
he questioned
zakwestionowaliśmy
we questioned
zakwestionowaliście
you all questioned
zakwestionowali
they questioned
Future masculine tense
zakwestionuję
I will question
zakwestionujesz
you will question
zakwestionuje
he will question
zakwestionujemy
we will question
zakwestionujecie
you all will question
zakwestionują
they will question
Conditional masculine tense
zakwestionowałbym
I would question
zakwestionowałbyś
you would question
zakwestionowałby
he would question
zakwestionowalibyśmy
we would question
zakwestionowalibyście
you all would question
zakwestionowaliby
they would question
Conditional perfective masculine tense
zakwestionowałbym był
I would have questioned
zakwestionowałbyś był
you would have questioned
zakwestionowałby był
he would have questioned
zakwestionowalibyśmy byli
we would have questioned
zakwestionowalibyście byli
you all would have questioned
zakwestionowaliby byli
they would have questioned
Impersonal
zakwestionowano by
there would be questioned
zakwestionowano by
there would be questioned

Examples of zakwestionować

Example in PolishTranslation in English
- Tak, ale to, co widział świadek i to, co zapamiętał, można zakwestionować.Yes, but what the witness saw and what she remembered is also being called into question.
- Ty twierdzisz, że była szczęśliwa, ale jeśli podkopią twoją wiarygodność, będą mogli zakwestionować stan psychiczny Emily.- You contend she was happy, but if they undermine your credibility, it'll call Emily's mental state into question.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie można zakwestionować zgodności zaskarżonej decyzji z prawem ze względów związanych ze sprawdzeniem przez Komisję istnienia mechanizmów kontrolnych norm jakościowych.In view of the foregoing, the lawfulness of the contested decision cannot be called into question for reasons linked to the verification by the Commission of the existence of monitoring mechanisms for quality standards.
Blayne miał czelność zakwestionować moją męskość.Work with me here. Blayne had the nerve to question my manliness.
Będzie można zakwestionować każdy wydany przez pana werdykt, Sprawy będzie można wznowić.Every verdict made before you got help could be called into question, the cases retried.
Przykro mi, że zakwestionowałam twoje motywy.Listen, I'm really sorry that I questioned your motives.
- Słusznie zakwestionowałaś mój osąd.You questioned my judgment when it needed to be questioned. Yes, it did.
Podobno zakwestionowałaś jego profesjonalną opinię.He said you questioned his professional judgment.
Co więcej, ta sama zainteresowana strona zakwestionowała wyżej wspomniane ustalenia, twierdząc, że rzekomo nie przedstawiono żadnych dowodów.Moreover, the same interested party questioned the above mentioned findings, as allegedly no evidence was shown.
Domagały się również wyjaśnienia podstawy, na jakiej konsultant został wybrany przez Komisję, i zakwestionowały jego wiedzę fachową w zakresie gromadzenia danych ekonomicznych dotyczących sektora fotowoltaicznego.They also requested clarifications on what basis the consultant was selected by the Commission and questioned its expertise in collecting economic data related to the PV sector.
Inne strony zakwestionowały zachowanie poufności nazw i stanowisk zrzeszeń sprzeciwiających się i popierających.Some other parties questioned why the names and the positions of the opposing and supporting associations have been kept confidential.
Niektóre strony zakwestionowały precyzję danych dotyczących zatrudnienia w sektorze sprzedaży detalicznej i argumentowały, że zagrożona jest większa liczba miejsc pracy, nie przedstawiły jednak dowodów na poparcie tych twierdzeń.Some parties questioned the accuracy of the employment figures of the retail sector and considered that more jobs were at stake without substantiating this argument.
Niektóre strony zakwestionowały również zdolność producentów unijnych do dostarczenia odpowiednich produktów.Some parties also questioned the Union producers’ capacity to supply the required products.
Po drugie zakwestionowały takie zakwalifikowanie gwarancji KUKE, które podobno spełniały warunki testu prywatnego inwestora.Second, they questioned the aid character of the guarantees provided by the Export Credit Insurance Corporation which were alleged to comply with the market economy operator principle.
Nie nazwałem pana tchórzem, zwyczajnie zakwestionowałem pana powody, żeby nie wynająć mi konia.I did not call you a coward, sir, I simply questioned your reasons for not renting me a horse.
Vorta nie zapomni mi, że zakwestionowałem jego rozkaz.l questioned the Vorta's orders. He will not forget that.
W tym tygodniu raz zakwestionowałem zdanie mojego przełożonego i przegapiłem kilka minut przemowy naszego lidera w telewizji.Once this week I questioned my supervisor and I missed a couple of minutes of our leader's speech on television.
/Prezes zakwestionował potrzebę /wycofania serów ze sprzedaży, /sugerując, że ofiary listerii /same mogą być winne chorobie.The CEO questioned the need to recall all cheese products, suggesting that the listeria victims themselves could have been responsible for the sickness.
/Zeszłej nocy, o godzinie 23.00, /obiekt 373 zakwestionował implant... /i wysłano impuls ostrzegawczy w ramach /standardowej procedury operacyjnej.Then last night, at 2300 hours, Subject 373 questioned the implant and a warning pulse was activated as per standard operating procedure.
Archer Loftus został niedawno zakwestionował w związku z lokalnym morderstwa.Archer Loftus was recently questioned in connection with a local murder.
Bilmirssad zakwestionował skuteczność strajku: Żądać samooczyszczenia telewizji bez ujawniania przypadków korupcji, które tam się zdarzały, oznacza, że twoim celem jest zaszantażować jej pracowników ich teczkami, żeby byli po twojej stronieBilmirssad questioned the efficacy of the sit-in: To demand self-cleansing of the television without revealing the elements of corruption inside it means that your objective is to blackmail its professionals with their files in order for them to be in your side
Chiński producent eksportujący zakwestionował głównie stwierdzenie, że ceny płacone przez przedsiębiorstwa objęte dochodzeniem za zwoje blachy walcowanej na gorąco są znacząco niższe od cen na rynkach międzynarodowych, ale nie przedstawił żadnych informacji na poparcie swojego wniosku.The Chinese exporting producer mainly questioned whether prices paid by the investigated companies for hot-rolled steel coils are significantly lower than international prices but provided no information to support its claim.
My tylko zakwestionowaliśmy.We questioned.
Nigdy nie zakwestionowaliście głupiego rozkazu?Never questioned a crap order,huh?
Jednak biorąc pod uwagę, że wierzyciele wierzytelności cywilnoprawnych zakwestionowali te wyceny, na podstawie zastosowanych metod twierdząc, że były one zbyt optymistyczne, w grudniu 2003 r. firma ATEST przeprowadziła kolejną wycenę w oparciu o zdyskontowany przepływ środków pieniężnych połączonej walcowni i odlewni, w wyniku czego uzyskano kwotę […] mln PLN.However, given that these valuations were questioned by the commercial creditors who claimed that they were too optimistic in view of the method used, in December 2003 ATEST carried out a further valuation based on the discounted cash flow of the combined rolling mill and foundry, resulting in a figure of PLN [...] million.
Nadawcy i operatorzy usług internetowych zakwestionowali również zgodność z prawem definicji misji publicznej RTVE.Broadcasters and Internet service providers also questioned the compatibility of the definition of the public service remit of RTVE.
Nadawcy zakwestionowali również istnienie skutecznego systemu kontroli budżetowej gwarantującego, że fundusze publiczne pokrywają jedynie koszty netto świadczenia usług publicznych.Broadcasters also questioned the existence of an effective system of budgetary control to ensure that only the net costs of the public service provision are covered by public funds.
Niektórzy użytkownicy zakwestionowali liczbę unijnych producentów podaną w motywie 116 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.Some users questioned the number of Union producers as stated in recital 116 of the provisional Regulation.
Niektórzy użytkownicy zakwestionowali liczbę unijnych producentów z motywu 63 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.Some users questioned the number of Union producers in recital 63 of the provisional Regulation.
/Nikt nie zakwestionuje Samarytanina, /bo nikt nie dowie się, /kiedy działa.No one will question Samaritan because no one will ever know when it has acted.
Gdy w końcu oczyścisz Rossum, na dzisiejszym posiedzeniu senatu, nikt cię nie zakwestionuje.When you finally exonerate rossum At the senate hearings today, No one will question you.
Jak wejdziesz z tą opaską, nikt tego nie zakwestionuje.If you come in flying the colors, nobody will question it.
Jestem człowiekiem, który zakwestionuje wszystko... tylko nie własne przekonania religijne.I'm a man who will question anything... except my own religious convictions.
Kogoś, kto nie będąc wyrzutkiem, zakwestionuje prawa i wartość ludzi marginalizowanych, lecz także tych uważających się za normalnych.A person who, without being a pariah, will question not only the rights and the value of the marginalized, but also those of the people who claim to be normal.
Nikt w tym mieście nie zakwestionowałby bożego sługi.No one in this town would question a man of God.
AFASE zakwestionowało podstawę prawną wizyty przeprowadzonej na terenie Europressedienst, ponieważ podmiot ten nie jest zainteresowaną stroną w dochodzeniu, a zatem nie podlega art. 16 rozporządzenia podstawowego.AFASE questioned the legal basis for the visit carried out at the premises of Europressedienst, as it is not an interested party in this investigation and does therefore not fall under Article 16 of the basic Regulation.
Dwóch producentów będących jednocześnie eksporterami zakwestionowało szkodliwy wpływ przywozu, wskazując na fakt utrzymywania się cen raczej na stałym poziomie jedynie z minimalnym wzrostem nominalnie o 3 %, lub też małymi spadkami realnymi w rozpatrywanym okresie.Two exporting producers questioned the injurious impact of imports by pointing out that prices have remained rather stable, with a nominal increase of 3 %, or a slight decrease in real terms, during the period under consideration.
Dwóch producentów objętych próbą zakwestionowało niektóre korekty przekazanych przez nich danych dotyczących rentowności.Two of the sampled producers questioned some of the adjustments made on their submitted profitability figures.
Kilka stron zakwestionowało docelowy zysk zastosowany przy obliczaniu marginesu szkody.Several parties questioned the target profit used for the calculation of the injury margin.
Kilka stron zakwestionowało poziom odniesienia dla zysku, o którym mowa w motywie 135 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, lub przedstawiło inne (niższe) poziomy odniesienia.Several parties questioned the benchmark profit level referred to in recital (135) of the provisional Regulation and/or proposed other (lower) benchmarks.

More Polish verbs

Related

kwestionować
question

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'question':

None found.
Learning languages?