Zachęcić (to encourage) conjugation

Polish
54 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zachęcę
I will encourage
zachęcisz
you will encourage
zachęci
he will encourage
zachęcimy
we will encourage
zachęcicie
you all will encourage
zachęcą
they will encourage
Imperative
-
zachęć
you encourage!
niech zachęci
let him/her/it encourage
zachęćmy
let's encourage
zachęćcie
you all encourage
niech zachęcą
let them encourage
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zachęciłam
I encouraged
zachęciłaś
you encouraged
zachęciła
she encouraged
zachęciłyśmy
we encouraged
zachęciłyście
you all encouraged
zachęciły
they encouraged
Future feminine tense
zachęcę
I will encourage
zachęcisz
you will encourage
zachęci
she will encourage
zachęcimy
we will encourage
zachęcicie
you all will encourage
zachęcą
they will encourage
Conditional feminine tense
zachęciłabym
I would encourage
zachęciłabyś
you would encourage
zachęciłaby
she would encourage
zachęciłybyśmy
we would encourage
zachęciłybyście
you all would encourage
zachęciłyby
they would encourage
Conditional perfective feminine tense
zachęciłabym była
I would have encouraged
zachęciłabyś była
you would have encouraged
zachęciłaby była
she would have encouraged
zachęciłybyśmy były
we would have encouraged
zachęciłybyście były
you all would have encouraged
zachęciłyby były
they would have encouraged
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zachęciłem
I encouraged
zachęciłeś
you encouraged
zachęcił
he encouraged
zachęciliśmy
we encouraged
zachęciliście
you all encouraged
zachęcili
they encouraged
Future masculine tense
zachęcę
I will encourage
zachęcisz
you will encourage
zachęci
he will encourage
zachęcimy
we will encourage
zachęcicie
you all will encourage
zachęcą
they will encourage
Conditional masculine tense
zachęciłbym
I would encourage
zachęciłbyś
you would encourage
zachęciłby
he would encourage
zachęcilibyśmy
we would encourage
zachęcilibyście
you all would encourage
zachęciliby
they would encourage
Conditional perfective masculine tense
zachęciłbym był
I would have encouraged
zachęciłbyś był
you would have encouraged
zachęciłby był
he would have encouraged
zachęcilibyśmy byli
we would have encouraged
zachęcilibyście byli
you all would have encouraged
zachęciliby byli
they would have encouraged
Impersonal
zachęcono by
there would be encouraged
zachęcono by
there would be encouraged

Examples of zachęcić

Example in PolishTranslation in English
(29) Użyć zorganizowanego dialogu, który wypracowała z głównymi międzynarodowymi i Europejskimi organizacjami sportowymi i innymi zainteresowanymi stronami w dziedzinie sportu, aby zachęcić ich i ich członków do wzięcia udziału w Systemie(29) Use its structured dialogue with leading international and European sport organisations and other sport stakeholders to encourage them and
- I chciałam Cię zachęcić do tego pomysłu.And I wanted to encourage you to run.
- Jestem z niego dumna. Chcę go zachęcić.l'm trying to encourage him.
- Na przykład jak zachęcić ludzi do mówienia.- Like how to encourage people to talk. - Let's go.
- Próbujesz mnie zachęcić?Do you presume to encourage me?
/Kiedy go zachęciłam, /przejął kontrolę.Once I'd encouraged him, Simon really took control.'
Blair, zachęciłam cię do tego.Look, blair, i encouraged you to do this.
Cieszę się, jeśli zachęciłam cię do umocnienia swego stanowiska.If I've encouraged you to stand your ground, I'm glad.
I myślisz, że go zachęciłam?And you think that I encouraged him?
Ja go do tego zachęciłam.I encouraged him.
I Harriet też tak uważała dopóki ty nie zachęciłaś jej by zaczęła myśleć o sobie więcej.And Harriet also thought it good enough until you encouraged her to think above her station.
Masz na myśli, że zachęciłaś do miłości mężczyznę z niżej klasy?You mean that you encouraged the love of a man below you in rank?
Tak, jeśli zachęciłaś ją do lekkomyślności, którą przypłaciła życiem.It is if you encouraged the reckless act that cost her life.
To ty ją do tego zachęciłaś.You're the ones who encouraged her in the first place.
Więc zachęciłaś ich do wzięcia tabletek.So you encouraged them to take the pills.
- Według szkoły zachęciła go pani aby doprowadził do tak daleko jak tylko się da.The school's position is that you encouraged him to take it as far as he could.
Dopomogła ona biedniejszym regionom Europy w znaczącym nadrobieniu zaległości i zachęciła do tworzenia miejsc pracy na szeroką skalę w regionach o wysokim bezrobociu.It has helped the poorer regions of Europe catch up significantly and it has encouraged large-scale job creation in areas of high unemployment.
GGE zachęciła państwa, które mogą udzielić pomocy, do świadczenia jej państwom potrzebującym na ich prośbę.The GGE encouraged those States in a position to do so, to render assistance to States in need, upon request.
Grupa ekspertów rządowych zachęciła państwa, które mogą udzielić pomocy, do świadczenia jej państwom potrzebującym na ich prośbę.The GGE encouraged those States in a position to do so, to render assistance to States in need, upon request.
I Jane zachęciła go, by odszukał swoją matkę, która zostawiła go, gdy miał 4 lata.LATIN LOVER NARRATOR: And so Jane encouraged him to search for his mother, who left when he was four.
Działania te zachęciły turystów do odwiedzenia niezbadanych dotąd obszarów wiejskich Wrexham County Borough.This activity has encouraged people to visit some of the unexplored rural areas of Wrexham County Borough.
Komisja i Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego z zadowoleniem odnotowały postępy, o których poinformowały właściwe organy Mozambiku, w usuwaniu niedociągnięć stwierdzonych przez ICAO – w szczególności w zakresie działań ukierunkowanych na budowanie zdolności wewnętrznej – i zachęciły je do podjęcia starań na rzecz zakończenia prac w celu utworzenia systemu lotnictwa w pełni zgodnego z normami ICAO.The Commission and the Air Safety Committee welcomed the progress reported by the competent authorities of Mozambique in the rectification of the deficiencies identified by ICAO, in particular those directed towards internal capacity building, and encouraged their efforts towards completing their work of establishing an aviation system fully compliant with ICAO standards.
Ogólnie rzecz biorąc, różne aspekty tego zintegrowanego projektu zachęciły młodzież do podjęcia inicjatywy.Overall the different aspects of this integrated project have encouraged young people to take an initiative.
Pozytywne doświadczenia ze „starą” agencją IEEA zachęciły Komisję Europejską do delegowania zadań krajowych i zmiany nazwy, która ma odzwierciedlać nowe kompetencje.The positive experience with the “old” IEEA encouraged the European Commission to delegate additional tasks to the agency and modify its name to reflect its new remit.
Tak bardzo zachęciły mnie wyniki badań mojego zespołu nanorobotyki, że nie chciałam czekać na spotkanie z tobą.I've been so encouraged by my RD department of Nanorobotic Research that... I didn't want to wait another week to share it with you.
Ja, prawdopodobnie zachęciłem panicza Tobiego, ...proszę pana.I, perhaps... encouraged Master Toby, sir.
Kiedy on wrócił zachęciłem go do skosztowanie tego śliwkowego budyniu.When he returned, I encouraged him to taste the plum pudding.
Mam przyjaciela, który jest bardzo utalentowanym stylistą którego właśnie zachęciłem do rzucenia roboty i, w sumie, on potrzebuje nowej.I have a friend who's a very talented stylist who I just encouraged to quit his job and, well, he needs a new one.
Rysy, niestety zachęciłem ją.Traits I'm afraid I encouraged her in.
To prostsze. Pierwszy raz zachęciłem cię do startu, bo wyczułem, jaka byłaś zawzięta.When I first encouraged you to run for office, it's because I sensed how unstoppable you were.
Ale zachęciłeś mnie do zwiększenia armii.But you encouraged me to increase the military.
To ty go zachęciłeś.It's you who has encouraged him.
Ty zachęciłeś tego głupca Cartagia do ataków na światy nie mające wartości dla nas.You have encouraged that fool Cartagia to attack worlds that have no value to us.
"Jeffrey zachęcił mnie, żebym pogadał z tobą?""Jeffrey encouraged me to come see you"?
- Szaron zachęcił falangę do interwencji.They knew- - Sharon encouraged the Falangists to murder them.
Ale to doktor zachęcił pana do zwolnienia więźnia.But the doctor encouraged you to release him to our custody.
Chciałem zmienić kierunek studiów, ale pan mnie zachęcił, bym został lekarzem.The truth is I was considering changing majors, But you encouraged me to stick with it and become a doctor.
Chociaż to on zachęcił mnie do rozłożenia skrzydeł.Though it was Arthur Braithwaite who encouraged me to spread my wings.
Dr Krandall i ja zachęciliśmy go, żeby znalazł koleżankę w "Drugie Życie."Dr. Krandall and I have encouraged him to make female friends in "Second Life."
Obaj zachęciliśmy go do tego kroku, ale to mój jedyny syn.We both encouraged him to take this plunge, but he's my only son.
Podczas tej pierwszej okazji załozyciele zachęcili ponad 20.000 blogerów do poświęcenia dnia blogowania na sprawy ochrony środowiska.On that first occasion, founders encouraged more than 20.000 bloggers to devote a day to blogging about environmental issues.
W dniu 19 maja 2008 r. ministrowie odpowiedzialni za zagadnienia audiowizualne w kilku państwach członkowskich, zebrani na nieformalnym spotkaniu w Cannes, z zadowoleniem powitali inicjatywę Parlamentu Europejskiego dotyczącą działania przygotowawczego MEDIA International i zachęcili Komisję „do dalszego rozwijania tej inicjatywy oraz zbadania stosowności i możliwości przedstawienia wniosku dotyczącego programu pomocowego mającego promować współpracę między specjalistami z branży audiowizualnej w Europie i krajach trzecich, z zapewnieniem wzajemnych korzyści wszystkim uczestnikom”.On 19 May 2008, at an informal gathering in Cannes, ministers responsible for audiovisual matters from a number of Member States welcomed the European Parliament’s initiative on the preparatory action MEDIA International and encouraged the Commission ‘to pursue the development of this initiative and to examine the desirability and the possibility of presenting a proposal for a support programme to promote cooperation between European audiovisual industry professionals and industry professionals in third countries for the mutual benefit of all participants’.
W ramach przyszłej reformy wspólnej polityki rybołówstwa ministrowie rybołówstwa zebrani w ramach rady w dniach 29 i 30 września, zachęcili Komisję do kontynuacji prac rozpoczętych notą przygotowawczą przyjętą przez Komisję (patrz artykuł na stronie 5).In the context of the future reform of the Common Fisheries Policy, the Fisheries Ministers, meeting in Council on 29 and 30 September, encouraged the Commission to continue the work begun with its adoption of a preparatory note (see article p. 5).
i zachęcili syna Lisy Seedman do zagrania w ekscytującą grę nazwanąand they had encouraged Lisa Seedman's boy to try an exciting new game called
Co zachęci go do szukania mnie, w co nie wątpię.Which will encourage him to seek me out, I don't doubt at all.
Jestem pewien, że pani zapewnienie zachęci ludzi do wzięcia udziału w konferencji.I'm sure a reassurance from you will encourage people to attend, Director.
Które zachęci twych wspólników do zastanowienia się.This will encourage the others who worked with you to reconsider their position.
A teraz zachęciłbym was wszystkich do odejścia.And now I would encourage you all to leave.
Ale miasto Ayudhya w Syjamie pomogło owym prowincjom - i zachęciło je do obrony.But the city Ayudhya in Siam relieved these town states and encouraged them to fight back.
Ale to to, co jej powiedziałem, zachęciło ją do pójścia tam ostatniej nocy.But it's because of what I said that she was encouraged to go there last night.
Choć osiągnęliśmy mniej, niż się spodziewaliśmy, zachęciło mnie to do dalszej pracy nad tym projektem. Tym razem świętujemy używanie joruby w XXI wieku.And though we haven’t got as far as we hope, it encouraged me to continue work on the project, but this time to celebrate the use of Yoruba in the 21st century.
Doświadczenie zgromadzone dzięki tym działaniom zachęciło państwa członkowskie do podejmowania dalszych wysiłków i ukazało znaczenie ciągłego uwzględniania wymiany informacji o wyrokach skazujących między państwami członkowskimi.The experience gathered from these activities has encouraged the Member States to further enhance their efforts and showed the importance to continue streamlining the mutual exchange of information on convictions between the Member States.
Po drugie, EREF uważa, że udzielenie gwarancji przez Coface zmniejszyło ryzyko linii kredytowej i w konsekwencji zachęciło banki do przyznania jej na warunkach korzystniejszych niż warunki dla pożyczki nie objętej gwarancją publiczną.Secondly, EREF considers that the Coface guarantee reduced the risk attaching to the credit facility and thus encouraged the banks to grant the latter on more favourable conditions than a loan not backed by a public guarantee.
Jednocześnie zachęciłoby przedsiębiorstwa sektora spożywczego do przedsięwzięcia, na wcześniejszych etapach produkcji drobiu, środków przyczyniających się do ograniczenia wszystkich serotypów salmonelli o znaczeniu dla zdrowia publicznego.At the same time, it would encourage food business operators to take measures at previous stages of poultry production that may contribute to the reduction of all serotypes of salmonella with public health significance.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'encourage':

None found.
Learning languages?