Wzrosnąć (to increase) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wzrosnę
I will increase
wzrośniesz
you will increase
wzrośnie
he will increase
wzrośniemy
we will increase
wzrośniecie
you all will increase
wzrosną
they will increase
Imperative
-
wzrośnij
you increase!
niech wzrośnie
let him/her/it increase
wzrośnijmy
let's increase
wzrośnijcie
you all increase
niech wzrosną
let them increase
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wzrosłam
I increased
wzrosłaś
you increased
wzrosła
she increased
wzrosłyśmy
we increased
wzrosłyście
you all increased
wzrosły
they increased
Future feminine tense
wzrosnę
I will increase
wzrośniesz
you will increase
wzrośnie
she will increase
wzrośniemy
we will increase
wzrośniecie
you all will increase
wzrosną
they will increase
Conditional feminine tense
wzrosłabym
I would increase
wzrosłabyś
you would increase
wzrosłaby
she would increase
wzrosłybyśmy
we would increase
wzrosłybyście
you all would increase
wzrosłyby
they would increase
Conditional perfective feminine tense
wzrosłabym była
I would have increased
wzrosłabyś była
you would have increased
wzrosłaby była
she would have increased
wzrosłybyśmy były
we would have increased
wzrosłybyście były
you all would have increased
wzrosłyby były
they would have increased
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wzrosłem
I increased
wzrosłeś
you increased
wzrósł
he increased
wzrośliśmy
we increased
wzrośliście
you all increased
wzrośli
they increased
Future masculine tense
wzrosnę
I will increase
wzrośniesz
you will increase
wzrośnie
he will increase
wzrośniemy
we will increase
wzrośniecie
you all will increase
wzrosną
they will increase
Conditional masculine tense
wzrósłbym
I would increase
wzrósłbyś
you would increase
wzrósłby
he would increase
wzroślibyśmy
we would increase
wzroślibyście
you all would increase
wzrośliby
they would increase
Conditional perfective masculine tense
wzrósłbym był
I would have increased
wzrósłbyś był
you would have increased
wzrósłby był
he would have increased
wzroślibyśmy byli
we would have increased
wzroślibyście byli
you all would have increased
wzrośliby byli
they would have increased
Impersonal
wzrośnięto by
there would be increased
wzrośnięto by
there would be increased

Examples of wzrosnąć

Example in PolishTranslation in English
Chociaż w tabelach wyników podkreślono utrzymującą się w państwach członkowskich tendencję do skupiania pomocy na celach horyzontalnych, stwierdzono również, że w wyniku obecnego kryzysu nan-sowego udział pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw może znacznie wzrosnąć w niektórych państwach w 2008 r.Whilst highlighting the continuing trend for Member States to focus their aid on horizontal objectives, the scoreboard nevertheless showed that, following the recent financial crisis, the share of rescue and restructuring aid is likely to increase significantly for some countries in 2008.
"Od roku 1900 średnia temperatura globalna na powierzchni wzrosła o około 0,8°C, a temperatura powierzchni mórz wzrosła o podobną wartość", poinformował Rahmstorf.The increase in sea levels has heightened the risk of storm surges, and increased the number and intensity of tropical cyclones, and could even change patterns of ocean circulation.
"Zdecydowaliśmy bojkotować linie autobusowe... ponieważ opłata za przejazd wzrosła o 8 centów"."We have decided to boycott the bus service "as they have increased the fare by 80 cents."
- W latach 1970-2004, emisja gazów cieplarnianych wzrosła o 70%. - Przez okres około stu lat, temperatura na powierzchni ziemi zwiększyła się o 0,74 ºC i wzrośnie o dalsze 0,7 ºC z powodu emisji gazów cieplarnianych. - Do 2100 r. średnia temperatura wzrośnie o 1,8 do 4 °C, w zależności od zmiany sposobu życia i decyzji politycznych podjętych w tym czasie.- Between 1970 and 2004, greenhouse gas emissions grew by 70%. - In about a hundred years, the temperature of the earth’s surface has increased by 0.74°C and will continue to increase by 0.7°C due to greenhouse gases. - Between now and 2100, the average temperature will increase by between 1.8 and 4°C, depending on the changes in lifestyle and the political choices we make in the meantime.
- Zapragnęli mój majątek o wartości 200 crores i przez to wzrosła ich wrogość.- The greed of attaining my property worth 200 crores increased their enmity.
"Wyczerpanie spowodowane dolegliwościami związanymi ze stresem, w tym migreny, wrzody, problemy natury psychicznej, wzrosły o 15%"."Attrition due to stress-related illnesses, including migraines, ulcers, and mental health problems have increased by 15%."
24. b)Wyniki wskaźników wydajnościiˆtrwałości wzrosły wˆokresie 2005–2008 odpowiednio zˆ60% do 62% oraz zˆ69% do 74%.24.(b)Indicator scoresfor efficiency and sustain-abilityhaveincreasedfrom60 %to62 % andfrom 69 %to 74 %respectivelyinthe period 2005to 2008.
38Pomimo że, jak Włochy oświadczyły podczas rozprawy, wpływy z podatku VAT rzeczywiście wzrosły w kolejnych latach, to jednak nie przedstawiono dowodów ani w celu ustalenia istnienia szczególnego związku tego wzrostu z abolicją (bądź z jakimiś innymi możliwymi okolicznościami wyjaśniającymi), ani na jakikolwiek jego trwały skutek.38 Even if, as Italy stated at the hearing, VAT receipts have in fact increased in subsequent years, no evidence has been put forward to establish either any specific link with the amnesty (rather than with any of the many other possible explanations) or any durable effect.
Argumentowano, że ceny dumpingowych przywozów wzrosły ponad podwyżkę kosztów surowców.It was argued that prices of dumped imports increased in excess of the increase of the costs of raw materials.
Argumentowała, że potwierdzałby to z jednej strony fakt, że w latach 2009-2010 marże zysku przemysłu unijnego w odniesieniu do ogniw znacznie wzrosły (ze strat do 12 % zysku), podczas gdy przywóz chiński miał ceny o 36 % niższe od cen przemysłu unijnego i podwoił swój udział w rynku w tym samym okresie.It was argued that this would be supported, on the one hand, by the fact that from 2009 to 2010 the Union industry's profit margin for cells significantly increased (from loss making to 12 % profit) while Chinese imports were 36 % lower priced than Union industry' prices and doubled their market share during the same period.
(W odpowiednich przypadkach) Na przykład, jeśli wartość [waluta krajowa kredytobiorcy] obniżyła się o 20 % względem [waluta kredytu], wartość Państwa kredytu wzrosłaby do [podać kwotę w walucie krajowej kredytobiorcy].(Where applicable) For example, if the value of [national currency of the borrower] fell by 20 % relative to [credit currency], the value of your loan would increase to [insert amount in national currency of the borrower].
Co więcej, biorąc pod uwagę istniejącą nadwyżkę mocy produkcyjnych w ChRL i atrakcyjność rynku unijnego stwierdzoną na podstawie porównania pomiędzy cenami eksportowymi do UE a cenami wywozu do państw trzecich, prawdopodobne jest, że wielkość wywozu z ChRL po cenach dumpingowych do Unii wzrosłaby znacząco, jeżeli środki zostałyby zniesione.Indeed, taking into account the existing spare capacity in the PRC and the attractiveness of the Union market, based on a comparison between export prices to the EU and those to third countries, it is likely that the volume of dumped PRC exports into the Union would increase substantially if measures were allowed to lapse.
Jak wskazano w motywie 302, nie można wykluczyć, że cena produktu objętego postępowaniem we Wspólnocie wzrosłaby umiarkowanie.As set out in recital 302 it cannot be excluded that the price of the product concerned in the Community would increase moderately.
Maksymalna intensywność pomocy dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw w ramach programu nieodpłatnej pracy badawczo-rozwojowej jest zatem na poziomie akceptowalnym w świetle przepisów sekcji 5 wytycznych BRI.W przypadku wzrostu stawki podatku od przedsiębiorstw łączna intensywność pomocy brutto wzrosłaby odpowiednio.The maximum aid intensity for micro and small companies under the Unpaid R & D Labour Scheme is therefore at an acceptable level by reference to Section 5 of the State Aid Guidelines on R & D & I.Were the corporate tax rate to be increased, the total gross aid intensity would increase correspondingly.
Natomiast hipotetyczna sieć sprzedaży, którą przedsiębiorstwo DPLP obsługiwałoby, gdyby mogło samo obsługiwać swoją sieć sprzedaży detalicznej na zasadach czysto komercyjnych, znacznie różniłaby się od faktycznej sieci sprzedaży: wzrosłaby całkowita liczba points poste, nie byłoby już jednak urzędów pocztowych obsługiwanych przez DPLP.By contrast, the hypothetical network that DPLP would operate if it were allowed to choose its retail network on a purely commercial basis would be significantly different: the total number of points poste would increase, but there would no longer be post offices run by DPLP.
Jeden ze współpracujących użytkowników twierdził, że jeśli w wyniku niniejszego dochodzenia zostałyby nałożone cła, koszty zeolitu wzrosłyby to tego stopnia, że wzrosłyby również ceny detergentów do prania i zmiękczaczy wody wytwarzanych przez tego użytkownika, co doprowadziłoby do wzrostu cen detalicznych.One cooperating user claimed that if duties were imposed as a result of this investigation, zeolite costs would increase to such an extent that its prices for laundry detergent and water softener products would also increase thereby increasing consumer prices.
Po dokonaniu zwiększenia kapitału udziały KfW w IKB wzrosłyby do około 90,8 %.After the capital increase, KfW’s participation in IKB would increase to about 90,8 %.
W szczególności AETMD przeprowadziło w oparciu o dostępne źródła wyliczenie, na podstawie którego stwierdziło, że ze względu na zwiększoną amortyzację łączne koszty wzrosłyby o około 10 % w porównaniu do kosztów obecnych.In particular, AETMD made a calculation based on available sources on the basis of which it concluded that the total costs would increase due to increased depreciation by some 10 % as compared to the current costs.
- Komputer, o ile wzrósł poziom konwersji?OK. Computer, how much have the conversion levels increased?
/Poziom promieniowania w naszej atmosferze /wzrósł o 3000 procent.Radiation levels in our atmosphere have increased by 3,000 percent.
/Wysmażyłam mój przerywacz pola, /gwałtownie wzrósł prąd i napięcie.They must have increased the voltage on the curtain.
A zatem przemysł wspólnotowy zanotował znaczny spadek udziału w rynku, podczas gdy udział w rynku przywozu objętego postępowaniem wzrósł o 12,8 punktów procentowych podczas tego samego okresu.The Community industry thus significantly lost market share, whereas the market share of the imports concerned increased by 12,8 percentage points during the same period.
Ale, bardziej złowieszczo, wzrósł mój obwód w pasie od 10cm.But, more ominously, increased my waist measurement by 10cm.
- W latach 1970-2004, emisja gazów cieplarnianych wzrosła o 70%. - Przez okres około stu lat, temperatura na powierzchni ziemi zwiększyła się o 0,74 ºC i wzrośnie o dalsze 0,7 ºC z powodu emisji gazów cieplarnianych. - Do 2100 r. średnia temperatura wzrośnie o 1,8 do 4 °C, w zależności od zmiany sposobu życia i decyzji politycznych podjętych w tym czasie.- Between 1970 and 2004, greenhouse gas emissions grew by 70%. - In about a hundred years, the temperature of the earth’s surface has increased by 0.74°C and will continue to increase by 0.7°C due to greenhouse gases. - Between now and 2100, the average temperature will increase by between 1.8 and 4°C, depending on the changes in lifestyle and the political choices we make in the meantime.
/Moc porażenia wzrośnie przy /ponownej próbie otwarcia panelu.Be advised that the intensity of the shock will increase if you attempt to open the panel again.
/Panujący teraz strach, spowoduje, /że napięcie to jeszcze wzrośnie.The fear is now that this tension will increase.
2 Dane za rok 2006 pochodzą od Agencji Ochrony Środowiska (EPA); Ministerstwo Środowiska oszacowało, że w 2009 r. odsetek ten wzrośnie do 80%.2 For 2006, Environmental Protection Agency (EPA) and for 2009 the Department of Environment has estimated that the percentage will increase to 80 %.
50% potrzeb Unii Europejskiej w zakresie energii jest zaspokajanych obecnie przez import i jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, wskaźnik ten wzrośnie do 70% w latach 2020– 2030.50% of the European Union’s energy needs are met through imports and if no action is taken, this will increase to 70% between 2020 and 2030.
Argument, że przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie przenieść wzrostu kosztów na konsumentów, przynajmniej częściowo, jest wyraźnie sprzeczny z twierdzeniami przedstawionymi przez różne strony, w tym z uwagami zrzeszenia importerów, że ceny konsumenckie wzrosną w wyniku nałożenia środków antydumpingowych.The argument that companies would not be in a position to pass on, at least, partially any cost increase to consumers clearly conflicts with the claims made by various parties, including the submission made by the association of importers, that consumer prices will increase as a result of the imposition of anti-dumping measures.
Gdyby środki zostały uchylone, można spodziewać się, że wywóz z ChRL wzrósłby znacznie również poza ustaleniami dotyczącymi uszlachetniania czynnego, zważywszy na istotną różnicę cenową pomiędzy Chinami i wspólnotowym producentem furoaldehydu i niewykorzystane moce produkcyjne, o których mowa w motywie 26 poniżej.If the measures were repealed, it can be expected that exports from the PRC would increase significantly also outside inward processing arrangements, given the significant price difference between the Chinese and the EC producer's furfuraldehyde and the unused capacity explained in recital (26) below.
Jeżeli chodzi o możliwość przeniesienia ewentualnego wzrostu kosztów na klientów, wszystkie współpracujące przedsiębiorstwa handlowe powołały się na wyraźną przejrzystość cenową na rynku unijnym i stwierdziły, że mogłyby zwiększyć ceny sprzedaży dla klientów końcowych wyłącznie, jeżeli poziom cen w Unii wzrósłby w ujęciu ogólnym.Concerning the possibility to pass on possible cost increases to their customers, all cooperating traders referred to the strong price transparency on the Union market and stated that they would only be able to increase their sales prices to the final customers in case the price level in the Union, in general, would increase.
W istocie, gdyby utrzymano ten sam poziom kapitału własnego, współczynnik kapitałowy banku wzrósłby dzięki usunięciu kredytów zagrożonych i ograniczeniu aktywów ważonych ryzykiem.Indeed, if the same level of equity were retained, the bank's capital ratio would increase through the removal of non-performing loans and the reduction of RWA.
W związku z tym udział przywozu energii elektrycznej w łącznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną uległby obniżeniu, wzrósłby natomiast udział produkcji krajowej.The share of electricity imports in the total electricity demand would therefore decline while the share of domestic production would increase.
- Co wzrosło?- What's increased?
- Tętno kobiety wzrosło.- This female's heartbeat has increased.
- dozna urazu właśnie wzrosło. - Co robisz?Being injured has just increased what are you doing...
27-go grudnia, po tym jak napięcie wzrosło po zakończeniu sześciomięsiecznego pokoju pomiędzy Izraelem a Hamasem, izraelskie siły obrony rozpoczeły atak lotniczy na Gazę.On December 27, after tensions increased after the ending of a six-month cease-fire between Israel and Hamas, Israeli defense forces began airstrikes in the Gaza Strip.
Cło ad valorem uważa się za nieodpowiednie ze względu na to, iż mogłoby stanowić zachętę do stosowania niższych cen przywozów bezcłowych i wzrosłoby w wymiarze rzeczywistym w przypadku podwyżki cen.An ad valorem duty is considered unsuitable as it would act as an incentive to lower import prices free of duty, and would increase in real terms if a price increase occurs.
Niektóre zainteresowane strony powtórzyły argument, iż w przypadku wprowadzenia ostatecznych środków wzrosłoby ryzyko przeniesienia produkcji przetwórców PET za granicę.Some interested parties reiterated the argument that the risk of delocalisation of PET processors/converters would increase if definitive measures were imposed.
W przedstawionym przez Finlandię sprawozdaniu z oceny ryzyka stwierdza się również, że „w oparciu o obliczenia modelowe, jeżeli nawozy fosforowe o średniej wspólnotowej zawartości kadmu byłyby używane w Finlandii, na przestrzeni 100 lat spożycie kadmu w żywności wzrosłoby o ponad 40 %”.The Finnish risk assessment report also states that ‘if phosphorus fertilisers containing average Community level of cadmium were to be used in Finland the dietary intake of cadmium would increase by more than 40 % over one hundred years, based on model calculations’.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning languages?