Wynosić (to be) conjugation

Polish
70 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wynoszę
I am
wynosisz
you are
wynosi
he/she/it is
wynosimy
we are
wynosicie
you all are
wynoszą
they are
Imperfective future tense
będę wynosić
I will be
będziesz wynosić
you will be
będzie wynosić
he/she/it will be
będziemy wynosić
we will be
będziecie wynosić
you all will be
będą wynosić
they will be
Imperative
-
wynoś
you be!
niech wynosi
let him/her/it be
wynośmy
let's be
wynoście
you all be
niech wynoszą
let them be
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wynosiłam
I was
wynosiłaś
you were
wynosiła
she was
wynosiłyśmy
we were
wynosiłyście
you all were
wynosiły
they were
Future feminine tense
będę wynosiła
I will be
będziesz wynosiła
you will be
będzie wynosiła
she will be
będziemy wynosiły
we will be
będziecie wynosiły
you all will be
będą wynosiły
they will be
Conditional feminine tense
wynosiłabym
I would be
wynosiłabyś
you would be
wynosiłaby
she would be
wynosiłybyśmy
we would be
wynosiłybyście
you all would be
wynosiłyby
they would be
Conditional perfective feminine tense
wynosiłabym była
I would have been
wynosiłabyś była
you would have been
wynosiłaby była
she would have been
wynosiłybyśmy były
we would have been
wynosiłybyście były
you all would have been
wynosiłyby były
they would have been
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wynosiłem
I was
wynosiłeś
you were
wynosił
he was
wynosiliśmy
we were
wynosiliście
you all were
wynosili
they were
Future masculine tense
będę wynosił
I will be
będziesz wynosił
you will be
będzie wynosił
he will be
będziemy wynosili
we will be
będziecie wynosili
you all will be
będą wynosili
they will be
Conditional masculine tense
wynosiłbym
I would be
wynosiłbyś
you would be
wynosiłby
he would be
wynosilibyśmy
we would be
wynosilibyście
you all would be
wynosiliby
they would be
Conditional perfective masculine tense
wynosiłbym był
I would have been
wynosiłbyś był
you would have been
wynosiłby był
he would have been
wynosilibyśmy byli
we would have been
wynosilibyście byli
you all would have been
wynosiliby byli
they would have been
Impersonal
wynoszono by
there would be been
wynoszono by
there would be been

Examples of wynosić

Example in PolishTranslation in English
- Ile twoim zdaniem powinien wynosić?- What do you think the limit ought to be?
"Jedyne, co wynosisz, to moje bułeczki cynamonowe.""In fact, the only thing you do take out of here are my cinnamon buns."
Ale ty wynosisz kasę na tył.All right? But you and the money are going out the back.
Dokąd to wynosisz?Where are you putting them?
Gdzie się wynosisz?Where are you "bugging" to?
Jeszcze raz, kiedy się wynosisz do swojego domu?When are you moving to your own place?
"Bóg wybawia mnie od nieprzyjaciół, wynosi nad moich wrogów...""P-salms." "God will shatter the heads of his enemies... "the hairy crown of those who walk in their guilty ways... that you may bathe your feet in blood."
"Czas oczekiwania wynosi dwa lata"."The estimated waiting time is: two years."
"Grafit węglowy" jest substancją składającą się z węgla amorficznego i grafitu, w której zawartość wagowa składnika, jakim jest grafit, wynosi 8 % lub więcej.'Carbon graphite' is a composition consisting of amorphous carbon and graphite, in which the graphite content is 8 % or more by weight.
"Ile wynosi taki rachunek?", zapytacie."How much is this bill?" you ask.
"Kwota do zapłacenia, z odsetkami, wynosi 150 milionów peset".The amount due, with interest, is 150 million pesetas."
- Możemy i wynosimy się.- We can and we are.
- Gdzie ją wynosicie?Okay. Hey... What are you doing with my sofa?
Ale wszyscy coś z tego wynosicie.But y'all are getting something out of this.
Więc jeśli trzeba będzie wnosić krzesła, to po co je teraz wynosicie?- We bring in chairs. Well, if you're bringing in chairs, then why are you moving the furniture out? Mr Bonks, I do dis for a loving, you know?
"W Teksasie wynoszą 60%"."Complaints in Texas are up 60%.
"Wymagania co do celi wynoszą 8 stóp kwadratowych na łóżko.Cell requirements are eight square feet per bed.
- Niech się wynoszą!Thank you." See what you are doing is very wrong.
- Właśnie go wynoszą.- They are bringing it out now.
- Zablokowali drogę a ludzie wynoszą się stąd.Los Angeles. - Yeah, they blocked off the road, and people are getting off. I'm gonna get out.
"Musisz być tego częścią albo się wynoś"."You need to be part of that change or get out."
"Jeśli nie chcecie uczestniczyć w mojej grze, wynoście się,If you don't wanna be in the game get out now. - Get out now.
"To wynoście się I zamknijcie drzwi.""Then beat it and close the door."
Pewnie myślisz, że będę ci opowiadać, jak wynosiłam babciom pełne baseny i jak wokół mnie wszyscy umierali. Ale kiedy już odchodziłam, to byłam do tego przyzwyczajona.Maybe you're expecting me to tell you how I would carry out bedpans and how everything around me was dying, but by the time I left, I was already completely used to it.
Czy to był jeden z rupieci, które wynosiłaś?Was the trophy part of the clutter you were putting away?
"Poprzez swoich przedstawicieli, monsieur Talleyrand oznajmia, że w celu kontynuowania negocjacji konieczna jest najpierw pewna suma pieniędzy dla francuskiego..." "Dla francuskiego rządu i jego ministrów, cena będzie wynosiła 250 tysięcy dolarów"Through his agents, Monsieur Talleyrand indicated that for negotiations to proceed a sum of money was first required for the pockets of the French... for the pockets of the French government and its ministers;
( 20 ) W 2008 r. liczba ta wynosiła 66 (32 %). ( 21 ) W 2008 r. liczba ta wynosiła 45 (68 %).( 20 ) In 2008, the corresponding figure was 66 (32 %). ( 21 ) In 2008, the corresponding figure was 45 (68 %).
- Cena wynosiła 33.- The price was 33.
- Ile więc wynosiła oferta?- What was the offer?
- Ile wynosiła wypłata Frankie?What was Frankie's salary?
(Dla przykładu w 2004 r. zwroty trzyletnie wynosiły -13,2 % w przypadku inwestycji na wczesnym etapie, -5,3 % w przypadku inwestycji na etapie rozwoju, natomiast w przypadku MBO średniej wielkości osiągnęły poziom 13,7 % oraz 16,1 % w przypadku dużych MBO).(E.g. in 2004 the three-year returns were -13,2 % in early-stage investments, -5,3 % in development stage investments, while they reached 13,7 % in mid-sized MBOs and 16,1 % in large MBOs.)
- Ile wynosiły składki na ubezpieczenie?What were the insurance premiums?
Ale twoje wydatki wynosiły ponad 1,200 funtów.But your outgoings were over £1,200.
Biorąc pod uwagę to, że kwota ta miała obejmować również inwestycje, jak stwierdzono powyżej w motywie 26, środki pozostałe na restrukturyzację finansową wynosiły tylko […] miliona PLN.Given that this was also to cover investments, as indicated above in point (26), the funds left for financial restructuring were only PLN […] million.
Biorąc pod uwagę, że różnice w szacunkach zainteresowanych stron dotyczące udziału produktu objętego dochodzeniem w tej grupie wynosiły od 15 % do 100 %, i że nie były uzasadnione, niemożliwe było precyzyjne oszacowanie, jaką część tej grupy należy ująć w produkcie objętym dochodzeniem.Given that the estimates of the interested parties, concerning the share of the product under investigation in this group, varied between 15 % and 100 % and were not substantiated it was not possible to make an accurate estimation as to which proportion of this group should be included in the product under investigation.
Bez niego przeciętna temperatura na naszej planecie wynosiłaby -18°C.Without this, the global average temperature would be -18°C.
Bez niego średnia tem peraturana Ziemi wynosiłaby −18°C, co jest wartością uniemożliwiającą egzystencję.Without it,the global average temperature would be an unbearable –18°C.
Bez niego średnia temperatura na Ziemi wynosiłaby -18°C, co jest wartością uniemożliwiającą egzystencję.Without it,the global average temperature would be an unbearable –18°C.
Cena nabycia paczki w formie indeksowanej wynosiłaby około 35 dla detalistów.The purchase price of the pack in an indexed form would be around 35 for the retailers.
Komisja zauważa, że nawet w odniesieniu do przedsiębiorstw o ratingu BB + minimalna prowizja wynosiłaby 0,8 %.The Commission notes that even for BB+-rated companies, the minimum fee would be 0,8 %.
Jeżeli istnienie tych zasobów zostanie potwierdzone, wynosiłyby one nieznacznie powyżej 0,09 % potwierdzonych światowych zasobów gazu ziemnego i miałyby znacznie mniejszy udział w łącznych zasobach ropy naftowej i gazu ziemnego, jednocześnie podniosłyby udział wnioskodawcy w potwierdzonych światowych zasobach gazu ziemnego z 0,0416 % do 0,1367 %.These reserves, if proven would be equivalent to slightly more than 0,09 % of worldwide proven reserves of gas and much less as a share of total oil and gas and would raise the applicant’s share of worldwide proven natural gas reserves from 0,0416 % to 0,1367 %.
Jeżeli zmniejszony element rolny oraz, w stosownych przypadkach, obniżone cła dodatkowe, określone na podstawie ust. 1, 2 oraz 3, wynosiłyby mniej niż 2,4 EUR/100 kg, przedmiotowy element lub przedmiotowe cła ustala się na zero.In cases where the reduced agricultural component and, where appropriate, the reduced additional duties, determined pursuant to paragraphs 1, 2 and 3, would be less than EUR 2,4/100 kg, the component or duty shall be fixed at zero.
Odnośnie do wkładu własnego, zgodnie z planem restrukturyzacji z 2006 r., koszty restrukturyzacji wraz z kosztami operacyjnymi wynosiłyby 11500000000 PLN, a proponowany wkład własny równałby się 3600000000 PLN, co stanowi 30 %.As regards the own contribution, under the 2006 restructuring plan restructuring costs, including operating costs would be PLN 11500 million, while the proposed own contribution would be PLN 3600 million, i.e. 30 %.
Jedyne oklaski, jakie dostałem, były jak się stamtąd wynosiłem.The only applause I got was for leaving.
Już... już wynosiłem.I was -- I was gonna get it.
O cześć tato, właśnie wynosiłem śmieci.Oh, hey, Dad. I was just taking out the trash.
Stary, zobacz co znalazłem kiedy wynosiłem śmieci!Hey, dude, check out what I found when I was taking out the trash!
Słyszałem, ale wynosiłem tylko śmieci.Well, I heard, but I was just taking out the trash.
Nie myślałeś, że nie żyję, kiedy się wynosiłeś i zamierzałeś nie wracać.It doesn't count! - I wasn't dead when you were moving out never planning on coming back!
(16,8 miesiąca). W¬przypadku skarg bezpośrednich i¬odwołań średni czas rozpatrywania spraw wynosił odpowiednio 17,1 miesiąca oraz 15,4 miesiąca (wobec 16,9 miesiąca i¬18,4 miesiąca 2008¬r.).The average time taken to deal with direct actions and appeals was 17.1 months and 15.4 months respectively (16.9 months and 18.4 months in 2008).
- Ile wynosił rekord?What was the record? - The time that you were gonna break?
- To znaczy, że depozyt wynosił 360.000, a to jest depozyt na 620.000.This means the deposit was 360,000, and this is a deposit of 620,000.
- Wie pan, ile wynosił jej czynsz?- Do you know what her rent was?
/Był to Wirusa Dnia Sądu, /którego okres inkubacji wynosił 66 dni, /więc przenosił się na każdego, /zanim w ogóle było wiadomo, że istnieje.It was the "Doomsday Bug" with a sixty-six day incubation period so it spread to everyone, everywhere before anyone even knew it existed.
/Więc wróciliśmy, /strażacy ugasili ogień, /ale śledczy wynosili wszystkie rzeczy, /jakie tam zostawiliśmy.So we went back over, and the firemen had put the fire out, but the CSIs were bringing out all the stuff we left in there.
Potłukło im się, gdy wynosili meble.They broke it when they were moving the furniture
Rodzice wynosili z niej swoje dzieci.Some Vietnamese were carrying kids out of a bunker.
A twój wyrok wynosiłby..And your sentence would be...?
Biorąc jednak pod uwagę nieuniknioną podwyżkę pensji ROCE wynosiłby w tym samym okresie około 1,45 %, co jest zdecydowanie poniżej poziomu akceptowalnego dla jakiegokolwiek prywatnego inwestora.However, taking the unavoidable pay increases into account, the ROCE in the same period would be about 1,45 % per annum, which was well below the level acceptable to any private investor.
Byłoby tak w przypadku, gdy termin swapu wynosiłby 10 lat, a stopa byłaby obserwowalna we wspólnie notowanych przedziałach przez 9 lat, o ile racjonalna ekstrapolacja krzywej dochodowości za 10. rok nie byłaby znacząca dla wyceny w wartości godziwej swapu w całości;That would be the case if the term of the swap is 10 years and that rate is observable at commonly quoted intervals for 9 years, provided that any reasonable extrapolation of the yield curve for year 10 would not be significant to the fair value measurement of the swap in its entirety.
Gdyby brać pod uwagę tylko loty z Niderlandów, udział rynkowy stron wynosiłby ponad […]*% 9 (str. 62 zgłoszenia).If only flights from the Netherlands were taken into account, the market share of the parties would be above […] (*) % (page 62 of the notification).
Gdyby nie uwzględniać wpływu środków jednorazowych na budżet, deficyt wynosiłby 1,7 % PKB w 2007 r. Dla porównania w zaktualizowanej wersji programu stabilności z grudnia 2006 r. wyznaczono docelową wartość deficytu na poziomie 2,8 % PKB,Net of the budgetary impact of one-off measures, the deficit would be 1,7 % of GDP in 2007. This compares with a target of 2,8 % of GDP set in the December 2006 update of the stability programme,
-Dobrze, tylko że w tamtym czasie całkowite PKB kraju wynosiło znacznie poniżej połowy biliona dolarów, czyż nie?Gross National Product of this country was well under half-a-trillion dollars, wasn't it? I don't know.
Bezrobocie wśród młodzieży wynosiło ponad 25%w większości państw członkowskich.In 1983, it was decidedthat funding from the ESF should be channelled towards particularlyneedy regions.
Bobrowsky twierdzi, że wynagrodzenie Michaelsona było prawie 2,5 raza wyższe i wynosiło ponad 150 tysięcy dolarów za pół roku pracy.Bobrovsky claims that Michaelson’s fee was almost two-and-a-half times more—amounting to over 150 thousand dollars for six months’ labor.
Ciśnienie krwi wynosiło 105.Last blood pressure was 105 by palp.
Dane na temat jakości wód w rzekach pokazują, że średnie stężenie azotanów w roku 2005 wynosiło poniżej 20 mg/l w 99 % miejsc poboru próby oraz że w żadnej ze stacji monitorowania wartość ta nie przekroczyła 50 mg/l.Data on water quality in rivers showed that in 2005 the mean nitrate concentration was below 20 mg/l in 99 % of sampling points and no monitoring station exceeded 50 mg/l nitrates.
Przy stopie kapitalizacji na poziomie 4 % faktyczne obniżenie wartości wynosiłoby około 14 %.Given a 4 % capitalization rate, the actual reduction in value would be approximately 14 %.
W tym względzie należy zauważyć, że cło antydumpingowe nakładane na mieszanki jest stosowane proporcjonalnie do zawartości biodiesla w mieszance, tj. w przypadku przywozu B15 niezapłacone cło antydumpingowe wynosiłoby maksymalnie około 26 EUR za tonę.In this respect, it should be noted that the anti-dumping duty on blends is applicable in proportion to the biodiesel in the blend, i.e. in the case of imports of B15 the anti-dumping duty not paid would be up to around EUR 26 per tonne.
W tym względzie należy zauważyć, że cło wyrównawcze nakładane na mieszanki jest stosowane proporcjonalnie do zawartości biodiesla w mieszance, tj. w przypadku przywozu B15 niezapłacone cło wyrównawcze wynosiłoby maksymalnie około 35 EUR za tonę.In this respect, it should be noted that the countervailing duty on blends is applicable in proportion to the biodiesel in the blend, i.e. in the case of imports of B15 the countervailing duty not paid would be up to around EUR 35 per tonne.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'be':

None found.
Learning languages?