Wynikać (to result) conjugation

Polish
31 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wynikam
I result
wynikasz
you result
wynika
he/she/it results
wynikamy
we result
wynikacie
you all result
wynikają
they result
Imperfective future tense
będę wynikać
I will result
będziesz wynikać
you will result
będzie wynikać
he/she/it will result
będziemy wynikać
we will result
będziecie wynikać
you all will result
będą wynikać
they will result
Imperative
-
wynikaj
you result!
niech wynika
let him/her/it result
wynikajmy
let's result
wynikajcie
you all result
niech wynikają
let them result
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wynikałam
I resulted
wynikałaś
you resulted
wynikała
she resulted
wynikałyśmy
we resulted
wynikałyście
you all resulted
wynikały
they resulted
Future feminine tense
będę wynikała
I will result
będziesz wynikała
you will result
będzie wynikała
she will result
będziemy wynikały
we will result
będziecie wynikały
you all will result
będą wynikały
they will result
Conditional feminine tense
wynikałabym
I would result
wynikałabyś
you would result
wynikałaby
she would result
wynikałybyśmy
we would result
wynikałybyście
you all would result
wynikałyby
they would result
Conditional perfective feminine tense
wynikałabym była
I would have resulted
wynikałabyś była
you would have resulted
wynikałaby była
she would have resulted
wynikałybyśmy były
we would have resulted
wynikałybyście były
you all would have resulted
wynikałyby były
they would have resulted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wynikałem
I resulted
wynikałeś
you resulted
wynikał
he resulted
wynikaliśmy
we resulted
wynikaliście
you all resulted
wynikali
they resulted
Future masculine tense
będę wynikał
I will result
będziesz wynikał
you will result
będzie wynikał
he will result
będziemy wynikali
we will result
będziecie wynikali
you all will result
będą wynikali
they will result
Conditional masculine tense
wynikałbym
I would result
wynikałbyś
you would result
wynikałby
he would result
wynikalibyśmy
we would result
wynikalibyście
you all would result
wynikaliby
they would result
Conditional perfective masculine tense
wynikałbym był
I would have resulted
wynikałbyś był
you would have resulted
wynikałby był
he would have resulted
wynikalibyśmy byli
we would have resulted
wynikalibyście byli
you all would have resulted
wynikaliby byli
they would have resulted
Impersonal
wynikano by
there would be resulted
wynikano by
there would be resulted

Examples of wynikać

Example in PolishTranslation in English
Chociaż celem tej rekompensaty nie jest zrekompensowanie ewentualnych kosztów czy kosztów dodatkowych związanych z konkretnym świadczeniem niektórych usług, lecz jedynie wyrównanie dodatkowych obciążeń, które mają wynikać z negatywnej różnicy między profilem ryzyka danego ubezpieczyciela a przeciętnym profilem na rynku, na niekorzyść tego pierwszego, obciążenia te stanowią jednak koszty dodatkowe, które ubezpieczyciel powinien wziąć na siebie na cechującym się otwartym dostępem i ujednoliconymi opłatami rynku, ze względu na ciążący na nim obowiązek przyjmowania osób o wysokim ryzyku bez jednoczesnej możliwości ustalenia kwot składek na postawie ryzyka związanego z ubezpieczonym.Although the purpose of such compensation is not to compensate for any costs or additional costs associated with the supply of certain services, but only to equalise the additional burdens which are supposed to result from a negative risk profile differential by comparison with the average market risk profile, those burdens none the less represent the additional costs which the insurer must assume on a market subject to open enrolment and community rating as a consequence of its obligation to cover high-risk persons without fixing the amount of the premiums according to the risk insured.
90. b)Środki towarzyszące wynikają z ogólnego zobowiązania UE, wramach Umowy o partnerstwie AKP-UE, do wspierania krajów AKP wich dąże-niudoograniczeniaubóstwaizrównoważo-nego rozwoju.90.(b)Theaccompanying measuresresultfrom the overall EU commitment, withinthe framework of the ACP–EU partnership agreement,tosupport ACPcountries on their pathto povertyreductionandsus-tainable development.
Anulowanie jest przeprowadzane metodą przeniesienia uprawnień i jednostek CER, z wyjątkiem tych jednostek CER, które wynikają z projektów wymienionych w art. 11a ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, z rachunku posiadania Strony na rachunek wycofania w rejestrze Wspólnoty za odnośny okres zgodnie z procesem »wycofania (rejestry, o których mowa w art. 63a)« opisanym w załączniku IX.Cancellation shall take place by transferring the allowances and CERs, with the exception of CERs resulting from projects referred to in Article 11a(3) of Directive 2003/87/EC, from the Party holding account into the retirement account of the Community Registry for the relevant period in accordance with the “retirement (registries referred to in Article 63a)” process set out in Annex IX.
Badania należy prowadzić w reprezentatywnych warunkach rolniczych i zgodnie z proponowanymi zaleceniami stosowania, które wynikają z badań najgorszego rzeczywistego przypadku.The tests must be conducted under representative agricultural conditions and in accordance with the proposed recommendations for use, resulting in a realistic worst case study.
Badania należy prowadzić w reprezentatywnych warunkach rolniczych i zgodnie z proponowanymi zaleceniami stosowania, które wynikają z badań realistycznego, najbardziej niekorzystnego przypadku.The tests shall be conducted under representative agricultural conditions and in accordance with the proposed recommendations for use, resulting in a realistic worst case study.
Wymienione wy⦆ej dyrektywy jasno stwierdzaj┞, ⦆e niezmiernie istotne jest zapobieganie haºasowi w miejscu pracy ju⦆ na etapie projektowania. ‡Maszyna musi by┠ zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ryzyka wynikaj┞ce z emisji haºasu zostaºy ograniczone do mo⦆liwie najni⦆szego poziomu, z uwzgl┩dnie-niem post┩pu technicznego i dost┩pno╆ci ╆rodków ograniczaj┞-cych poziom haºasu, w szczególno╆ci u ‒ródºa jego powstawa-nia·8.These directives also make it clear that prevention through design is vitally important in dealing with occupational noise. `Machinery must be so designed and constructed that risks resulting from the emission of airborne noise are reduced to the lowest level taking account of technical progress and the availability of means of reducing noise, in particular at source' (8).
Fundamentalna korzyść odniesiona przez firmę Hynix wynikała z ogromnej kwoty zadłużenia, które wygasło w rezultacie konwersji – wynosiła ona 2,483 mld KRW.The fundamental benefit to Hynix resulted from the massive amount of debt that was extinguished as a result of the swap, namely KRW 2,483 billion.
Kwota pomocy dla każdej operacji leasingu, odpowiada różnicy między zaktualizowaną wartością podatków wpłaconych przez cały okres amortyzacji, przy uwzględnieniu zwiększenia o jeden punkt stawki amortyzacji a wartością, która wynikała z zastosowania przepisów art. 39 akapit drugi KP, różnicy, do której należy dodać ewentualnie zwolnienie z podatku od zysku z tytułu cesji.The amount of the aid, for each leasing operation, corresponds to the difference between the discounted values of the taxes paid throughout the depreciation period, taking into account the one-point increase in the depreciation coefficient, and those which would have resulted from the application of the provisions of the second paragraph of Article 39 C of the General Tax Code, to which difference must be added any exemption from transfer capital gains tax.
Komisja nabrała wątpliwości, ponieważ Francja nie przedstawiła w swoim planie trudności strukturalnych, które powinien rozwiązać plan restrukturyzacji, a tylko zadowoliła się stwierdzeniem, że trudności, które napotkała CMR, wynikały głownie z upadłości CMdR.The Commission’s doubts arose because France did not describe which structural difficulties needed to be addressed by restructuring and only stated that the difficulties at CMR mainly resulted from the bankruptcy of CMdR.
Komisja stwierdziła w szczególności, że Francja nie opisała podstawowych problemów strukturalnych, które proces restrukturyzacji miał rozwiązać, zadawalając się jedynie stwierdzeniem, iż trudności CMR wynikały w głównej mierze z upadłości CMdR.In particular, the Commission noted that France did not describe which structural difficulties needed to be addressed by restructuring and only stated that the difficulties at CMR resulted mainly from the bankruptcy of CMdR.
Komisja uwzględniła fakt, że połączenie i szczegółowe warunki towarzyszące oddzieleniu wynikały z zobowiązań wzajemnych (środek E).The Commission took note of the fact that the merger and the specific conditions surrounding the separation resulted in cross liabilities (Measure E).
Koszty wdrożenia programu Leader są znaczne ze względu na dodatkowy poziom wykonawczy: stanowią one dojednej trzeciej bu- dżetu LGD, nie wliczając w to kosztów przetwarzania, monitorowa-niai kontroli ponoszonych przezinstytucje zarządzającei agencje płatnicze. Sztywne procedury – nawet w przypadku bardzo małych projektów–orazopóźnieniaograniczały wydajność,chociaż w dużymstopniu wynikały one z wymogów państw członkowskich.Thecosts of implementing Leader are substantial, duetothe additional implementation layer: up to a third of the LAG’s budgetinadditiontothe managingauthoritiesandpaying agencies’ costs of processing, monitoringandcontrol.Inflex-ible procedures — evenforverysmall projects —and delays limited efficiency, although,to alarge degree,theseresulted fromthe Member States’ requirements.
Argument SeaFrance dotyczący zmniejszenia liczby rejsów miałby być wprowadzający w błąd, biorąc pod uwagę, że liczba ta miałaby być zmniejszona tylko o 10 %, przy czym zmiana ta wynikałaby z wymiany floty (zastąpienia statków Cézanne i Renoir większym statkiem Molière).The reduction in the number of crossings alleged by SeaFrance is misleading as it would amount to only 10 % and would result from the change in fleet (the vessels Cézanne and Renoir replaced by the larger vessel Molière).
Jeżeli właściwe organy stwierdzą, że jakość wyznaczonych wód jest znacznie wyższa od tej, która wynikałaby z zastosowania wartości ustanowionych zgodnie z art. 3 i uwagami zawartymi w załączniku I w kolumnach G oraz I, częstotliwość pobierania próbek może ulec zmniejszeniu.Where the competent authority records that the quality of designated waters is appreciably higher than that which would result from the application of the values set in accordance with Article 3 and the comments contained in columns G and I of Annex I, the frequency of the sampling may be reduced.
Jeżeli zastosowana stawka MPR po minimalizacji/wyłączeniu ryzyka jest niższa lub równa 75 % stawki MPR, jaka wynikałaby z zastosowania klasyfikacji ryzyka kraju kupującego bez żadnej minimalizacji ani wyłączenia ryzyka, uczestnik powiadamiający powiadamia wszystkich pozostałych uczestników co najmniej 20 dni kalendarzowych przed podjęciem jakiegokolwiek zobowiązania.If the applicable MPR after risk mitigation/exclusion is less than or equal to 75 per cent of the MPR which would result from the application of the buyer country's country risk classification without any risk mitigation or exclusion, the notifying Participant shall notify all other Participants at least 20 calendar days before issuing any commitment.
Na wstępie ograniczę się do stwierdzenia, że żądania ewentualne Parlamentu zmierzające do stwierdzenia nieważności całej dyrektywy są wyraźnie podyktowane troską uniknięcia niedopuszczalności, która wynikałaby z zastosowania orzecznictwa, zgodnie z którym żądanie częściowego stwierdzenia nieważności jest dopuszczalne tylko o tyle, o ile przepisy, o stwierdzenie nieważności których się zwrócono, można oddzielić od reszty aktu 4.I would simply observe, as a preliminary point, that the reason for the Parliament’s alternative heads of claim that the directive should be annulled in its entirety is expressly the wish to avoid a finding of inadmissibility which would result from application of the caselaw according to which an application for partial annulment is admissible only if the provisions the annulment of which is sought may be severed from the remainder of the measure.
Obliczanie, o którym mowa w ostatnim zdaniu ust. 1, i przeliczanie, o którym mowa w ust. 2, zostają przeprowadzone w taki sposób, aby jak najdokładniej wyrażały w walucie krajowej Państw Stron taką samą rzeczywistą wartość kwot wymienionych w art. 3 ust. 1, art. 4a ust. 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8, jaka wynikałaby z zastosowania pierwszych trzech zdań ust. 1.The calculation mentioned in the last sentence of paragraph 1, and the conversion mentioned in paragraph 2 shall be made in such a manner as to express in the national currency of the States Parties, as far as possible, the same real value for the amounts in Article 3, paragraph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, paragraph 1, and Article 8 as would result from the application of the first three sentences of paragraph 1.
Aby przeciwdziałać tym możliwym do wystąpienia niepożądanym skutkom, uważa się za wskazane nałożenie pewnych ograniczeń w odniesieniu do produktów, do których wolno dodawać witaminy i składniki mineralne, obok ograniczeń, które wynikałyby w sposób oczywisty ze wskazań technicznych lub byłyby podyktowane względami bezpieczeństwa, w przypadku gdy dla tych produktów ustalone są maksymalne ilości witamin i składników mineralnych.To counter this potential undesirable effect, it is considered appropriate to impose some restrictions on the products to which vitamins and minerals can be added, in addition to those that would result naturally from technological considerations or become necessary for safety reasons when maximum limits of vitamins and minerals in such products are set.
Inne redukcje emisji wynikałyby z faktu, że rurociąg pozwoliłby zrealizować nowe inwestycje w miejscach wymagających mniejszych przewozów węglowodorów olefinowych.Further reductions of emissions would result from the fact that the pipeline would permit new investment projects at locations requiring less transport of olefins.
Jak wyjaśniono wyżej, MŚP nie zawsze są w stanie dostarczyć wystarczających gwarancji bankowych i mogą mieć trudności w obliczu znaczących nakładów finansowych, które wynikałyby z niestabilnej sytuacji finansowej.As explained above, SMEs are not always in a position to provide sufficient bank guarantees and may have difficulties to face the significant financial expenses that would result from a precarious financial situation.
Jak wyjaśniono wyżej, stosunkowo małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa nie zawsze są w stanie dostarczyć wystarczających gwarancji bankowych i mogą mieć trudności w obliczu znaczących nakładów finansowych, które wynikałyby z niestabilnej sytuacji finansowej.As explained above, relatively small and medium sized companies are not always in a position to provide sufficient bank guarantees and may have difficulties to face the significant financial expenses that would result from a precarious financial situation.
W ten sposób zostanie zapewniona rzeczywista ochrona na warunkach odpowiadających warunkom, które wynikałyby z ustanowienia planu działania.Thus, effective protection is assured, under the same conditions as those that would result from the drawing-up of an action plan.
Decyzją Rady 2008/737/WE z dnia 15 września 2008 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej [2] Włochy zostały upoważnione, w drodze odstępstwa, do przyznawania zwolnień z VAT podatnikom, których roczne obroty nie przekraczają 30000 EUR, do dnia 31 grudnia 2010 r. Ponieważ wyższy próg wynikał z ograniczenia obowiązków w zakresie podatku VAT w odniesieniu do najmniejszych przedsiębiorstw, chociaż ci ostatni mają wciąż prawo korzystać z systemu VAT na zasadach ogólnych zgodnie z art. 290 dyrektywy 2006/112/WE, Włochy powinny zostać upoważnione do dalszego stosowania środka przez ograniczony okres czasu.By Council Decision 2008/737/EC of 15 September 2008 authorising the Italian Republic to apply a measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax [2], Italy was authorised, as a derogating measure, to exempt from VAT taxable persons whose annual turnover is no higher than EUR 30000 until 31 December 2010. Given that this higher threshold has resulted in reduced VAT obligations for the smallest businesses, whilst the latter may still opt for the normal VAT arrangements in accordance with Article 290 of Directive 2006/112/EC, Italy should be authorised to apply the measure for a further limited period.
Dochodzenie wykazało, że wzrost cen sprzedaży wynikał częściowo z przestawienia się na typy produktów bardziej zaawansowanych, gdzie przywóz po cenach dumpingowych nie miał miejsca, ale był także napędzany przez wzrost kosztów produkcji.The investigation showed that this increase in sales prices partially resulted from shifting to higher end products, where dumped imports were not present, but was also driven by increased production costs.
Gwałtowny skok w światowym popycie na rozpatrywany produkt, który to popyt wynikał z większej aktywności gospodarczej na rynku światowym, a także z wprowadzenia nowego systemu pozwoleń na wywóz w ChRL, uruchomił inwestycje w moce produkcyjne, zwłaszcza w latach 2000 i 2001, czego skutkiem było zwiększenie mocy produkcyjnych o 22 % w rozpatrywanym okresie.The dramatic surge in worldwide demand of the product concerned, which was due to higher economic activity on the world market and to the enforcement of a new export licensing system in the PRC, triggered investments in production capacity, especially during 2000 and 2001, which resulted in an increase in capacity of 22 % in the period considered.
Właściwe organy mogą także zezwolić, aby wymóg kapitałowy z tytułu pozagiełdowych kontraktów pochodnych, zaliczanych do grupy określonej w niniejszym ustępie rozliczanych przez izbę rozliczeniową uznaną przez te organy był równy depozytowi zabezpieczającemu wymaganemu przez izbę rozliczeniową, jeśli są w pełni przekonane, że zapewnia on dokładną miarę ryzyka związanego z kontraktem pochodnym oraz że jest co najmniej równy wymogowi kapitałowemu z tytułu omawianego kontraktu, który wynikałby z obliczenia dokonanego z wykorzystaniem metod ustalonych w innych częściach niniejszego załącznika lub z zastosowania metody modeli wewnętrznych opisanej w załączniku V.The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC commodity derivatives contract of the type referred to in this point cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the derivatives contract and that it is at least equal to the capital requirement for the contract in question that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V.
Właściwe organy mogą także zezwolić, aby wymóg kapitałowy z tytułu pozagiełdowych opcji na towary rozliczanych przez izbę rozliczeniową uznaną przez te organy, był równy depozytowi zabezpieczającemu wymaganemu przez izbę rozliczeniową, jeśli są w pełni przekonane, że zapewnia to dokładną miarę ryzyka związanego z opcją oraz że jest co najmniej równy wymogowi kapitałowemu z tytułu opcji pozagiełdowej, który wynikałby z obliczeń przeprowadzonych z wykorzystaniem metody ustalonej w innej części niniejszego załącznika lub z zastosowania metody modeli wewnętrznych opisanej w załączniku V.The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC commodity option cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement for an OTC option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V.
Właściwe organy mogą zezwolić, aby wymóg kapitałowy z tytułu giełdowych kontraktów terminowych był równy depozytowi zabezpieczającemu wymaganemu przez giełdę, jeśli są w pełni przekonane, że zapewnia on dokładną miarę ryzyka związanego z kontraktem oraz że jest co najmniej równy wymogowi kapitałowemu z tytułu kontraktu terminowego, który wynikałby z obliczenia dokonanego z wykorzystaniem metod ustalonych w innych częściach niniejszego załącznika lub z zastosowania metody statystycznej opisanej w załączniku V. Właściwe organy mogą także zezwolić, aby wymóg kapitałowy z tytułu pozagiełdowych kontraktów pochodnych zaliczanych do grupy określonej w niniejszym ustępie, rozliczanych przez izbę rozliczeniową uznaną przez te organy był równy depozytowi zabezpieczającemu wymaganemu przez izbę rozliczeniową, jeśli są w pełni przekonane, że zapewnia on dokładną miarę ryzyka związanego z kontraktem pochodnym oraz że jest co najmniej równy wymogowi kapitałowemu z tytułu omawianego kontraktu, który wynikałby z obliczenia dokonanego z wykorzystaniem metod ustalonych w innych częściach niniejszego załącznika lub z zastosowania metody modeli wewnętrznych opisanych w załączniku V.The competent authorities may allow the capital requirement for an exchange‐traded future to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the future and that it is at least equal to the capital requirement for a future that would result from a calculation made using the method set out in this Annex or applying the internal models method described in Annex V. The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC derivatives contract of the type referred to in this point cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the derivatives contract and that it is at least equal to the capital requirement for the contract in question that would result from a calculation made using the method set out in the this Annex or applying the internal models method described in Annex V.
Właściwe organy mogą zezwolić, aby wymóg z tytułu sprzedanych opcji giełdowych był równy depozytowi zabezpieczającemu wymaganemu przez giełdę, jeśli są w pełni przekonane, że zapewnia on dokładną miarę ryzyka związanego z opcją oraz że jest co najmniej równy wymogowi kapitałowemu z tytułu opcji, który wynikałby z obliczenia dokonanego z wykorzystaniem metod ustalonych w innych częściach niniejszego załącznika lub z zastosowania metody modeli wewnętrznych opisanej w załączniku V. Właściwe organy mogą także zezwolić, aby wymóg kapitałowy z tytułu pozagiełdowych opcji na towary rozliczanych przez izbę rozliczeniową uznaną przez te organy, był równy depozytowi zabezpieczającemu wymaganemu przez izbę rozliczeniową, jeśli są w pełni przekonane, że zapewnia to dokładną miarę ryzyka związanego z opcją oraz że jest co najmniej równy wymogowi kapitałowemu z tytułu opcji pozagiełdowej, który wynikałby z obliczeń przeprowadzonych z wykorzystaniem metody ustalonej w innej części niniejszego załącznika lub z zastosowania metody modeli wewnętrznych opisanej w załączniku V. Dodatkowo mogą zezwolić, aby wymóg kapitałowy z tytułu zakupionej opcji giełdowej lub pozagiełdowej był taki sam jak dla jej instrumentu bazowego, pod warunkiem, że wymóg ten nie przekroczy rynkowej wartości opcji.The competent authorities may allow the requirement against a written exchange‐traded option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC option cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement for an OTC option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. In addition they may allow the requirement on a bought exchange‐traded or OTC option to be the same as that for the instrument underlying it, subject to the constraint that the resulting requirement does not exceed the market value of the option.
Właściwe organy mogą zezwolić, aby wymóg z tytułu sprzedanych opcji giełdowych na towary był równy depozytowi zabezpieczającemu wymaganemu przez giełdę, jeśli są w pełni przekonane, że zapewnia on dokładną miarę ryzyka związanego z opcją i że jest co najmniej równy wymogowi kapitałowemu z tytułu opcji, który wynikałby z obliczenia dokonanego z wykorzystaniem metody ustalonej w innej części niniejszego załącznika lub z zastosowania metody modeli wewnętrznych opisanej w załączniku V.The competent authorities may allow the requirement for a written exchange‐traded commodity option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V.
Do listopada 2013 r. odnotowano poprawę deficytu kasowego sektora instytucji rządowych i samorządowych o 0,25 % PKB (nie uwzględniając czynników nadzwyczajnych) w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym, co wynikało ze wzrostu dochodów przewyższającego wzrost wydatków.Up to November 2013 the government cash deficit recorded an improvement of 0,25 % of GDP (net of extraordinary factors) compared with the same period of the preceding year, which resulted from revenue growth outpacing expenditure growth.

More Polish verbs

Related

ponikać
do
przenikać
penetrate
unikać
avoid
wnikać
penetrate
zanikać
do
znikać
do

Similar

ponikać
do
wybąkać
mutter
wydukać
stumble
wyfukać
do
wyiskać
do
wyjąkać
stammer out
wyjękać
do
wykukać
cuckoo
wymakać
do
wymykać
do
wynękać
do
wynieść
amount to
wynijść
go out
wynukać
do
wypukać
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'result':

None found.
Learning languages?