Wnioskować (to conclude) conjugation

Polish
14 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wnioskuję
I conclude
wnioskujesz
you conclude
wnioskuje
he/she/it concludes
wnioskujemy
we conclude
wnioskujecie
you all conclude
wnioskują
they conclude
Imperfective future tense
będę wnioskować
I will conclude
będziesz wnioskować
you will conclude
będzie wnioskować
he/she/it will conclude
będziemy wnioskować
we will conclude
będziecie wnioskować
you all will conclude
będą wnioskować
they will conclude
Imperative
-
wnioskuj
you conclude!
niech wnioskuje
let him/her/it conclude
wnioskujmy
let's conclude
wnioskujcie
you all conclude
niech wnioskują
let them conclude
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wnioskowałam
I concluded
wnioskowałaś
you concluded
wnioskowała
she concluded
wnioskowałyśmy
we concluded
wnioskowałyście
you all concluded
wnioskowały
they concluded
Future feminine tense
będę wnioskowała
I will conclude
będziesz wnioskowała
you will conclude
będzie wnioskowała
she will conclude
będziemy wnioskowały
we will conclude
będziecie wnioskowały
you all will conclude
będą wnioskowały
they will conclude
Conditional feminine tense
wnioskowałabym
I would conclude
wnioskowałabyś
you would conclude
wnioskowałaby
she would conclude
wnioskowałybyśmy
we would conclude
wnioskowałybyście
you all would conclude
wnioskowałyby
they would conclude
Conditional perfective feminine tense
wnioskowałabym była
I would have concluded
wnioskowałabyś była
you would have concluded
wnioskowałaby była
she would have concluded
wnioskowałybyśmy były
we would have concluded
wnioskowałybyście były
you all would have concluded
wnioskowałyby były
they would have concluded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wnioskowałem
I concluded
wnioskowałeś
you concluded
wnioskował
he concluded
wnioskowaliśmy
we concluded
wnioskowaliście
you all concluded
wnioskowali
they concluded
Future masculine tense
będę wnioskował
I will conclude
będziesz wnioskował
you will conclude
będzie wnioskował
he will conclude
będziemy wnioskowali
we will conclude
będziecie wnioskowali
you all will conclude
będą wnioskowali
they will conclude
Conditional masculine tense
wnioskowałbym
I would conclude
wnioskowałbyś
you would conclude
wnioskowałby
he would conclude
wnioskowalibyśmy
we would conclude
wnioskowalibyście
you all would conclude
wnioskowaliby
they would conclude
Conditional perfective masculine tense
wnioskowałbym był
I would have concluded
wnioskowałbyś był
you would have concluded
wnioskowałby był
he would have concluded
wnioskowalibyśmy byli
we would have concluded
wnioskowalibyście byli
you all would have concluded
wnioskowaliby byli
they would have concluded
Impersonal
wnioskowano by
there would be concluded
wnioskowano by
there would be concluded

Examples of wnioskować

Example in PolishTranslation in English
B65 W przypadku, gdy jeden podmiot dysponuje znaczącymi prawami odwoływania i może odwoływać podmiot podejmujący decyzje, bez podania powodu, sam ten fakt wystarcza, aby wnioskować, że podmiot podejmujący decyzje jest agentem.B65 When a single party holds substantive removal rights and can remove the decision maker without cause, this, in isolation, is sufficient to conclude that the decision maker is an agent.
A że jesteś bystra, to pewnie wnioskujesz, że ja musiałem jej powiedzieć, i może nawet zostałem przez nią kupiony, i gdy teraz moja lojalność jest wątpliwa, pewnie zawiadomiłaś szefów, że nie powinnaś podpisywać nic, co by było dowodem na to, że ty, agencjaBeing bright, I expect you concluded it was me must have told her. Meaning maybe I sold over to her. And with my allegiance now in question...
B wnioskuje zatem, że rzeczony środek został przyznany z zasobów państwa.Hence, B concludes, the measure at issue has been granted through state resources.
BT wnioskuje, że w każdym przypadku, ostrożny inwestor, który dysponowałby zdolnością finansową porównywalną ze zdolnością państwa francuskiego i który wystawiłby taką gwarancję, nie cieszyłby się nadmiernym zaufaniem rynków – i jest rzeczą, oczywistą, że zaufanie zostało odbudowane tylko przez wzgląd na określenie zobowiązań państwa „długiem suwerennym”.Bouygues Telecom concludes that, at all events, a prudent investor whose financial capacity was comparable to that of the French State and who issued such a guarantee would not have inspired much confidence in the markets and that it is clear that it was due to the qualification of ‘sovereign debt’ enjoyed by the State's commitments that confidence was restored.
Biegły wnioskuje, iż analiza dokonana przez Citigroup potwierdza wnioski, do których doszła Mediobanca.The expert concludes that the Citigroup study confirms Mediobanca's results.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Komisja wnioskuje, że oprocentowanie linii kredytowej stanowi miarodajny wskaźnik oprocentowania, jakie banki prywatne zażądały z tytułu pożyczki podobnej do pożyczki gwarantowanej w przypadku braku gwarancji.In view of the foregoing, the Commission concludes that the interest rate for the credit facility is a valid indicator of the interest rate that private banks would charge for a loan similar to the guaranteed loan in the absence of any guarantee.
CIL uważa, że celem dyrektywy 90/684/EWG jest ustanowienie ram regulacyjnych dla środków pomocowych, z których mogą korzystać, bezpośrednio lub pośrednio, stocznie z siedzibą we Wspólnocie. CIL wnioskuje stąd, że wyżej wymieniona dyrektywa może stosować się jedynie względem pomocy, które przynoszą stoczni korzyść.CIL believes that the aim of that Directive is to manage the aid for which shipyards established in the Community may be directly or indirectly eligible and concludes that the Directive applies only to aid that benefits a shipyard.
Eksperci ci stwierdzili co następuje: „… we conclude that on an overall level the price differential between the scenario of the Management Buy-Out and the scenario of the Liquidation of Domestic Road Transport Activities amounting to € 45,5 million to be fair and reasonable” („Z tego wnioskujemy, że ogólnie, różnica ceny pomiędzy scenariuszem wykupu przedsiębiorstwa przez jego kierownictwo a likwidacją wewnętrznej działalności transportu drogowego wynosząca 45,5 milionów EUR jest rzetelna i rozsądna”).The accounting firm concluded as follows: ‘… we conclude that on an overall level the price differential between the scenario of the Management Buy-Out and the scenario of the Liquidation of Domestic Road Transport Activities amounting to EUR 45,5 million to be fair and reasonable’.
Nie odwołał się od żadnych oświadczeń i faktów które podaliśmy... wnioskujemy, że nie znalazł żadnych przekłamań w naszych faktach.Since he made no reference to any statements of fact that we made we must conclude that he found no errors of fact.
Z tego wnioskujemy, że to nie było samobójstwo.From that, we concluded it wasn't suicide.
Na tej podstawie władze belgijskie wnioskują, że odnośnie do filii francuskich IFB wybrała najmniej kosztowne rozwiązanie.The Belgian authorities concluded that IFB chose the least costly solution as regards the French subsidiaries.
Ponieważ powiązania pomiędzy NBE i MBE zachodzą jedynie za pośrednictwem osoby Danieli Sauter i nie istnieją żadne inne znaczące powiązania z innymi przedsiębiorstwami, Niemcy wnioskują, że NUW można zaliczyć do MŚP.Since relations between NBE and MBE only exist via the person of Mrs Daniela Sauter and since there are no further relevant relations to other enterprises, Germany concludes that NUW qualifies as an SME.
W związku z faktem, że takiego mechanizmu nigdy jednak nie wprowadzono [32], władze francuskie wnioskują z tego, że a contrario EPIC nie korzystają z żadnej gwarancji państwowej.Since such a mechanism has never been introduced [32], France concludes conversely that EPICs do not benefit from any State guarantee.
Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) wnioskował w swej opinii na temat ochratoksyny A, wyrażonej dnia 17 września 1998 r., że OTA jest mikotoksyną o właściwościach rakotwórczych, nefrotoksycznych, teratogennych, immunotoksycznych i prawdopodobnie również neurotoksycznych.The Scientific Committee on Food (SCF) concluded in its opinion on OTA, expressed on 17 September 1998, that OTA is a mycotoxin which possesses carcinogenic, nephrotoxic, teratogenic, immunotoxic and possibly neurotoxic properties. The Committee mentioned also that further studies are ongoing to elucidate the mechanisms involved in OTA carcinogenicity.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'conclude':

None found.
Learning languages?