Uzależnić (to make) conjugation

Polish
15 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uzależnię
I will make
uzależnisz
you will make
uzależni
he will make
uzależnimy
we will make
uzależnicie
you all will make
uzależnią
they will make
Imperative
-
uzależnij
you make!
niech uzależni
let him/her/it make
uzależnijmy
let's make
uzależnijcie
you all make
niech uzależnią
let them make
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uzależniłam
I made
uzależniłaś
you made
uzależniła
she made
uzależniłyśmy
we made
uzależniłyście
you all made
uzależniły
they made
Future feminine tense
uzależnię
I will make
uzależnisz
you will make
uzależni
she will make
uzależnimy
we will make
uzależnicie
you all will make
uzależnią
they will make
Conditional feminine tense
uzależniłabym
I would make
uzależniłabyś
you would make
uzależniłaby
she would make
uzależniłybyśmy
we would make
uzależniłybyście
you all would make
uzależniłyby
they would make
Conditional perfective feminine tense
uzależniłabym była
I would have made
uzależniłabyś była
you would have made
uzależniłaby była
she would have made
uzależniłybyśmy były
we would have made
uzależniłybyście były
you all would have made
uzależniłyby były
they would have made
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uzależniłem
I made
uzależniłeś
you made
uzależnił
he made
uzależniliśmy
we made
uzależniliście
you all made
uzależnili
they made
Future masculine tense
uzależnię
I will make
uzależnisz
you will make
uzależni
he will make
uzależnimy
we will make
uzależnicie
you all will make
uzależnią
they will make
Conditional masculine tense
uzależniłbym
I would make
uzależniłbyś
you would make
uzależniłby
he would make
uzależnilibyśmy
we would make
uzależnilibyście
you all would make
uzależniliby
they would make
Conditional perfective masculine tense
uzależniłbym był
I would have made
uzależniłbyś był
you would have made
uzależniłby był
he would have made
uzależnilibyśmy byli
we would have made
uzależnilibyście byli
you all would have made
uzależniliby byli
they would have made
Impersonal
uzależniono by
there would be made
uzależniono by
there would be made

Examples of uzależnić

Example in PolishTranslation in English
A teraz mamy chłopca, który zmarł, grając w grę komputerową. Grę skonstruowaną tak, aby uzależnić go od niej.And now we got a boy who died playing a video game, a game scientifically constructed to make him addicted to it.
Aby umożliwić skuteczną kontrolę i efektywne zarządzanie płatnościami w ramach pomocy, produkcję tytoniu należy uzależnić od umów kontraktacji zawieranych między producentami i pierwszymi przetwórcami.In order to make controls possible and to manage the payment of the aid efficiently, tobacco should be produced under cultivation contracts concluded between farmers and first processors.
Aby zapewnić jednolite stosowanie tego artykułu, należy uzależnić zachowanie tych upoważnień od sprawozdań z oceny sporządzonych przez AFSSA, Nancy na podstawie badań biegłości przedmiotowych laboratoriów.In order to ensure the uniform application of that Article, it is appropriate to make the maintenance of those authorisations dependant on appraisal reports established by AFSSA, Nancy following the proficiency tests of the laboratories concerned.
Gdy zostało ustalone, że informacje mogą być ujawnione wyłącznie za wyraźną zgodą właściwych organów, powinny mieć one możliwość w stosownych przypadkach uzależnić swoją zgodę od spełnienia rygorystycznych warunków.Where it is stipulated that information may be disclosed only with the express agreement of the competent authorities, these should be able, where appropriate, to make their agreement subject to compliance with strict conditions.
Biegły przypomina, że rada nadzorcza spółki uzależniła uruchomienie kredytu od zwołania zgromadzenia akcjonariuszy w celu podjęci uchwały w sprawie jej rekapitalizacji.The expert recalled that the company's board of auditors had made activation of the loan conditional on calling a meeting of the shareholders to discuss the recapitalisation of the company.
Chociaż RTL Group nie złożyła wniosku o udzielenie wsparcia, to jednak uzależniła swój udział od obecności w platformie ProSiebenSat.1.Furthermore, the German authorities maintain that although the RTL group did not ask for funding, it made its participation conditional upon the presence of ProSiebenSat.1 on the platform.
W związku z tym, w niniejszej decyzji, Komisja ograniczy się do sprawdzenia istnienia korzyści dla pożyczkobiorcy TVO oraz jego dostawcy – AREVA NP. Odnośnie do istnienia korzyści dla AREVA NP, w decyzji w sprawie wszczęcia postępowania podkreślono, że na tym etapie nie jest wykluczone, że Francja uzależniła udzielenie gwarancji TVO od zawarcia umowy z AREVA NP. Jeżeli tak było, Francja udzieliła TVO korzyści pod warunkiem wybrania AREVA NP jako dostawcy.As regard the latter, the decision initiating the procedure states that it cannot be ruled out at this stage that France made the provision of the guarantee to TVO conditional on the contract being concluded with AREVA NP. If this were the case, France would be conferring an advantage on TVO provided that AREVA NP were selected as the supplier.
Co do zastosowania zasady prywatnego ostrożnego inwestora przy ogłoszeniu przez państwo jego antycypowanego udziału w konsolidacji środków własnych, władze francuskie zauważyły, że uzależniły swą zgodę od przedstawienia przez nowe kierownictwo nowego planu równoważenia uznanego za wiarygodny oraz od udziału banków.With regard to the application of the prudent private investor principle to the announcement by the State of its anticipated participation in the strengthening of the Company's capital base, the French authorities observe that they made their agreement conditional on the presentation, by the new management, of a new, credible rebalancing plan and on participation by the banks.
Trzy Państwa Członkowskie uzależniły udzielaną pomoc od przestrzegania zasad „swobodnego dostępu” oraz „niedyskryminacji” przez okres 25 lat, czyli na okres gospodarczego funkcjonowania rurociągu.The three Member States have made the aid conditional on compliance with the principles of open access and non-discrimination for 25 years, i.e. the economic lifetime of the project.
Komisja w swej decyzji dotyczącej wszczęcia postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE wyraziła wątpliwość, czy Urząd Skarbowy uzależnił swoją decyzję o umorzeniu zadłużenia spółki Konas od realizacji planu restrukturyzacji zawierającego elementy określone w motywie 80.In its decision to initiate the procedure of Article 88(2) of the EC Treaty, the Commission expressed doubts that the tax office had made its decision to write off Konas’s debt conditional on implementation of a restructuring plan of the type described in paragraph 80.
Ponadto, jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 44 swojej opinii, z brzmienia art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 615/98 wynika wyraźnie, że prawodawca wspólnotowy uzależnił wypłatę refundacji wywozowych od zastosowania się do przepisów dyrektywy 91/628, niezależnie od jakiegokolwiek stwierdzenia konkretnej szkody poniesionej przez zwierzęta podczas ich transportu.Moreover, as the Advocate General pointed out at point 44 of his Opinion, the wording of Article 5(3) of Regulation No 615/98 clearly shows that the Community legislature made the payment of export refunds conditional upon compliance with Directive 91/628, regardless of any proof of actual and specific injury suffered by the animals during their transportation.
Pozostaje faktem jednakże, iż Urząd Skarbowy, jako organ formalnie udzielający pomocy, nie uzależnił przyznania pomocy od wykonania planu.It nonetheless remains the case that the aid was not formally made conditional on implementation of the plan by the tax office as the granting authority.
Urząd uzależni zatwierdzanie przyszłych systemów od zgodności z tymi przepisami.The Authority will make authorisation of any future scheme conditional on compliance with those provisions.
Jak bowiem wskazał pełnomocnik Komisji na rozprawie, w ramach niniejszego postępowania pozwanemu państwu członkowskiemu nie zarzuca się, iż wymagało ono licencji inseminatora, ani że uzależniło jej wydanieIndeed, as the Commission’s representative confirmed at the hearing, in these proceedings no claim has been made against the Member State concerned regarding the requirement of
Kiedy Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w odniesieniu do art. 11 ust. 12 ustawy nr 80/2005, AEEG uzależniło w drodze decyzji nr 190/06 płatności dokonywane na mocy ustawy nr 80/2005 od przedstawienia przez przedsiębiorstwo Alcoa gwarancji bankowej lub gwarancji spółki dominującej zabezpieczającej przed ryzykiem zwrotu pomocy.When the Commission opened formal investigation proceedings in respect of Article 11(12) of Law No 80/2005, the AEEG, by Decision No 190/06, made payments under Law No 80/2005 conditional upon the provision by Alcoa of a bank or parent company guarantee to cover the risk of recovery of the aid.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

uzależniać
condition
uzamożnić
do

Similar but longer

uzależniać
condition

Other Polish verbs with the meaning similar to 'make':

None found.
Learning languages?