Uwalniać (to release) conjugation

Polish
31 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
uwalniam
I release
uwalniasz
you release
uwalnia
he/she/it releases
uwalniamy
we release
uwalniacie
you all release
uwalniają
they release
Imperfective future tense
będę uwalniać
I will release
będziesz uwalniać
you will release
będzie uwalniać
he/she/it will release
będziemy uwalniać
we will release
będziecie uwalniać
you all will release
będą uwalniać
they will release
Imperative
-
uwalniaj
you release!
niech uwalnia
let him/her/it release
uwalniajmy
let's release
uwalniajcie
you all release
niech uwalniają
let them release
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uwalniałam
I released
uwalniałaś
you released
uwalniała
she released
uwalniałyśmy
we released
uwalniałyście
you all released
uwalniały
they released
Future feminine tense
będę uwalniała
I will release
będziesz uwalniała
you will release
będzie uwalniała
she will release
będziemy uwalniały
we will release
będziecie uwalniały
you all will release
będą uwalniały
they will release
Conditional feminine tense
uwalniałabym
I would release
uwalniałabyś
you would release
uwalniałaby
she would release
uwalniałybyśmy
we would release
uwalniałybyście
you all would release
uwalniałyby
they would release
Conditional perfective feminine tense
uwalniałabym była
I would have released
uwalniałabyś była
you would have released
uwalniałaby była
she would have released
uwalniałybyśmy były
we would have released
uwalniałybyście były
you all would have released
uwalniałyby były
they would have released
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uwalniałem
I released
uwalniałeś
you released
uwalniał
he released
uwalnialiśmy
we released
uwalnialiście
you all released
uwalniali
they released
Future masculine tense
będę uwalniał
I will release
będziesz uwalniał
you will release
będzie uwalniał
he will release
będziemy uwalniali
we will release
będziecie uwalniali
you all will release
będą uwalniali
they will release
Conditional masculine tense
uwalniałbym
I would release
uwalniałbyś
you would release
uwalniałby
he would release
uwalnialibyśmy
we would release
uwalnialibyście
you all would release
uwalnialiby
they would release
Conditional perfective masculine tense
uwalniałbym był
I would have released
uwalniałbyś był
you would have released
uwalniałby był
he would have released
uwalnialibyśmy byli
we would have released
uwalnialibyście byli
you all would have released
uwalnialiby byli
they would have released
Impersonal
uwalniano by
there would be released
uwalniano by
there would be released

Examples of uwalniać

Example in PolishTranslation in English
Jeśli mamy uwalniać energię atomów, to zamiast błogosławieństwa, może to doprowadzić do klęski gatunku ludzkiego.If we were to release the energy of atoms, instead of a blessing it might bring disaster to mankind.
Jeżeli nie nauczy się Pan, uwalniać złości i winy, i nie nauczy mówić o tym...If you can't learn to release the anger and guilt, to talk...
Maskara używająca ładunku elektrycznego ustawiona by uwalniać idealną ilość za każdym razem.A mascara stick that uses an electrostatic charge preset to release the perfect amount every time.
Mogła uwalniać cząsteczki ołowiu do mojego krwioobiegu, aby powstrzymać używanie moich zdolności, pamiętasz?It had to be able to release trace amounts of lead into my bloodstream to dampen my abilities. Remember?
Mózg każdej lalki został zaprogramowany, by uwalniać środek uspakajający, gdy czują się zamknięte.Each active's brain was programmed to release a sedative the moment they felt closure.
"Jako twój stwórca, uwalniam cię"."As your maker, I release you."
- Oficjalnie uwalniam go- I formally release him
Będziesz patrzył, jak uwalniam Morganę.Well, I'm going to let you watch me release Morgana.
I uwalniam cię.And I release you.
Ja... uwalniam cię.I... release... you.
- I po tym wszystkim uwalniasz ją?And then after all that, you release him?
Chodzi o to, że uwalniasz się od ograniczeń dnia codziennego i wyrażasz swoje pomysły bez zahamowań.The idea is you release yourself from the restrictions of the everyday so you can express your ideas in an uninhibited fashion.
Kiedy wpadasz w gniew uwalniasz enzym, triptofan hidroxilasa który czasowo obniża poziom inteligencji.Getting angry releases an enzyme... tryptophan hydroxylase... which can temporarily reduce the I.Q.
Przerywając połączenia rurek uwalniasz kwas.Breach the piping circuit, and you release the acid.
Sam, ty uwalniasz duszę z pojemnika.Sam, make sure you release the soul from the vessel.
- Czasem śmierć uwalnia ludzi.Sometimes it releases people.
- Więc, satelita, traci orbitę, wchodzi w atmosferę, rozpala się i uwalnia tlenek aluminium, łącząc się z kosmicznym węglem.- So, the satellite... loses orbit, enters the atmosphere, burns up, and releases{\ a cloud of} aluminum chloride, speckled with cosmic carbon.
/Jedna z głów uwalnia gaz, /druga go podpala.One head releases gas, the other ignites it.
/Patogen dostaje się do mózgu, /kiedy ciało uwalnia adrenalinę.The pathogen only enters the brain when the body releases adrenaline.
/Przybiera odczyn kwaśny, /co uwalnia ciepło.It becomes acidic, which releases heat.
A teraz, aby uniknąć mutacji i ognia na planecie PX-41... uwalniamy wybrańca używając uroczystej pincety.And now, to avoid mutating and burning on planet PX-41... we release the Chosen One using the ceremonial tweezers.
Twórco wszystkiego co czyste i dobre uwalniamy tę dziewczynę od całego zła które ją opętało.Maker of all that is pure and good, we release this girl from the evil that possesses her.
"Zjedzone na surowo, grzyby są nieszkodliwe, ale ugotowane, uwalniają toksynę śmiertelną dla wilkorów"."where their insides burst, spreading the fungal spores. "When eaten raw, the mushrooms are harmless, but when cooked, they release a toxin fatal to Blutbaden."
...3 enzymy, które uwalniają się przy ataku serca:--Three enzymes that are released by the heart after a heart attack:
Absorbują ją w porze deszczowej, a uwalniają w porze suchej.They absorb it in the wet season and release it in the dry season.
Aby otrzymać energię, ludzie spalają paliwa kopalne takie jak: gaz ziemny, ropa naftowa oraz węgiel i uwalniają do atmosfery ogromne ilości COBy burning fossil fuels such as gas, oil and coal for energy, mankind has released huge amounts of CO into the atmosphere.
Barwniki azowe, które przez redukcyjne rozerwanie jednej lub większej liczby grup azowych uwalniają jedną lub więcej amin aromatycznych wymienionych w dodatku 8 do niniejszego rozporządzenia w wykrywalnych stężeniach, tj. powyżej 30 ppm w gotowych wyrobach lub w ich barwionych częściach, zgodnie z metodami badania wymienionymi w dodatku 10 nie mogą być stosowane w wyrobach włókienniczych ani skórzanych, które mogą wejść w bezpośredni i przedłużony kontakt z ludzką skórą lub jamą ustną, takich jak:Azodyes which, by reductive cleavage of one or more azo groups, may release one or more of the aromatic amines listed in Appendix 8, in detectable concentrations, i.e. above 30 ppm in the finished articles or in the dyed parts thereof, according to the testing methods listed in Appendix 10, shall not be used in textile and leather articles which may come into direct and prolonged contact with the human skin or oral cavity, such as:
Aby otrzyma5 energiC, ludzie spalaj > paliwa kopalne takie jak: gaz ziemny, ropa naftowa oraz wCgiel i uwalniaj > do atmosfery ogromne iloWci CO .By burning fossil fuels such as gas, oil and coal for energy, mankind has released huge amounts of CO into the atmosphere.
Niczego nie uwalniaj.Don't release anything.
Do czasu przyjęcia dodatkowych zasad w postaci szczególnego środka prawnego w sprawie materiałów oraz wyrobów aktywnych i inteligentnych, substancje celowo umieszczane w składzie aktywnych materiałów i wyrobów, po to, aby uwalniały się do żywności lub jej otoczenia, dopuszczane są i stosowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi mającymi zastosowanie do żywności, a także zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz jego środków wykonawczych.Pending the adoption of additional rules in a specific measure on active and intelligent materials and articles, substances deliberately incorporated into active materials and articles to be released into the food or the environment surrounding the food shall be authorised and used in accordance with the relevant Community provisions applicable to food, and shall comply with the provisions of this Regulation and its implementing measures.
Masz jakieś wspomnienia o dziwnym uczuciu, kiedy to uwalniało swoją moc? - Co?Do you have any memory of a strange sensation when it released its energy?

More Polish verbs

Related

rozwalniać
do
zwalniać
release

Similar

uwadniać
hydrate
uwapniać
do
zwalniać
release

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'release':

None found.
Learning languages?