Ustanowić (to establish) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ustanowię
I will establish
ustanowisz
you will establish
ustanowi
he will establish
ustanowimy
we will establish
ustanowicie
you all will establish
ustanowią
they will establish
Imperative
-
ustanów
you establish!
niech ustanowi
let him/her/it establish
ustanówmy
let's establish
ustanówcie
you all establish
niech ustanowią
let them establish
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ustanowiłam
I established
ustanowiłaś
you established
ustanowiła
she established
ustanowiłyśmy
we established
ustanowiłyście
you all established
ustanowiły
they established
Future feminine tense
ustanowię
I will establish
ustanowisz
you will establish
ustanowi
she will establish
ustanowimy
we will establish
ustanowicie
you all will establish
ustanowią
they will establish
Conditional feminine tense
ustanowiłabym
I would establish
ustanowiłabyś
you would establish
ustanowiłaby
she would establish
ustanowiłybyśmy
we would establish
ustanowiłybyście
you all would establish
ustanowiłyby
they would establish
Conditional perfective feminine tense
ustanowiłabym była
I would have established
ustanowiłabyś była
you would have established
ustanowiłaby była
she would have established
ustanowiłybyśmy były
we would have established
ustanowiłybyście były
you all would have established
ustanowiłyby były
they would have established
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ustanowiłem
I established
ustanowiłeś
you established
ustanowił
he established
ustanowiliśmy
we established
ustanowiliście
you all established
ustanowili
they established
Future masculine tense
ustanowię
I will establish
ustanowisz
you will establish
ustanowi
he will establish
ustanowimy
we will establish
ustanowicie
you all will establish
ustanowią
they will establish
Conditional masculine tense
ustanowiłbym
I would establish
ustanowiłbyś
you would establish
ustanowiłby
he would establish
ustanowilibyśmy
we would establish
ustanowilibyście
you all would establish
ustanowiliby
they would establish
Conditional perfective masculine tense
ustanowiłbym był
I would have established
ustanowiłbyś był
you would have established
ustanowiłby był
he would have established
ustanowilibyśmy byli
we would have established
ustanowilibyście byli
you all would have established
ustanowiliby byli
they would have established
Impersonal
ustanowiono by
there would be established
ustanowiono by
there would be established

Examples of ustanowić

Example in PolishTranslation in English
"by ustanowić pokój według reguł prawa."to establish peace under the rule of law.
- Zgodziliśmy się ustanowić zespół wysokiego szczebla, forum.We have agreed to establish a high level group - a forum.
A jak pan proponuje ustanowić międzynarodowy kredyt?And how would you propose to establish international credit?
Aby doprowadzić do swobodnego przepływu tych przyrządów na terenie Wspólnoty, należy zapewnić wzajemne uznawanie kontroli przez państwa członkowskie i ustanowić odpowiednie procedury zatwierdzenia wzoru WE i legalizacji pierwotnej WE oraz metody kontroli metrologicznej dla WE, zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz innymi odpowiednimi dyrektywami odrębnymi.In order to achieve free movement of such instruments within the Community, it is also necessary to provide for mutual recognition of controls among Member States and to establish appropriate EC pattern approval and initial verification procedures for this purpose as well as EC methods of metrological control in accordance with this Directive and with the relevant separate Directives.
Aby skrócić czas oczekiwania14, np. w kasach, można skorzystać z następujących propozycji: w przypadku zakupów standardowych miej przygotowane „drobne” pieniądze, już przeliczone, aby wydać resztę klientowi; ustanów odrębną kolejkę oczekujących na płatności elektroniczne; rozdawaj euro-kalkulatory jako upominki promocyjne, aby ułatwić klientom przeliczanie cen.,e.g. at cash desks, the following proposals may be useful: keep change for standard purchases, already counted,ready for consumers; establish special waiting queuesfor electronic payments; distribute Euro calculatorsas promotional gifts so that itis easier for consumers to convert prices.
Ale ustanówcie stałą łączność jak tylko znajdziecie się wewnątrz kopuły.Also, establish a permanent comm link once you're inside the dome.
Gdy wczoraj poszłaś do kajuty, ustanowiłaś podprzestrzenne połączenie z tą konsolą i skasowałaś niektóre wpisy z dziennika Rocha, prawda?Last night, after I dropped you off, you established a subspace link with this console. You deleted some of Rocha's files, didn't you?
(Dz.U. L 333, str. 7), Rada ustanowiła Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej.7), it established the European Union Civil Service Tribunal.
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256, s. 1, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie Nomenklatury Scalonej”), ustanowiła wyczerpującą nomenklaturę towarów będących przedmiotem przywozu i wywozu we Wspólnocie (zwaną dalej „Nomenklaturą Scaloną”).(EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ 1987 L 256, p. 1; ‘the Combined Nomenclature Regulation’), established a complete nomenclature of goods being imported and exported in the Community (‘the Combined Nomenclature’).
Aby te cele osiągnąć, Flandria ustanowiła wzmocniony program działania na lata 2011–2014.In order to reach these goals, Flanders has established a reinforced action programme for the period 2011-14.
Aby wspierać proces reform zgodnie z planem działań EPS, delegatura ustanowiła „grupę doradczą UE” finansowaną zin-strumentustabilności.To assistthereform processinline withthe ENP action plan, the Delegation established the ‘EU advisory group’ with fundingfrom the Stability Instrument.
Akademia Sił Powietrznych praktycznie ustanowiła ewangeliczne chrześcijaństwo swoją oficjalną religią.The Air Force Academy has basically established... evangelical Christianity as its official religion.
Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy i Niderlandy ustanowiły program działań mający na celu zwalczenie organizmów szkodliwych dla roślin wprowadzonych na ich terytoria.Belgium, Germany, France, the Netherlands and Finland have each established a programme of actions to eradicate organisms harmful to plants introduced in their territories.
Biorąc przykład z europejskiej normy 50301 (BSI 03-2001, BS EN 50301:2001: Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment [Metody pomiaru poboru mocy przez urządzenia dźwiękowe, wizyjne i pokrewne], załącznik A), Agencja Ochrony Środowiska i Komisja Europejska ustanowiły procedurę testową, zgodnie z którą liczba egzemplarzy wymaganych do testów zależy od wyników testu pierwszej jednostki.Borrowing from European Norm 50301 (Reference BSI 03-2001, BS EN 50301:2001, Methods of measurement for the power consumption of audio, video, and related equipment, Annex A), EPA and the European Commission have established a test procedure where the number of units required for test depends on the test results for the first unit:
Decyzją nr 1041/2009/WE [3] Parlament i Rada ustanowiły program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus) obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.By Decision No 1041/2009/EC [3], Parliament and the Council established an audiovisual cooperation programme with professionals from third countries (MEDIA Mundus) for the period from 1 January 2011 to 31 December 2013.
Decyzją nr 848/2004/WE [3] Parlament Europejski i Rada ustanowiły wspólnotowy program działania w celu wspierania organizacji aktywnych na poziomie europejskim w dziedzinie równości między mężczyznami i kobietami w celu wspierania działań organizacji, których stały program działania lub niektóre z prowadzonych działań służą ogólnemu interesowi europejskiemu w dziedzinie równości mężczyzn i kobiet lub jednemu z celów polityki Unii Europejskiej w tym obszarze.The European Parliament and the Council by Decision No 848/2004/EC [3], established a Community Action Programme to promote organisations active at European level in the field of equality between men and women to support the activities of such organisations of which an ongoing programme of work or a specific measure serves the general European interest in the field of equality between men and women or pursues an objective which is part of the European Union's policy in this area.
Dwie antydyskryminacyjne dyrektywy przyjęte w 2000 r. ustanowiły nowe zasady równego traktowania osób i zobowiązały rządy państw do przyjęcia, znowelizowania lub wprowadzenia aktów prawnych w dziedzinie antydyskryminacji.The two anti-discrimination Directives adopted in 2000 established new rules for equal treatment of personsand obliged national governments to adapt, renew or introduce legislation in the field of anti-discrimination.
15 lat temu ustanowiłem stypendium dla studentów chemii na UNM.15 years ago, I established a chemistry scholarship at UNM.
Masz do tej pory cztery błędy. Nawet w przystosowanym 5-błędowym systemie Lucy Bennett, który w ostatnim czasię ustanowiłem dla większych nieudaczników...Right now, you've got four strikes on you, and even in the adjusted, Lucy Bennett five-strike system that I recently established to accommodate all major underachievers...
/Jako prawowity następca Nobunagi, /ustanowił Rząd Toyotomi.As Nobunaga's successor, he established the Toyotomi Administration.
1 EBI ustanowił Instrument Finansowania Strukturalnego w 2001 roku, aby dostosować rodzaje finansowania do wymogów projektów o prolu wysokiego ryzyka a także przeprowadzać operacje finansowania z kapitału własnego i udzielać gwarancji na rzecz projektów infrastruktury na dużą skalę.1 In order to match the types of funding to the requi- rements of projects with a high-risk prole and to pursue its equity financing and guarantee operations in favour of large-scale infrastructure schemes, the EIB established a Structured Finance Facility (SFF) in 2001.
1951 – traktat paryski ustanowił Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) i utworzył pierwszą Radę Ministrów.1951: the Treaty of Paris: set up the European Coal and Steel Community (ECSC) and established the first Council of Ministers.
1957 – traktat rzymski ustanowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA) z ich własną Radą, odrębną od Rady EWWiS i dysponującą szerszymi uprawnieniami niż Komisja.1957: the Treaty of Rome: set up the European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy Community (EAEC) and established their own Council, distinct from that of the ECSC and with rather more authority in relation to the Commission.
1965 – traktat o fuzji ustanowił jedną Radę i jedną Komisję dla wszystkich trzech Wspólnot Europejskich i oficjalnie utworzył Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER).1965: the Merger Treaty: created a single Council and a single Commission for the three Communities and formally established the Permanent Representatives Committee.
Dlatego ustanowiliśmy państwo... z silną władzą rządów stanowych, by nikt nam niczego nie narzucał.Now we established this country in the first place with very strong state governments just for that very reason.
Ponadto w tym roku ustanowiliśmy Urząd ds. Równego Traktowania, którego zadaniem jest badanie przypadków dyskryminacji i występowanie na drogę sądową przeciwko osobom i podmiotom odpowiedzialnym za dyskryminację.We havealso established the Equal Treatment Authority this year to investigatecases of discrimination and to initiate legal proceedings against thoseresponsible.
Borg ustanowili to połączenie, żebym mogła zaproponować kompromis.The Borg have established this link, so l could propose a compromise.
Dziadkowie Grega założyli fundusz powierniczy, który miał przejąć w dzień ślubu, a ciebie ustanowili wykonawcą, zgadza się?Greg's grandparents established a trust fund that he was going to receive on his wedding day, and named you executor. How am I doing so far?
Każde państwo zgłaszające kandydaturę do członkostwa Unii Europejskiej musi przestrzegać„kryteriów z Kopenhagi”, nazwanych tak od miasta, w którym w 1993 roku szefowie państw i rządów ustanowili warunki przystąpienia (kryteria te od tamtego czasu zostały zaostrzone ).Any country seeking membership of the European Union must conform to the ‘Copenhagen criteria’, so called after the city where, in 1993, the heads of state and government established the conditions for accession (those conditions have since been tightened).
Każdy kraj zgłaszający swoją kandydaturę do członkostwa w Unii Europejskiej musi przestrzegać „kryteriów kopenhaskich”, nazwanych tak od miasta, w którym w 1993 r. szefowie państw i rządów ustanowili warunki przystąpienia (kryteria te od tamtego czasu uległy zaostrzeniu).Any country seeking membership of the European Union must conform to the ‘Copenhagen criteria’, named after the city where, in 1993, the Heads of State or Government established the conditions for accession (those conditions have since been tightened).
Moi ludzie ustanowili 5 kilometrowy obwód i oczyszczają otaczający go obszar z mieszkańców.My men have established a three-mile perimeter and are clearing the surrounding area of inhabitants.
Działanie ustanowi trwałe ramy ciągłego monitorowania nielegalnego rozprzestrzeniania BSiL i innej broni konwencjonalnej oraz amunicji.The Action will establish a durable framework for the sustained monitoring of the illicit spread of SALW and of other conventional weapons and ammunition.
Gdy polegnę próbując otworzyć ten słoik, a ty odniesiesz sukces, ustanowi cię to jako samca "alfa".When I fail to open this jar and you succeed, it will establish you as the "alpha" male.
Komisja oraz MAEA ustanowią odpowiednie kanały komunikacji służące usprawnieniu łączącej je współpracy.The Commission and the IAEA will establish the appropriate channels of communication to facilitate their cooperation.
W celu wdrożenia systemu służby Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej ustanowią wspólną strukturę operacyjną, zwaną „wspólnym sekretariatem rejestru służącego przejrzystości”.In order to implement the system, the services of the European Parliament and the European Commission will establish a joint operational structure, to be known as ‘the joint Transparency Register Secretariat’.
(Dz.U. L 125, s. 1, zwane dalej „rozporządzeniem nr 729/70”), ustanowiło ogólne zasady finansowania wspólnej polityki rolnej.1) (‘Regulation No 729/70’), established the general rules applicable to the financing of the common agricultural policy.
(UE) nr 165/2011 [13];Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 185/2013 [14].(9) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 770/2013 [15] ustanowiło odliczenia od kwot połowowych w roku 2013 dla niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach.Commission Regulation (EU) No 165/2011 [13];Commission Implementing Regulation (EU) No 185/2013 [14].(9) Commission Implementing Regulation (EU) No 770/2013 [15] has established deductions from fishing quotas for certain stocks in 2013 on account of overfishing in the previous years.
/Są bezwzględnymi drapieżnikami. Według Helen, wielkie stado ustanowiło swoje terytorium nieopodal anomalii i to tylko kwestia czasu, zanim znajdą przejście.Now, according to Helen, a large pride has established its territory near an anomaly and it's... only a matter of time before they find their way through it.
8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. ustanowiło wspólnotowy system ochrony odmian roślin jako jedyną i wyłączną formę wspólnotowych praw własności przemysłowej do nowych odmian roślin. Systemem tym zarządza Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO).:"Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994,established a system of Community plant variety rights as the sole and exclusive form of Community industrial property rights for new plant varieties.The system is administered by the Community Plant Variety Office (CPVO).
Analogicznie Komisja nie dopilnowała, aby opracowano cele w postaci jasno skwantyfikowanych zadań, odnoszących się do projektów realizowanychprzezagendy ONZ,copozwoliłobyocenić,czy wypełniono zaplanowanezadania.Ponadto w odniesieniu do tych projektów przedstawicielstwo nie ustanowiło procedur zatwierdzania projektów planowanych robót oraz odbiorurobót ukończonych.Similarly, the Commission did not ensure that clearly quantified output targets were devel-opedfor projects beingimplemented by United Nations agencies,to assess whether planned outputs have been achieved. Moreover, for these projects, the delegation had not yet established procedures for approving the design of planned works andfor acceptingfinished works.

More Polish verbs

Related

odstanowić
do
postanowić
decide
stanowić
constitute
zastanowić
think

Similar

ostanowić
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'establish':

None found.
Learning languages?