Ustanawiać (to establish) conjugation

Polish
24 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
ustanawiam
I establish
ustanawiasz
you establish
ustanawia
he/she/it establishes
ustanawiamy
we establish
ustanawiacie
you all establish
ustanawiają
they establish
Imperfective future tense
będę ustanawiać
I will establish
będziesz ustanawiać
you will establish
będzie ustanawiać
he/she/it will establish
będziemy ustanawiać
we will establish
będziecie ustanawiać
you all will establish
będą ustanawiać
they will establish
Imperative
-
ustanawiaj
you establish!
niech ustanawia
let him/her/it establish
ustanawiajmy
let's establish
ustanawiajcie
you all establish
niech ustanawiają
let them establish
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ustanawiałam
I established
ustanawiałaś
you established
ustanawiała
she established
ustanawiałyśmy
we established
ustanawiałyście
you all established
ustanawiały
they established
Future feminine tense
będę ustanawiała
I will establish
będziesz ustanawiała
you will establish
będzie ustanawiała
she will establish
będziemy ustanawiały
we will establish
będziecie ustanawiały
you all will establish
będą ustanawiały
they will establish
Conditional feminine tense
ustanawiałabym
I would establish
ustanawiałabyś
you would establish
ustanawiałaby
she would establish
ustanawiałybyśmy
we would establish
ustanawiałybyście
you all would establish
ustanawiałyby
they would establish
Conditional perfective feminine tense
ustanawiałabym była
I would have established
ustanawiałabyś była
you would have established
ustanawiałaby była
she would have established
ustanawiałybyśmy były
we would have established
ustanawiałybyście były
you all would have established
ustanawiałyby były
they would have established
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ustanawiałem
I established
ustanawiałeś
you established
ustanawiał
he established
ustanawialiśmy
we established
ustanawialiście
you all established
ustanawiali
they established
Future masculine tense
będę ustanawiał
I will establish
będziesz ustanawiał
you will establish
będzie ustanawiał
he will establish
będziemy ustanawiali
we will establish
będziecie ustanawiali
you all will establish
będą ustanawiali
they will establish
Conditional masculine tense
ustanawiałbym
I would establish
ustanawiałbyś
you would establish
ustanawiałby
he would establish
ustanawialibyśmy
we would establish
ustanawialibyście
you all would establish
ustanawialiby
they would establish
Conditional perfective masculine tense
ustanawiałbym był
I would have established
ustanawiałbyś był
you would have established
ustanawiałby był
he would have established
ustanawialibyśmy byli
we would have established
ustanawialibyście byli
you all would have established
ustanawialiby byli
they would have established
Impersonal
ustanawiano by
there would be established
ustanawiano by
there would be established

Examples of ustanawiać

Example in PolishTranslation in English
Aby skuteczniej ustanawiać obszary chronione, powinna istnieć możliwość uprawnienia Komisji do ustanawiania ich w planie wieloletnim.In order to establish protected areas more effectively, it should be possible for the Commission to be empowered to establish them in a multiannual plan.
Jesteśmy tu po to by badać, nawiązać kontakt z innymi formami życia, ustanawiać pokojowe stosunki, ale nie przeszkadzać. A na pewno nie aby niszczyć.We're out here to explore to make contact with other life-forms to establish peaceful relations, but not to interfere... and absolutely not to destroy.
/Ja, Andy Lok, ustanawiam swój /testament,I, Andy Lok, establish this will
Poprzez to, ustanawiam Solid State, a sam, znikający pośrednik, przechodzę do społeczności, która jest ponad tym.With this, Solid State is established, and I, the vanishing mediator, now move on to the society beyond.
Budujesz drogi, ustanawiasz prawa, kształtujesz ich filozofię według własnej ideologii.Yeah, you build roads, you establish laws mould it to your own specific ideology. McKAY :
12Tzw. „zasada pół na pół”, według której Komisja ustanawia mechanizm wspólnego ponoszenia strat spowodowanych nieodzyskaniem długów w rozsądnym terminie, jest określona w art. 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1).12The so-called‘50–50 rule’, by which the Commission establishes a mechanism for sharing the loss resulting from non-recovery of debts within reasonable deadlines, is foreseen by Articles 32 and 33 of Regulation (EC) No 1290/2005 (OJ L 209, 11.8.2005, p. 1).
29 — Który ustanawia definicje terminów „pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych” i „maksymalny limit pozostałości”, zob. pkt 4 powyżej.29 — Which establishes a definition of the terms ‘residues of veterinary medicinal products’ and ‘maximum residue limit’ (see point 4 above).
8 czerwca 1998 r. Rada przyjęła kodeks postępowania UE w sprawie wywozu uzbrojenia, który określa osiem kryteriów przy wywozie broni konwencjonalnej, ustanawia mechanizmy powiadamiania i konsultacji w związku z odmowami i zawiera procedurę przejrzystości przez publikację rocznych sprawozdań UE dotyczących wywozu uzbrojenia.On 8 June 1998 the Council adopted the European Union Code of Conduct on Arms Exports which sets up eight criteria for the export of conventional arms, establishes a notification and consultation mechanism for denials and includes a transparency procedure through the publication of the EU annual reports on arms exports.
9 Rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawia wyraźne obowiązki´spoczywające na Komisji´w´zakresie zatwierdzania programów´rozwoju obszarów´wiejskich: — procedura i´harmonogram wyboru lokalnych grup działania, w´tym obiektywne kryteria wyboru i´planowana orientacyjna liczba lokalnych grup działania i´planowany odsetek terenów´wiejskich objętych lokalnymi´strategiami´rozwoju;— uzasadnienie wyboru obszarów, których liczba ludności´wykracza poza przedział określony w´art. 37 ust. 39 Regulation (EC) No 1974/2006 establishes clear obligations to be respected by the Commission for the approval of rural development programmes: — procedure and timetable for selecting the local action groups, including objective selection criteria and planned indicative number of local action groups and planned percentage of rural territories covered by local development strategies;— justication for selection of areas whose population falls outside the limits set out in Article 37(3) of Regulation (EC) No 1974/2006;— procedure for the selection of operations by the local action
"To z woli Caleb i Catherine ustanawiamy ich śluby, od dzisiaj jako przymierze, a nie kontrakt."It is the desire of Caleb and Catherine to establish their vows from this point on as a covenant and not a contract.
A skoro ustanawiamy nową politykę "Kuźwa, próbujemy wszystkiego"And since we're establishing a new policy of, "What the hell, we'll try anything,"
6.Państwa Członkowskie, których potencjałwojskowy spełnia wyższe kryteriaoraz które przyjęły w tej dziedzinie większe wzajemne zobowiązania z uwagi na najbardziej wymagające misje, ustanawiają współpracę strukturalną w ramach Unii.6.Those Member States whose military capabilities fulfil higher criteria andwhich have made more binding commitments to one another in this area with a view tothe most demanding missions shall establish structured cooperation within the Unionframework.
Aby obsłużyć jak największą liczbę połączeń lotniczych oraz poprawić wykorzystanie mocy po niższych kosztach, większe linie lotnicze ustanawiają systemy gwiaździste, skupiając ruch na swoich węzłach komunikacyjnych. Cel ten zapewnia także zawarcie porozumień z innymi liniami lotniczymi, które mogą przyjąć formę sojuszów strategicznych (np. AF/AZ) lub połączenia (np. AF/KLM).In order to cover a greater number of destinations and improve capacity utilisation at lower cost, larger airlines are establishing hub-and-spoke systems and concentrating traffic on their respective hubs. is objective is further ensured through the conclusion of agreements with other airlines which can take the form of a strategic alliance (e.g. AF/AZ) or of a merger (e.g. AF/KLM).
Aby osiągnąć cel wspólnotowy, państwa członkowskie ustanawiają krajowe programy zwalczania salmonelli u indyków i przedstawiają je Komisji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003.In order to achieve the Community target, Member States are to establish national programmes for the control of salmonella in turkeys and submit them to the Commission in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003.
Aby osiągnąć cel wspólnotowy, państwa członkowskie ustanawiają krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus i przedstawiają je Komisji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003.In order to achieve the Community target Member States are to establish national programmes for the control of salmonella in laying flocks of Gallus gallus and submit them to the Commission in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003.
Aby osiągnąć ten cel wspólnotowy, państwa członkowskie ustanawiają krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus i przedstawiają je Komisji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003.In order to achieve the Community target Member States are to establish national programmes for the control of Salmonella in flocks of broilers of Gallus gallus and submit them to the Commission in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003.
Traktat ustanawiaj@cy Europejsk@ WspólnotN Energii Atomowej (EURATOM)Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom)
X Wyga┾ni┢cie Traktatu E W W i S (traktatu ustanawiaj┕cego Europejsk┕ Wspùlnot┢ W┢gla i Stali, ktùry wszedı w 〉ycie w lipcu 1952)X Expiry of the ECSC Treaty (Treaty establishing the European Coal and Steel Community which entered into force in July 1952)
ustanawiaj przepisy ogólne w ł ą c ze nie ł ó w nego do g n u r t u ł a ń , in nowa c j dz i a ęRegional Development Fund, the European Social Fund and the CohesionFund (4) establishes the framework for
ustanawiaj ą ce instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)COUNCIL REGULATION (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
„Traktaty Rzymskie”: podpisanie w Rzymie przez SzóstkN traktatów ustanawiaj@cych Europejsk@ WspólnotN Gospodarcz@ (EWG) i Europejsk@ WspólnotN Energii Atomowej (Euratom).Treaties of Rome: the Treaties establishing the European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy Community (Euratom) are signed in Rome.
Tak więc rachunek ogólny, taki jak zaproponowany przez władze francuskie, pociągałby za sobą przekwalifikowanie ex post rzekomej nadwyżki podatkowej zapłaconej przez FT w okresie „tymczasowym” na zaliczkę z tytułu podatku (ulga podatkowa) do odliczenia w latach następnych, co nie było absolutnie przedmiotem ustawy nr 90-568, gdy ustanawiała ona te dwa systemy.An overall calculation, such as that proposed by the French authorities, would involve, however, reclassifying ex post the surplus tax allegedly paid by FT during the ‘transitional’ period as a tax advance payment (tax credit) to be deducted from future years, which was not at all the aim of Law No 90-568 when it established the two schemes.
Pierwotny traktat, podpisany dnia 25 marca 1957 r. i obowiązujący od 1 stycznia 1958 r., ustanawiał Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), którą zastąpiła Wspólnota Europejska (WE).SEPA works as a single domestic payments market and enables customers to make payments as easily and inexpensively as in their hometown.The SEPA initiative is being run by the European Payments Council, which was established in 2002.
Na podstawie rzeczonego art. 3 Rada przyjęła rozporządzenie nr 685/95, które ustanawiało z dniem 1 stycznia 1996 r. kryteria i procedury wprowadzenia systemu zarządzania nakładami połowowymi w strefach ICES Vb, VI, VII, VIII, IX i X oraz w strefach CECAF 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0.Pursuant to Article 3 of Regulation No 1275/94, the Council adopted Regulation No 685/95 which established, with effect from 1 January 1996, the criteria and procedures for the introduction of a system for the management of fishing effort in ICES areas V b, VI, VII, VIII, IX and X and CECAF divisions 34.1.1, 34.1.2, and 34.2.0.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'establish':

None found.
Learning languages?