Usprawnić (to improve) conjugation

Polish
21 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
usprawnię
I will improve
usprawnisz
you will improve
usprawni
he will improve
usprawnimy
we will improve
usprawnicie
you all will improve
usprawnią
they will improve
Imperative
-
usprawnij
you improve!
niech usprawni
let him/her/it improve
usprawnijmy
let's improve
usprawnijcie
you all improve
niech usprawnią
let them improve
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
usprawniłam
I improved
usprawniłaś
you improved
usprawniła
she improved
usprawniłyśmy
we improved
usprawniłyście
you all improved
usprawniły
they improved
Future feminine tense
usprawnię
I will improve
usprawnisz
you will improve
usprawni
she will improve
usprawnimy
we will improve
usprawnicie
you all will improve
usprawnią
they will improve
Conditional feminine tense
usprawniłabym
I would improve
usprawniłabyś
you would improve
usprawniłaby
she would improve
usprawniłybyśmy
we would improve
usprawniłybyście
you all would improve
usprawniłyby
they would improve
Conditional perfective feminine tense
usprawniłabym była
I would have improved
usprawniłabyś była
you would have improved
usprawniłaby była
she would have improved
usprawniłybyśmy były
we would have improved
usprawniłybyście były
you all would have improved
usprawniłyby były
they would have improved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
usprawniłem
I improved
usprawniłeś
you improved
usprawnił
he improved
usprawniliśmy
we improved
usprawniliście
you all improved
usprawnili
they improved
Future masculine tense
usprawnię
I will improve
usprawnisz
you will improve
usprawni
he will improve
usprawnimy
we will improve
usprawnicie
you all will improve
usprawnią
they will improve
Conditional masculine tense
usprawniłbym
I would improve
usprawniłbyś
you would improve
usprawniłby
he would improve
usprawnilibyśmy
we would improve
usprawnilibyście
you all would improve
usprawniliby
they would improve
Conditional perfective masculine tense
usprawniłbym był
I would have improved
usprawniłbyś był
you would have improved
usprawniłby był
he would have improved
usprawnilibyśmy byli
we would have improved
usprawnilibyście byli
you all would have improved
usprawniliby byli
they would have improved
Impersonal
usprawniono by
there would be improved
usprawniono by
there would be improved

Examples of usprawnić

Example in PolishTranslation in English
Aby usprawnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i poprawić jakość metod stosowanych w badaniach zdatności do ruchu drogowego, wyniki badania należy przedstawić w postaci certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, który powinien zawierać określone elementy podstawowe.To facilitate the functioning of the internal market, and to improve methods of roadworthiness testing, the results of a test should be set out in a roadworthiness certificate covering certain core elements.
Aby usprawnić wdrażanie tych zasad we Wspólnocie, właściwym jest dalsze uściślenie w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005, że do pobierania próbek należy wybierać obszary najbardziej narażone na zanieczyszczenie oraz że łączny obszar pobierania próbek powinien zostać zwiększony.In order to improve the implementation of these rules in the Community, it is appropriate to further specify in Regulation (EC) No 2073/2005 that the areas most likely to be contaminated should be selected for sampling and that the total sampling area should be increased.
Aby usprawnić wymianę informacji i współpracę do celów ochrony granic między państwami członkowskimi a agencją, państwa członkowskie powinny utworzyć krajowe ośrodki koordynacji.Member States should establish national coordination centres to improve the exchange of information and the cooperation for border surveillance between them and with the Agency.
Aby usprawnić zarządzanie unijnym finansowaniem, pomóc w przyspieszeniu inwestycji w państwach członkowskich i regionach, oraz poprawić dostępność finansowania dla gospodarki, rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [4] zostało zmienione rozporządzeniem (UE) nr 1311/2011, w celu umożliwienia zwiększenia płatności okresowych z funduszy o kwotę odpowiadającą dziesięciu punktom procentowym powyżej rzeczywistego poziomu współfinansowania osi priorytetowych w państwach członkowskich, które stoją w obliczu poważnych trudności związanych z ich stabilnością finansową i które zwróciły się z wnioskiem o skorzystanie z tego środka.In order to facilitate the management of Union funding, to help accelerate investments in Member States and regions, and to improve the availability of funding to the economy, Council Regulation (EC) No 1083/2006 [4] was amended by Regulation (EU) No 1311/2011 of the European Parliament and of the Council to allow the increase of interim payments from the Funds by an amount corresponding to ten percentage points above the actual co-financing rate for each priority axis for Member States which are facing serious difficulties with respect to their financial stability and have requested to benefit from this measure.
Arild Haraldsen, dyrektor zarządzający fundacji NorStella, wyjaśnia, jak poprawa wymiany danych usprawniła żeglugę bliskiego zasięgu.Arild Haraldsen, CEO of the NorStella Foundation, explains the benefits of improved data exchange for shortsea shipping.
Komisja poprawiła monitorowanie opóźnień, przystosowała swoje narzędzia IT i usprawniła procedury.The Commission has improved the monitoring of delays, adapted its IT tools and streamlined procedures.
Republika Grecka usprawniła proces gromadzenia i przetwarzania danych budżetowych, szczególnie w odniesieniu do wydatków na sprzęt wojskowy, wypłatę odsetek oraz płatności na rzecz ubezpieczeń społecznych.the Hellenic Republic has improved the collection and processing of budgetary data, notably in relation to expenditure on military equipment, interest payments, and social security accounts.
Organy statystyczne Grecji usprawniły swoje procedury, dzięki czemu znacznie zmniejszyły się rozbieżności statystyczne i poprawie uległa ogólna jakość danych dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych.The Greek statistical authorities improved their procedures, which led to a significant reduction in the statistical discrepancies and an overall higher quality of the general government data.
ogólnym celem kontroli była ocena, czy Komisja i Eurostat usprawniły proces tworzenia rzetelnych i wiarygodnych statystyk europejskich;the overall objective of the audit was to assess whether the Commission and Eurostat have improved the process for producing reliable and credible European statistics;
- Tak, oprócz tego odbudowałem, usprawniłem i naprawiłem silnik.October, ~ November, December, January, February... ~ Yeah, but I've also rebuilt and improved and completely mended the engine.
Dnia 17 marca 2010 r., na spotkaniu z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, przewoźnik przyznał, że nastąpiło pogorszenie standardów, ale potwierdził wprowadzenie ośrodka kontroli obsługi technicznej i ustanowienie rady kontroli obsługi technicznej w celu rozwiązania kwestii zdatności do lotu. Ponadto przewoźnik udoskonalił szkolenia w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich działach przedsiębiorstwa i usprawnił działalność wydziału ds. bezpieczeństwa i gwarancji, a także ustanowił komitety bezpieczeństwa we wszystkich działach przedsiębiorstwa.On 17 March 2010 at the meeting of the Air Safety Committee the air carrier acknowledged that a decline in standards had occurred but confirmed they had introduced a Maintenance Control Centre and Maintenance Review Board to address the airworthiness issues, had improved safety training in all divisions of the company, had enhanced the activity of the Safety and Quality Assurance Department, and had established safety committees in the company divisions.
Ponadto Europol usprawnił współpracę w ramach egzekucji prawa międzynarodowego negocjując dwustronne, operacyjne lub strategiczne umowy z następującymi państwami i organizacjami międzynarodowymi: Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Islandią, Interpolem, Norwegią, Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, Światową Organizacją Celną, Rumunią, Eurojustem, Rosją i Kolumbią.In addition, Europol has improved its international law-enforcement cooperation by negotiating bilateral operational or strategic agreements with other States and international organisations as follows — in alphabetical order: Colombia, Eurojust, European Central Bank, European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction, Iceland, Interpol, Norway, Romania, Russia, United States of America and World Customs Organisation.
- usprawniliśmy karetki.~ we improved ambulances.
Kilka lat temu, usprawniliśmy radiowozy, a w zeszłym tygodniu,Now, a few years ago, we improved police cars, and last week,
Przysięgam, że usprawnię linię produkcyjną.I vow that I will improve the production line.
Jakikolwiek mózg robota usprawni mnie, jako męża i ojca.Any robot brain will improve my fitness as a husband and father.
Program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” o ogólnym zakresie, mający na celu poprawę wzajemnego zrozumienia prawnych i sądowych systemów państw członkowskich, przyczyni się do obniżenia barier we współpracy sądowej w sprawach cywilnych, co usprawni funkcjonowanie rynku wewnętrznego.A general programme in the field of civil justice aimed at better mutual understanding of the legal and judicial systems of the Member States will contribute to lowering the barriers to judicial cooperation in civil matters, which will improve the functioning of the internal market.
• Traktat z Lizbony zmienia i uaktualnia dotychczasowe traktaty unijne. • Dostosowuje je do liczby członków Unii, która wzrosła z 6 do obecnych 27, oraz do wielu innych zmian, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego półwiecza. • Jeżeli wszystkie 27 krajów UE przyjmie traktat, usprawni on metody działania Unii, umożliwiając jej skuteczne i sprawne funkcjonowanie na miarę XXI wieku. • Dzięki traktatowi Unia będzie mogła lepiej służyć swoim obywatelom, którzy za sprawą nowej inicjatywy obywatelskiej zyskają bezpośredni wpływ na sprawy europejskie. • Poprzez Kartę praw podstawowych traktat chroni prawa obywateli. • Wzrośnie rola Parlamentu Europejskiego, a parlamenty krajowe otrzymają nowe uprawnienia. • Usprawniony zostanie proces podejmowania decyzji na szczeblu europejskim.• Traktat ułatwi Unii przemawianie na świecie jednym głosem. • Wprowadzone zostaną nowe środki pozwalające na rozwiązanie palących problemów, wpływających na jakość życia obywateli, takich jak zmiana klimatu, międzynarodowa przestępczość czy kwestie energetyczne.• Jednocześnie traktat chroni prawa wszystkich państw członkowskich, w szczególności w takich wrażliwych dziedzinach, jak podatki i obrona.• The Lisbon Treaty amends and updates earlier EU treaties • It takes account of the fact that the EU has grown from the six founding Member States to its present 27 and the many developments in the last 50 years. • The Lisbon Treaty, if approved in all 27 EU countries, will improve working methods to ensure that the Union does its business as efficiently and effectively as possible in the 21st century. • It helps the EU to serve your interests better, and gives you a direct say in European matters through the new Citizens’Initiative. • It protects your rights with the Charter of Fundamental Rights. • It strengthens the role of the European Parliament and gives new powers to national parliaments. • It makes decision-making at the European level more efficient. • It helps the EU to speak with a single voice in the world.
Mam wiele znakomitych pomysłów dla następnych rozdziałów waszej holonoweli, a także listę korekt i zmian w dialogach, które, jak sądzę, usprawnią wcześniejsze części.I have several brilliant ideas for upcoming chapters of your hoIonoveI, as well as a list of revisions and dialogue changes that I believe will improve the earlier installments.
Ustalenie następnie w roku 2012 r. wartości odniesienia dla tego stada usprawniło metodę oceny i dlatego można przedstawić prognozy połowu, których postawą jest podejście opierające się na maksymalnym podtrzymywalnym połowie.Subsequent benchmarking in 2012 of this stock has improved the assessment methodology and a catch forecast based on a maximum sustainable yield (MSY) approach can now be provided.
Utworzenie w 2007 roku cywilnych zdolnoci planowania i prowadzenia operacji (CPCC) usprawniło struktury zarzdzania kryzysowego UE.The establishment in 2007 of the Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) improved the EU's crisis management structures.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

uspławnić
do
usprawniać
improve

Similar but longer

usprawniać
improve

Other Polish verbs with the meaning similar to 'improve':

None found.
Learning languages?