Umocnić (to strengthen) conjugation

Polish
26 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
umocnię
I will strengthen
umocnisz
you will strengthen
umocni
he will strengthen
umocnimy
we will strengthen
umocnicie
you all will strengthen
umocnią
they will strengthen
Imperative
-
umocnij
you strengthen!
niech umocni
let him/her/it strengthen
umocnijmy
let's strengthen
umocnijcie
you all strengthen
niech umocnią
let them strengthen
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
umocniłam
I strengthened
umocniłaś
you strengthened
umocniła
she strengthened
umocniłyśmy
we strengthened
umocniłyście
you all strengthened
umocniły
they strengthened
Future feminine tense
umocnię
I will strengthen
umocnisz
you will strengthen
umocni
she will strengthen
umocnimy
we will strengthen
umocnicie
you all will strengthen
umocnią
they will strengthen
Conditional feminine tense
umocniłabym
I would strengthen
umocniłabyś
you would strengthen
umocniłaby
she would strengthen
umocniłybyśmy
we would strengthen
umocniłybyście
you all would strengthen
umocniłyby
they would strengthen
Conditional perfective feminine tense
umocniłabym była
I would have strengthened
umocniłabyś była
you would have strengthened
umocniłaby była
she would have strengthened
umocniłybyśmy były
we would have strengthened
umocniłybyście były
you all would have strengthened
umocniłyby były
they would have strengthened
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
umocniłem
I strengthened
umocniłeś
you strengthened
umocnił
he strengthened
umocniliśmy
we strengthened
umocniliście
you all strengthened
umocnili
they strengthened
Future masculine tense
umocnię
I will strengthen
umocnisz
you will strengthen
umocni
he will strengthen
umocnimy
we will strengthen
umocnicie
you all will strengthen
umocnią
they will strengthen
Conditional masculine tense
umocniłbym
I would strengthen
umocniłbyś
you would strengthen
umocniłby
he would strengthen
umocnilibyśmy
we would strengthen
umocnilibyście
you all would strengthen
umocniliby
they would strengthen
Conditional perfective masculine tense
umocniłbym był
I would have strengthened
umocniłbyś był
you would have strengthened
umocniłby był
he would have strengthened
umocnilibyśmy byli
we would have strengthened
umocnilibyście byli
you all would have strengthened
umocniliby byli
they would have strengthened
Impersonal
umocniono by
there would be strengthened
umocniono by
there would be strengthened

Examples of umocnić

Example in PolishTranslation in English
Aby umocnić Komitet i zwiększyć jego rolę „pomostu” między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami UE, takżeIn a bid to strengthen the Committee and reinforce its role as a ‘bridge’
Ale zrobiłem to, by umocnić miasto, nie, by je narazić.But I was doing it to strengthen the city, not to endanger it.
Bo od kiedy znalazłam pewność siebie żeby być kim jestem, pozwoliło mi to się umocnić i nie popełniac tego co w poprzednich związkach które były osłabione przez życie w nieszczerości.Because when I found the self-confidence to just be who I am, it's allowed me to strengthen all of the relationships that I think I weakened by not living honest.
Bruce wie, że flirty i igraszki mają jedynie umocnić naszą miłość w starciu z jej prawdziwą naturą.Bruce knows that our wee games and flirtations only serve to strengthen our love by making it confront its true nature.
Brytyjczycy, Holendrzy i Francuzi wycofują swoje siły z płd.-wsch. Azji, żeby umocnić swoje armie w Europie.The British, the Dutch and the French are withdrawing their forces from Southeast Asia to strengthen their armies in Europe.
Choć pozycja euro umocniła się w stosunku do funta brytyjskiego, wartość funta brytyjskiego spadła tylko o 6 %, przez co cena łososia hodowlanego produkowanego w Wielkiej Brytanii wzrosła w strefie euro w stosunku do przywozów z Norwegii w porównaniu z sytuacją na początku roku.Although the euro also strengthened by comparison with the British pound, the British pound fell by only 6 % making farmed salmon produced in the United Kingdom more expensive in the euro-zone relative to Norwegian imports than it had been at the beginning of that year.
Choć pozycja euro umocniła się w stosunku do funta brytyjskiego, wartość funta brytyjskiego spadła tylko o 6 %, przez co cena łososia hodowlanego produkowanego w Zjednoczonym Królestwie wzrosła w strefie euro w stosunku do przywozów z Norwegii w porównaniu z sytuacją na początku roku.Although the euro also strengthened by comparison to the British pound, the British pound fell by only 6 % making farmed salmon produced in the United Kingdom more expensive in the euro-zone relative to Norwegian imports than it had been at the beginning of that year.
W ostatnich latach przekonanie to umocniła walka z międzynarodowym terroryzmem.More recently,the fight against international terrorism has strengthened this conviction.
Zanim nas opuścisz, Niels, wiedz, że twoja obecność była niczym przelotna myśl, podniosła nas na duchu i umocniła naszą wolę.As you prepare to leave us, Niels, know that your presence here, fleeting though it was, lifted our spirits and strengthened our will.
Kontakty Volvo Aero z Ministerstwem Przemysłu jesienią 2004 r. jeszcze bardziej umocniły spółkę w przekonaniu, że środki zarezerwowane przez Parlament zostaną wykorzystane na wsparcie projektu B + R dotyczącego silników GEnx [18].Volvo Aero’s contacts with the Ministry of Industry during the autumn of 2004 further strengthened Volvo Aero in its confidence that the resources set aside by the Parliament would be used to support the GEnx R & D project [18].
Traktaty rzymskie z 1957 r. wzmocniły podstawy tej integracji i umocniły ideę wspólnej przyszłości tych sześciu europejskich krajów.The Treaties of Rome of 1957 strengthened the foundations of this integration and reinforced the idea of a common future for the six European countries.
We własnym kraju wprowadził wiele ważnych i trudnych zmian, które umocniły gospodarkę Arabii Saudyjskiej.At home, he implemented many important and difficult changes that have strengthened the economy of Saudi Arabia.
Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych, która może być przyznana PP, umocniłaby pozycję PP względem przedsiębiorstw pocztowych i finansowych mających siedzibę w Polsce lub w innych państwach członkowskich, które w rezultacie mogłyby mieć większe trudności z wejściem na polski rynek.The public service compensation which might be granted to PP would strengthen the position of PP in relation to postal and financial undertakings established in Poland or other Member States which, as a consequence, might have more difficulties to enter the Polish market.
Ale Jamal Al Fayeed tyko umocnił moją wiarę.But Jamal Al Fayeed only strengthened my faith.
B. Parlament Europejski umocnił swoją pozycjęB. European Parliament has strengthened its role
Cieszy mnie to tym bardziej, że traktat wyraźnie umocnił jego rolę.I am even more pleased that the Treaty has explicitly strengthened its role.
Ponadto w okresie tym przemysł transportowy umocnił się, a Unia utrzymała lub wzmocniła status światowego lidera w wielu sektorach.Moreover, the transport industry has strengthened in this period and the Union has been able to maintain or develop its position as a world leader in many sectors.
Traktat z Amsterdamu, który wszedł w życie w 1999 r., umocnił koncepcję praw podstawowych.The Treaty of Amsterdam, which came into force in 1999, strengthened the concept of fundamental rights.
Którzy ośmieszyli mnie i umocnili pogląd, że Bóg jest przeciwko mnie..Who have made me look foolish and strengthened the belief that God has a hand in my overthrow...
Operacja umocni dominującą pozycję firmy EDP z uwagi na skutki zarówno poziome, jak i pionoweThe operation will strengthen EDP’s dominant position, due to both horizontal and vertical effects
Dzięki temu umocnią swoją pozycję na rynku.This will strengthen their position in the market.
Ciężkie życie umocniło cię w postanowieniu.Hard living has strengthened your resolve.
Euro umocniło się też względem pozostałych walut azjatyckich partnerów handlowych, a jego aprecjacja świadczyła po części o ich formalnym lub nieformalnym powiązaniu z dolarem USA.The euro also strengthened against the currencies of a number of Asian trading partners, reflecting, in part, their formal or informal link to the US dollar.
I, mimo że nie byłem w stanie przedstawić swojej inicjatywy na konferencji, umocniło to tylko moją determinację, aby pracować dalej nad legislacją.And though I was not able to introduce my initiative at the eco conference, it has only strengthened my resolve to move forward with this historic piece of legislation.
Poszerzenie zakresu kompetencyjnego Komitetu umocniło pozycjęjego członków.Ich doświadczenie praktyczne w stosowaniueuropejskiej polityki i programów na szczeblach regionalnymilokalnym oznacza, że pomagają urzeczywistnić zasadę subsydiarności.The expansion of the Committee’s responsibilities has strengthenedthe position of its members.Their practical experience in applying European policies and programmes at regional and local levelsmeans that they are helping to make the subsidiarity principle a reality.
To umocniło moją wiarę.It strengthened my faith.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'strengthen':

None found.
Learning languages?