Umacniać (to strengthen) conjugation

Polish
13 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
umacniam
I strengthen
umacniasz
you strengthen
umacnia
he/she/it strengthens
umacniamy
we strengthen
umacniacie
you all strengthen
umacniają
they strengthen
Imperfective future tense
będę umacniać
I will strengthen
będziesz umacniać
you will strengthen
będzie umacniać
he/she/it will strengthen
będziemy umacniać
we will strengthen
będziecie umacniać
you all will strengthen
będą umacniać
they will strengthen
Imperative
-
umacniaj
you strengthen!
niech umacnia
let him/her/it strengthen
umacniajmy
let's strengthen
umacniajcie
you all strengthen
niech umacniają
let them strengthen
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
umacniałam
I strengthened
umacniałaś
you strengthened
umacniała
she strengthened
umacniałyśmy
we strengthened
umacniałyście
you all strengthened
umacniały
they strengthened
Future feminine tense
będę umacniała
I will strengthen
będziesz umacniała
you will strengthen
będzie umacniała
she will strengthen
będziemy umacniały
we will strengthen
będziecie umacniały
you all will strengthen
będą umacniały
they will strengthen
Conditional feminine tense
umacniałabym
I would strengthen
umacniałabyś
you would strengthen
umacniałaby
she would strengthen
umacniałybyśmy
we would strengthen
umacniałybyście
you all would strengthen
umacniałyby
they would strengthen
Conditional perfective feminine tense
umacniałabym była
I would have strengthened
umacniałabyś była
you would have strengthened
umacniałaby była
she would have strengthened
umacniałybyśmy były
we would have strengthened
umacniałybyście były
you all would have strengthened
umacniałyby były
they would have strengthened
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
umacniałem
I strengthened
umacniałeś
you strengthened
umacniał
he strengthened
umacnialiśmy
we strengthened
umacnialiście
you all strengthened
umacniali
they strengthened
Future masculine tense
będę umacniał
I will strengthen
będziesz umacniał
you will strengthen
będzie umacniał
he will strengthen
będziemy umacniali
we will strengthen
będziecie umacniali
you all will strengthen
będą umacniali
they will strengthen
Conditional masculine tense
umacniałbym
I would strengthen
umacniałbyś
you would strengthen
umacniałby
he would strengthen
umacnialibyśmy
we would strengthen
umacnialibyście
you all would strengthen
umacnialiby
they would strengthen
Conditional perfective masculine tense
umacniałbym był
I would have strengthened
umacniałbyś był
you would have strengthened
umacniałby był
he would have strengthened
umacnialibyśmy byli
we would have strengthened
umacnialibyście byli
you all would have strengthened
umacnialiby byli
they would have strengthened
Impersonal
umacniano by
there would be strengthened
umacniano by
there would be strengthened

Examples of umacniać

Example in PolishTranslation in English
Strony dołożą starań by umacniać współpracę dwustronną, regionalną i międzynarodową w celu stworzenia warunków sprzyjających promowaniu różnorodności form wyrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wymienionych w art. 8 i 17, przede wszystkim na rzecz:Parties shall endeavour to strengthen their bilateral, regional and international cooperation for the creation of conditions conducive to the promotion of the diversity of cultural expressions, taking particular account of the situations referred to in Articles 8 and 17, notably in order to:
"Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.""I can do all things through him who strengthens me."
- Wszystko mogę... " - "... w Tym, który mnie umacnia".I can do all things--" "Through Christ who strengthens me."
Chociaż wiele czynników może przyczynić się do autyzmu — wyjaśnia Weisskopf — badanie umacnia sugestię, że rolę mogą odgrywać czynniki środowiskowe.Although many other factors may contribute to autism, Weisskopf explains, this study strengthens the suggestion that environmental exposures can play a role.
Fakt, iż w wymianie wewnątrzwspólnotowej udzielenie pomocy umacnia pozycję danego przedsiębiorstwa w stosunku do jego konkurentów, sam w sobie stanowi przesłankę do uznania powstania uszczerbku dla wymiany.The simple fact that aid strengthens the position of this company in relation to other competing companies in intra-Community trade, makes it possible to consider that this trade was affected.
Gwarancja umacnia pozycję BAWAG-PSK wobec innych banków, z którymi bank ten konkuruje w ramach handlu odbywającego się wewnątrz Wspólnoty.The guarantee strengthens the position of BAWAG-PSK in relation to banks undertakings competing in intra-Community trade.
Dużo czasu spędzają na wzajemnym czyszczeniu, w ten sposób zawiązują nowie więzi i umacniają starsze.They spend a lot of their time grooming to make new social bonds and strengthen old ones.
Prawa podstawowe, które stanowią integralną część statusu obywatela, umacniają sytuację prawną jednostki, nadając materialnej sprawiedliwości w danej sptrawoe decydujący wymiar.As an integral part of the status of citizenship, the fundamental rights strengthen the legal position of the individual by introducing a decisive aspect for the purposes of substantive justice in the case concerned.
Przyjmując, że produkty przedsiębiorstw będących beneficjentami są sprzedawane na rynku wspólnotowym, środki te umacniają pozycję tych przedsiębiorstw, zarówno na rynku francuskim w stosunku do przedsiębiorstw innych Państw Członkowskich, które chcą wprowadzić swoje własne produkty na ten rynek, jak i na rynku innych Państw Członkowskich w stosunku do przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty na tych rynkach.Since the products of the beneficiary undertakings are sold on the Community market, the measures strengthen the position of those undertakings, both on the French market compared with undertakings from other Member States wanting to introduce their own products onto that market and on the market of the other Member States compared with undertakings selling their products on those markets.
W ramach swoich właściwych uprawnień i kompetencji Strony rozszerzają i umacniają współpracę w następujących dziedzinach:Within their respective powers and competences the Parties shall expand and strengthen cooperation aimed at:
Zauważyłem, że Włosi umacniają mury obronne portu.The Italians, I notice, are strengthening their harbor defenses for military use?
Arge Consultingzapewnia™ pomocwe wprowadzaniu programów wolontariatu pracowników, które mia™y na celu zwi…kszeniesprawnoµci kierowniczej organizacji pozarz¬dowych, umacniaj¬c w ten sposób zasady spo™ecze‡stwaobywatelskiego w Turcji.ARGE Consultinghas been instrumental in initiating employeevolunteering programmes to increase the management capacity of NGOs, thus strengthening civilsociety in Turkey.
Pismem z dnia 29 stycznia 2004 r. władze francuskie poinformowały Komisję, że podatek przemysłowy należny od przedsiębiorstwa w roku 2003 (pierwszym roku stosowania systemu prawa powszechnego) wynosił 773 miliony euro, co stanowi kwotę znacznie niższą od 971 mln EUR prognozowanych na 2002 r., podczas gdy należna kwota podatku nie była wówczas jeszcze znana, i podkreśliły, że przeniesienie tej liczby na lata poprzedzające potwierdzało i umacniało ich stanowisko, gdyż wykazywało nadmierne opodatkowanie FT w stosunku do prawa powszechnego.By letter dated 29 January 2004, the French authorities informed the Commission that the business tax payable by the company in 2003 (the first year of application of the ordinary-law arrangements) amounted to EUR 773 million, a figure appreciably lower than the EUR 971 million simulated for 2002 at a time when the amount of business tax actually due was not yet known. They stressed that the back-calculation of this figure over previous years confirmed and strengthened their position as it would show the overtaxation of FT in relation to the ordinary-law position.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'strengthen':

None found.
Learning languages?