Ulepszyć (to improve) conjugation

Polish
27 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ulepszę
I will improve
ulepszysz
you will improve
ulepszy
he will improve
ulepszymy
we will improve
ulepszycie
you all will improve
ulepszą
they will improve
Imperative
-
ulepsz
you improve!
niech ulepszy
let him/her/it improve
ulepszmy
let's improve
ulepszcie
you all improve
niech ulepszą
let them improve
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ulepszyłam
I improved
ulepszyłaś
you improved
ulepszyła
she improved
ulepszyłyśmy
we improved
ulepszyłyście
you all improved
ulepszyły
they improved
Future feminine tense
ulepszę
I will improve
ulepszysz
you will improve
ulepszy
she will improve
ulepszymy
we will improve
ulepszycie
you all will improve
ulepszą
they will improve
Conditional feminine tense
ulepszyłabym
I would improve
ulepszyłabyś
you would improve
ulepszyłaby
she would improve
ulepszyłybyśmy
we would improve
ulepszyłybyście
you all would improve
ulepszyłyby
they would improve
Conditional perfective feminine tense
ulepszyłabym była
I would have improved
ulepszyłabyś była
you would have improved
ulepszyłaby była
she would have improved
ulepszyłybyśmy były
we would have improved
ulepszyłybyście były
you all would have improved
ulepszyłyby były
they would have improved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ulepszyłem
I improved
ulepszyłeś
you improved
ulepszył
he improved
ulepszyliśmy
we improved
ulepszyliście
you all improved
ulepszyli
they improved
Future masculine tense
ulepszę
I will improve
ulepszysz
you will improve
ulepszy
he will improve
ulepszymy
we will improve
ulepszycie
you all will improve
ulepszą
they will improve
Conditional masculine tense
ulepszyłbym
I would improve
ulepszyłbyś
you would improve
ulepszyłby
he would improve
ulepszylibyśmy
we would improve
ulepszylibyście
you all would improve
ulepszyliby
they would improve
Conditional perfective masculine tense
ulepszyłbym był
I would have improved
ulepszyłbyś był
you would have improved
ulepszyłby był
he would have improved
ulepszylibyśmy byli
we would have improved
ulepszylibyście byli
you all would have improved
ulepszyliby byli
they would have improved
Impersonal
ulepszono by
there would be improved
ulepszono by
there would be improved

Examples of ulepszyć

Example in PolishTranslation in English
Aby ulepszyć procedury sprawozdawcze, należy wyjaśnić wymogi dotyczące sprawozdań rocznych i końcowych.In order to improve reporting mechanisms, it is necessary to clarify requirements for the annual and final reports.
Administracja finansowa próbuje ulepszyć ekonomię próbująć przejśc 9-te ustawodastwo...The finance administration is trying to improve economics by trying to pass the 9th legislation on...
Agencja udostępniana żądanie inne informacje zawarte w tych bazach danych zgodnie z art. 118; f) w ciągu 90 dni od otrzymania tych informacji przez Agencję udostępnia publicznie informacje dotyczące tego, które substancje są obecnie poddawane ocenie oraz już zostały jej poddane, zgodnie z przepisami art. 119 ust. 1; b) na żądanie Dyrektora Wykonawczego zapewniają wsparcie techniczne i naukowe podczas kolejnych etapów działań mających ulepszyć współpracę pomiędzy Wspólnotą, jej państwami członkowskimi, organizacjami międzynarodowymi i krajami trzecimi w kwestiach naukowych i technicznych związanych z bezpieczeństwem substancji, jak również czynnie uczestniczą we wsparciu technicznym oraz w działaniach mających na celu zwiększanie zdolności do właściwego zarządzania chemikaliami w krajach rozwijających się; c) na żądanie Dyrektora Wykonawczego sporządzają opinie związane z wszelkimi innymi aspektami bezpieczeństwa substancji w ich postaci własnej, jako składników preparatu lub w wyrobach.(b) at the Executive Director's request, providing technical and scientific support for steps to improve cooperation between the Community, its Member States, international organisations and third countries on scientific and technical issues relating to the safety of substances, as well as active participation in technical assistance and capacity building activities on sound management of chemicals in developing countries;
By zachować krajobrazy, siedliska naturalne i różnorodność biologiczną, zapobiegać pożarom lasów i ulepszyć gospodarowanie zasobami wodnymi oraz gruntami, należy udzielać wsparcia systemom gospodarki rolnej na obszarach, gdzie klimat i gleba utrudniają takie działania.In order to preserve landscapes, natural habitats and biodiversity, to prevent forest fires and to improve water and soil management, support should be given to farming systems in areas where climate and soil make this difficult.
Chcesz coś ulepszyć?Is there anything you want to improve?
Dlatego tak ulepszyłaś swoje pierogi.That's why you improved so much.
Komisja ulepszyła także sposób wykorzystania „14–punktowego systemu” reje­strowania finansowania pomocy humanitarnej UE, a w 2009 r. DG ECHO zleciła przeprowadzenie w terenie analizy prze­krojowej systemu koordynacji działań darczyńców pomocy humanitarnej ( 10 ).The Commission has also improved the use of the ‘14 point system’ for recording EU humanitarian aid funding, and in 2009 DG ECHO commissioned an overview study of the humanitarian donors’ coordination system at field level ( 10 ).
Stwierdziła również, że znacznie ulepszyła system kontroli kwalifikowalności, i przeprosiła za niektóre ze swoich działań.It also stated that it had considerably improved its system of eligibility checks and also apologised for some of its actions.
UE ulepszyła system znakowania produktów żywnościowych, aby konsumenci mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów.The EU has improved food labelling to enable consumers to make informed choices.
Liczba przedsiębiorstw innowacyjnych, które wprowadziły nowe produkty lub znacznie ulepszyły produkty będące nowością na rynkuNumber of innovating enterprises that introduced new or significantly improved products, new to the market
Uprawę ryżu odmiany Hom Mali na równinie Thung Kula Rong-Hai rozpoczęto, gdy władze ulepszyły tę odmianę i certyfikowały ją w 1959 r. pod nazwą „Khao Dawk Mali 105”.Cultivation of Hom Mali rice in Thung Kula Rong-Hai began after the government improved the Hom Mali rice variety and certified it in 1959 naming it ‘Khao Dawk Mali 105’.
Nawet ją ulepszyłem.Oh, yes. In fact, I improved upon it.
Ale widzę, że ulepszyłeś ogródek.But l see you improved the garden anyway.
"On tylko to ulepszył!" Wiesz."He just improved it!" You know.
Albo Goblin ulepszył oryginalą formułę.Or the Goblin improved on the original formula.
Ale Roger ulepszył swój system.But Roger has already improved his system.
Być może teleporter mnie ulepszył.It's possible that the teleporter somehow improved me.
Cóż, utworzyło się łącze telemetryczne... doktor je ulepszył, i został przez nie zjedzony.Well, the telemetric link was formed... the doctor improved it, and he was eaten by it.
My tylko ulepszyliśmy tę grę.We've improved on this model since then.
Teraz kiedy ulepszyliśmy nasz proces, ta beczka zawiera ponad cztery miliardy dawek.But now with our improved processes, this one barrel contains over 4 billion doses.
Trochę ją tylko ulepszyliśmy.It's just improved a little, that's all.
Chcieliśmy wiedzieć czy ulepszyli maskowanie.We wanted to know if they'd improved cloaking.
Jeśli Romulanie ulepszyli swoje urządzenia maskujące, a bylibyśmy głupcami wierząc, że tego nie zrobili, powinniśmy przyjąć postawę defensywną.If the Romulans have improved their cloaking, and we'd be fools to doubt it, we should assume a more defensive posture.
Wciąż nie ulepszyli naszego modelu.They still haven't improved on our model.
- Czy Ledosianie nie ulepszą życia Ventu? - Polepszą?Isn't it possible the Ledosians will improve the lives of the Ventu?
Co takiego nowego zaiskrzyło i ulepszyło Cię, co?What's with the shimmering new and improved you, huh?
Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 ulepszyło poprzedni instrument prawny umożliwiając między innymi gromadzenie danych we wspólnotowej bazie danych Systemu Informacji Celnej (SIC).Council Regulation (EC) No 515/97 improved the earlier legal mechanism, in particular by allowing information to be stored in the Community database Customs Information System (CIS).

More Polish verbs

Related

polepszyć
improve
zlepszyć
do

Similar

ulepszać
improve
zlepszyć
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'improve':

None found.
Learning languages?