Uiszczać (to pay) conjugation

Polish
28 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
uiszczam
I pay
uiszczasz
you pay
uiszcza
he/she/it pays
uiszczamy
we pay
uiszczacie
you all pay
uiszczają
they pay
Imperfective future tense
będę uiszczać
I will pay
będziesz uiszczać
you will pay
będzie uiszczać
he/she/it will pay
będziemy uiszczać
we will pay
będziecie uiszczać
you all will pay
będą uiszczać
they will pay
Imperative
-
uiszczaj
you pay!
niech uiszcza
let him/her/it pay
uiszczajmy
let's pay
uiszczajcie
you all pay
niech uiszczają
let them pay
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uiszczałam
I paid
uiszczałaś
you paid
uiszczała
she paid
uiszczałyśmy
we paid
uiszczałyście
you all paid
uiszczały
they paid
Future feminine tense
będę uiszczała
I will pay
będziesz uiszczała
you will pay
będzie uiszczała
she will pay
będziemy uiszczały
we will pay
będziecie uiszczały
you all will pay
będą uiszczały
they will pay
Conditional feminine tense
uiszczałabym
I would pay
uiszczałabyś
you would pay
uiszczałaby
she would pay
uiszczałybyśmy
we would pay
uiszczałybyście
you all would pay
uiszczałyby
they would pay
Conditional perfective feminine tense
uiszczałabym była
I would have paid
uiszczałabyś była
you would have paid
uiszczałaby była
she would have paid
uiszczałybyśmy były
we would have paid
uiszczałybyście były
you all would have paid
uiszczałyby były
they would have paid
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uiszczałem
I paid
uiszczałeś
you paid
uiszczał
he paid
uiszczaliśmy
we paid
uiszczaliście
you all paid
uiszczali
they paid
Future masculine tense
będę uiszczał
I will pay
będziesz uiszczał
you will pay
będzie uiszczał
he will pay
będziemy uiszczali
we will pay
będziecie uiszczali
you all will pay
będą uiszczali
they will pay
Conditional masculine tense
uiszczałbym
I would pay
uiszczałbyś
you would pay
uiszczałby
he would pay
uiszczalibyśmy
we would pay
uiszczalibyście
you all would pay
uiszczaliby
they would pay
Conditional perfective masculine tense
uiszczałbym był
I would have paid
uiszczałbyś był
you would have paid
uiszczałby był
he would have paid
uiszczalibyśmy byli
we would have paid
uiszczalibyście byli
you all would have paid
uiszczaliby byli
they would have paid
Impersonal
uiszczano by
there would be paid
uiszczano by
there would be paid

Examples of uiszczać

Example in PolishTranslation in English
Aby w międzyczasie mógł on korzystać z uwolnionego dostępu do pętli lokalnej, przewidzianego przez rozporządzenie, zobowiązany będzie uiszczać opłaty, które odpowiadać będą w znacznym stopniu kosztom inwestycji w nową infrastrukturę.In the meantime, in order to benefit from the local loop unbundling provided for in the regulation, it will have to pay a sum broadly equivalent to the cost of investing in new infrastructure.
Będą Państwo musieli uiszczać składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości równej określonemu odsetkowi Państwa wynagrodzenia.You will have to pay a percentage of your salary as your social security contribution.
Fakt, że działalność Airpro w T2 była rentowna świadczy o tym, iż Ryanair musiał uiszczać opłaty za usługi świadczone przez Airpro.The fact that Airpro’s operations at T2 were profitable was evidence that Ryanair had to pay a charge for the services provided by Airpro.
Finlandia: Studenci uniwersytetów muszą uiszczać opłaty na rzecz organizacji studenckich, natomiast dla studentów politechnik mają one charakter dobrowolny.Finland: University students have to pay contributions to student organisations; by contrast, such payments are optional for students in the polytechnic faculties.
Jadnak ze stratami w obrotach szacowanymi także w 2015, nie ma dla nich widoków na koniec spadku sprzedaży i prawdopodobnie wciąż będą oni musieli uiszczać opłaty niezależnie od stanu rynku.But with operating losses still forecast for 2015, for franchisees there is no end in sight to slumping sales and the expectation they will still have to pay their franchise royalties no matter what the market conditions.
DPI uiszcza czynsz za służebność gruntową w wysokości […] EUR za […] m2, tj. około […] EUR za m2;DPI pays a rent of EUR […] for […] m2 which works out at about EUR […] per m2.
Gwarantowana przez państwo część awaryjnego wsparcia płynnościowego wahała się od […] mld EUR we wrześniu 2010 r. do […] mld EUR w marcu 2011 r. Anglo płaci CBI odsetki składające się ze stopy bazowej EBC (obecnie 125 punktów bazowych) plus […] punktów bazowych za awaryjne wsparcie płynnościowe, ale nie uiszcza opłaty za gwarancję.The State guaranteed part of the ELA has fluctuated, from EUR […] billion in September 2010 to EUR […] billion in March 2011. Anglo pays the CBI an interest rate consisting of the ECB base rate (currently 125 basis points) plus […] basis points (hereafter ‘bps’) for the ELA but does not pay a fee for the guarantee.
INBS również płaci CBI odsetki składające się ze stopy bazowej EBC (obecnie 125 punktów bazowych) plus […] punktów bazowych za awaryjne wsparcie płynnościowe, ale nie uiszcza opłaty za gwarancję państwa.INBS also pays the CBI an interest rate consisting of the ECB base rate (currently 125 bps) plus […] bps for the ELA, but does not pay a fee for the State guarantee.
Jeżeli podatnik początkowo wystawia fakturę na kwotę 100, plus podatek w wysokości 21, czyli razem 121, oraz jeżeli nabywca uiszcza jedynie kwotę 100, ewentualny zwrot nie będzie obejmował kwoty 21, tylko kwotę 21× (21/121) = 3,64.If a taxable person initially invoices an amount of 100 plus VAT of 21, giving a total of 121, and the person acquiring the goods pays only 100, the possible refund will not cover an amount of 21, but 21 × (21/121) = 3,64.
Komisja zauważa, że Ryanair uiszcza taką samą opłatę za lądowanie, za nawigację w terminalu i za ochronę, jak przewoźnicy lotniczy korzystający z T1 w porcie lotniczym TMP.The Commission observes that Ryanair pays the same landing, terminal navigation and security charges as airlines using T1 at TMP airport.
Chcąc być w zgodzie z waszym kodeksem handlowym, uiszczamy stosowne opłaty, które zbytnio podnoszą koszty.In order to comply with all your commerce laws we have had to pay a series of taxes and fees that have made the costs too high.
Agencje ratingowe certyfikowane w 2011 r. uiszczają za 2011 r. początkową opłatę nadzorczą w wysokości 500 EUR za każdy pełny miesiąc w okresie od daty certyfikacji, przy czym nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2011 r., do dnia 31 grudnia 2011 r. Opłata ta przypada do zapłaty w pełnej wysokości w terminie do końca kwietnia 2012 r.Credit rating agencies certified in 2011 shall pay, for 2011, an initial supervisory fee of EUR 500 for each complete month between the date of certification, but not earlier than 1 July 2011, and 31 December 2011. This fee shall be payable in full by end of April 2012.
Agencje ratingowe zarejestrowane w 2011 r. uiszczają za 2011 r. początkową opłatę nadzorczą w wysokości 500 EUR za każdy pełny miesiąc w okresie od daty rejestracji, przy czym nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2011 r., do dnia 31 grudnia 2011 r. Opłata ta przypada do zapłaty w pełnej wysokości w terminie do końca kwietnia 2012 r.Credit rating agencies registered in 2011 shall pay, for 2011, an initial supervisory fee of EUR 500 for each complete month in the period between the date of registration, but not earlier than 1 July 2011, and 31 December 2011. This fee shall be payable in full by end of April 2012.
Agencje ratingowe, które spełniają co najmniej dwa z kryteriów określonych w ust. 2, uiszczają opłatę rejestracyjną w niżej podanej wysokości w oparciu o liczbę swoich pracowników, zgodnie z poniższym:Credit rating agencies that meet at least two of the criteria set out in paragraph 2 shall pay the following registration fees according to the number of their employees, as follows:
Agencje ratingowe, które spełniają tylko jedno z kryteriów określonych w ust. 2, uiszczają opłatę rejestracyjną w niżej podanej wysokości w oparciu o liczbę swoich pracowników, zgodnie z poniższym:Credit rating agencies that only meet one of the criteria set out in paragraph 2 shall pay the following registration fees according to the number of their employees, as follows:
CZĘŚĆI –INWESTYCJEI WYPOSAŻENIE bezpłatne (gdy studenci uiszczają jedynie opłaty na rzecz organizacji studenckich).SECTIONI –INVESTMENT AND EQUIPMENT education is thus free or almost free (where students pay solely contributions to student organisations).
Argumentacja Portugalii, iż art. 11 ust. 2 ustawy nr 21/92 nigdy nie został zastosowany oraz że spółka RTP zawsze uiszczała wszystkie wymagane opłaty rejestracyjne po przekształceniu w 1992 r., może okazać się istotna w przypadku odzyskania, ale nie zmienia faktu, że przepis ten, jako taki, stanowi przyznanie pomocy państwa na rzecz spółki RTP, co jest nieuzasadnione na podstawie art. 106 ust. 2 ani żadnego innego przepisu Traktatu.While Portugal argued that Article 11(2) of Law No 21/92 has never been applied and that RTP always paid all necessary registration charges after the 1992 transformation, that argument might prove valid in the case of recovery, but does not change the fact that that provision, as such, grants State aid to RTP which is not justified by Article 106(2) TFEU or any other provision of that Treaty.
Mimo że ustawa przewidywała jedynie konsekwencje wynikające z ewentualnego nieuiszczania płatności ze strony operatorów prywatnych, Portugal Telecom nie miał obowiązku świadczenia usług na rzecz RTP, bez względu na to czy RTP uiszczała opłaty, czy nie.Although the Law provided only for the consequences of possible non-payment by private operators, Portugal Telecom was under no obligation to deliver its services to RTP, regardless of whether RTP paid its fees or not.
Podnosi ona, że RTP wielokrotnie uiszczała opłaty notarialne i rejestracyjne związane ze zmianami wewnątrz przedsiębiorstwa, które miały miejsce po przekształceniu się jej w spółkę akcyjną (zob. także motyw 126 zaskarżonej decyzji).The Commission contends that, on several occasions, RTP paid notarial and registration charges related to changes in the company after its transformation into a public limited company (see, also, recital 126 of the contested decision).
W tym przypadku Deutsche Post w okresie 1997–2007 uiszczała składki w wysokości [0 % i 5 %] wynagrodzenia brutto.Since 1997, newly hired private employees were offered a significantly reduced supplementary pension insurance for which Deutsche Post, in the period 1997-2007, paid a contribution between [0 and 5 %] of the gross wage.
W związku z tym, w okresie do 1999 r., ale również w trakcie całego okresu objętego badaniem, Deutsche Post uiszczała co najmniej jednakowe – jeżeli nie wyższe – składki co przedsiębiorstwa prywatne.Therefore, for the period up to 1999 but also over the entire period of the investigation, Deutsche Post would have then paid at least the same if not higher contributions than those private companies had to face.
DHL uiszczał miesięczną opłatę za najem w wysokości […] bez VAT za korzystanie z urządzeń i wyposażenia, co odpowiada kwocie około […] [10].DHL paid a monthly rent amounting to […] excluding VAT for the use of the facilities, which corresponded to approximately […] [10].
Nadawca komercyjny TVDanmark był jedynym operatorem, który uiszczał tę opłatę za swój drugi kanał.The commercial television station TVDanmark was the only operator that paid this fee, for its second channel.
Prawodawca wspólnotowy przewidział zatem sytuację taką, w jakiej znalazł się K.D. Chuck jako osoba mająca miejsce zamieszkania w państwie trzecim i będąca byłym pracownikiem, który uiszczał składki w kilku państwach członkowskich.The Community legislature has indeed, therefore, envisaged a situation such as that of Mr Chuck, as a resident of a nonMember State and a former worker who has paid contributions in several Member States.
Przez dziewięć miesięcy pomiędzy tymi dwoma okresami skarżący pracował w Danii, gdzie uiszczał składki na zabezpieczenie społeczne.In the nine months between these two periods the applicant worked in Denmark, where he paid social security contributions.
W czasie gdy pozostawał on zatrudniony oraz uiszczał składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawodawstwem belgijskim,At the time when he was employed and paid social security contributions in accordance with Belgian legislation, the claimant was a national of the United
Finlandia wskazała, że wszyscy przewoźnicy lotniczy korzystający z portu lotniczego TMP uiszczali te same opłaty za usługi tej samej jakości.Finland indicated that all airlines using TMP airport paid the same charges for services of the same quality.
W rzeczywistości przedsiębiorstwo pobierające podatek od użytkowania w odniesieniu do swojej sprzedaży, uiszczałoby ten podatek Departamentowi Podatkowemu Stanu Illinois jako ROT.In effect, a company that would collect the Use Tax on its sales would pay this tax to the Illinois Department of Revenue as ROT.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'pay':

None found.
Learning languages?