Udzielać (to grant) conjugation

Polish
18 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
udzielam
I grant
udzielasz
you grant
udziela
he/she/it grants
udzielamy
we grant
udzielacie
you all grant
udzielają
they grant
Imperfective future tense
będę udzielać
I will grant
będziesz udzielać
you will grant
będzie udzielać
he/she/it will grant
będziemy udzielać
we will grant
będziecie udzielać
you all will grant
będą udzielać
they will grant
Imperative
-
udzielaj
you grant!
niech udziela
let him/her/it grant
udzielajmy
let's grant
udzielajcie
you all grant
niech udzielają
let them grant
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
udzielałam
I granted
udzielałaś
you granted
udzielała
she granted
udzielałyśmy
we granted
udzielałyście
you all granted
udzielały
they granted
Future feminine tense
będę udzielała
I will grant
będziesz udzielała
you will grant
będzie udzielała
she will grant
będziemy udzielały
we will grant
będziecie udzielały
you all will grant
będą udzielały
they will grant
Conditional feminine tense
udzielałabym
I would grant
udzielałabyś
you would grant
udzielałaby
she would grant
udzielałybyśmy
we would grant
udzielałybyście
you all would grant
udzielałyby
they would grant
Conditional perfective feminine tense
udzielałabym była
I would have granted
udzielałabyś była
you would have granted
udzielałaby była
she would have granted
udzielałybyśmy były
we would have granted
udzielałybyście były
you all would have granted
udzielałyby były
they would have granted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
udzielałem
I granted
udzielałeś
you granted
udzielał
he granted
udzielaliśmy
we granted
udzielaliście
you all granted
udzielali
they granted
Future masculine tense
będę udzielał
I will grant
będziesz udzielał
you will grant
będzie udzielał
he will grant
będziemy udzielali
we will grant
będziecie udzielali
you all will grant
będą udzielali
they will grant
Conditional masculine tense
udzielałbym
I would grant
udzielałbyś
you would grant
udzielałby
he would grant
udzielalibyśmy
we would grant
udzielalibyście
you all would grant
udzielaliby
they would grant
Conditional perfective masculine tense
udzielałbym był
I would have granted
udzielałbyś był
you would have granted
udzielałby był
he would have granted
udzielalibyśmy byli
we would have granted
udzielalibyście byli
you all would have granted
udzielaliby byli
they would have granted
Impersonal
udzielano by
there would be granted
udzielano by
there would be granted

Examples of udzielać

Example in PolishTranslation in English
- Dlaczego udzielasz jej wywiadów?Why are you granting interviews to Freddie Lounds?
...udziela wszystkim tu zgromadzonym odpust zupełny...Even I can remember that. ...grants to all faithful here present a plenary indulgence...
Oznacza to , że albo wstrzymujemy wszelką pomoc i traktujemy go jako politycznego uchodźcę albo udzielamy im pomocy i wydalamy go z kraju.Yes, and that means we either tonight grant them the funds – – and treat Maless as a political refugee, or help them. And kick him out!
Wiem, że pewnie na takie sprawy nie udzielacie przepustek.I know that you probably don't grant furlough for things like this.
1 Niemcy, 2 Francja, 3 Włochy, 4 Niderlandy, 5 Szwecja, 6 Belgia, 7 Węgry, 8 Republika Czeska, 9 Hiszpania, 10 Jugosławia, 11 Zjednoczone Królestwo, 12 Austria, 13 Luksemburg, 14 Szwajcaria, 15 (wolny), 16 Norwegia, 17 Finlandia, 18 Dania, 19 Rumunia, 20 Polska, 21 Portugalia, 22 Federacja Rosyjska, 23 Grecja, 24 Irlandia, 25 Chorwacja, 26 Słowenia, 27 Słowacja, 28 Białoruś, 29 Estonia, 30 (wolny), 31 Bośnia i Hercegowina, 32 Łotwa, 33 (wolny), 34 Bułgaria, 35-36 (wolne), 37 Turcja, 38–39 (wolne), 40 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, 41 (wolny), 42 Wspólnota Europejska (homologacji udzielają państwa członkowskie, używając swoich odpowiednich symboli Europejskiej Komisji Gospodarczej), 43 Japonia, 44 (wolne), 45 Australia i 46 Ukraina.1 for Germany, 2 for France, 3 for Italy, 4 for the Netherlands, 5 for Sweden, 6 for Belgium, 7 for Hungary, 8 for the Czech Republic, 9 for Spain, 10 for Yugoslavia, 11 for the United Kingdom, 12 for Austria, 13 for Luxembourg, 14 for Switzerland, 15 (vacant), 16 for Norway, 17 for Finland, 18 for Denmark, 19 for Romania, 20 for Poland, 21 for Portugal, 22 for the Russian Federation, 23 for Greece, 24 for Ireland, 25 for Croatia, 26 for Slovenia, 27 for Slovakia, 28 for Belarus, 29 for Estonia, 30 (vacant), 31 for Bosnia and Herzegovina, 32 for Latvia, 33 (vacant), 34 for Bulgaria, 35-36 (vacant), 37 for Turkey, 38-39 (vacant), 40 for The former Yugoslav Republic of Macedonia, 41 (vacant), 42 for The European Community (Approvals are granted by its Member States using their respective ECE symbol), 43 for Japan, 44 (vacant), 45 for Australia and 46 for Ukraine.
1 Niemcy, 2 Francja, 3 Włochy, 4 Niderlandy, 5 Szwecja, 6 Belgia, 7 Węgry, 8 Republika Czeska, 9 Hiszpania, 10 Serbia, 11 Zjednoczone Królestwo, 12 Austria, 13 Luksemburg, 14 Szwajcaria, 15 (wolny), 16 Norwegia, 17 Finlandia, 18 Dania, 19 Rumunia, 20 Polska, 21 Portugalia, 22 Federacja Rosyjska, 23 Grecja, 24 Irlandia, 25 Chorwacja, 26 Słowenia, 27 Słowacja, 28 Białoruś, 29 Estonia, 30 (wolny), 31 Bośnia i Hercegowina, 32 Łotwa, 33 (wolny), 34 Bułgaria, 35–36 (wolne), 37 Turcja, 38–39 (wolne), 40 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, 41 (wolny), 42 Wspólnota Europejska (homologacji udzielają państwa członkowskie, używając swoich odpowiednich symboli Europejskiej Komisji Gospodarczej), 43 Japonia, 44 (wolne), 45 Australia i 46 Ukraina.1 for Germany, 2 for France, 3 for Italy, 4 for the Netherlands, 5 for Sweden, 6 for Belgium, 7 for Hungary, 8 for the Czech Republic, 9 for Spain, 10 for Serbia, 11 for the United Kingdom, 12 for Austria, 13 for Luxembourg, 14 for Switzerland, 15 (vacant), 16 for Norway, 17 for Finland, 18 for Denmark, 19 for Romania, 20 for Poland, 21 for Portugal, 22 for the Russian Federation, 23 for Greece, 24 for Ireland, 25 for Croatia, 26 for Slovenia, 27 for Slovakia, 28 for Belarus, 29 for Estonia, 30 (vacant), 31 for Bosnia and Herzegovina, 32 for Latvia, 33 (vacant), 34 for Bulgaria, 35-36 (vacant), 37 for Turkey, 38-39 (vacant), 40 for The former Yugoslav Republic of Macedonia, 41 (vacant), 42 for The European Community (Approvals are granted by its Member States using their respective ECE symbol), 43 for Japan, 44 (vacant), 45 for Australia and 46 for Ukraine.
Aby otrzymać świadczenie z TUFS, przedsiębiorstwa wnioskują do banków komercyjnych lub innych instytucji udzielających pożyczek, które udzielają pożyczek przedsiębiorstwom w oparciu o własną niezależną ocenę zdolności kredytowej pożyczkobiorców.To receive benefit from the TUFS, companies apply to commercial banks or other lending agencies, which grant the loans to the companies based upon their own independent assessment of the credit worthiness of the borrowers.
Artykuł 5 ust. 8, art. 16 akapit trzeci oraz art. 20 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 555/2008 przewidują, że w przypadkach, kiedy państwa członkowskie udzielają pomocy krajowej, informują one o niej za pomocą odpowiedniego formularza zamieszczonego w załączniku VII do tego rozporządzenia.Article 5(8), the third paragraph of Article 16 and the second paragraph of Article 20 of Regulation (EC) No 555/2008 foresee that where Member States grant national aids they should communicate those in the relevant part of the form set out in Annex VII to that Regulation.
Artykuł 86 Traktatu WE nakłada na Komisję Europejską szczególny obowiązek monitorowania przedsiębiorstw publicznych oraz przedsiębiorstw, którym państwa członkowskie udzielają szczególnych lub wyłącznych praw.Article 86 of the EC Treaty gives the European Commission a specific duty to monitor public undertakings and undertakings to which Member States grant special or exclusive rights.
Od roku 2003, Enova udzielała firmom środków pieniężnych na zakup takich usług doradczych i konsultacyjnych, zamiast sama świadczyć te usługi.As of 2003, Enova has granted money to firms to purchase such advisory and consultancy services, rather than rendering the service itself.
Pomiędzy AGVO, EVO i PAKHUIZEN istnieją inne powiązania, które dodatkowo potwierdzają istnienie organicznych i funkcjonalnych powiązań pomiędzy AGVO i jej spółkami zależnymi: AGVO gwarantowało kredyty przyznawane spółce EVO; AGVO udostępnia budynki do dyspozycji EVO i PAKHUIZEN, a z rocznych sprawozdań finansowych AGVO wynika, że spółka regularnie udzielała kredytów EVO i PAKHUIZEN.There are other links between AGVO, EVO and PAKHUIZEN which further illustrate the existence of organisational and functional links between AGVO and its subsidiaries: AGVO has guaranteed loans granted to EVO; AGVO puts buildings at the disposal of EVO and PAKHUIZEN and AGVO’s annual accounts reveal that AGVO has regularly granted loans to EVO and PAKHUIZEN.
Wspólnoty udzielały pożyczek i udzielały gwarancji dla krajów przystępujących lub dla projektów realizowanych w tych krajach.The Communities have granted loans and guaranteed loans to accession countries or for projects executed in those countries.
przez państwa członkowskie, do wysokości 210 EUR, zwolnień, których państwa te udzielały w dniu 1 stycznia 1983 r. marynarzom floty handlowej dokonującej przewozów międzynarodowych;by the Member States and up to a limit of EUR 210 of the relief, if any, which they granted on 1 January 1983 to merchant-navy seamen involved in international travel;
Będąc bankiem państwowym, udzielał on kredytów sektorowi publicznemu, uczestniczył – częściowo jako członek konsorcjum wraz z bankami prywatnymi – w plasowaniu pożyczek kraju związkowego oraz pożyczek pod skrypt dłużny.As a government-owned bank, it granted credit to public authorities and participated — sometimes in a consortium with private banks — in the placement of Land loans and note loans.
Jak się zdaje, nadawcy komercyjni udzielali znacznie większych rabatów, szczególnie począwszy od 1998 r. Wysokość udzielonych rabatów podano poniżej:The commercial broadcasters seem to have granted much higher discounts, especially since 1998. These discounts are listed below:
Rachunki finansowe przedsiębiorstwa wykazały, że przedsiębiorstwo udzielało nieodpłatnych pożyczek, które zostały jednak spłacone w OD.The company’s financial accounts revealed that it granted free loans, which were however fully repaid during the IP.
W istocie w momencie, w którym przedsiębiorstwo Finnvera udzielało środka, spółdzielnia Karjaportti znajdowała się w trudnej sytuacji w rozumieniu wytycznych w sprawie ratowania i restrukturyzacji z 2004 r. (zob. motywy 123-128).In fact, when Finnvera granted the measure, Karjaportti was in difficulty within the meaning of the R&R Guidelines 2004 (see recitals 123-128).
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polskę KUKE udzielało Stoczni Szczecińskiej gwarancje na zaliczki płacone przez armatorów, natomiast stocznia płaciła opłaty, których wysokość zależała od wartości gwarancji.According to the information provided by Poland, KUKE advance payment guarantees were granted to SSN against a guarantee premium which varied according to the value of the guarantee.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'grant':

None found.
Learning languages?