Uchwalić (to adopt) conjugation

Polish
14 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uchwalę
I will adopt
uchwalisz
you will adopt
uchwali
he will adopt
uchwalimy
we will adopt
uchwalicie
you all will adopt
uchwalą
they will adopt
Imperative
-
uchwal
you adopt!
niech uchwali
let him/her/it adopt
uchwalmy
let's adopt
uchwalcie
you all adopt
niech uchwalą
let them adopt
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uchwaliłam
I adopted
uchwaliłaś
you adopted
uchwaliła
she adopted
uchwaliłyśmy
we adopted
uchwaliłyście
you all adopted
uchwaliły
they adopted
Future feminine tense
uchwalę
I will adopt
uchwalisz
you will adopt
uchwali
she will adopt
uchwalimy
we will adopt
uchwalicie
you all will adopt
uchwalą
they will adopt
Conditional feminine tense
uchwaliłabym
I would adopt
uchwaliłabyś
you would adopt
uchwaliłaby
she would adopt
uchwaliłybyśmy
we would adopt
uchwaliłybyście
you all would adopt
uchwaliłyby
they would adopt
Conditional perfective feminine tense
uchwaliłabym była
I would have adopted
uchwaliłabyś była
you would have adopted
uchwaliłaby była
she would have adopted
uchwaliłybyśmy były
we would have adopted
uchwaliłybyście były
you all would have adopted
uchwaliłyby były
they would have adopted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uchwaliłem
I adopted
uchwaliłeś
you adopted
uchwalił
he adopted
uchwaliliśmy
we adopted
uchwaliliście
you all adopted
uchwalili
they adopted
Future masculine tense
uchwalę
I will adopt
uchwalisz
you will adopt
uchwali
he will adopt
uchwalimy
we will adopt
uchwalicie
you all will adopt
uchwalą
they will adopt
Conditional masculine tense
uchwaliłbym
I would adopt
uchwaliłbyś
you would adopt
uchwaliłby
he would adopt
uchwalilibyśmy
we would adopt
uchwalilibyście
you all would adopt
uchwaliliby
they would adopt
Conditional perfective masculine tense
uchwaliłbym był
I would have adopted
uchwaliłbyś był
you would have adopted
uchwaliłby był
he would have adopted
uchwalilibyśmy byli
we would have adopted
uchwalilibyście byli
you all would have adopted
uchwaliliby byli
they would have adopted
Impersonal
uchwalono by
there would be adopted
uchwalono by
there would be adopted

Examples of uchwalić

Example in PolishTranslation in English
ECTA podkreśla, tytułem uzupełnienia że gdyby Komisja była zmuszona uchwalić ewentualne środki kompensacyjne, takowe musiałyby być znaczne.In the alternative, ECTA states that, if the Commission were to adopt any compensatory measures, these should be substantial.
29 — Rada uchwaliła listę produktów, do których ma zastosowanie ten artykuł w dniu 15 kwietnia 1958 r.29 — The Council adopted the list of products to which this Article applies on 15 April 1958.
Komisja ponownie rozpatruje, w terminie miesiąca, projekt, na podstawie którego Rada uchwaliła wspólne stanowisko, biorąc pod uwagę poprawki proponowane przez Parlament Europejski.The Commission shall, within a period of one month, re-examine the proposal on the basis of which the Council adopted its common position, by taking into account the amendments proposed by the European Parliament.
Komisja uchwaliła 11 grudnia 2002 r. [2] komunikat dotyczący „ogólnych zasad i przepisów minimalnych mających zastosowanie do konsultacji prowadzonych przez Komisję z zainteresowanymi stronami” w celu zapewnienia spójnego podejścia wszystkich służb Komisji w procesie konsultacji oraz zwiększenia przejrzystości konsultacji.On 11 December 2002 the Commission adopted a communication on the ‘General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission’ [2], to ensure a consistent approach to consultation on the part of all the Commission's departments and to make the consultation process more transparent.
Rosja uchwaliła niedawno ustawę o ochronie danych osobowych.Russia has recently adopted a law on the protection of personal data.
Rząd szwedzki dodaje, że w dziedzinie zwalczania rozpowszechniania broni strzeleckiej i lekkiej w Afryce Zachodniej Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych uchwaliła rezolucje, w których wezwała międzynarodową społeczność donatorów do wprowadzenia w życie moratorium CEDAO dotyczące takiej broni i wspierania jej sekretariatu technicznego.The Swedish government adds that, with regard to the fight against the spread of small arms and light weapons in West Africa, the United Nations Security Council has adopted a number of resolutions inviting the international community of donors to implement the ECOWAS moratorium on those weapons and to support its technical secretariat.
Comunidad Autónoma de La Rioja, Comunidad Autónoma de Castilla y León oraz Komisja podnoszą przed Trybunałem, że punkt odniesienia stanowią jedynie Territorios Históricos, gdyż to właśnie te jednostki uchwaliły przepisy będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym.Before the Court, the Comunidad Autónoma de La Rioja, the Comunidad Autónoma de Castilla y León and the Commission submitted that only the Historical Territories should be taken into consideration, since they are the bodies which adopted the measures at issue in the main proceedings.
Na podstawie swojej prognozy z jesieni 2011 r. Komisja stwierdziła jednak, że Polska nie jest na dobrej drodze do skorygowania nadmiernego deficytu i zwróciła się o podjęcie dodatkowych działań, które władze Polski uchwaliły i podały do publicznej wiadomości do dnia 10 stycznia 2012 r. W związku z tym w dniu 11 stycznia 2012 r. Komisja potwierdziła, że władze Polski podjęły skuteczne działania zmierzające do terminowej i trwałej korekty nadmiernego deficytu, a dalsze kroki wobec Polski w ramach procedury nadmiernego deficytu nie są potrzebne.However, on the basis of its 2011 autumn forecast, the Commission considered that Poland was not on track and asked for additional measures, which Poland adopted and publicly announced up to 10 January 2012. Thus, on 11 January 2012 the Commission confirmed that the Polish authorities had taken effective action towards a timely and sustainable correction of the excessive deficit and no further steps in the excessive deficit procedure of Poland were needed at the time.
Oprócz wzmocnienia swojej aktywnej polityki rynku pracy władze Portugalii uchwaliły kompleksową reformę rynku pracy.In addition to strengthening active labour market policies, the authorities have adopted a comprehensive labour market reform.
Jeśli chodzi o kwestie budżetowe, Parlament Europejski uchwalił budżet na 2007 r. i udzielił absolutorium z wykonania budżetu na 2004 r.On the budgetary front, Parliament adopted the 2007 budget and approved the discharge for 2004.
Początkowo przepis § 8c ust. 1a KStG został wprowadzony jedynie na czas określony, do dnia 31 grudnia 2009 r. W dniu 22 grudnia 2009 r., w ramach ustawy o przyspieszeniu wzrostu gospodarczego z 2009 r. (Wachstumsbeschleunigungsgesetz) [9], parlament niemiecki uchwalił przepis uchylający określoną w KStG klauzulę wygaśnięcia.Initially, §8c(1a) KStG was introduced only for a limited time, until 31 December 2009. However, on 22 December 2009, as part of the Economic Growth Acceleration Act 2009 (Wachstumsbeschleunigungsgesetz) [9], the German Parliament adopted a provision that deleted the corresponding sunset clause from the KStG.
Ponadto Parlament zatwierdził rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich i uchwalił rezolucję w sprawie odzyskiwania środków wspólnotowych.It approved a Council regulation amending the nancial regulation applicable to the general budget of the European Communities, and adopted a resolution on the recovery of Community funds.
W obecności pani komisarz Komitet uchwalił opinię w sprawie przyszłości Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. W opinii tej apeluje o rozszerzenie zakresu działania Funduszu.The EESC adopted its opinion on the future of the EU Solidarity Fund in the presence of the Commissioner and requested an extension of its scope of application.
„Komitet Ekonomiczno-Społeczny uchwalił w dniu 29 maja 1997 r. opinię dotyczącą Zielonej Księgi Komisji w sprawie zamówień publicznych w Unii Europejskiej: Poszukiwanie rozwiązania”.‘On 29 May 1997 the Economic and Social Committee adopted an opinion on the Commission’s Green Paper on Public procurement in the European Union: Exploring the way forward …’

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'adopt':

None found.
Learning languages?