Uściślić (to specify) conjugation

Polish
9 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uściślę
I will specify
uściślisz
you will specify
uściśli
he will specify
uściślimy
we will specify
uściślicie
you all will specify
uściślą
they will specify
Imperative
-
uściślij
you specify!
niech uściśli
let him/her/it specify
uściślijmy
let's specify
uściślijcie
you all specify
niech uściślą
let them specify
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uściśliłam
I specified
uściśliłaś
you specified
uściśliła
she specified
uściśliłyśmy
we specified
uściśliłyście
you all specified
uściśliły
they specified
Future feminine tense
uściślę
I will specify
uściślisz
you will specify
uściśli
she will specify
uściślimy
we will specify
uściślicie
you all will specify
uściślą
they will specify
Conditional feminine tense
uściśliłabym
I would specify
uściśliłabyś
you would specify
uściśliłaby
she would specify
uściśliłybyśmy
we would specify
uściśliłybyście
you all would specify
uściśliłyby
they would specify
Conditional perfective feminine tense
uściśliłabym była
I would have specified
uściśliłabyś była
you would have specified
uściśliłaby była
she would have specified
uściśliłybyśmy były
we would have specified
uściśliłybyście były
you all would have specified
uściśliłyby były
they would have specified
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uściśliłem
I specified
uściśliłeś
you specified
uściślił
he specified
uściśliliśmy
we specified
uściśliliście
you all specified
uściślili
they specified
Future masculine tense
uściślę
I will specify
uściślisz
you will specify
uściśli
he will specify
uściślimy
we will specify
uściślicie
you all will specify
uściślą
they will specify
Conditional masculine tense
uściśliłbym
I would specify
uściśliłbyś
you would specify
uściśliłby
he would specify
uściślilibyśmy
we would specify
uściślilibyście
you all would specify
uściśliliby
they would specify
Conditional perfective masculine tense
uściśliłbym był
I would have specified
uściśliłbyś był
you would have specified
uściśliłby był
he would have specified
uściślilibyśmy byli
we would have specified
uściślilibyście byli
you all would have specified
uściśliliby byli
they would have specified
Impersonal
uściślono by
there would be specified
uściślono by
there would be specified

Examples of uściślić

Example in PolishTranslation in English
Aby zapewnić jednolitą interpretację Nomenklatury scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w odniesieniu do klasyfikacji taryfowej ocieplanych kamizelek, należy w związku z tym uściślić, że ocieplane kamizelki powinny być klasyfikowane w pozycjach 6101, 6102, 6201 lub 6202, chociaż nie mają rękawów.In order to ensure uniform interpretation of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, with regard to the tariff classification of padded waistcoats, it is therefore necessary to specify that padded waistcoats are to be classified in headings 6101, 6102, 6201 or 6202 although they have no sleeves.
Jeśli chodzi o przygotowanie i przebieg wyborów, Gwinea uściśliła, że podejmie następujące środki w celu zapewnienia, aby wybory te były wolne i przejrzyste:Regarding the preparation and organisation of the elections, Guinea has specified the following measures to ensure that the elections are free and transparent:
W swoim wniosku Republika Czeska uściśliła, że zgodnie z praktyką handlową na jej terytorium tusze mogą być prezentowane bez uszu i z tłuszczem okołonerkowym.In its request, the Czech Republic specified that in its territory it is commercial practice that carcasses can be presented without ears and with the flare fat.
W swoim wniosku Republika Czeska uściśliła, że zgodnie z praktyką handlową na jej terytorium tusze mogą być prezentowane z tłuszczem okołonerkowym.In its request, the Czech Republic specified that in its territory it is commercial practice that carcases can be presented without the flare fat being removed.
Artykuł 1 (prolongata kredytów rolnych): Włochy uściśliły, że przedmiotowy przepis został uchylony na mocy art. 1 ust. 2 ustawy regionalnej nr 28 z dnia 23 grudnia 2000 r., zwanej dalej „ustawą nr 28/2000”.Article 1 (extension of agricultural loans): Italy specified that the provision in question had been repealed by Article 1(2) of Regional Law No 28 of 23 December 2000 (hereinafter ‘Law No 28/2000’).
Jeśli chodzi o konsolidację pasywów, władze włoskie uściśliły, że tak zwane dofinansowanie na konsolidację pasywów było przeznaczone na finansowanie zarówno tzw. „pożyczek na rozwój”, tj. pożyczek związanych z dokończeniem realizacji zintegrowanych projektów, dla których środki udostępnione ustawą nr 252/91 okazały się niewystarczające, jak i „pożyczek na konsolidację”, przeznaczonych na finansowanie poprzednich inwestycji.Concerning debt consolidation, the Italian authorities specified that the ‘debt consolidation funds’ were aimed at financing ‘development loans’, i.e. loans linked to the completion of the integrated projects for which the resources provided for by Law No 252/91 proved to be insufficient and ‘consolidation loans’, aimed at financing previous investments.
W analizowanym przypadku, pismem z dnia 12 lipca 2001 r. i pismem z dnia 29 października 2004 r., zarejestrowanym w dniu 3 listopada 2004 r., władze włoskie uściśliły, że pożyczki na konsolidację pasywów zostały przyznane tylko jednemu przedsiębiorstwu – CONAZO, które nie miało trudności finansowych.In the present case, in their letter of 12 July 2001 and in that of 29 October 2004, registered on 3 November 2004, the Italian authorities specified that the debt consolidation loans were only granted to one company, CONAZO, which was not in financial difficulty.
W zakresie dotyczącym reklamy w środkach masowego przekazu władze włoskie uściśliły, iż kampanie reklamowe prowadzone zarówno na terenie kraju, jak i Unii nie dotyczą konkretnie produktów poszczególnych przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw, lecz reklamują produkty w sposób ogólny, nie podkreślając ich pochodzenia, nawet w przypadku gdy chodzi o typowe produkty regionalne.With regard to the advertising through the mass media the Italian authorities specified that the actions implemented both in Italy and in other Community countries do not concern specifically the products of one undertaking or of a group of undertakings, and advertise the products in a generic way, without emphasising their origin, even when the products are typical regional products.
Władze francuskie uściśliły, że zważywszy na brak zasadności stosowania europejskiego wskaźnika wypłacalności od momentu całkowitego scentralizowania rezerw wkładów oszczędnościowych w CDC w 1999 r., Crédit Mutuel włączył do obliczeń rozsądnego zysku wynikającego z książeczek oszczędnościowych „Livret bleu” koszt środków własnych uzyskany w odniesieniu do innych produktów oszczędnościowych i innych przychodów, stosując jednak pewne ograniczenia ([…] do […]% w latach 1999–2005).The French authorities specified that, given the irrelevance of applying the European solvency ratio after the complete transfer of the deposits to the CDC in 1999, in order to calculate the reasonable profit corresponding to the Livret bleu, Crédit Mutuel factored in a cost of capital in reference to its other savings products and resources, which it capped ([…]% to […]% between 1999 and 2005).

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

uścielić
do
uściślać
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'specify':

None found.
Learning languages?