Szacować (to estimate) conjugation

Polish
34 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
szacuję
I estimate
szacujesz
you estimate
szacuje
he/she/it estimates
szacujemy
we estimate
szacujecie
you all estimate
szacują
they estimate
Imperfective future tense
będę szacować
I will estimate
będziesz szacować
you will estimate
będzie szacować
he/she/it will estimate
będziemy szacować
we will estimate
będziecie szacować
you all will estimate
będą szacować
they will estimate
Imperative
-
szacuj
you estimate!
niech szacuje
let him/her/it estimate
szacujmy
let's estimate
szacujcie
you all estimate
niech szacują
let them estimate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
szacowałam
I estimated
szacowałaś
you estimated
szacowała
she estimated
szacowałyśmy
we estimated
szacowałyście
you all estimated
szacowały
they estimated
Future feminine tense
będę szacowała
I will estimate
będziesz szacowała
you will estimate
będzie szacowała
she will estimate
będziemy szacowały
we will estimate
będziecie szacowały
you all will estimate
będą szacowały
they will estimate
Conditional feminine tense
szacowałabym
I would estimate
szacowałabyś
you would estimate
szacowałaby
she would estimate
szacowałybyśmy
we would estimate
szacowałybyście
you all would estimate
szacowałyby
they would estimate
Conditional perfective feminine tense
szacowałabym była
I would have estimated
szacowałabyś była
you would have estimated
szacowałaby była
she would have estimated
szacowałybyśmy były
we would have estimated
szacowałybyście były
you all would have estimated
szacowałyby były
they would have estimated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
szacowałem
I estimated
szacowałeś
you estimated
szacował
he estimated
szacowaliśmy
we estimated
szacowaliście
you all estimated
szacowali
they estimated
Future masculine tense
będę szacował
I will estimate
będziesz szacował
you will estimate
będzie szacował
he will estimate
będziemy szacowali
we will estimate
będziecie szacowali
you all will estimate
będą szacowali
they will estimate
Conditional masculine tense
szacowałbym
I would estimate
szacowałbyś
you would estimate
szacowałby
he would estimate
szacowalibyśmy
we would estimate
szacowalibyście
you all would estimate
szacowaliby
they would estimate
Conditional perfective masculine tense
szacowałbym był
I would have estimated
szacowałbyś był
you would have estimated
szacowałby był
he would have estimated
szacowalibyśmy byli
we would have estimated
szacowalibyście byli
you all would have estimated
szacowaliby byli
they would have estimated
Impersonal
szacowano by
there would be estimated
szacowano by
there would be estimated

Examples of szacować

Example in PolishTranslation in English
Jeżeli w czasie próby weryfikacyjnej zwilżony gaz NO do ustawiania zakresu pomiarowego jest wprowadzany do układu pobierania próbek przed osuszaczem próbki (w kierunku przeciwnym do przepływu), to nie trzeba szacować największego przewidywanego ułamka molowego wody i przyjmuje się, że xH2Oexp równa się xH2Omeas.If the humidified NO span gas is introduced into the sample system upstream of a sample dryer during the verification test, it is not needed to estimate the maximum expected mole fraction of water and xH2Oexp shall be set equal to xH2Omeas.
Nie później niż do 1 stycznia 2013 r. Komisja ustanawia wytyczne dla państw członkowskich, w jaki sposób mają one szacować wartości Qusable i SPF dla różnych technologii i zastosowań pomp cieplnych, biorąc pod uwagę różnice w warunkach klimatycznych, w szczególności klimaty bardzo zimne.By 1 January 2013, the Commission shall establish guidelines on how Member States are to estimate the values of Qusable and SPF for the different heat pump technologies and applications, taking into consideration differences in climatic conditions, especially very cold climates.
Ale na podstawie czerwoności oczu, szacuję, że jest martwa od mniej niż godziny.But given the redness of her eyes, I'd estimate she's been dead less than an hour.
Co jak szacuję, zajmie maxymalnie od 3 do 4 lat.Which I estimate will be three to four years, at max.
Czas śmierci szacuję na około cztery dni.I estimate time of death and at or around four days.
Ja szacuję, że przetrwało, co najwyżej 1000 osób... Przynajmniej 1500 nie żyje.I estimate no more than 1,000 survivors... at least 1,500 dead.
Na podstawie temperatury ciała i poziomu koagulacji krwi, szacuję, że zgon nastąpił w przybliżeniu dwie godziny temu.Based on the body temp and degree of coagulation in the blood pool, I estimate the T.O.D. to be roughly two hours ago.
Jak szacujesz ich liczebność, moja droga?How many do you estimate, my dear?
Na ile szacujesz?What's your estimate?
...straty szacuje się na grube miliony.Damage estimates are in the high millions.
/FBI szacuje, że na dzień dzisiejszy /przynajmniej 50 seryjnych zabójców /jest aktywnych na terenie USA.The FBI estimates that there are less than 50 serial killers Active in the united states today.
/Jak szacuje policja, /tłum liczy teraz... /...prawie 3 miliony ludzi.According to police estimates, the crowds are now building to over three million people.
Admirał Smith szacuje, że w ciągu godziny przejmiemy stolicę Sangali.Admiral Smith estimates we'll have the capitol of Sangala secured within the hour.
Air Malta szacuje, że ze sprzedaży swoich spółek zależnych wygeneruje przychody w wysokości [9–11] mln EUR […].Air Malta estimates to generate revenues of EUR [9 to 11] million through the sale of its subsidiaries […].
/Źle szacujemy... /i nazywamy to błędem.We misestimate... we call it wrong.
Bazując na czasie zgonu, szacujemy czas na godzinę.Based on the time of death, uh, we estimate roughly an hour.
Ilość zabitych szacujemy na 10.000.We're expecting an estimated 10,000 deaths.
Liczba terrorystów będzie zaktualizowana, obecnie szacujemy, że jest ich 10.Terrorist complement is updated, current estimate is 10 men.
Prędkość szacujemy na 65 mil, wiec nie ma tutaj nic nielegalnego.Uh, the rate of speed we estimate at 65 so there's nothing unlawful here.
/Władze szacują straty /na wiele miliardów dolarów.Federal authorities estimate fraud allegations could total billions of dollars.
Badacze szacują, że zauropody spożywały 1.5 tony siana dziennie.But scientists have estimated that sauropods ate about 1,500kg of hay every day.
Biolodzy szacują, że to jedynie jedna czwarta wszystkich gatunków na naszej planecie.Biologists estimate this represents only a quarter of the total species on the planet.
Celem uzupełnienia można odnotować, że władze francuskie szacują wydatki bezpośrednio spowodowane eksploatacją statku w roku 2002 i 2003 na 1,66 miliona EUR rocznie, czyli około 3,4 miliona EUR za pierwszych pięć lat eksploatacji Le Levant.It should also be noted that the French authorities estimate the expenditure directly generated by Le Levant in 2002 and 2003 at EUR 1,66 million a year, i.e. some EUR 3,4 million for the first five years of Le Levant’s operation.
Cóż, nasze ostatnie doniesienia szacują około 10 procent.Well, our most recent intelligence, uh, estimate is running at ten percent.
Pewna liczba stron szacowała wysokość korekty na poziomie 30 %, w oparciu o rzekomą różnicę cenową między produktami o różnej jakości.A number of parties estimated the adjustment at 30 %, based on the alleged price difference between the different qualities.
Należy pamiętać, że w poprzednich uwagach złożonych dnia 20 grudnia 2005 r. władze greckie – gdy wartość nominalna WPE oceniana była na 1161,0 mln EUR – szacowały WNB WPE na 863 mln EUR, wykorzystując jako stopę dyskontową WACC (średni ważony koszt kapitału) ΟΤΕ, szacowany na 7,83 %.It should be recalled that in their earlier submission on 20 December 2005, the Greek authorities, at a time when the nominal VRS was estimated at EUR 1161,0 million, had calculated the NPV of the VRS at EUR 863 million using as a discount rate OTE’s WACC (weighted averaged cost of capital) estimated at 7,83 %.
Niektóre zainteresowane strony szacowały, że wywóz z państw, których dotyczy postępowanie, może spaść w 2009 r. nawet o 25-30 % w porównaniu z liczbami z ODP.Some interested parties estimated that exports from the countries concerned could fall by as much as 25-30 % in 2009 as compared to RIP figures.
Organizacji Zdrowia (WHO) szacowały, że do 80% chorób rozprzestrzeniających się w krajach rozwija- jących się powodowanych jestprzezwodę niez- datną do spożywania przezludzi orazbrak higieny.Reports of the World Health Organisation (WHO) in the mid-1980s estimated that up to 80 %of the diseases rife in developing countries are linked to water unfit for human consumption and to poor hygiene.
Ponadto, BNFL zawsze zbyt nisko szacował swoje zobowiązania a zbyt wysoko swój przyszły dochód, co jeszcze bardziej pogorszyło jego położenie.Furthermore, BNFL has always underestimated its liabilities and overestimated its future income, which has worsened its position further.
W połowie 2004 r. AVR Nuts szacował, że otrzymywać będzie jedynie 16000 ton odpadów OPB rocznie [10].In mid-2004 AVR estimated that only 16000 tonnes of RDF waste would be offered to it annually [10].
Tym razem mrówek jest więcej niż szacowaliśmy wcześniej.There are more than we had estimated.
Początkowo Niemcy szacowali spodziewane straty w związku z zabezpieczeniem przez ryzykiem, udzielonym na rzecz IKB przez bank KfW i zrzeszenia bankowe, na łączną kwotę 3,5 mld EUR (Rhineland i Havenrock: 2,5 mld EUR, Rhinebridge i inne inwestycje portfelowe na rynku kredytów hipotecznych typu sub-prime: 1 mld EUR [9].Germany originally estimated that the total expected losses from the risk shield given to IKB by KfW and the banking associations would amount to EUR 3,5 billion (EUR 2,5 billion for Rhineland and Havenrock, and EUR 1 billion for Rhinebridge and other direct subprime portfolio investments [9].
Powyższe wydatki zmniejszyłyby w sumie wartość przepływów pieniężnych z 26 mln NOK (jak szacowało OPAK) do 10 mln NOK.Together these expenses would reduce the value of the cash flow from NOK 26 million (as estimated by OPAK) to NOK 10 million.
W oparciu o szacunki cen rynkowych przedstawione przez przedsiębiorstwo Habidite w listopadzie 2008 r. przy ubieganiu się o pomoc regionalną na 2008 r. (zob. motyw (87)) przedsiębiorstwo szacowało jednak własny udział w całym hiszpańskim rynku budowy mieszkań (w tym wolnym rynku i segmencie mieszkań socjalnych) na [0,1–1,0]% w 2011 r., tj. po dodaniu nowej zdolności produkcyjnej wynikającej z tego projektu inwestycyjnego, który to udział od 2012 r. miał wzrosnąć do [0,5–1,5]%.However, based on the market rate estimates provided by Habidite in November 2008 for obtaining the 2008 regional aid (see recital (87)), the company estimated its own share on the overall Spanish house construction market (free market and the social housing segment included) to be of [0,1-1,0]% in 2011, i.e. after the addition of the new production capacity by this investment project, and rising to [0,5-1,5]% from 2012 onwards.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'estimate':

None found.
Learning languages?