Stracić (to lose) conjugation

Polish
108 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
stracę
I will lose
stracisz
you will lose
straci
he will lose
stracimy
we will lose
stracicie
you all will lose
stracą
they will lose
Imperative
-
strać
you lose!
niech straci
let him/her/it lose
straćmy
let's lose
straćcie
you all lose
niech stracą
let them lose
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
straciłam
I lost
straciłaś
you lost
straciła
she lost
straciłyśmy
we lost
straciłyście
you all lost
straciły
they lost
Future feminine tense
stracę
I will lose
stracisz
you will lose
straci
she will lose
stracimy
we will lose
stracicie
you all will lose
stracą
they will lose
Conditional feminine tense
straciłabym
I would lose
straciłabyś
you would lose
straciłaby
she would lose
straciłybyśmy
we would lose
straciłybyście
you all would lose
straciłyby
they would lose
Conditional perfective feminine tense
straciłabym była
I would have lost
straciłabyś była
you would have lost
straciłaby była
she would have lost
straciłybyśmy były
we would have lost
straciłybyście były
you all would have lost
straciłyby były
they would have lost
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
straciłem
I lost
straciłeś
you lost
stracił
he lost
straciliśmy
we lost
straciliście
you all lost
stracili
they lost
Future masculine tense
stracę
I will lose
stracisz
you will lose
straci
he will lose
stracimy
we will lose
stracicie
you all will lose
stracą
they will lose
Conditional masculine tense
straciłbym
I would lose
straciłbyś
you would lose
straciłby
he would lose
stracilibyśmy
we would lose
stracilibyście
you all would lose
straciliby
they would lose
Conditional perfective masculine tense
straciłbym był
I would have lost
straciłbyś był
you would have lost
straciłby był
he would have lost
stracilibyśmy byli
we would have lost
stracilibyście byli
you all would have lost
straciliby byli
they would have lost
Impersonal
stracono by
there would be lost
stracono by
there would be lost

Examples of stracić

Example in PolishTranslation in English
"'nie chcę cię stracić jako przyjaciela.'""'I don't want to lose you as my friend.'
"...go stracić... pragnąłem gorąco odbudować most""..to lose him, I have frequently wished to heal the breach."
"Chcesz stracić swoją dziewczynkę?"Do you want to lose you girl?
"Jeśli chcesz coś stracić, najlepszą drogą jest trzymać to w pamięci. ""If you want to lose something, the best way... is to keep it in your memory."
"Ktoś, kogo znasz, będzie wiedzieć, jak to jest stracić wszystko?"Somebody you're going to know what it's like to lose everything"?
- Mogłabym go stracić. - To strać.I could lose him.
Straciłeś już syna, nie strać następnego.You've already lost one son, don't lose another.
"Bo kiedy straciłam miłość, o której myślałam, że jest moja, na pewno..."'Cause when I've lost the love I thought was mine, for certain
"Czy straciłam je?""Have I lost it?"
"D" oznacza "Dallas" bo powiedziałam Mr. Peters że to tam straciłam dziewictwo.The "D" stands for "Dallas" because I told Mr. Peters that's where I lost my virginity.
"Kiedy straciłam dziewictwo w wieku 1 5...""When I lost my virginity at 15..."
"Załączyłam zdjęcię, by nie pomyślał pan, że straciłam zmysły."I have enclosed a photograph to prove to you that I have not lost my wits.
"nie opuszczać pomieszczenia" straciłaś.Is lost on you.
- A potem straciłaś swoje moce.- And then you lost your powers.
- Annette, straciłaś na wadze?- Annette, have you lost weight?
- Co straciłaś?- You lost what?
- Do Bellevue, ósme piętro bo straciłaś rozum.Bellevue, 8th floor, because you have lost your damn mind!
! - Zaraz... Widziałaś spokojną osobę, która straciła kasę?Have you seen someone who's lost money be able to be calm?
"Chelsea straciła nogę w wypadku."Chelsea lost her leg in an accident.
"Czuję jakbym coś straciła!'I feel that I have lost something!
"Emma straciła prawo jazdy."Emma lost license.
"Hannah McKay nigdy nie straciła gustu do zabijania.""Hannah McKay never lost her taste for killing.
- Chyba straciłyśmy Chris'a.- We think we may have lost Chris.
-Kochana, już ją straciłyśmy.Uh, sweetie, we lost her already.
20 lat temu, straciłyśmy rodziców w wypadku...20 years ago,we lost our parentsto an accident...
Brzydzi się Davidem, więc na jakiś czas straciłyśmy kontakt.She loathes David, So we lost touch for a while.
Byłyśmy w bibliotece i straciłyśmy poczucie czasu.We were at the library and lost track of time.
/Nie myślcie o rzeczach, /które straciłyście,Don't count the things you've lost.
A mi sie wydaje,że straciłyście przywilej, by usiąść tutaj przy stole.And I think you guys lost the privilege to sit here at the table.
Mówię po prostu, że myślę, iż obie straciłyście córkę.I'm justaying, I think you both lost a daughter.
Po prostu straciłyście wiarę w siebie. i straciłyście serce w tej walce. A ty, kochana, jesteś po prostu wredna.You, you just lost faith in yourself, and you, you've been disheartened by the fight, and you, sweetheart, you are just plain mean.
Wy dzieci, straciłyście wasze wartości.You kids have lost your values.
"Makar" i "Belak" straciły zasilanie.Romulan Warbirds Makar and Belak have lost main power.
* Dlaczego kwiaty straciły swój kolor?"Why have the flowers lost their colour?"
- Dzieciaki straciły matkę.Those kids lost their mom.
- Instrumenty straciły kontakt z mgławicą.- I've lost all contact with the nebula.
- Myślała pani kiedyś o dzieciach, /które straciły tego dnia życie?- lost their lives that day?
- Owszem, nudziłbyś się... a potem byś mnie rzucił i musielibyśmy dalej razem pracować, co by było niezręczne... wszyscy by się ze mnie śmiali, a moja matka byłaby zachwycona... a ja straciłabym dobrego przyjaciela.Yes, you would. And... ..then you'd dump me, and we'd have to keep working together and that would be really awkward and... the others would laugh at me all over again. My mother would have a field day and... ..and I would lose a good friend.
Ale, mój panie, w twoim łożu straciłabym swój dar jasnowidzenia.But, my lord in your bed, I would lose my gift of sight.
Mam na myśli, że straciłabym... dużo straciłabym, gdybym uległa tym bandytom, a tego nie chcę zrobić, bo byłoby to ze szkodą dla mnie i dziennikarstwa, gdybym ja lub jakikolwiek dziennikarz został zastraszony.I mean, I would... I would lose a lot, right, if I was to give in to these thugs, and I'm not going to be doing that, because it'd be worse for me and for journalism if I or any journalist was to be intimidated.
...to ofiara straciłaby możliwość poruszania placem serdecznym i malutkim....the victim would lose the ability to move the ring and pinky fingers.
Ale wtedy pana córka straciłaby ojca... zamiast zyskać męża.But then your daughter would lose a father instead of gaining a husband.
P&O szacuje jednak, że SeaFrance straciłaby zdolność transportu 50000 jednostek ładunkowych, tj. straciłaby 5–6 mln EUR z dochodów z transportu towarowego, oraz że unieruchomienie frachtowca Nord Pas-de-Calais kosztowałoby 1,8 mln EUR rocznie w przypadku nieprzejęcia go przez inny podmiot.P&O nevertheless considers that SeaFrance would lose 50000 freight units, i.e. EUR 5-6 million in freight revenue, and that the laying-up of the freight vessel Nord Pas-de-Calais would cost EUR 1,8 million per year in the absence of a buyer.
Artykuły 87 WE i 88 WE straciłyby wiele ze swej skuteczności, gdyby strona mogła powoływać się na uzasadnione oczekiwania stwarzane przez państwa człon-Articles 87 EC and 88 EC would lose much of their effectiveness if a party could rely on legitimate expectations
Ograniczenie wprowadzania do obrotu biżuterii używanej i zabytkowej miałoby daleko idące skutki społeczno-gospodarcze, ponieważ takie przedmioty straciłyby wartość rynkową w Unii; również egzekwowanie takiego ograniczenia napotkałoby trudności.A restriction on the placing on the market of second-hand and antique jewellery would have a significant socioeconomic impact, as such items would lose their marketable value in the Union, and would pose difficulties for enforcement.
W dodatkowych uwagach spółka Ofex wyraziła niepokój, iż po okresie pięcioletnim istnieje ryzyko, że nie będzie można znaleźć żadnego nabywcy dla Investbx, w związku z czym spółki dopuszczone do jej platformy straciłyby swój instrument obrotu, a ich udziałowcy straciliby możliwość zbycia udziałów przedsiębiorstw, w które wcześniej zainwestowali.In its additional comments, Ofex raised its concern that after the five-year period there is a risk that no purchaser could be found for Investbx, thus companies admitted to its platform would lose their trading facility and their shareholders would lose the ability to sell their shares and be ‘locked-in’.
"19 lat temu straciłem syna przez narkotyki."19 years ago I lost my son to drugs.
"I wtedy, straciłem świadomość...I lost all sense of awareness... a bit with my hands... and I dared... to the right...
"Jestem Hyde i właśnie straciłem zaufanie mojego ojca, który mi zaufał..." znowu powódź nadchodzi.Oh I'm Hyde and I just lost the trust of the father I just met. Oh, here comes the waterfall again.
"Mary Jane sądziła, że specjalnie straciłem pracę w agencji, ale nigdy nie mówiłem, że jej nie chciałem.""When I lost my position at the realtor's, "MaryJane thought I'd tried to get fired," "but I never said it was a job I didn't want."
"Mój Boże, Scarlet, myślałem, że cię straciłem." "Straciłeś, ale tylko na chwilę.""'Oh, God, Scarlet, I thought I'd lost you.' 'For a moment there, you did.'
"...to odnalezienie inspiracji którą straciłeś". Dziękuję."...it's finding the inspiration that you lost." Thank you.
"Jaką perłę straciłeś!""Look, what a pearl you've lost!"
"Może go straciłeś.""Maybe you lost it."
"Spotkanie, które straciłeś"? O co chodziło Gastonowi?What did Gaston mean by "an appointment you'd lost"?
"To taki sen we śnie." "No to straciłeś swoje 2 i pół miliona dolarów."(...) (...)Jestem pełen obawy co do tego co zrobiłem(...)Wilder says, "You just lost $ 21/2 million. "
"Człowiek stracił kontakt ze swoją duszą.""Man has lost touch with his true power."
"Drogi Panie Taki-a-taki, pański bratanek stracił głowę i został zwiedziony na manowce."Dear Mr. So-and-so, your nephew has lost his head and been led astray.
"I pan Swearengen stracił górną część swego środkowego palca w jakimś wypadku."In the news from the camp, he says, "And Mr. Swearengen has lost the top part of his middle finger to an accident some kind."
"Młody Chris Hughes, znany jako Chris Hughes Mack z Xenii w Ohio stracił swoje skrzydła."Young Chris Hughes, formerly Chris Hughes Mack, of Xenia, Ohio, has lost his lofty wings of flight.
"Nasz Billy Tyne nie pije nijak... i stracił wyczucie kursu, a jak!"Billy Tyne is no fine wine He's lost his touch with our long line
"Mamy włosy, ale chyba straciliśmy odżywkę.""We got the hairs, but I think we lost the Zest."
"Starając się spełnić marzenia rodzicówi nauczycieli..." "... straciliśmy swój głos ".'While trying to fulfill the dreams of only parents and teachers... ' '... we have lost our voice.'
"Łops, straciliśmy połowę twoich wspomnień z dzieciństwa".What? "oops" we lost your the half of your childhood memories.
- Aha.Jest niekompletny straciliśmy łączność, gdy kabel, łączący nas z boją został przecięty- Ah, uh-huh. It's incomplete, sir. We lost it when the radio buoy cable got severed.
- Ale omal jej nie straciliśmy.But, we almost lost her.
- Bater powiedział, że straciliście 3 owce, kiedy mi pomagałaś.Bater said you lost three sheep while helping me
- Czy wy dwoje straciliście rozum?- Have you two lost your minds?
- I straciliście Henry'ego, Neala i niezliczoną liczbę innych ludzi!And lost Henry and Neal and countless other people!
- Nie, właśnie je straciliście!No, you just lost it all.
- Oboje straciliście rozum!- You two have lost your minds!
"Strażnicy stracili głowę..."The warden and all present lost their wits...
# Cheech i Chong # # stracili Chonga #♪ Cheech and Chong has lost its Chong ♪
- A Rorf i Teurac stracili życie. - I co z tego?And Rorf and Teurac lost their lives.
- Bracia Polo stracili cesarski glejt.The brothers Polo have lost their golden tablet.
- Jednakże oni stracili niewolników, a my srebro.Yet, their lost slaves means our lost...
* Straciłam całą świadomość i stracę też moje życieI've lost all consciousness, and will lose my Iife
- Dlaczego? Pewnie straci pieniądze, zanim dotrze do szpitala.That fatass will lose the money before he is in the hospital.
- Dobrzy ludzie wymyślą lepsze i skuteczniejsze sposoby ludzkiej samozagłady w nadziei, że świat straci ochotę na makabrę.Good men invent bigger and more efficient methods for humankind to exterminate itself, hoping the world will lose its hunger for horror.
- Ja mówię o więcej, niż jednym życiu... 170 ludzi straci pracę, jeśli zdejmą show.- Well, I am talking about more than one life... 170 people will lose their jobs if this show goes down.
- Każdy straci głowę?- Everyone will lose their heads?
"Ponieważ stracimy twarz jeśli nowa kapela od nas odejdzie"Because we will lose face if a new band in our stall is leaving us.
"Wkrótce go stracimy."Soon, we will lose it.
- Ale jeśli nie zdecydujemy teraz, stracimy Diane.And we will lose Diane if we don't decide now.
A jeśli mówię "Wylecicie", to nie tylko, że stracicie pracę, lecz nigdzie żadnej więcej nie znajdziecie!And when I say fired, I do not only mean that you will lose your jobs. I mean that you will never work again.
A wy stracicie życie.And you will lose your lives.
Będą niekończące się spory, na których stracicie dużo.There'll be an endless cycle of litigation and you will lose a lot of it.
I stracicie jeszcze więcej ludzi.And you will lose yet more men.
- Gdybym jej powiedział, straciłbym miłość jedynej kobiety, którą wielbię.If I were to tell her, Arthur, I would lose the love of the one woman in the world I worship.
Gdyby ktoś się dowiedział, że Leksykon nie jest już pod moją kontrolą, straciłbym swój autorytet.If anyone knew the Lexicon was no longer in my control, I would lose my authority.
Gdyby się dowiedzieli, straciłbym wszystko, wszystko, co zbudowałem jako Thomas Pope.If they found out, I would lose everything, everything that I have built as Thomas Pope.
A ty straciłbyś swoją przewagę w bitwie.And you would lose your advantage in battle.
Ale nie wyprze się żony, ponieważ, widzi pan, straciłby posiadłość. Jestem pewien, że pan Talmann nie jest w Southampton, bo czyż nie widziałem go tu, na podjeździe dzisiejszego popołudnia? Nie sądzę.But he won't disown his wife, for then... he would lose Anstey.
Bo straciłby wszystko, na co pracował.Because, he said, he would lose everything he had always worked for.
Bo wie że straciłby olbrzymią rzeszę swoich klientów jeśli ludzie przestaliby się bać Zaświatów.Because it knows that it would lose a great amount of its customers if people lose their fear to the Great Beyond
Dokonując sprzedaży takich obiektów, zbywający straciłby część zainwestowanego kapitału.In selling such assets, the seller would lose some of the investment capital.
Drucker straciłby wszystko... bo według prawa Drucker... nie żyje.Drucker would lose all this because Drucker would be legally dead.
Byłaby to ogromna pomyłka. Nasi sojusznicy straciliby zaufanie do Ameryki.Our allies would lose confidence in America.
Jeżeli przemysł wspólnotowy ograniczyłby produkcję produktu podobnego, a nawet zaprzestał jego wytwarzania, dostawcy będący wcześniejszym ogniwem w produkcji straciliby część dochodów.If the Community industry would curb or even stop production of the like product, upstream suppliers would lose some of their business.
Moja firma, "Clothes over bros" ogłosiła upadłość... co pozwoliło mi zatrzymać firmę... ale nasi inwestorzy straciliby wszystkie swoje pieniądze.My company, Clothes Over Bros, declared bankruptcy... ♪ Off I go ♪ which would have allowed me to keep the company... ♪ Where I fall ♪ but our investors would lose
Pożyczkodawcy straciliby 280–300 mln DKK.Lenders would lose DKK 280-300 million.
W dodatkowych uwagach spółka Ofex wyraziła niepokój, iż po okresie pięcioletnim istnieje ryzyko, że nie będzie można znaleźć żadnego nabywcy dla Investbx, w związku z czym spółki dopuszczone do jej platformy straciłyby swój instrument obrotu, a ich udziałowcy straciliby możliwość zbycia udziałów przedsiębiorstw, w które wcześniej zainwestowali.In its additional comments, Ofex raised its concern that after the five-year period there is a risk that no purchaser could be found for Investbx, thus companies admitted to its platform would lose their trading facility and their shareholders would lose the ability to sell their shares and be ‘locked-in’.
"CENTRUM KRESKÓWEK" jest pod presja ściągnięcia programu z anteny i straciło już ponad 20% sponsorów.Toon Central is now under incredible pressure and has already lost 20% of their sponsors.
"Czterech niezidentyfikowanych studentów szkoły wyższej... straciło życie dziś wcześnie rano, kiedy ich rakieta-zabawka eksplodowała.""Four unidentifiable high school students... lost their lives earlier this mornin' when their toy rocket exploded."
"Karate Kid" opowiada o Kesuke Miyagim, imigrancie, walczącym z własnymi ludźmi podczas II wojny światowej, podczas gdy jego żona straciło dziecko w obozie dla internowanych.The Karate Kid is about Kesuke Miyagi, an immigrant who fought against his own people in World War II, while his wife lost a child in an internment camp.
"Nieważne są prognozy," "bo niebo straciło kontrolę."Never mind the forecast 'cause the sky has lost control
- Jedzenie jakby straciło swój urok.- I have been dragging a bit. - Not eating, I see. - Food seems to have lost its allure.
To straciłoby całą wiarygodność jeżeli czujesz się przegrany może po prostu wycofasz się,The exercise would lose all credibility if you show the loser can simply beg off,

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'lose':

None found.
Learning languages?