Skutkować (to result) conjugation

Polish
35 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
skutkuję
I result
skutkujesz
you result
skutkuje
he/she/it results
skutkujemy
we result
skutkujecie
you all result
skutkują
they result
Imperfective future tense
będę skutkować
I will result
będziesz skutkować
you will result
będzie skutkować
he/she/it will result
będziemy skutkować
we will result
będziecie skutkować
you all will result
będą skutkować
they will result
Imperative
-
skutkuj
you result!
niech skutkuje
let him/her/it result
skutkujmy
let's result
skutkujcie
you all result
niech skutkują
let them result
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
skutkowałam
I resulted
skutkowałaś
you resulted
skutkowała
she resulted
skutkowałyśmy
we resulted
skutkowałyście
you all resulted
skutkowały
they resulted
Future feminine tense
będę skutkowała
I will result
będziesz skutkowała
you will result
będzie skutkowała
she will result
będziemy skutkowały
we will result
będziecie skutkowały
you all will result
będą skutkowały
they will result
Conditional feminine tense
skutkowałabym
I would result
skutkowałabyś
you would result
skutkowałaby
she would result
skutkowałybyśmy
we would result
skutkowałybyście
you all would result
skutkowałyby
they would result
Conditional perfective feminine tense
skutkowałabym była
I would have resulted
skutkowałabyś była
you would have resulted
skutkowałaby była
she would have resulted
skutkowałybyśmy były
we would have resulted
skutkowałybyście były
you all would have resulted
skutkowałyby były
they would have resulted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
skutkowałem
I resulted
skutkowałeś
you resulted
skutkował
he resulted
skutkowaliśmy
we resulted
skutkowaliście
you all resulted
skutkowali
they resulted
Future masculine tense
będę skutkował
I will result
będziesz skutkował
you will result
będzie skutkował
he will result
będziemy skutkowali
we will result
będziecie skutkowali
you all will result
będą skutkowali
they will result
Conditional masculine tense
skutkowałbym
I would result
skutkowałbyś
you would result
skutkowałby
he would result
skutkowalibyśmy
we would result
skutkowalibyście
you all would result
skutkowaliby
they would result
Conditional perfective masculine tense
skutkowałbym był
I would have resulted
skutkowałbyś był
you would have resulted
skutkowałby był
he would have resulted
skutkowalibyśmy byli
we would have resulted
skutkowalibyście byli
you all would have resulted
skutkowaliby byli
they would have resulted
Impersonal
skutkowano by
there would be resulted
skutkowano by
there would be resulted

Examples of skutkować

Example in PolishTranslation in English
- Toksyczne i skutkuje śmiercią.- Toxic and results in death.
- toksyczne i skutkuje śmiercią.- toxic and results in death.
A dla grubych dzieciaków, mój eksluzywny program odchudzania, który naprawdę skutkuje!And for you fat kids... my exclusive program of diet and ridicule... will really get results.
21 — Zobacz podobnie ww. w przypisie 18 wyrok w sprawie Jäger, pkt 32, w którym Trybunał uznał, że w tym kontekście decydujące znaczenie ma okoliczność, że kwestionowane przepisy krajowe skutkują opodatkowaniem spadku podatkiem wyższym od podatku, który byłby należny w sytuacji czysto wewnętrznej.21 — See also to that effect Jäger, cited in footnote 18, paragraph 32, where the Court considered it decisive in this context that the national provisions in question result in an inheritance being subject to inheritance tax that is higher than that which would be payable in a purely domestic situation.
23 Zmiany w udziale własnościowym jednostki dominującej w jednostce zależnej, które nie skutkują utratą przez jednostkę dominującą kontroli nad jednostką zależną, stanowią transakcje kapitałowe (tj. transakcje z właścicielami działającymi jako właściciele jednostki).23 Changes in a parent’s ownership interest in a subsidiary that do not result in the parent losing control of the subsidiary are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners).
A wszelkie złamania szkolnego regulaminu skutkują wydaleniem i nauczaniem domowym do czerwca.And any infraction of any school rules could result in expulsion and home schooling until June.
Chociaż powyższą sytuację można częściowo przypisać mniejszym wielkościom wywozu (tj. mniejsze wielkości wywozu zazwyczaj skutkują wyższymi cenami), to potwierdza ona także znaczenie rynków eksportowych dla producentów z USA, którzy zawsze mogą spodziewać się wyższych cen i uważać te rynki za wysoce atrakcyjne w razie pojawienia się takich problemów jak nadwyżka podaży/nadwyżka mocy produkcyjnych lub malejący popyt na krajowym rynku USA.Although the above could partially be attributed to the lower export volumes (i.e. lower volumes typically result in higher prices), it also confirms the importance of the export markets for US producers who could always expect higher prices and thus consider these markets as very attractive in case problems such as oversupply/overcapacity or erosion of demand arise in the US domestic market.
Czy jednostki publiczne nieprzynoszące dochodu otrzymują od uczestniczących przedstawicieli przemysłu (posiadaczy praw własności intelektualnej związanych z projektem badawczym) rekompensatę równoważną cenie rynkowej za te prawa oraz za wyniki, które nie skutkują prawami własności intelektualnej, ale które mogą być szeroko rozpowszechniane zainteresowanym stronom trzecim?Do the public, non-profit-making establishments receive from the industrial participants (holders of intellectual property rights resulting from the research project) compensation equivalent to the market price for those rights and for the results that do not give rise to intellectual property rights but may be widely disseminated to interested third parties?
Deformacja w mózgu anomalii skutkowała głębokimi zmianami neurologicznymi.The deformity of the anomaly's brain has resulted in profound neurological changes.
Zdaniem władz niderlandzkich przedstawiona propozycja skutkowała ceną niższą niż oczekiwana w przypadku bezpośredniej sprzedaży osobom prywatnym.According to the Dutch authorities this resulted in a price lower than that expected from a direct sale to private persons.
Gwałtowne starcia pomiędzy policją i studentami następnego dnia skutkowały aresztowaniem 75 studentów oraz rozpoczęły protesty.The violent clashes between police and student protesters the next day resulted in the arrest of 75 student activists and kickstarted the Occupy Central protests.
Inna strona twierdziła, że Chińczycy korzystali z przewagi komparatywnej w zakresie cen polikrzemu i korzyści skali, które skutkowały niższym kosztem maszyn.Another party claimed that the Chinese enjoyed a comparative advantage with regard to polysilicon prices and to economies of scales which resulted in lower cost of the machinery.
Inna strona twierdziła, że Chińczycy korzystali z przewagi komparatywnej w zakresie cen polikrzemu i korzyści skali, które skutkowały obniżeniem kosztu maszyn.Another party claimed that the Chinese enjoyed a comparative advantage with regard to polysilicon prices and to economies of scales which resulted in lower cost of the machinery.
Jak podano w części opisowej, pożyczki te skutkowały wynagrodzeniami zawierającymi się w przedziale [...] do [...] %.As indicated in the descriptive section, these loans resulted in remuneration of between [...] and [...] %.
Nie budzi wątpliwości i nie jest zresztą kwestionowany fakt, iż dokonane obliczenia przedstawione w spornej decyzji i wynikające z tabeli 1 zawartej w odpowiedzi na skargę przygotowanej przez Komisję w dniu 27 maja 2005 r. — to znaczy bez uwzględnienia pomocy polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci oraz do składników materialnych i niematerialnych La Poste (pierwszy scenariusz) — skutkowały stwierdzeniem, że IRR znacznie przewyższała koszt kapitału.There is no dispute about the fact that the calculations made, as explained in the contested decision and as shown in table 1 in the Commission’s statement in reply of 27 May 2005, — that is to say, without taking into account the aid consisting in the access to La Poste’s network and goodwill (first scenario) — resulted in the finding that the IRR largely exceeded the cost of the equity.
Innymi słowy, uwzględniając, że w zwykłych warunkach ING musiałby zapłacić 2,5 miliarda EUR premii z tytułu wykupu, ta zmiana skutkowałaby dodatkową korzyścią dla ING w granicach od 1,79 miliarda EUR do 2,2 miliarda EUR, w zależności od ceny rynkowej akcji ING.In other words, considering that ING would normally have to pay EUR 2,5 billion redemption premium this amendment would result in an additional advantage for ING between EUR 1,79 and 2,2 billion depending on the market price of ING shares.
Próba odbicia naszych ludzi skutkowałaby wieloma ofiarami. Po obu stronach.Any attempt to extract our men would result in many casualties on both sides.
Siła ludzkiej ręki przy aplikowaniu farby skutkowałaby delikatnymi uszkodzeniami włókien płótna.The force of a human hand applying brushstrokes would result in tiny broken canvas fibers.
Układ monitorujący OBD nie musi analizować komponentów w czasie nieprawidłowego funkcjonowania, o ile taka analiza skutkowałaby zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowania pojazdu.The OBD monitoring system is not required to evaluate components during malfunction if such evaluation would result in a risk to the safe use of the vehicle.
Zarzut ten opierał się jednak na wyjściu z błędnego założenia, że Komisja obliczyła wysokość marginesu podcięcia cenowego odejmując wartość średnich zysków wypracowanych przez przemysł unijny w OD (2,6 %) od ceny rynkowej, by otrzymać „próg rentowności” (tj. cenę, która skutkowałaby zerowym zyskiem), i następnie dodając wysokość docelowego zysku do tego „progu rentowności”.However, this challenge was based on the erroneous assumption that the Commission had calculated the underselling margin by removing the average profit of the Union industry in the IP (2,6 %) from the market price to get to the 'break-even point' (i.e. a price that would result in zero profit) and then adding the target profit onto this 'break-even point'.
Również mechanizm rekompensaty kosztów osieroconych związanych z kontraktami typu „bierz albo płać” został opracowany w taki sposób, aby zachęcić wytwórców raczej do rzeczywistej eksploatacji elektrowni w celu zmniejszenia ogólnej kwoty kosztów osieroconych, niż do zaprzestania wytwarzania i zapłaty całości kar, co skutkowałyby dużo wyższymi kosztami osieroconymi.The compensation mechanism for stranded costs associated with take or pay contracts was also devised in such a way as to provide an incentive for power generators to actually operate the plant to mitigate the overall stranded costs, rather than stop generation and incur the full penalties, which would result in much higher stranded costs.
Tego rodzaju dodatkowe ulgi skutkowałyby wyższym współczynnikiem kapitału podstawowego Tier I niż wskazuje na to oferta BIC z lipca 2011 r., nie naruszając przy tym warunków procesu sprzedaży.Such additional concessions would result in a higher core tier 1 ratio than the BIC offer of 20 July 2011 implied, without contradicting the terms of the sale process.
Dalszy spadek wielkości produkcji w ODP w połączeniu z mniej gwałtownym spadkiem zatrudnienia skutkował kolejnym zmniejszeniem wydajności w ODP.Further decline in production volume in RIP coupled with less sharp decline in employment resulted in another decrease of productivity in RIP.
Doktorze Chase, pański błąd skutkował śmiercią pacjentki.Dr. Chase, your error resulted in a patient's death.
Głównym założeniem jest promowanie wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju na terenach położonych na południe od Bałtyku. Projekt umożliwił przeprowadzenie serii badań i skutkował realizacją wielu inwestycji gospodarczych”.It concerns encouraging economic growth and the sustainable development of the south of the Baltic. e project has enabled a series of studies to be carried out and resulted in various economic investments.”
Prócz widocznych sińców, czyn ten skutkował również złamaniem obydwu siekaczy włącznie z naruszeniem nerwu prawego siekacza.In addition to the swelling and bruising of Ethan's upper lip this act also resulted in two broken incisors including nerve damage to the right incisor.
Ryanair potwierdził, że operator portu lotniczego Finavia zdecydował się na utworzenie T2 na podstawie solidnego planu operacyjnego, który szybko wdrożono i który skutkował wzrostem przychodów Finavii.Ryanair confirmed that the airport operator Finavia had decided on the development of T2 on the basis of a sound business plan that was swiftly implemented and resulted in an increase in Finavia’s revenue.
Jedna ze stron twierdziła, że energia fotowoltaiczna charakteryzuje się obecnie wysoką elastycznością cenową popytu i nawet ograniczony wzrost cen produktów fotowoltaicznych skutkowałby znacznym zmniejszeniem popytu.One party argued that the solar energy currently has a high price elasticity of demand and even a limited increase in the price of solar products would result in a severe contraction of demand.
W związku z tym w świetle niestabilnej i podatnej na zagrożenia sytuacji przemysłu unijnego zwiększony wpływ wielkości i cen przywozu towarów z ChRL po cenach dumpingowych skutkowałby ciężkimi stratami finansowymi oraz zmniejszeniem udziału w rynku.Thus, against the fragile and vulnerable situation of the Union industry, the increased volumes and price effects of the dumped imports from the PRC would result in heavy financial losses and decrease of market share.
Dlatego skutkowało to dużą liczbą inwestycji i w konsekwencji wysokim popytem na panele fotowoltaiczne.Therefore, this resulted in a high number of investments and consequently high demand of solar panels.
"Ukrycie skutkowałoby zniekształceniem portretu Maestro,"Concealment would result in a distorted picture of the Maestro,
Bez uszczerbku dla podejmowania środków nadzwyczajnych zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 w przypadku dowodu istnienia poważnego zagrożenia dla ochrony pewnych gatunków lub łowisk w Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak i wschodniej części kanału La Manche, w tym, jeżeli jest to ważne dla uniknięcia wysokiego skoncentrowania gatunków zagrożonych i jeżeli wszelkie opóźnienie skutkowałoby szkodą dla danych gatunków lub łowiska, którą trudno byłoby naprawić, państwa członkowskie mogą podjąć środki ochronne surowsze niż te środki określone w prawodawstwie wspólnotowym w odniesieniu do wód znajdujących się pod ich zwierzchnictwem lub jurysdykcją.Without prejudice to the possibility to take emergency measures in accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 2371/2002, Member States may, where there is evidence of a serious threat to the conservation of certain species or fishing grounds in the North Sea, Skagerrak and Eastern Channel, including where it is important to avoid high concentrations of a threatened species, and where any undue delay would result in damage to the concerned species or fishing ground which would be difficult to repair, take conservation measures more stringent than those laid down in Community legislation in respect of the waters under its sovereignty or jurisdiction.
Dalsze obniżenie wartości, o na przykład 2 % przychodów z czynszu, skutkowałoby wartością poniżej tej uzyskanej z ceny sprzedaży.A further downrating of for example 2 % of the rent revenues, would result in a worth under that of the achieved sales price.
Ich nadzieja w postępowaniu głównym przed sądem krajowym była taka, że nie zostanie orzeczony przepadek zabezpieczenia bądź że sąd krajowy zostanie przekonany, aby wydać inne orzeczenie, które skutkowałoby otrzymaniem przez nie wypłaty pomocy.Their hope, in the main national proceedings, was that the security would not be declared forfeit and/or that the national court could be persuaded to make some other order that would result in their receiving payment of the aid.
Jest prawdopodobne, że gdyby przemysł wspólnotowy był narażony na zwiększoną wielkość przywozu po cenach dumpingowych z krajów, których dotyczy postępowanie, skutkowałoby to pogorszeniem jego sytuacji finansowej ustalonej w pierwotnym dochodzeniu.It is likely that if the Community industry were exposed to increased volumes of imports from the countries concerned at dumped prices it would result in a deterioration of its financial situation as found in the original investigation.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'result':

None found.
Learning languages?