Skonsolidować (to consolidate) conjugation

Polish
14 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
skonsoliduję
I will consolidate
skonsolidujesz
you will consolidate
skonsoliduje
he will consolidate
skonsolidujemy
we will consolidate
skonsolidujecie
you all will consolidate
skonsolidują
they will consolidate
Imperative
-
skonsoliduj
you consolidate!
niech skonsoliduje
let him/her/it consolidate
skonsolidujmy
let's consolidate
skonsolidujcie
you all consolidate
niech skonsolidują
let them consolidate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
skonsolidowałam
I consolidated
skonsolidowałaś
you consolidated
skonsolidowała
she consolidated
skonsolidowałyśmy
we consolidated
skonsolidowałyście
you all consolidated
skonsolidowały
they consolidated
Future feminine tense
skonsoliduję
I will consolidate
skonsolidujesz
you will consolidate
skonsoliduje
she will consolidate
skonsolidujemy
we will consolidate
skonsolidujecie
you all will consolidate
skonsolidują
they will consolidate
Conditional feminine tense
skonsolidowałabym
I would consolidate
skonsolidowałabyś
you would consolidate
skonsolidowałaby
she would consolidate
skonsolidowałybyśmy
we would consolidate
skonsolidowałybyście
you all would consolidate
skonsolidowałyby
they would consolidate
Conditional perfective feminine tense
skonsolidowałabym była
I would have consolidated
skonsolidowałabyś była
you would have consolidated
skonsolidowałaby była
she would have consolidated
skonsolidowałybyśmy były
we would have consolidated
skonsolidowałybyście były
you all would have consolidated
skonsolidowałyby były
they would have consolidated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
skonsolidowałem
I consolidated
skonsolidowałeś
you consolidated
skonsolidował
he consolidated
skonsolidowaliśmy
we consolidated
skonsolidowaliście
you all consolidated
skonsolidowali
they consolidated
Future masculine tense
skonsoliduję
I will consolidate
skonsolidujesz
you will consolidate
skonsoliduje
he will consolidate
skonsolidujemy
we will consolidate
skonsolidujecie
you all will consolidate
skonsolidują
they will consolidate
Conditional masculine tense
skonsolidowałbym
I would consolidate
skonsolidowałbyś
you would consolidate
skonsolidowałby
he would consolidate
skonsolidowalibyśmy
we would consolidate
skonsolidowalibyście
you all would consolidate
skonsolidowaliby
they would consolidate
Conditional perfective masculine tense
skonsolidowałbym był
I would have consolidated
skonsolidowałbyś był
you would have consolidated
skonsolidowałby był
he would have consolidated
skonsolidowalibyśmy byli
we would have consolidated
skonsolidowalibyście byli
you all would have consolidated
skonsolidowaliby byli
they would have consolidated
Impersonal
skonsolidowano by
there would be consolidated
skonsolidowano by
there would be consolidated

Examples of skonsolidować

Example in PolishTranslation in English
Aby skonsolidować nabyte umiejętności lub zlikwidować pozostające niedociągnięcia, eksperci będący punktami kontaktowymi powrócą do krajów beneficjentów, by ocenić, w jaki sposób uczestnicy wykorzystują wiedzę uzyskaną podczas szkoleń w etapie 1.In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps, the FPs will return to the beneficiary countries to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in Phase 1.
Ale oni chcą wszystko skonsolidować...But they want to consolidate everything...
EBI, aby skonsolidować wysiłki wkładane w realizację tej strategii, powstrzymał się od określenia dodatkowych priorytetów strategicznych na lata 2008-2010.To be able to consolidate the implementation of this strategic decision, the EIB has refrained from defining additional strategic priorities for 2008-2010.
Element 3: Dalsze działania: Aby skonsolidować nabyte umiejętności lub zlikwidować pozostające niedociągnięcia, eksperci będący punktami kontaktowymi będą odwiedzać państwa otrzymujące pomoc, by ocenić, w jaki sposób uczestnicy wykorzystują wiedzę uzyskaną podczas szkoleń w ramach elementu 2.Element 3: Follow up: In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps, follow-up visits to the recipient countries will be made to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions under Element 2.
MAJĄC NA UWADZE, że Strony mają wieloletnie relacje i tradycję współpracy w zakresie zarządzania ruchem lotniczym oraz wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a także innych powiązanych obszarów polityki, i pragną skonsolidować te relacje, jak również w pełni koordynować przyszłe działania,WHEREAS the Parties have a long-standing relationship and history of cooperation in ATM and in the implementation of SES and other related policies, and wish to consolidate this relationship and fully coordinate further actions;
AVAS również skonsolidowała te należności w dolarach - w 2006 r. wyniosły one w sumie 60 mln USD.AVAS also consolidated these receivables in USD, which in 2006 totalled USD 60 million.
Aby uniknąć nadwyrężenia zdolności UE do przyjmowania nowych państw, Komisja Barrosa skonsolidowała nasze obecne zobowiązania na krajach już uczestniczących w procesie rozszerzenia: oprócz Bułgarii i Rumunii oznacza to Turcję, Chorwację i inne kraje Bałkanów Zachodnich.To avoid overstretch of the EU’s absorption capacity, the Barroso Commission has consolidated our existing commitments towards the countries already in the enlargement process: apart from Bulgaria and Romania, this means Turkey, Croatia and the other countries of the Western Balkans.
Zadłużenie Olympic Aviation w stosunku do Olympic Airways zwiększyło się z 68 mln EUR w 2000 r. do 127 mln EUR na koniec 2002 r. Olympic Airways nie skonsolidowała sprawozdań finansowych Olympic Aviation w 2001 r. i 2002 r., przez co – zdaniem Aegean – spółka zamierzała sprawić, aby księgi spółki macierzystej wypadły korzystniej.Olympic Aviation’s debts to Olympic Airways had grown from EUR 68 million in 2000 to EUR 127 million at the end of 2002. Olympic Airways had not consolidated Olympic Aviation’s accounts in 2001 and 2002, and in Aegean’s view this was to make the parent company’s books look better.
Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych przyjęte 31 marca 2004 r. skonsolidowały ramy prawne wtym zakresie.The Procurement Directives adopted on 31 March 2004 consolidated the legal framework.
Aby ocenić strategię Finavii i Airpro w zakresie tanich usług transportu lotniczego w oparciu o zintegrowane podejście, ekspert Komisji skonsolidował przychody i koszty przedstawione w planie operacyjnym ex ante (scenariuszu podstawowym).In order to assess the low-cost strategy of Finavia and Airpro on the basis of an integrated approach, the Commission’s expert consolidated the revenues and costs of the ex ante business plan (base-case scenario).
INAVIC poinformował o dalszych postępach w usuwaniu nieprawidłowości stwierdzonych podczas ostatniej unijnej inspekcji służącej ocenie bezpieczeństwa, która miała miejsce w czerwcu 2009 r. W szczególności INAVIC zmienił angolskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa lotniczego, tak aby odzwierciedlały one ostatnie zmiany norm ICAO, skonsolidował swój program nadzoru i zatrudnił dodatkowo dwóch wykwalifikowanych inspektorów ds. eksploatacji statków powietrznych.INAVIC reported further progress in the resolution of the findings remaining after the last EU safety assessment visit made in June 2009. In particular, INAVCIC updated the Angolan aviation safety regulations to reflect the last amendments of ICAO standards, consolidated its surveillance programme and recruited two additional qualified flight operations inspectors.
Królewski dekret z mocą ustawy nr 4/2004 z dnia 5 marca 2004 r. skonsolidował poprawki wprowadzone do tego czasu do tekstu hiszpańskiej ustawy o podatku od osób prawnych w ramach wersji przekształconej.Royal Legislative Decree No 4/2004 of 5 March 2004 consolidated the amendments made until then to the Spanish Corporate Tax Act in a recast version.
Przewoźnicy działający w sieci globalnej skonsolidowali się w drodze tak zwanych strategicznych aliansów w kilka silnie konkurujących ze sobą sieci, zarówno w sektorze transportu pasażerskiego, jak i towarowego.The global network carriers have consolidated through so-called strategic alliances into a limited number of fiercely competing networks, both in passenger and in freight transport.
EIOD skonsoliduje i w dalszym stopniu rozwinie niektóre z działań związanych z zasobami finansowymi i ludzkimi; poprawi również inne wewnętrzne procedury pracy.Resource management e EDPS will consolidate and further develop some activities relating to financial and human resources, and enhance other internal work processes.

More Polish verbs

Related

konsolidować
consolidate
ukonsolidować
do

Similar

ukonsolidować
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'consolidate':

None found.
Learning languages?