Skoncentrować (to concentrate) conjugation

Polish
50 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
skoncentruję
I will concentrate
skoncentrujesz
you will concentrate
skoncentruje
he will concentrate
skoncentrujemy
we will concentrate
skoncentrujecie
you all will concentrate
skoncentrują
they will concentrate
Imperative
-
skoncentruj
you concentrate!
niech skoncentruje
let him/her/it concentrate
skoncentrujmy
let's concentrate
skoncentrujcie
you all concentrate
niech skoncentrują
let them concentrate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
skoncentrowałam
I concentrated
skoncentrowałaś
you concentrated
skoncentrowała
she concentrated
skoncentrowałyśmy
we concentrated
skoncentrowałyście
you all concentrated
skoncentrowały
they concentrated
Future feminine tense
skoncentruję
I will concentrate
skoncentrujesz
you will concentrate
skoncentruje
she will concentrate
skoncentrujemy
we will concentrate
skoncentrujecie
you all will concentrate
skoncentrują
they will concentrate
Conditional feminine tense
skoncentrowałabym
I would concentrate
skoncentrowałabyś
you would concentrate
skoncentrowałaby
she would concentrate
skoncentrowałybyśmy
we would concentrate
skoncentrowałybyście
you all would concentrate
skoncentrowałyby
they would concentrate
Conditional perfective feminine tense
skoncentrowałabym była
I would have concentrated
skoncentrowałabyś była
you would have concentrated
skoncentrowałaby była
she would have concentrated
skoncentrowałybyśmy były
we would have concentrated
skoncentrowałybyście były
you all would have concentrated
skoncentrowałyby były
they would have concentrated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
skoncentrowałem
I concentrated
skoncentrowałeś
you concentrated
skoncentrował
he concentrated
skoncentrowaliśmy
we concentrated
skoncentrowaliście
you all concentrated
skoncentrowali
they concentrated
Future masculine tense
skoncentruję
I will concentrate
skoncentrujesz
you will concentrate
skoncentruje
he will concentrate
skoncentrujemy
we will concentrate
skoncentrujecie
you all will concentrate
skoncentrują
they will concentrate
Conditional masculine tense
skoncentrowałbym
I would concentrate
skoncentrowałbyś
you would concentrate
skoncentrowałby
he would concentrate
skoncentrowalibyśmy
we would concentrate
skoncentrowalibyście
you all would concentrate
skoncentrowaliby
they would concentrate
Conditional perfective masculine tense
skoncentrowałbym był
I would have concentrated
skoncentrowałbyś był
you would have concentrated
skoncentrowałby był
he would have concentrated
skoncentrowalibyśmy byli
we would have concentrated
skoncentrowalibyście byli
you all would have concentrated
skoncentrowaliby byli
they would have concentrated
Impersonal
skoncentrowano by
there would be concentrated
skoncentrowano by
there would be concentrated

Examples of skoncentrować

Example in PolishTranslation in English
"nbez głupich żartów, musimy się skoncentrować", Kazano nam ulepszyć nasze pomysły i stawić się na parkingu koło Sidcup, tuż za Londynem na M24. - 5."no more fooling about, we had to concentrate", we were told to refine our original ideas and then meet in a car park near Sidcup, which is just outside London on the M24.
'Musiałam skoncentrować się na tym, co tu i teraz.I had to concentrate on the here and now.
- Cięzko się skoncentrować z tym twoim tonem panikarza!It's very hard to concentrate with that panicky tone in your voice!
- Czy nie wie pan... że tu są studenci, którzy próbują skoncentrować się na swojej pracy?I have an appointment with you, sir. - Don't you know... that there are students here who are trying to concentrate on their work?
- Dlatego musimy się skoncentrować, Bryce.Which is why we need to concentrate our efforts, Bryce.
"skoncentruj..."concentrate...
"tylko się skoncentruj DeeG" just concentrate, deeg.
- Cicho... skoncentruj się.- Shh... you concentrate now.
- Hej, skoncentruj się!Hey, concentrate!
- Lepiej skoncentruj się na tym.- Better concentrate on this.
Dobrze, ale najpierw skoncentrujmy się na tym.All right, but let's concentrate on this first.
Jutro możesz zabrać forsę, ale dziś... skoncentrujmy się na nas.You can have tomorrow to get the money. But tonight, let's concentrate on us.
Na razie skoncentrujmy się na Sądzie Najwyższym. I moim ślubie.Well... right now let's concentrate on the Supreme Court.
Nie tylko, ale odłóżmy na bok sprawę cudzołóstwa z królową i skoncentrujmy się na Eytonie.Not entirely, but leave aside your adultery with the Queen, let's concentrate on Eyton.
A wy skoncentrujcie się na swojej pracy.Just concentrate on your job.
Bądźcie cicho i się skoncentrujcie.-Shh! Be quiet and concentrate.
Dobra, skoncentrujcie się i zróbcie to dobrze.All right, let's concentrate and get it right.
Grupa pierwsza, skoncentrujcie ogień na okręcie, na godzinie 10-tej.First team, concentrate your fire on the hostile at 10 o'clock. Keep them away from the defense grid.
Jeżeli go zobaczycie, skoncentrujcie ogień z fazerów na tym co wydaje się być jego głową.If you see it, concentrate your phaser fire at what appears to be its head.
/Jako że znane marki przyszły wcześniej, /skoncentrowałam się na /poszukiwaniu miłości.Having gotten the knack for labels early, I concentrated on my search for love.
Kiedy kapitan kazał mi zmodyfikować rdzeń warp, skoncentrowałam się na pracy.l don't know. When the Captain ordered me to modify the warp core, l concentrated on the work.
Wydawałeś się taki zamyślony, a ja po prostu... skoncentrowałam się.You seemed lost in thought. I just... concentrated.
A może skoncentrowałaś się na DiMaggio, bo byłaś zakochana w aktorze, który go grał...Or maybe you concentrated on DiMaggio because you were in love with the actor who played him...
Ale czy kiedykolwiek skoncentrowałaś się na tym dźwięku?But were you aware of it, concentrated on it?
Dążąc do realizacji zamierzonych celów dotyczących dalszej liberalizacji, ściślejszej regulacji i promowania zrównoważonego rozwoju, UE skoncentrowała się w szczególności na pomocy technicznej na rzecz krajów rozwijających się w zakresie wdrażania przepisów i uczestnictwa w wielostronnym systemie handlowym (patrz komunikat Komisji z września 2002 r. pt. „Konkurencja i rozwój: pomoc dla krajów rozwijających się w korzystaniu z handlu”).Whilst pursuing its objectives of further liberalisation, tighter rules and the promotion of sustainable development, it concentrated in particular on technical assistance to the developing countries for implementing the rules and participating in the multilateral trading system (see the Commission communication of September 2002‘Trade and development: assisting developing countries to benefit from trade’).
Grupa skoncentrowała wysiłki na rozwiązaniu problemów wyczerpywania zasobów i degradacji obszarów miejskich, promowaniu ochrony społeczności wyspiarskich, górskich i wiejskich oraz aktualizacji prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt. Nadto skupiła się na działaniach, których celem jest uwolnienie obszarów wiejskich od pestycydów.The group has concentrated its efforts on tackling the problems of resource depletion and urban decline, promoting the preservation of island, mountain and rural communities and the updating of the animal protection legislation, and acting to further the goal of a pesticide-free countryside.
Jednakże pomimo podjęcia tych środków powiązania pomiędzy pomocą humanitarną a pomocą na rzecz odbudowy byłysłabe,gdyż DG ECHO skoncentrowała swoje działania humanitarne na północyi wschodziekraju,a więc wregionach,które wpóźniejszymczasie stały się w dużej mierze niedostępne z powodu eskalacji konfliktu.However, despite these measures, thelink between relief and rehabilitation was nevertheless tenuous because ECHO had concentrated its humanitarian activities in the north and east which subsequently became largely inaccessible due to the escalation of the conflict.
Komisja skoncentrowała swój dialog na stosowaniu przez rząd wskaźników dla transz zmiennych.The Commission has concentrated its dialogue on the government’s compliance with the indicators used for the variable tranches.
Ona bardziej skoncentrowała się nad etyczna stroną wyrażania zgody.She concentrated more on the ethical dilemmas of informed consent.
A zatem, oparzenia ofiary skoncentrowały się na twarzy, rękach, kolanach i stopach.So your vic's burns are concentrated on the face, hands, knees and feet.
Dzieci poczuły to, kiedy się skoncentrowały!The children felt it when they concentrated, then fed it into the computer.
Fale uderzeniowe, sejsmiczne, rozchodzące się od miejsca kolizji skoncentrowały się równocześnie po przeciwnej stronie planety i dosłownie wstrząsnęły powierzchnią.The seismic waves, the shock waves from this thing travelled and they concentrated simultaneously around the other side of the planet and literally shook apart the surface.
Tak, skoncentrowałem się i to się stało.Yeah, uh, I just sort of concentrated, And it happened, you know?
Gdybyś się bardziej skoncentrował na nauce, niż na swoich dowcipach. byc może teraz też byłbyś już przyjęty do Harvardu.If you concentrated more on studies than jokes, perhaps you too would've been accepted into Harvard by now.
Generał skoncentrował wojska w Paryżu.The general concentrated the soldiers in Paris.
Ale ponieważ mogliśmy patrzeć na jej olśniewające piękno w 'dokumentalny' sposób, nie trudziliśmy się... i skoncentrowaliśmy się na kilku faktach dotyczących jego Challengera.But because we could only look at its shimmering beauty in a factual way, we didn't bother... and concentrated instead on teasing- Hammond about some of the facts on his Challenger.
Dlatego skoncentrowaliśmy się na leczeniu, znajdując nowe możliwości, aby ulepszać wydajność i czystość felicium.We've therefore concentrated on treatment. Finding new ways to improve the potency and purity of felicium.
Pułkowniku Heindrich. Dlaczego większość naszych sił, skoncentrowaliśmy wokół Calais?Colonel Heindrich, why have we concentrated the majority, of our units around Calais?
Nowi administratorzy BPN skoncentrowali się również na optymalizacji struktury kosztów i przyjęli szereg inicjatyw służących zmniejszeniu kosztów operacyjnych.The new administrators of BPN also concentrated on the optimisation of the cost structure and adopted a number of initiatives to reduce operational costs.
Późno pojawili się na rynku robotów, ale ich rozwój był błyskawiczny, gdy skoncentrowali się na produkcji wysokiej klasy gynoidów.Locus Solus huh? They entered the market late as a robot manufacturer, but they expanded the business rapidly after they concentrated on developing and producing high-class gynoids.
Talosjanie, którzy zeszli pod ziemię skoncentrowali się na rozwijaniu siły umysłu.So the Talosians who came underground found life limited here, and they concentrated on developing their mental power.
W trakcie dochodzenia nie wykazano również, że producenci w każdym państwie członkowskim lub regionie skoncentrowali swoją działalność na tym konkretnym rynku ani że przywóz towarów po cenach dumpingowych koncentrował się na jednym państwie członkowskim lub regionie.The investigation did also not reveal that producers in each Member State or region concentrated their activities in this specific market or that the dumped imports concentrated in one Member State or region.
W trakcie dochodzenia nie wykazano również, że producenci w każdym państwie członkowskim lub regionie skoncentrowali swoją działalność na tym konkretnym rynku ani że przywóz towarów subsydiowanych koncentrował się na jednym państwie członkowskim lub regionie.The investigation did also not reveal that producers in each Member State or region concentrated their activities in this specific market or that the subsidised imports concentrated in one Member State or region.
Aby zwiększyć oddziaływanie środków i promować bardziej wydajne wykorzystanie zasobów, WE skoncentruje zakres swoich zobowiązań dotyczących rozwoju na trzech głównych dziedzinach: rozwoju ludzkim i społecznym, dobrym zarządzaniu i prawach człowieka; rozwoju gospodarki i handlu.In order to increase the impact of the measures and to promote greater efficiency in the use of resources, the EC will concentrate the scope of its development commitments on three focal areas: human and social development; good governance and human rights; economic and trade development.
Dwa tysiące woltów napięcia elektrycznego skoncentruje nanoplazmę w mózgu, a wtedy ją pobierzemy.Just a second. Two thousand volts of electric current will concentrate the nanoplasm to the brain, so we can pull it off.
HSH skoncentruje się na pozyskiwaniu i wspieraniu zamożnych i bardzo zamożnych klientów prywatnych oraz fundacji.HSH will concentrate on the acquisition and support of wealthy and very wealthy private customers as well as foundations.
Kilku partnerów ponownie potwierdziło potrzebę stworzenia lokalnego rynku, który skoncentruje się na nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku pozostawionej przez większe podmioty i który skorzysta z lokalnej wiedzy, fachowości i osobistych sieci kontaktów.Several parties reaffirm the need for a local market that will concentrate on the market failure left by larger operators and that will profit from local knowledge, expertise and personal networks.
Badacze skoncentrują się więc na zwiększaniu wydajności w Europie, procedurach harmonizacji,Its researchers will concentrate on capacity building in Europe, harmonising procedures, data interpretation and the sensitive issues of biomonitoring ethics or communication.
Z uwagi na ponowne wprowadzenie podziału z 1998 r. na poszczególne rodzaje transportu, działania zajmujące się jedynym rodzajem transportu skoncentrują się na transporcie kolejowym i wodnym.In view of the objective to re-establish the modal split of 1998 activities addressing one single mode will concentrate on rail and waterborne transport.
Gdybym był na pana miejscu, kapitanie skoncentrowałbym się na noworodku Lewiatana.If I was in command, Captain... I would concentrate... on the Leviathan's newborn.

More Polish verbs

Related

dekoncentrować
do
koncentrować
concentrate

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'concentrate':

None found.
Learning languages?