Rozwinąć (to develop) conjugation

Polish
62 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
rozwinę
I will develop
rozwiniesz
you will develop
rozwinie
he will develop
rozwiniemy
we will develop
rozwiniecie
you all will develop
rozwiną
they will develop
Imperative
-
rozwiń
you develop!
niech rozwinie
let him/her/it develop
rozwińmy
let's develop
rozwińcie
you all develop
niech rozwiną
let them develop
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozwinęłam
I developed
rozwinęłaś
you developed
rozwinęła
she developed
rozwinęłyśmy
we developed
rozwinęłyście
you all developed
rozwinęły
they developed
Future feminine tense
rozwinę
I will develop
rozwiniesz
you will develop
rozwinie
she will develop
rozwiniemy
we will develop
rozwiniecie
you all will develop
rozwiną
they will develop
Conditional feminine tense
rozwinęłabym
I would develop
rozwinęłabyś
you would develop
rozwinęłaby
she would develop
rozwinęłybyśmy
we would develop
rozwinęłybyście
you all would develop
rozwinęłyby
they would develop
Conditional perfective feminine tense
rozwinęłabym była
I would have developed
rozwinęłabyś była
you would have developed
rozwinęłaby była
she would have developed
rozwinęłybyśmy były
we would have developed
rozwinęłybyście były
you all would have developed
rozwinęłyby były
they would have developed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozwinąłem
I developed
rozwinąłeś
you developed
rozwinął
he developed
rozwinęliśmy
we developed
rozwinęliście
you all developed
rozwinęli
they developed
Future masculine tense
rozwinę
I will develop
rozwiniesz
you will develop
rozwinie
he will develop
rozwiniemy
we will develop
rozwiniecie
you all will develop
rozwiną
they will develop
Conditional masculine tense
rozwinąłbym
I would develop
rozwinąłbyś
you would develop
rozwinąłby
he would develop
rozwinęlibyśmy
we would develop
rozwinęlibyście
you all would develop
rozwinęliby
they would develop
Conditional perfective masculine tense
rozwinąłbym był
I would have developed
rozwinąłbyś był
you would have developed
rozwinąłby był
he would have developed
rozwinęlibyśmy byli
we would have developed
rozwinęlibyście byli
you all would have developed
rozwinęliby byli
they would have developed
Impersonal
rozwinięto by
there would be developed
rozwinięto by
there would be developed

Examples of rozwinąć

Example in PolishTranslation in English
"Myślę, że potrzebujemy rozwinąć sektor energetyczny w naszym kraju.I think we need to develop the energy sector in our country.
- Czas dość by rozwinąć przyrząd do łowienia ryb urazy.- Time enough to develop a heck of a grudge.
, Nie masz za ładnego ciała, więc lepiej rozwiń sobie mózg"."You weren't born much of a body, so you'd better develop your brain."
Gdy powiedziałem, "rozwiń swoje literackie umiejętności"...When I said, "develop your literary skills"...
Ja je rozwinęłam.- I developed it.
Myślałam, że będę fajna w liceum, ale potem tata kazał mi grać na tubie i rozwinęłam u siebie spore ramiona.I thought I'd be cool in high school, then my dad made me play the tuba and I developed massive forearms.
Szybko się rozwinęłam.I just developed early.
Może mówię od rzeczy, lecz tak się rozwinęłaś.Maybe I'm talking out of turn here but... you've just developed so much and I...
Myślę, że rozwinęłaś w sobie afazję ruchową.I think you've developed an expressive aphasia.
Najważniejszy jest fakt, że ustaliliśmy dokładną chwilę, w której rozwinęłaś w sobie strach przed lataniem.Let's not go nuts. The important thing is that we've pinpointed the precise moment when you developed your fear of flying.
To dziwne, że tak się rozwinęłaś.That's quite a stare you've developed there.
Zostałaś wystawiona na to kiedy Miranda była w Twojej macicy i rozwinęłaś odporność. Nie możesz tego złapać.But you were exposed when Miranda was in your uterus and you developed immunity too.
- To była taka jaszczurka w prehistorycznych czasach która rozwinęła zmysł ostrzegający ją przed niebezpieczeństwem połączony z jej uskrzydloną membraną.It was a lizard back in prehistoric times... who developed an outside digit of the forelimb which became greatly elongated... in order to support a winged membrane. Now, he used this membrane to fly high above his predators... which you gotta remember, was way back in the Cretaceous period.
- Uważamy, że technologia się rozwinęła.We believe the technology - has been developed...
/Tyle razy się to zdarzyło, że mama /rozwinęła bardzo dojrzałą reakcję. /Szybka sesja terapeutyczna.It's happened so many times that my mom's developed, a very mature reaction,
Akromegalia rozwinęła się w cztery dni.Acromegalia developed in four days.
Część rozwinęła technologię podróży kosmicznych i opuściła Ziemię.Some of them must have developed space-faring technology and left the planet.
/U wielu rozwinęły się /poważne choroby płuc.(Moore) And many developed serious respiratory illnesses.
Aby odeprzeć atak dinozaurów-głodomorów, sagowce rozwinęły sprytne linie obrony. Najbardziej oczywistą była "broń" fizyczna jak igły i kolce. Ach!To stave off attack from those ravenous dinosaurs, cycads developed some clever lines of defence, the most obvious being physical weapons like needles and spikes and...
Ale dziewczyny rozwinęły te objawy w tym samym czasie.But all these girls developed the condition at the same time.
Ale potem, około 140 mln lat temu, niektóre rozwinęły o wiele bardziej skuteczny sposób na osiągnięcie tego -But then, about 140 million years ago, some developed a much more efficient way of doing that -
Bez niej, molekuły tlenu nie mogłyby istnieć, a rośliny, zwierzęta i ludzie nigdy by się nie rozwinęły.Without it, molecular oxygen wouldn't exist. Therefore, plants, animals and humans would have never developed.
/Ostatecznie rozwinąłem program, pozwalający na /przewidywanie ludzkich reakcji /na konkretne akcje.Eventually, l developed a program enabling me to predict human emotional responses to specific actions.
A poza tym, myślę że rozwinąłem swoją świadomość społeczną.And apart from all that, Mother, I think I've developed a social consciousness.
Ale dobrą wiadomością jest, że rozwinąłem nowy typ leczenia.But the good news is, I have developed a new treatment that will cure you.
Ale sam rozwinąłem w sobie kilka terapii.But I've developed a few therapies of my own.
Byłem nowy na ulicy, i... dorwał się do mnie, zanim rozwinąłem mój instynkt przetrwania.I was fresh on the street, and... He got his hands on me before I developed
/Kiedy już rozwinąłeś /znajomość z celem, /możesz zacząć ją wykorzystywać, /by uzyskać potrzebne informacje.Once you've developed a relationship with the target, you can start to use that relationship to get the information you need.
Czy ten sposób poznawania się, sam rozwinąłeś czy gdzieś wyczytałeś?Is this an approach you developed yourself, or something you read in a book?
Fizycznie rozwinąłeś się jako człowiek, by uznała cię za swego potomka.You developed physically as a human, so she would have thought you were her natural child.
I wtedy zmieniłeś swoje życie, rozwinąłeś "wyjątkowe moce"And then your life changed, didn't it? You developed special powers.
Kevin, rozwinąłeś zdolności 4400.Kevin, you've developed a 4400 ability.
- Jej mózg jeszcze się nie rozwinął.-Her brains aren't developed yet.
- który tak nagle się rozwinął.- that's suddenly developed.
/Myślę, że rozwinął /żałosną uciechę ze swojej pracy, /nienawiść do autorytetów /i wiarę, że sam powinien wybierać swoje cele.I think he developed a regrettable enjoyment for his work, a hatred of authority and a belief that he should choose the targets.
/Programista rozwinął w sobie /niezwykłą zdolność.The programmer has developed a remarkable ability.
/Szybko rozwinął się przemysł wydobywczy./and a thriving industry quickly developed.
- Ale jakoś się dogadywaliśmy. W sumie rozwinęliśmy dziwną równowagę w naszym związku.In fact, there developed a bizarre equanimity in the relationship.
- Tak, rozwinęliśmy porozumiewanie się skrótami.Sure, we've developed a shorthand.
/Dla naszego dumnego narodu, /rozwinęliśmy broń nuklearną.For our proud nation, we have developed nuclear weapon.
Była to raczej niesprawiedliwa ocena, ...gdyż rozwinęliśmy również umiejętność warzenia piwa i palenia fajkowego ziela.A rather unfair observation as we have also developed a keen interest in the brewing of ales and the smoking of pipe-weed.
Na którym etapie znajomości rozwinęliśmy ten typ otwartego mówienia prosto z mostu?At what point we developed this kind of straight talking open relationship?
Interesuje mnie sposób, w jaki rozwinęliście tę technikę.Well, I'd certainly be interested in knowing how you developed that technique.
Próbuję zrozumieć jedno, czy Ori przemówili do ciebie bezpośrednio chcąc, abyście ich czcili, czy też źle zinterpretowaliście znalezione kiedyś dowody i sami rozwinęliście tę religię?I guess what I'm trying to understand is, whether the Ori have spoken to you directly and told you to worship them. Or whether you've misinterpreted some evidence you've found along the way and developed this religion on your own.
"Zespół-B" wyszedł z założenia że Sowieci rozwinęli systemy tak wyszukane, że wręcz niewykrywalne.Team B made an assumption that the Soviets had developed systems that were so sophisticated, they were undetectible.
Drugi wymieniony wyżej środek polegał na wywieraniu przez Automobiles Peugeot SA nacisku na dealerów, mającego na celu wzmocnienie wpływu systemu premii dyskryminacyjnych, poprzez bezpośrednie interwencje u dealerów lub próby ograniczenia – za pomocą gróźb zmniejszenia dostaw – aktywności w zakresie sprzedaży na wywóz, którą w widoczny sposób dealerzy rozwinęli.The second of the two measures referred to above concerns the exerting of pressure on dealers by Automobiles Peugeot SA, which pressure strengthened the impact of the discriminatory bonus scheme through direct action against dealers or attempts to limit, by threatening to restrict supplies, the export business they had plainly developed.
I skoro oni rozwinęli że, wtedy umysłowa część jest łatwa. [Dzieci Rozweselanie]And once they've developed that, then the mental part is easy.
Indonezyjczycy rozwinęli projekt pewnej broni. Jednak on nie wiedział gdzie ją trzymają.developed a sample of hydrosec,but he didn't know where.
Medusanie rozwinęli nawigację międzygwiezdną niczym sztukę.The Medusans have developed interstellar navigation to a fine art.
Może rozwiniesz swój charakter.Maybe you will develop some character.
Ale pewnego dnia ta niepewnosc rozwinie sie w obsesje.And, one day this insecurity will develop into an obsession.
Ale jeśli wyślemy kulę na Ziemię i zostanie otworzona, to klony w środku rozwiną ponadnaturalne zdolności, w skutek działania żółtego Słońca.But if we send the orb to Earth and it is opened, the clones inside will develop extraordinary abilities under their yellow sun.
Inicjatywy te będą realizowane przez szczególne działania w zakresie współpracy międzynarodowej, które rozwiną dialogi między dwoma regionami w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi, krajami stowarzyszonymi i krajami partnerskimi w zakresie współpracy międzynarodowej.These initiatives will be implemented through specific international cooperation activities that will develop the bi-regional dialogue in close consultation with Member States, Associated Countries and International Cooperation Partner Countries.
Jaja zapłodnione przez trutnie, rozwiną się jako pszczoły robotnice.The eggs which were inseminated by drones will develop into working bees.
Koncepcja Neuralnego Darwinizmu mówi po prostu, że obwody nerwowe, które dostaną właściwe informacje ze środowiska będą rozwijać się optymalnie, a te które ich nie dostaną, nie rozwiną się w pełni, albo nawet wcale.The concept of Neural Darwinism simply means that the circuits that get the appropriate input from the environment will develop optimally and the ones that don't will either not develop optimally or perhaps not at all.
Tylko dzięki jasnemu określeniu wspólnego programu działań i celów UE w XXI wieku nasi obywatele rozwiną silniejsze poczucie odpowiedzialności za przedsięwzięcie europejskie.It is only by clearly spelling out the EU’s common agenda and purpose in the 21st century that our citizens will develop a stronger sense of ownership of the European project.
Gmina Våler jasno określiła, że zamierza sprzedać Haslemoen Leir nabywcy, który rozwinąłby ten obszar w sposób odpowiedni i utworzyłby jak najwięcej nowych miejsc pracy.Våler Municipality had made it clear that it would sell Haslemoen Leir to the buyer that would develop the area in an appropriate manner and generate as many new jobs as possible.
/Kiedy rozwinęło się moje ciało,.../ /...zaczęły mnie dręczyć sprośne myśli./As soon as my body developed... the obscene imaginings began.
A dlaczego? No cóż , czuję, że coś... niedopowiedzianego... rozwinęło się między nami.Well, uh, I feel something... unspoken has, um-- has developed between us.
Badania przeprowadzone w USA wykazały, że około 5% osób zażywających kokainę może uzależnić się w pierwszym roku przyjmowania tego narkotyku, chociaż w dłuższym okresie uzależnienie rozwinęło się u nie więcej niż około 20% osób (Wagner i Anthony, 2002).A study conducted in the United States showed that about 5 % of cocaine users can become dependent in the first year of use, though not more than around 20 % of users developed dependence in the long term (Wagner and Anthony, 2002).
Być może na Marsie rozwinęło się życie, warunki były sprzyjające, a na Ziemi było całkiem inaczej.Mars developed life itself and maybe the conditions were right on Mars but they weren't right on Earth.
Były to nasiona, z których rozwinęło się drzewo życia.These were the seeds from which the tree of life developed.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?