Rozwijać (to develop) conjugation

Polish
60 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rozwijam
I develop
rozwijasz
you develop
rozwija
he/she/it develops
rozwijamy
we develop
rozwijacie
you all develop
rozwijają
they develop
Imperfective future tense
będę rozwijać
I will develop
będziesz rozwijać
you will develop
będzie rozwijać
he/she/it will develop
będziemy rozwijać
we will develop
będziecie rozwijać
you all will develop
będą rozwijać
they will develop
Imperative
-
rozwijaj
you develop!
niech rozwija
let him/her/it develop
rozwijajmy
let's develop
rozwijajcie
you all develop
niech rozwijają
let them develop
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozwijałam
I developed
rozwijałaś
you developed
rozwijała
she developed
rozwijałyśmy
we developed
rozwijałyście
you all developed
rozwijały
they developed
Future feminine tense
będę rozwijała
I will develop
będziesz rozwijała
you will develop
będzie rozwijała
she will develop
będziemy rozwijały
we will develop
będziecie rozwijały
you all will develop
będą rozwijały
they will develop
Conditional feminine tense
rozwijałabym
I would develop
rozwijałabyś
you would develop
rozwijałaby
she would develop
rozwijałybyśmy
we would develop
rozwijałybyście
you all would develop
rozwijałyby
they would develop
Conditional perfective feminine tense
rozwijałabym była
I would have developed
rozwijałabyś była
you would have developed
rozwijałaby była
she would have developed
rozwijałybyśmy były
we would have developed
rozwijałybyście były
you all would have developed
rozwijałyby były
they would have developed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozwijałem
I developed
rozwijałeś
you developed
rozwijał
he developed
rozwijaliśmy
we developed
rozwijaliście
you all developed
rozwijali
they developed
Future masculine tense
będę rozwijał
I will develop
będziesz rozwijał
you will develop
będzie rozwijał
he will develop
będziemy rozwijali
we will develop
będziecie rozwijali
you all will develop
będą rozwijali
they will develop
Conditional masculine tense
rozwijałbym
I would develop
rozwijałbyś
you would develop
rozwijałby
he would develop
rozwijalibyśmy
we would develop
rozwijalibyście
you all would develop
rozwijaliby
they would develop
Conditional perfective masculine tense
rozwijałbym był
I would have developed
rozwijałbyś był
you would have developed
rozwijałby był
he would have developed
rozwijalibyśmy byli
we would have developed
rozwijalibyście byli
you all would have developed
rozwijaliby byli
they would have developed
Impersonal
rozwijano by
there would be developed
rozwijano by
there would be developed

Examples of rozwijać

Example in PolishTranslation in English
- Który może teraz pani swobodnie rozwijać...Which you're now free to develop. Are you accusing me of something?
-Kiedy przebywasz z dziećmi tak dużo jak ja, musisz rozwijać poczucie humoru.Oh, jeez. When you're around kids as much as I am, you got to develop a sense of humor.
..aby... aby... aby rozwijać pomysły i mieć je......to... to... to develop ideas and to have them...
- Tak się rozwijam.- This is how one develops.
A ja rozwijam wiele talentów.It would leave no room for development... and I intend to develop in many directions.
Chyba rozwijam...I think I'm developing a...
Dopiero rozwijam tezę.Well, just begin to develop my theme,
Kieruję drużyną, rozwijam badania rynku, kont, usługi ds. kont klientów...I manage the team, development market research, account, customer account services...
- Bo nie rozwijasz intelektu.- Because you never developed your intellect.
Gdy pracujesz w szpitalu przez jakiś czas, to rozwijasz szósty zmysł przed niebezpieczeństwem.After working at a hospital for a while you develop a sixth sense for danger,
Jak mieszkasz z matką, która ciągle gdzieś się zacina, rozwijasz pewne umiejętności.When you live with a mother who constantly locks herself out,you develop certain skills.
Jeśli rozwijasz nowatorską technikę, musisz wiedzieć, jak ją sprzedać.It goes with the territory. If you're developing cutting-edge techniques you better learn how to sell it to the masses.
Kiedy jesteś blisko z kimś, rozwijasz jakby... szósty zmysł.When you become close with someone, you develop a kind of sixth sense.
Ciągle rozwijamy naszą technologię... myślałem niemożliwe, nie było częścią Twojego słownictwa.We're still developing our technology... I thought impossible was not part of your vocabulary.
Gdy rozwijamy tę relację z tym, kto siedzi na siedzeniu kierowcy, to co następuje to synergia, symbiotyczna relacja; nasze życia wewnętrzne stają się bardziej powiązane z tym gdzie się wybieramy, a my bardziej jesteśmy w stanie tam dotrzeć.As we develop increased relationship to who's in the driver seat, what happens is that here is a synergy, it's a symbiotic relationship, that our inner lives are actually able to be more in tandem of we're choosing to go
Im bardziej maszyna przypomina żywą, tym łatwiej rozwijamy wieź emocjonalną.'The more lifelike the machine, the more we develop an emotional bond.
Jednocześnie gdy rozwijamy międzyplanetarną technologię komunikacyjną, rozwijamy także technologię pozwalającą na samounicestwienie.At the same time that we develop the technology to communicate with beings on a distant planet, we also develop the technology to annihilate ourselves.
Którejkolwiek szkoły czy dyscypliny się uczymy wszyscy po prostu rozwijamy nasze serca.Whichever school or discipline we study, we are all just developing our hearts.
Ale obserwowałem... jak rośniecie i rozwijacie się od tamtego czasu. Jako mężczyźni i piloci. Muszę powiedzieć, że jestem dumny z bycia waszym kapitanem.But I have watched you grow and develop since then, both as men and pilots, and I can say that I am proud to be your captain.
" Traag'owie rozwijają ducha inicjatywy...""the Traags develop a spirit of enterprise..."
- Dopiero to rozwijają.They're just starting to develop the technology.
-Uczucia się rozwijają.- Feelings develop.
/Larwy rozwijają się /w drugim nosicielu.Larvae develop inside secondary host.
Ale ponieważ jedna osoba nie może wiedzieć wszystkiego i ponieważ języki są żywymi organizmami, które ciagle się zmieniają i rozwijają, chciałabym zaprosić wszystkich moich kolegów, i szczególnie tych z grup "Global Voices Lingua" z całego świata, by nas odwiedzili i również pomogli.But, because it is not possible for one person to know everything and because languages are living organisms that change and develop continuously, I would like to invite all my colleagues, and especially those of the Global Voices' Lingua teams throughout the world, to visit us and contribute.
Dla wielu rolników e b bdzie zmiany to nie dze), jak równie ł podkre ~lały konieczno ~ W odpowiedzi n oznacza W tylko powa łn a po- w wysoko ~ci dopłat, ale w całym systemie zarz tdzania gospod arstwami.trzeby krajów rozwijaj tcych si b.For many farmers thi s will mean significant money), and the need for s the of EU to changes, not only in subsidies but in the way they mana ge their farm busi- developing countries. The f i t s new t o
Hälsinge Låtverkstad – „Warsztaty melodii i d �wi �ków Hälsinge” ch roni � od zapomnienia roni � od zapomnienia i rozwijaj � folklor muzyczny regionuHälsinge Låtverkstad: ‘the Hälsinge workshop for tunes and mel odies’ safeguards and develops odies’ safeguards and develops a region’s musical folklore
Korzysta z pomocy technicznej specjalistów, takich jak psycholodzy, opiekunowie społeczni i przewodnicy.Ogrodnictwo jest jedn t z form działalno ~ci przystosowanych do potrzeb ludzi centrum, poniewa ł wzmacnia ono ich kontakt z przyrod t, rozwijaj tc jednocze ~nie ich zdolno ~ci poruszania si b.Projekt jest współfinansowanyzprogramui znajduje si b obecnie w fazie rozwojowej. Projektem zarz t- dza LGD „Consorci Ripollés Desenvolupament”It has also been given a special-ised technical support staff,whichsocial assistants and guides.Gardening is one of the most suitable disabled people of the centre because it strengthens their contact with nature as well as developing their mobility.The project is c of i n a n c e d b y t h e L e a d e r + a n d is now in its development phase.
Przyk™adydobrych praktyk w dziedzinie bezpiecze‡stwa i higieny pracy oraz rozwoju pracowniczego moªnaznale‰$ takªe w dobrze rozwijaj¬cych si… firmach zlokalizowanych w krajach kandyduj¬cych, naprzyk™ad w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Erisw Polsce.Good practices in the areas of healthand safety and staff development can also be found in fast growing companies located in candidatecountries such as Dr Irena Eris Cosmetics Laboratoriesin Poland.
Róªnice w prawie pracy oraz w zarobkach nios¬ ze sob¬ takªe ryzyko przenoszenia produkcjiprzez duªe firmy daleko od lokalnych dostawców MSP, cz…sto do krajów z niªszymi zarobkami,czy to w Europie Wschodniej, czy teª w krajach rozwijaj¬cych si….Disparities in labour laws and wages also carry the risk of large companies outsourcing productionaway from local SME suppliers to low wage countries, either in eastern Europe or in the developingworld.
Szybko się rozwijałam.I developed early.
Byłem bardzo chory, rozwijała się u mnie PCP Pneumonia.I'd developed P.C.P. pneumonia.
Dochodzenie wykazało, że działalność wywozowa przemysłu wspólnotowego rozwijała się w następujący sposób:The investigation showed that the export activity of the Community industry developed as follows:
Dokładniej mówiąc, sytuacja gospodarcza przemysłu wspólnotowego rozwijała się w sposób następujący: W 2001 r. rynek Wspólnoty odnotował wyższy popyt i wzrost cen.More specifically, the economic situation of the Community industry developed as follows. During the year 2001, the Community market saw a higher demand and increasing prices.
Dyrektywa 95/46/WE opierała się na zasadach określonych w konwencji 108, precyzowała i rozwijała je jednak pod różnymi względami.Directive 95/46/EC was based on the principles of Convention 108, but specified and developed them in many ways.
A kto porównuje? Jedyne co mówię to, to że... nie wszystko z wierzchu jest zawsze takie samo, jeśli umieści się to w kontekście takim w jakim naprawdę się rozwijały, rozumiesz, jakby pod powierzchnią.All I'm saying is that... things on the surface are not always the same as when you put them in context with the way they actually developed, you know, under the surface, kinda.
Czołowi archeologowie wierzą, że starożytne cywilizacje, takie jak te znalezione na Wyspach Pacyfiku, Azji i Ameryce Południowej rozwijały się niezależnie od siebie.Mainstream archaeologists believe ancient civilizations such as those found in the remote Pacific Islands, Asia, and South America developed independently from each other.
Cóż, ja... moje uczucia rozwijały się stopniowo, tak myślę.Um, well, I... I... my feelings just sort of developed gradually, I guess.
Jak wynika z danych zaprezentowanych w tym sprawozdaniu, w ostatnich 10 latach państwa członkowskie UE rozwijały coraz bardziej wszechstronne mechanizmy koordynacji na poziomie krajowym i unijnym, zazwyczaj oparte na strategiach i planach działania.As can be seen in the data presented in this report, over the last 10 years EU Member States have developed increasingly comprehensive national and EU-level coordination mechanisms, usually based around strategies and action plans.
Kontakty te rozwijały się w trzech etapach: od września 1989 r. do czerwca/lipca 1994 r. (ustalanie sieci wymiany informacji i koordynacja), od lipca 1994 r. do czerwca 1997 r. (mniej intensywne kontakty), od czerwca 1997 r. do marca 2001 r. (skuteczne i efektywne odnowienie współpracy).These contacts developed in three stages: from September 1989 until June/July 1994 (establishing of the information exchange and coordination); from July 1994 until June 1997 (less intensive contacts); from June 1997 until March 2001 (effective and efficient reestablishment of the coordination).
- Kiedy rozwijałem holonet, zawarłem w nim furtkę, dającą dostęp do każdego wirtualnego świata stworzonego w nim.When I developed the Holoband tech, I included backdoor access to any virtual worlds created within it.
Odizolowany, rozwijałem swoje zdolności.Isolated, I developed attributes beyond those of lesser beings.
Technika, którą rozwijałem przez lata intensywnych badań.A technique I have developed through years of highly focused research.
/Gdy rejon się rozwijał,And as the area developed,
Chcę żeby show się rozwijał... bazując na aktywistach z grupy terrorystycznej.I want a show developed... based on the activities of a terrorist group.
Chów świń opasowych, których ubój następuje w wieku zawansowanym, przeszedł przez następujące etapy rozwoju: narodził się jako hodowla ras lokalnych i tubylczych i rozwijał w zależności od uwarunkowań środowiskowych, społecznych, gospodarczych, w szczególności od uprawy zbóż i przetwórstwa mleka, które są charakterystyczne dla sposobu odżywiania — a następnie znalazł w produkcie o chronionej nazwie pochodzenia, jakim jest szynka, swój naturalny i jednoznaczny cel produkcyjny.The way in which the rearing of heavy pigs for late slaughter has developed shows the various stages of pig breeding: starting with local indigenous breeds and developing in line with environmental, social and economic conditions — and in particular alongside cereal crop and dairy farming (which are a core aspect of feeding practice), in order to culminate gradually and naturally in the entirely separate production of a product which enjoys protected designation status.
Chów świń opasowych, których ubój następuje w zawansowanym wieku, przeszedł przez następujące etapy rozwoju: narodził się jako chów ras miejscowych i rozwijał w zależności od uwarunkowań środowiskowych, społecznych, gospodarczych, w szczególności uprawy zbóż i przetwórstwa mleka charakterystycznych dla miejscowej diety — a następnie stopniowo doprowadził do celowego ukierunkowania produkcji na produkt objęty chronioną nazwą pochodzenia.The way in which the rearing of heavy pigs for late slaughter has developed shows the various stages of pig breeding: starting with local indigenous breeds and developing in line with environmental, social and economic conditions – and in particular alongside cereal crop and dairy farming (which are a core aspect of feeding practice), in order to culminate gradually and naturally in the entirely separate production of a product which enjoys protected designation status.
Cóż, pomysł się rozwijał, zwiększając koszta.Well, as a concept becomes more developed, expenses can mount.
Wszyscy mieszkaliśmy w Londynie i rozwijaliśmy, głownie Shaka i ja, ponieważ dzieliliśmy te same budynki, tych samych muzyków.We all lived in London and we developed, specially Shaka and myself, because we used to share the same premises, the same musicians.
Kilka lat po jego śmierci, jego następcy rozwijali tę grę.In the years after his death a game was developed by his followers.
Ludzkość przeżyła tyle milionów lat, dlatego że rolnicy zawsze rozwijali wiedzę o technikach produkcyjnych szanujących przyrodę.We've discovered that humanity has survived over millions of years because small farmers have developed this knowledge of cultivating land while respecting nature.
Malekpour zeznał, że nie był świadomy, w jakich intencjach użytkownicy wykorzystywali i rozwijali jego oprogramowanie, ponieważ program był udostępniony na licencji open source (każdy dowolnie mógł zmieniać kod programu - przyp. tłum.).Malekpour has testified that he did not know how his program and code had been used and developed by others, as it was distributed as open source code.
Od lat rozwijali nowe gusta.Over the years they've developed new tastes.
Stale próbował się dowiedzieć, jak wykonywali różne rzeczy, jak je rozwijali, jak doprowadzili do praktycznie perfekcyjnego udoskonalenia swoich narzędzi.He constantly was looking for how they made things, how they developed things, how they continued to sort of basically perfect their tools.
W tym przypadku najważniejszy jest sposób, w jaki przemysł wspólnotowy rozwijałby się, gdyby nie było środków wyrównawczych oraz prawdopodobieństwa ponowienia szkody.Moreover, what is ultimately relevant is how the Community industry would develop in the absence of countervailing measures and whether there is a likelihood of a recurrence of injury.
Zbadano również, jak rozwijałby się wywóz sproszkowanego węgla aktywowanego z ChRL do Wspólnoty w przypadku wygaśnięcia środków.It was also considered how exports of PAC from the PRC to the Community would develop should measures expire.
Biorąc pod uwagę, że prawodawstwo w zakresie emisji zanieczyszczeń z pojazdów i zużycia paliwa rozwijało się przez ponad 35 lat i obecnie obejmuje ponad 24 dyrektywy, dyrektywy te należałoby zastąpić nowym rozporządzeniem i szeregiem środków wykonawczych.Given that the legislation on vehicle emissions and fuel consumption has developed over more than 35 years and is now spread over more than 24 Directives, it is advisable to replace those Directives by a new regulation and a number of implementing measures.
Brzmienie rozwijało się, tak, jak ogromne blachy i ogromne bębny próbujące tak mocno oznajmić swoją obecność w otwartej przestrzeni jak tylko mogły.That sound developed, yeah, like the oversized cymbals and oversized drums, just trying to make as much presence in a wide-open space as you could.
Ich ubarwienie rozwijało się miliony lat jako sposób unikania drapieżników.Their coloring has developed over millennia as a way to deal with predators.
Należy oczywiście zaznaczyć, że orzecznictwo to rozwijało się na gruncie postępowań prowadzonych na podstawie art. 81 WE i 82 WE, a nie w szczególnej dziedzinie kontroli koncentracji, w ramach której konieczność dotrzymania nieprzekraczalnych terminów obowiązujących przy wydawaniuAdmittedly, that caselaw was developed in respect of proceedings for the application of Articles 81 EC and 82 EC and not in the specific field of the control of concentrations, where the need to observe the mandatory timelimits governing the adoption of decisions by the Commission does not allow
Podczas tych lat, pod przewodnictwem Vonbrauna i jego asystentów Alphaville rozwijało się stopniowo kierowane przez mózgi elektronowe rozwijajace się przez obmyślanie zadań których ludzka wyobraźnia nie potrafiła pojąćDuring these years, under the direction of Vonbraun and his assistants Alphaville had developed by leaps and bounds guided by electronic brains that developed themselves by conceiving problems that the human imagination couldn't grasp.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?