Realizować (to do) conjugation

Polish
34 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
realizuję
I do
realizujesz
you do
realizuje
he/she/it does
realizujemy
we do
realizujecie
you all do
realizują
they do
Imperfective future tense
będę realizować
I will do
będziesz realizować
you will do
będzie realizować
he/she/it will do
będziemy realizować
we will do
będziecie realizować
you all will do
będą realizować
they will do
Imperative
-
realizuj
you do!
niech realizuje
let him/her/it do
realizujmy
let's do
realizujcie
you all do
niech realizują
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
realizowałam
I did
realizowałaś
you did
realizowała
she did
realizowałyśmy
we did
realizowałyście
you all did
realizowały
they did
Future feminine tense
będę realizowała
I will do
będziesz realizowała
you will do
będzie realizowała
she will do
będziemy realizowały
we will do
będziecie realizowały
you all will do
będą realizowały
they will do
Conditional feminine tense
realizowałabym
I would do
realizowałabyś
you would do
realizowałaby
she would do
realizowałybyśmy
we would do
realizowałybyście
you all would do
realizowałyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
realizowałabym była
I would have done
realizowałabyś była
you would have done
realizowałaby była
she would have done
realizowałybyśmy były
we would have done
realizowałybyście były
you all would have done
realizowałyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
realizowałem
I did
realizowałeś
you did
realizował
he did
realizowaliśmy
we did
realizowaliście
you all did
realizowali
they did
Future masculine tense
będę realizował
I will do
będziesz realizował
you will do
będzie realizował
he will do
będziemy realizowali
we will do
będziecie realizowali
you all will do
będą realizowali
they will do
Conditional masculine tense
realizowałbym
I would do
realizowałbyś
you would do
realizowałby
he would do
realizowalibyśmy
we would do
realizowalibyście
you all would do
realizowaliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
realizowałbym był
I would have done
realizowałbyś był
you would have done
realizowałby był
he would have done
realizowalibyśmy byli
we would have done
realizowalibyście byli
you all would have done
realizowaliby byli
they would have done
Impersonal
realizowano by
there would be done
realizowano by
there would be done

Examples of realizować

Example in PolishTranslation in English
- Nie chcę się przytulać z kimś, kto nie pozwala mi się realizować.-What's that got to do with it? -You don't let me express myself.
- To nie był nasz plan, tylko twój chory pomysł, którego nie chciałam realizować.It wasn't our plan, Louis. It was your insane idea, and I was never going to do it.
/Nie realizuję zamówień /tylko je przyjmuję.How long do we have to wait? I only confirm orders, not fulfill them.
Jestem w szpitalu i realizuję program stażów z dr Walsh.I'm at the hospital doing a residency programme with Dr. Walsh.
Nie realizuję ich treści.I don't act on 'em. Really?
Okay, wiesz co jestem tutaj i realizuję Twój planOkay, you know what, I'm here and I'm doing your plan.
Sądzi pan, że realizuję osobistą zemstę?You think this is a personal vendetta on my part, don't you?
- Nie zapomnij z kim realizujesz zdjęcia.- do not forget photo release form.
Czy wszystkie zlecenia realizujesz jak to?Would you do your personal jobs too like this? No sir. Look, if the file reaches CM, we are all gone for good.
Dlaczego nie realizujesz naszego planu?Why don't you follow our plan?
I to jest świetne, ale to, że jesteś trzeźwy, nie znaczy, że realizujesz program.And that's all well and good, but just 'cause you sober, doesn't mean you working the program.
Jeśli akurat nie realizujesz jakiegoś super projektu, jesteś niewidzialny.The weather never changes! All anybody talks about it the business. If you don't have a go project, you're invisible.
/Poza tym to dziwne, że Lou realizuje recepty dwa dni z rzędu.And it does seem strange that Lou would pick up prescriptions two days in a row.
Ach, pani Meade. Chciałam z panią porozmawiać, ale przy tym całym wariactwie, kiedy najpierw realizujemy pomysł Daniela, potem pomysł Wilhelminy, a potem znowu...Miss Meade, I've been meaning to talk to you, but with all the craziness of doing these photo shoots Daniel's way and then redoing them Wilhelmina's way
Pomysł wyszedł od grupy lokalnych dz b, łe poniewa ł konsekwentnie realizujemy oddolne po- mieszka •ców, którzy obecnie dej ~cie i pokazujemy jego osi tgni bcia, inne regiony chc t współpracuj t z wieloma organizacjami turystycznymi.bra v z nas przykład.Inne wa łne działania to tzw. nadawanie marki agro- turystyce i projektom regionalnym.What I do notice is t hat, organisations on this project.since we consequently stimulate the ‘bottom-up’ approach
Przykro mi, ale nie realizujemy czeków ludzi, których nie znamy.I'm sorry, but we are not allowed to take checks from people we don't know.
Te kilka drobiazgów, które realizujemy może pozostać zapamiętane.The few bits and pieces that we do might get remembered.
To jest tylko teraz że możemy zobaczać tego z odstępu że realizujemy wielkość czego robimy do Ziemi.It is only now that we can see it from space that we realize the magnitude of what we are doing to the Earth.
Czy realizujecie już ten plan? Tak.- Is this theory you talking about, or does it work?
Aroganccy ludzie mówią, że spełniają wolę bóstw, a w rzeczywistości realizują swe marne cele.It's just that as the ancient mysteries of this world... ..trickle down through the ages... ..they lose their form and purpose. And their magic is misused. And arrogant humans who claim to serve the will of the Gods... ..serve only their own petty ends.
B24 Ocena praw i obowiązków stron wynikających z formy prawnej oddzielnej jednostki jest dostateczna, aby stwierdzić, że ustalenie jest wspólnym działaniem tylko wtedy, gdy strony realizują wspólne ustalenie umowne za pośrednictwem oddzielnej jednostki, której forma prawna nie wiąże się z rozdzieleniem stron i oddzielnej jednostki (tj. aktywa i zobowiązania przypisane oddzielnej jednostce są aktywami i zobowiązaniami stron).B24 The assessment of the rights and obligations conferred upon the parties by the legal form of the separate vehicle is sufficient to conclude that the arrangement is a joint operation only if the parties conduct the joint arrangement in a separate vehicle whose legal form does not confer separation between the parties and the separate vehicle (ie the assets and liabilities held in the separate vehicle are the parties’ assets and liabilities).
Celowe jest również, by osobistą odpowiedzialność członków zarządu funduszu, którzy realizują swoje zadania, ograniczyć do odpowiedzialności za rażące zaniedbania i poważne nadużycia.It is also reasonable to limit the personal liability of members of the Board acting in the fulfilment of their tasks to gross negligence and serious wrongdoings.
Centralny administrator, właściwe organy i krajowi administratorzy realizują tylko procesy niezbędne do wypełnienia ich odpowiednich funkcji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE, decyzją nr 280/2004/WE i decyzją nr 406/2009/WE oraz środkami przyjętymi zgodnie z ich przepisami.The central administrator, the competent authorities and national administrators shall only perform processes necessary to carry out their respective functions as set out in Directive 2003/87/EC, Decision No 280/2004/EC and Decision No 406/2009/EC and the measures adopted pursuant to their provisions.
Dostawcy usług płatniczych realizują polecenia przelewu zgodnie z następującymi wymogami, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązków ustanowionych w prawie krajowym wdrażającym dyrektywę 95/46/WE:PSPs shall carry out credit transfers in accordance with the following requirements, subject to any obligation laid down in the national law implementing Directive 95/46/EC:
To nie realizuj czeków.Then don't cash your federal paycheck.
- Słuchaj... Gdybym nie realizowała głupich pomysłów, to by cię tu nie było.- Hey if I didn't give in to bad ideas, you wouldn't be here.
Lokalna partnerska organizacja pozarządowa realizowała ten projekt w czterech regionach, w tym w regionie Junin, w którym Trybunał przeprowadził kontrolę w lutym 2008 r., gdzie ta organizacja pozarządowa wcześniej nie była obecna.Promotion of the incorporation of women microentrepreneurs and family-based economic units in the formal labour system — Peru e local NGO partner implemented this project in four regions including Junin which was visited by the Court in February 2008, and where the NGO did not have a previous presence.
Page zawsze realizowała swoje zamierzenia.Page always did whatever she set out to do.
Nie realizowałem, zajmuję się tylko pozwem Tracy.I'm saying I didn't handle Mrs. Kennsinger's estate, and anything outside of the framework of your wife's lawsuit is not my...
ING twierdzi, że nie realizował strategii wysokiego ryzyka.ING submits that it did not pursue a high-risk strategy.
Komisja stwierdziła jedynie w przedmiotowej decyzji, że sporny projekt pilotażowy realizował inny cel i łącznie z drugim projektem nie tworzył jednostkowego projektu inwestycyjnego.The Commission in that decision only found that the particular pilot project at hand had a different objective and did not form a single investment project with the second project.
Po trzecie, nic nie wskazuje na istnienie jakichkolwiek znaczących strat u eksporterów objętych postępowaniem, które wskazywałyby, że eksporterzy ci istotnie realizowali strategię sprzedaży po cenach niższych od kosztów.Thirdly, there is no indication of any significant loss-making with the exporters concerned which would suggest that the exporters did pursue a strategy of selling below-cost prices.
Wynika to jasno z samej treści przytoczonego wyroku w sprawie Essent, ponieważ w pkt 75 tego wyroku dokonano dalszego rozróżnienia między rozpatrywaną sprawą a sprawą Preussen Elektra, która faktycznie dotyczyła aktu ustawodawczego (i w ramach której nie stwierdzono wystąpienia pomocy państwa) zobowiązującego dostawców energii elektrycznej do zakupu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obszarze, na którym realizowali oni dostawy, po cenie minimalnej.This is clear from the cited Essent judgment itself, since paragraph 75 of that judgment further distinguishes the case from the Preussen Elektra case, which did involve a legislative act (and in which no State aid was found to be involved) obliging electricity suppliers to purchase electricity produced in their area of supply from renewable sources at a minimum price.
Takie zamówienia nie były realizowane przez przedsiębiorstwo SIDE, które, jak już zostało stwierdzone, nie realizowało dostaw do wszystkich krajów.This was not guaranteed by SIDE, which, as has already been stated, did not supply all countries.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?