Przybrać (to take) conjugation

Polish
34 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przybiorę
I will take
przybierzesz
you will take
przybierze
he will take
przybierzemy
we will take
przybierzecie
you all will take
przybiorą
they will take
Imperative
-
przybierz
you take!
niech przybierze
let him/her/it take
przybierzmy
let's take
przybierzcie
you all take
niech przybiorą
let them take
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przybrałam
I took
przybrałaś
you took
przybrała
she took
przybrałyśmy
we took
przybrałyście
you all took
przybrały
they took
Future feminine tense
przybiorę
I will take
przybierzesz
you will take
przybierze
she will take
przybierzemy
we will take
przybierzecie
you all will take
przybiorą
they will take
Conditional feminine tense
przybrałabym
I would take
przybrałabyś
you would take
przybrałaby
she would take
przybrałybyśmy
we would take
przybrałybyście
you all would take
przybrałyby
they would take
Conditional perfective feminine tense
przybrałabym była
I would have taken
przybrałabyś była
you would have taken
przybrałaby była
she would have taken
przybrałybyśmy były
we would have taken
przybrałybyście były
you all would have taken
przybrałyby były
they would have taken
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przybrałem
I took
przybrałeś
you took
przybrał
he took
przybraliśmy
we took
przybraliście
you all took
przybrali
they took
Future masculine tense
przybiorę
I will take
przybierzesz
you will take
przybierze
he will take
przybierzemy
we will take
przybierzecie
you all will take
przybiorą
they will take
Conditional masculine tense
przybrałbym
I would take
przybrałbyś
you would take
przybrałby
he would take
przybralibyśmy
we would take
przybralibyście
you all would take
przybraliby
they would take
Conditional perfective masculine tense
przybrałbym był
I would have taken
przybrałbyś był
you would have taken
przybrałby był
he would have taken
przybralibyśmy byli
we would have taken
przybralibyście byli
you all would have taken
przybraliby byli
they would have taken
Impersonal
przybrano by
there would be taken
przybrano by
there would be taken

Examples of przybrać

Example in PolishTranslation in English
Bruner wspominał coś o ceremonni gdzie Tsevenscy czarownicy pozostawaili swoje ciała aby przybrać zwierzęcą postać.Bruner mentions an ancient ceremony when Tseven sorcerers left their bodies to take on an animal form.
Chcę przybrać imię Tova, co oznacza "dobra", bo wszystko jest już dobrze.I'm here to take the name Tova, which means "good"... because it's all good now.
Dlatego zachęcam Państwa zarówno do przeczytania niniejszej publikacji, która – mam nadzieję – skłoni Państwa do zapoznania się z samą Zieloną Księgą, jak i do podzielenia się swoimi przemyśleniami na tematkształtu i formy, które Państwa zdaniem powinna przybrać przyszła polityka morska.I therefore invite you to both read these pages which, I hope, will make you want to read the Green Paper itselfand tell us what shape and form you would like Europe’s future maritime policy to take.
Ale teraz odrodziłem się w nocy, i przybrałam imię Siddion.But when I was reborn to the night, I took the name of Siddion.
I przybrałaś niezwykle defensywną postawę, gdy House zabrał ci tabletki hormonalne.And you got very defensive when House took your birth control.
/Dzisiaj, historia przybrała /kolejny ciekawy zwrot... /gdy Vice Minister Korei Południowej /do Spraw Zjednoczenia, Rhee Bong-jo... /wygłosił oświadczenie oznajmiające, /że nie doszło do żadnej eksplozji... /twierdząc, że grzyb atomowy /był chmurą naturalnego pochodzenia.Today, the story took another curious turn... as the South Korean Vice Minister of Unification, Rhee Bong-jo... released a statement claiming that there was no explosion... stating the supposed mushroom cloud... was a natural cloud formation.
/Kilka chwil temu sprawa morderstwa Heather / Spaulding przybrała szokujący obrót.Moments ago, the Heather Spalding murder case took a shocking turn.
Doszło do wielkiej kłótni, a potem... jego praca przybrała dramatyczny obrót.They had a huge falling-out, and then... His work took a turn for the dramatic.
Dzięki interfejsowi potrafi czytać w moich myślach, dlatego przybrała postać mojej mamy.It must have read my thoughts via the probe and took the form of my mother to persuade me to take the ship lower.
I właśnie wtedy moja historia przybrała niespodziewany obrót.It was now that my story took a bizarre twist.
Ale rzeczy przybrały zły obrót i ktoś potrzebował pomocy.But things took a dark turn, and someone needed his help.
C. Dążenia do ponownego ożywienia procesu integracji europejskiej po nieudanej próbie utworzenia EWO przybrały postać konkretnych propozycji dotyczących unii celnej i energii atomowej, przedstawionych na konferencji w Messynie (w czerwcu 1955 r.).C. Efforts to get the process of European integration under way again following the failure of the EDC took the form of specific proposals at the Messina Conference (in June 1955) on a customs union and atomic energy.
Działania bezpośrednio zarządzane przez Komisję przybrały formę dotacji finansujących lub współfinansujących działania, projekty lub programy, które przyczyniają się do realizacji celów określonych wrozporządzeniach wzakresie MEDA.The measures directly managed by the Commission took theform of grants to finance or co-finance activities, projects or programmes which contribute to the realisation ofthe objectives definedinthe MEDA regulations.
Jednak sprawy przybrały poważny obrót, czego nie oczekiwałem.But things took a serious turn I hadn't counted on.
- Uciekłem i przybrałem tę formę.I escaped and took this form.
Gdy pobraliśmy się z żoną, przybrałem jej nazwisko, ponieważ była jedynym żyjącym członkiem swej rodziny.When my wife and I married, I took her name, as she was the only surviving member of her family.
Więc przybrałem imię świętego, żeby zrobić mu na złość.So I took the Saint's name to spite him.
Odkąd przybrałeś formę Doktora, uczysz się jak to jest być jednym z nas.Ever since you took the Doctor's form, you've been learning what it's like to be one of us.
A Ambrosinus z powrotem przybrał swoje prawdziwe imię.And Ambrosinus took back his real name.
I tu przybrał nowe imię.And where he took his new name.
Kameleon przybrał jego postać.The chameleon took his shape.
Zanim przybraliście ludzką formę, byliście niscy, zieloni i oślizgli?- Before you took human form... were you three feet tall and green and slimy?
Musimy odkryć, jakie formy przybrali, jak wielu ich było.We have to find out what forms they took, how many of them there were.
- Widmo Pah także przybierze cielesną formę?You're saying a Pah-wraith will take corporeal form as well?
/Nie wiem dokładnie jakie /i jaką formę przybierze, /ale znajdziemy je... wspólnie.I don't know what it is or what form it will take but we're gonna find it together.
Demon przybierze taką postać, jaka pomoże mu pozostać przy życiu.The demon will take on any form to stay alive.
Oprócz tego, spółka Infineon Portugal skorzysta z zachęty podatkowej do wysokości 20450235 EUR. Zachęta przybierze formę zwolnień podatkowych od zysków pochodzących ze zgłoszonej inwestycji.In addition, Infineon Portugal will benefit from a tax incentive of up to EUR 20450235. The incentive will take the form of an income tax exemption for profits deriving from the notified investment.
Sprawy przybiorą naturalny obrót.Things will take their natural course, Lindsey.
- Potem przybrało moją postać i...It took my shape, and then it...
Całe biuro przybrało taki chrześcijański ton.The office took on such a Christian tone.
Drugie dokapitalizowanie przybrało formę wkładu w kapitał podstawowy warstwy 1 dokonanego przez władze belgijskie w postaci papierów wartościowych.The second recapitalisation took the form of a capital injection of core Tier-1 capital by the Belgian authorities in the form of securities.
Moje życie przybrało drastyczny obrót.My life took a very drastic turn.
Spadając z drzewa przybrało kształt. - Tak?They sort of took a shape as they dropped over the treetop.
Władze francuskie podkreślają, że akcjonariusz zapowiedział po raz pierwszy we wrześniu 2002 r. swój zamiar udziału w konsolidacji środków własnych Przedsiębiorstwa i że „przybrałoby to formę operacji obserwowanej przez rynek (odwołanie do terminarza, który należy ustalić w zależności od warunków rynkowych)”.The French authorities point out that the State shareholder announced its intention to participate in the strengthening of the Company's capital base for the first time in September 2002 and that ‘this would take the form of a transaction followed by the market (reference to a timetable to be defined in the light of market conditions)’.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning languages?