Przeprowadzić (to carry) conjugation

Polish
21 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przeprowadzę
I will carry
przeprowadzisz
you will carry
przeprowadzi
he will carry
przeprowadzimy
we will carry
przeprowadzicie
you all will carry
przeprowadzą
they will carry
Imperative
-
przeprowadź
you carry!
niech przeprowadzi
let him/her/it carry
przeprowadźmy
let's carry
przeprowadźcie
you all carry
niech przeprowadzą
let them carry
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przeprowadziłam
I carried
przeprowadziłaś
you carried
przeprowadziła
she carried
przeprowadziłyśmy
we carried
przeprowadziłyście
you all carried
przeprowadziły
they carried
Future feminine tense
przeprowadzę
I will carry
przeprowadzisz
you will carry
przeprowadzi
she will carry
przeprowadzimy
we will carry
przeprowadzicie
you all will carry
przeprowadzą
they will carry
Conditional feminine tense
przeprowadziłabym
I would carry
przeprowadziłabyś
you would carry
przeprowadziłaby
she would carry
przeprowadziłybyśmy
we would carry
przeprowadziłybyście
you all would carry
przeprowadziłyby
they would carry
Conditional perfective feminine tense
przeprowadziłabym była
I would have carried
przeprowadziłabyś była
you would have carried
przeprowadziłaby była
she would have carried
przeprowadziłybyśmy były
we would have carried
przeprowadziłybyście były
you all would have carried
przeprowadziłyby były
they would have carried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przeprowadziłem
I carried
przeprowadziłeś
you carried
przeprowadził
he carried
przeprowadziliśmy
we carried
przeprowadziliście
you all carried
przeprowadzili
they carried
Future masculine tense
przeprowadzę
I will carry
przeprowadzisz
you will carry
przeprowadzi
he will carry
przeprowadzimy
we will carry
przeprowadzicie
you all will carry
przeprowadzą
they will carry
Conditional masculine tense
przeprowadziłbym
I would carry
przeprowadziłbyś
you would carry
przeprowadziłby
he would carry
przeprowadzilibyśmy
we would carry
przeprowadzilibyście
you all would carry
przeprowadziliby
they would carry
Conditional perfective masculine tense
przeprowadziłbym był
I would have carried
przeprowadziłbyś był
you would have carried
przeprowadziłby był
he would have carried
przeprowadzilibyśmy byli
we would have carried
przeprowadzilibyście byli
you all would have carried
przeprowadziliby byli
they would have carried
Impersonal
przeprowadzono by
there would be carried
przeprowadzono by
there would be carried

Examples of przeprowadzić

Example in PolishTranslation in English
Aby jej dokonać, przeprowadziłam szereg rozmów ze wszystkimi sekcjami, omówiłam poszczególne procedury z osobami odpowiedzialnymi oraz rozmawiałam ze wszystkimi pracownikami na forum grupy i prywatnie.To that end, I carried out a host of discussions with all sections, went over the various processes with those in charge and talked to each and every one of the staff in groups and in private.
I gdy przeprowadziłaś się z powrotem do mieszkania, bez swoich ubrań i mebli.And for your move back to the loft, which you never carried your own clothes or furniture.
2.3 Służby Rzecznika przeprowadziły kontrolę dokumentów Komisji.2.3 The Ombudsman’s services carried out an inspection of the Commission’s file.
Aby przekazywanie danych przez pracodawców odbywało się jednorazowo, wszystkie podmioty belgijskiego sektora zabezpieczeńspołecznych przeprowadziły restrukturyzację tego procesu.To ensure that information collection at the employers side occurs only once, a business process re-engineering was carried out by all Belgian actors in the social sector.
DGCA przeprowadziły szczegółowe dochodzenie sprawdzające przestrzeganie przez przedmiotowego przewoźnika lotniczego obowiązujących norm bezpieczeństwa, w wyniku którego zdecydowano się nałożyć na tego przewoźnika ograniczenia eksploatacyjne i narzucić mu zmiany strukturalne.The DGCA carried out an in-depth investigation of the air carrier’s compliance with the applicable safety standards, following which they decided to impose restrictions on the operation and structural changes to the air carrier.
Gdy władze greckie przeprowadziły drugą kontrolę w maju 2002 r., stwierdziły, że wydatki poniesione przez HSY do dnia 31 grudnia 2001 r. wynoszą 9,8 mld GRD (28,9 mln EUR), czyli 63 % całkowitych kosztów inwestycji.When the Greek authorities carried out the second control in May 2002, they determined that the expenses incurred by HSY until 31 December 2001 amounted to GRD 9,8 billion (EUR 28,9 million), or 63 % of the total investment costs.
Indie przeprowadziły działania naprawcze w celu usunięcia braków w swoim planie kontroli pozostałości w odniesieniu do miodu.India has now carried out corrective measures to address the shortcomings in its residue plan for honey.
Bezpośredni zwrot, jaki mogłaby uzyskać ARP, zważywszy, że przeprowadziłaby ona zamianę zadłużenia z pożyczki na kapitał własny przed sprzedażą i posiadałaby […]% udziałów (który to odsetek jest wartością przybliżoną i był założeniem roboczym ARP), wyniósłby co najmniej 48,5 mln PLN.The direct return that the IDA could obtain, on the basis that it would carry out a debt-for-equity swap before the sale and would hold […]% of shares (which is an approximate percentage and was the working assumption used by the IDA) would be at least PLN 48,5 million.
(Pieczęć właściwego organu, który przeprowadził fermentację oraz podpis urzędnika tego organu)”(Stamp of the competent body which carried out vinification and signature of competent official of that body)’’
(Pieczęć właściwego organu, który przeprowadził winifikację oraz podpis właściwego urzędnika tego organu)(Stamp of the competent body which carried out vinification and signature of competent official of that body)
/...przeprowadzili te ataki. /Nie ma odpowiednich słów, /które mogłyby wyrazić potępienie...carried out these attacks, there are no adequate words of condemnation.
(37) Aby wspomóc refleksję nad sposobem finansowania sportu Komisja przeprowadzi niezależne badania na temat finansowania sportu na poziomie najbliższym obywatelom i sportu dla wszystkich w państwach członkowskich, zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych, oraz nad wpływem zmian zachodzących w tej dziedzinie.(37) As a contribution to the reflection on the financing of sport, the Commission will carry out an independent study on the financing of grassroots sport and sport for all in the Member States from both public and private sources, and on the impact of ongoing changes in this area.
/Korea Północna przeprowadzi... /test pocisku jądrowego za kilka dni.North Korea will carry out a nuclear missile test within a few days.
ARTYKUŁ 51 RWOgólne odstępstwa1.W odniesieniu do programów operacyjnych, o których mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia, od instytucji audytowej niewymaga się przedstawienia Komisji strategii audytu, o której mowa w art. 61 ust. 1 lit. c) rozporządzenia podstawowego.2.W odniesieniu do programów operacyjnych, o których mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia, w przypadkach, gdzie opiniadotycząca zgodności systemu z przepisami, o której mowa w art. 71 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, nie zawiera zastrzeżeń,lub w przypadkach, gdy zastrzeżenia zostały wycofane po zastosowaniu środków naprawczych, Komisja może przyjąć wniosek:a) że zasadniczo może polegać na opinii, o której mowa w art. 61 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia podstawowego w odniesieniudo skutecznego funkcjonowania systemów,b) że przeprowadzi własne audyty w miejscu realizacji wyłącznie w przypadku, gdy istnieje dowód sugerujący istnienie w systemiebraków, które mają wpływ na wydatki, które zostały poświadczone dla Komisji w roku, dla którego została przedstawiona opiniazgodnie z art. 61 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia podstawowego, która nie zawierała zastrzeżeń w odniesieniu do takich braków.3.W przypadkach, w których Komisja sformułuje wniosek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, poinformuje o tym zainteresowane państwo członkowskie.(a)that it may rely principally on the opinion referred to in Article 61 (1) (e) (ii) of the basic Regulation with regard to the effectivefunctioning of the systems,(b)that it will carry out its own on the spot audits only if there is evidence to suggest shortcomings in the system affectingexpenditure certified to the Commission in a year for which an opinion under Article 61 (1) e) ii) of the basic Regulation hasbeen provided which contains no reservation in respect of such shortcomings.3.Where the Commission reaches the conclusion referred to in paragraph 2 of this Article, it shall inform the Member Stateconcerned accordingly.
Ponadto skarżący przedstawił dowody prima facie potwierdzające, że anulowanie ogromnej kwoty zadłużenia nie podlegało normalnej analizie ekonomicznej, ponieważ rząd ChRL nie przeprowadził oceny, którą typowy prywatny inwestor przeprowadziłby w odniesieniu do oczekiwanej stopy zwrotu wygenerowanej w czasie przez taką zamianę długu na kapitał własny.Furthermore, the complainant has provided prima facie evidence that the huge amount of debt cancellation was not subject to normal commercial considerations as the GOC did not carry out an assessment that a normal private investor would carry out with respect to the expected reasonable rate of return these equity swaps would generate over time.
Według władz niderlandzkich, każdy rozsądnie postępujący inwestor rynkowy przeprowadziłby takie analizy.According to the Dutch authorities, all prudent market investors would carry out such studies.
"Tak naprawdę FBI przeprowadziło atak na WTC w 1993 roku.The FBI actually carried out the attack on the World Trade Center in 1993.
Biuro EuropeAid także przeprowadziło ankiety mające na celu ustalenie, dlaczego na partnerów wybrano organy ONZ.EuropeAid has also carried out surveys to establish why UN organisations have been selected as partners.
Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) w dniach 12–23 marca 2007 r. przeprowadziło w Bułgarii misję, której celem było zbadanie sytuacji zakładów przetwórczych.The Food and Veterinary Office (FVO) carried out a new mission in Bulgaria from 12 to 23 March 2007 with a view to assessing the situation of the processing establishments.
Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej przeprowadziło misję kontrolną na Ukrainie w dniach od 16 do 24 września 2008 r. w celu oceny istniejących systemów kontrolnych służących zapobieganiu zanieczyszczeniu olejem mineralnym oleju słonecznikowego przeznaczonego na wywóz do Wspólnoty Europejskiej [3].The Food and Veterinary Office of the European Commission carried out an inspection mission in Ukraine from 16 to 24 September 2008 in order to assess the control systems in place to prevent the contamination with mineral oil of sunflower oil intended for export to the Community [3].
Biuro ds. Żywności i Weterynarii przeprowadziło audyt w Grecji, w następstwie którego przedstawiło szereg zaleceń dla tego państwa członkowskiego.FVO carried out an audit in Greece, following which it made a number of recommendations to that Member State.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'carry':

None found.
Learning languages?