Prowadzić (to lead) conjugation

Polish
74 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
prowadzę
I lead
prowadzisz
you lead
prowadzi
he/she/it leads
prowadzimy
we lead
prowadzicie
you all lead
prowadzą
they lead
Imperfective future tense
będę prowadzić
I will lead
będziesz prowadzić
you will lead
będzie prowadzić
he/she/it will lead
będziemy prowadzić
we will lead
będziecie prowadzić
you all will lead
będą prowadzić
they will lead
Imperative
-
prowadź
you lead!
niech prowadzi
let him/her/it lead
prowadźmy
let's lead
prowadźcie
you all lead
niech prowadzą
let them lead
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
prowadziłam
I led
prowadziłaś
you led
prowadziła
she led
prowadziłyśmy
we led
prowadziłyście
you all led
prowadziły
they led
Future feminine tense
będę prowadziła
I will lead
będziesz prowadziła
you will lead
będzie prowadziła
she will lead
będziemy prowadziły
we will lead
będziecie prowadziły
you all will lead
będą prowadziły
they will lead
Conditional feminine tense
prowadziłabym
I would lead
prowadziłabyś
you would lead
prowadziłaby
she would lead
prowadziłybyśmy
we would lead
prowadziłybyście
you all would lead
prowadziłyby
they would lead
Conditional perfective feminine tense
prowadziłabym była
I would have led
prowadziłabyś była
you would have led
prowadziłaby była
she would have led
prowadziłybyśmy były
we would have led
prowadziłybyście były
you all would have led
prowadziłyby były
they would have led
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
prowadziłem
I led
prowadziłeś
you led
prowadził
he led
prowadziliśmy
we led
prowadziliście
you all led
prowadzili
they led
Future masculine tense
będę prowadził
I will lead
będziesz prowadził
you will lead
będzie prowadził
he will lead
będziemy prowadzili
we will lead
będziecie prowadzili
you all will lead
będą prowadzili
they will lead
Conditional masculine tense
prowadziłbym
I would lead
prowadziłbyś
you would lead
prowadziłby
he would lead
prowadzilibyśmy
we would lead
prowadzilibyście
you all would lead
prowadziliby
they would lead
Conditional perfective masculine tense
prowadziłbym był
I would have led
prowadziłbyś był
you would have led
prowadziłby był
he would have led
prowadzilibyśmy byli
we would have led
prowadzilibyście byli
you all would have led
prowadziliby byli
they would have led
Impersonal
prowadzono by
there would be led
prowadzono by
there would be led

Examples of prowadzić

Example in PolishTranslation in English
# Stoppin'me od movin'forward kiedykolwiek stale # # ja M. C., ponieważ jestem nie typ do cicho, cicho # # stój bezczynnie, dostałem życie, by prowadzić, czas, by zobaczyć # # wiem, że człowiek nazwał mnie, że ja gotta być ## Stoppin'me from movin'forward ever constantly # # I M.C. because I'm not the type to silently, quietly # # Stand by, I got a life to lead, time to see #
'Jakie prawo ma Eden, by prowadzić ten kraj na wojnę? ''What legal right does Eden have to lead this country to war?
'Myśląc, że prowadzę, zatrzymałem się aby zadzwonić do Jamesa.'Imagining that I was well in the lead, I pulled over to call James.'
- Ale ja prowadzę.But i like to lead.
"Ty prowadzisz kroki moje ku źródłom cichej wody.... "...He leadeth me besides still waters.
- Czekaj, a czemu ty prowadzisz?- Wow, wow, what do you mean you'll take lead?
! - Trzydzieści sekund przed nami! Ale prowadzi z powrotem do Kwadrantu Delta.Approximately 30 seconds ahead, but it leads back to the Delta Quadrant.
"Danny prowadzi gości do kolejny nawiedzony pokój. ""Danny leads guests into another haunted room."
"Droga nadmiaru prowadzi do pałacu mądrości." William Blake."The road of excess leads to the palace of wisdom." William Blake.
"Generał George Patton prowadzi swoją Trzecią Armię do walki."General George Patton leads his Third Army into battle.
"Jest fala w uczuciach mężczyzn, która zabrana przez powódź prowadzi do sukcesu."There is a tide in the affairs of men, "which, taken at the flood, leads on to fortune.
- Protestujemy przeciwko wojnie ponieważ tak bardzo przejmujemy się losami naszych kolonii! - To nie-patriotyczne, że prowadzicie kolonie do wojny, której połowa nie chce!You are all unpatriotic for leading the Colonies into a war that half of them don't want!
" Gdzie te drogi prowadzą? ""Where do these roads lead?"
"Boi się sprawdzić, dokąd prowadzą te trakty"."too afraid to explore where those roads might lead.
"Minersi" prowadzą pięcioma punktami.Miners lead by five.
"Słabo podrobione banknoty prowadzą do zguby narkotykowego dealera.""Badly made counterfeits lead drug dealer tojail."
"Te nieszczęsne odległości prowadzą do takiego niepokoju""These wretched distances lead to such restlessness"
"I prowadź nas do zwycięstwa""And lead us to victory"
* W spódnicy lub sari, w dzień lub * wieczorem, nie będę chodzić zlękniona. * Nie prowadź życia * zlęknionego i żałosnego.ln a skirt or a saree, at day or at night l will not walk afraid l won't lead a life full of fear and regret
- Ale sir... - Powiedziałem prowadź.I said, lead the way.
- Burrows, prowadź.Burrows, lead the way.
- Dobra, człowieku, prowadź.- All right, man, lead the way.
/Bransoletki, prowadźcie mnie /do tańca przed moim kochankiem.My anklets lead my feet astray.
Bez końca... /Bransoletki, prowadźcie mnie /do tańca przed moim kochankiem.My anklets lead my feet astray.
Dlatego, że ty prowadziłaś bajeczne życie, nie myśl sobie, że każdy tak miał.Just because you've led a fabulous life, don't imagine that everyone else has.
Jesteś bystra i inteligentna. A dzisiejsze przesłuchanie prowadziłaś jak profesjonalistka.You're smart and clever, and you handled today's questioning like a pro.
, mamy do czynienia z sytuacją, by porównywalność w sposób nieunikniony prowadziła do jednolitości europejskich systemów szkolnictwa wyższego, nawet w kwestii struktur tytułów.While it is clear that the reform and convergence of degree structures called for by the Bologna Declaration has moved at a dramatic speed over the past decade, it is certainly not the case that convergence is leading inevitably to uniformity in European higher education systems, even in terms of degree structures.
/Tutaj prowadziły ślady Frya.Fry's tracks led here.
/W imię Boga kościoły /prowadziły wojnę dla zysku, /religie były winne /tortur i zabijania. /Fałszywi prorocy /wykorzystywali wiarę,In the name of God, churches have waged war for profit, religions have tortured and killed, false prophets have used faith to mask their own sins and deceit, masks they refuse to remove.
/W imię Boga kościoły /prowadziły wojnę dla zysku,In the name of God, churches have waged war for profit, religions have tortured and killed...
A teraz, co jeśli wskazówki Rose'a były prawdziwe i prowadziły do czegoś?Now what if rose's clues were real and actually led somewhere?
Autonomię w zakresie programów nauczania kwestionuje się też w krajach, które w większości - od lat 90. XX wieku - prowadziły politykę wyraźnie ukierunkowaną na autonomię.Curricular autonomy is also called into question in countries that have more often than not developed strong policies towards it since the 1990s.
/Podróży, która prowadziłaby /do związku...A journey that would lead to kinship
Bez uszczerbku dla art. 287 Traktatu od członków komitetu wymaga się zachowania poufności informacji, do których uzyskali dostęp w toku prac komitetu lub grup roboczych, jeżeli Komisja poinformuje ich, że informacje takie mają, z uzasadnionych względów, charakter poufny lub że odpowiedź na wniosek o wydanie opinii lub na przedstawione pytanie prowadziłaby do ujawnienia takich poufnych informacji.Without prejudice to Article 287 of the Treaty, Committee members shall be required not to disclose information to which they have gained access through Committee or working party proceedings if the Commission informs them that such information is justifiably of a confidential nature or that responding to a request for an opinion or a question raised would lead to the disclosure of such confidential information.
Czy był pan jakkolwiek zaangażowany lub miał pan jakąkolwiek wiedzę, która prowadziłaby do aresztowania osobnika, odpowiedzialnego za morderstwo oficera policji Chicago, Sheldona Jin?Were you in any way involved or did you have any knowledge that would lead to an arrest of the individual responsible for the murder of Chicago police Officer Sheldon Jin?
Inna interpretacja poddałaby w wątpliwość pewność prawa i uzasadnione oczekiwania oraz prowadziłaby do nierównego traktowania państw członkowskich.A different interpretation would question legal certainty and legitimate expectations and would lead to unequal treatment of Member States.
Jednak przy uwzględnieniu wyroku w sprawie Azorów druga z powyższych możliwości interpretacyjnych prowadziłaby do punktu wyjścia.Taking into account the Azores judgment, however, the latter approach would lead to a circular argument.
Decyzją 2008/448/WE i zgodnie z art. 95 ust. 6 Traktatu WE (obecnie art. 114 ust. 6 TFUE) Komisja zatwierdziła te przepisy krajowe przed dniem 23 maja 2010 r. w oczekiwaniu na wykazanie przez władze duńskie, że stosowanie poziomów ustanowionych w dyrektywie 2006/52/WE nie zapewniłoby wymaganego poziomu ochrony i prowadziłyby do niedopuszczalnie wysokiego ryzyka dla życia ludzi.By means of Commission Decision 2008/448/EC and in accordance with Article 95(6) EC Treaty (now Article 114(6) TFEU) the Commission approved these national measures until 23 May 2010, pending the demonstration by the Danish authorities that the application of the levels laid down in Directive 2006/52/EC do not achieve the required level of protection and would lead to an unacceptable risk to human health.
Decyzją Komisji 2008/448/WE [3] te przepisy krajowe zostały zatwierdzone do dnia 23 maja 2010 r. w oczekiwaniu na wykazanie przez władze duńskie, w drodze nowego zgłoszenia, że stosowanie poziomów ustanowionych w dyrektywie 2006/52/WE nie zapewniłoby wymaganego poziomu ochrony i prowadziłyby do niedopuszczalnie wysokiego ryzyka dla życia ludzi.By Commission Decision 2008/448/EC [3], these national provisions were approved until 23 May 2010, pending the demonstration by the Danish authorities — by means of a renewed notification — that the application of the levels laid down in Directive 2006/52/EC do not achieve the required level of protection and would lead to an unacceptable risk to human health.
Dlatego też powinny zostać zapewnione obiektywne kryteria, które prowadziłyby do zniesienia refundacji dla niektórych miejsc przeznaczenia.Therefore, objective criteria should be provided for which would lead to the abolition of the refund for certain destinations.
Jest zatem mało prawdopodobne, że środki antydumpingowe prowadziłyby do braku w zapasach.It is therefore unlikely that anti-dumping measures would lead to a shortage of supply.
Na potrzeby etapu wyboru producent przedstawia urzędowi homologacji opis strategii monitorowania wykorzystywanych do celu ustalenia ewentualnego nieprawidłowego działania środków kontroli emisji NOx oraz ewentualnych awarii układu monitorowania kontroli emisji, które prowadziłyby do aktywowania ogranicznika momentu obrotowego lub tylko do włączenia sygnału ostrzegawczego.For the selection phase, the manufacturer shall provide the type approval authority with a description of the monitoring strategies used to determine potential incorrect operation of any NOx control measure and potential failures in the emission control monitoring system that would lead either to activation of the torque limiter or to activation of the warning signal only.
*Peterze Gibbons... * *prowadziłeś próżniaczy żywot... * *i jesteś bardzo, bardzo złym człowiekiem. *Peter Gibbons... you've led a trite and meaningless life... and you're a very bad person.
- Cóż za życie prowadziłeś.- What a life you've led.
"Drogi Top Gear, jedynym powodem dlaczego tak-zwany-Pan Clarkson zginął jest to, że nie prowadził go właściwie."It says, "Dear Top Gear, the only reason why Mr So-called Clarkson was killed "is because he wasn't driving it properly.
"Vic prowadził, ale ja za nim szedłem."vic led, but I kept following.
- Agent FBI, który prowadził nalot.The FBI agent who led the raid.
- Był na nim rysunek kościotrupa... z dredami, który prowadził wściekłe pit bulle.Of "a skeleton with dreadlocks Getting pulled by a team of angry pit bulls." lovely.
/Ja i moja żona prowadziliśmy uroczy, mały, wiejski pub w Wiltshire, zwany "The Yeoman's Rest".- Me and the wife used to run a lovely little country pub in Wiltshire, called The Yeoman's Rest.
Ale prowadziliśmy zupełnie inne życie.We liked seeing each other, but led very different lives.
Czemu nam się nie udało? Bo prowadziliśmy podwójne życie?Why is it you think we failed?
Kiedy po raz pierwszy prowadziliście dochodzenie w sprawie jej zaginięcia, nie mieliście dostępu do domu Sidley'a, więc uderzyłem do jego dzieciaka.When you guys were first investigating her disappearance, you couldn't get access to Sidley's place, so I appealed to his kid.
Oboje prowadziliście życie, w którym płacono wam, za odbieranie żyć.Well, but you both led a life in which you were paid to take lives.
Tak jako prowadziliście nas od Kobolu, by znaleźć Dwanaście Światów, tak teraz modlimy się i mamy nadzieję, że będziecie prowadzili nas do nowego domu, gdzie będziemy mogli zacząć życie na nowo.Just as you led us from Kobol and found the Twelve Worlds, so now we hope and pray that you will lead us to a new home, where we may begin life anew.
"Moi ludzie kiedys prowadzili przez zwierze wielkie i szlachetne"My people once were led by a great and noble beast
/The Robins wpierw prowadzili, później też,/"Robins led early, and they led late,
/i prowadzili życie o nadzwyczaj wysokiej /intensywności i częstej niespójności.And led lives of unusually high density and often incoherence..
40 lat nim Biuro zaczęło tworzyc portrety psychologiczne Chaney i jego partner, Tim Ledbetter, prowadzili śledztwo nad czymś, co wtedy nazywano "dziwne morderstwa", a teraz "seryjne morderstwa".40 years before the Bureau profiled violent criminals Chaney and his partner, Tim Ledbetter, investigated what were then called "stranger killings", now called "serial murders".
Całkowicie nieobowiązkowy system prowadziłby do tego, że tylko część produktów byłaby etykietowana lub uzupełniana o standardową informację o produkcie, co powodowałoby ryzyko powstania nieporozumienia lub nawet wprowadzenia w błąd niektórych użytkowników końcowych.A completely voluntary scheme would lead to only some products being labelled, or supplied with standard product information, with the risk that this might result in confusion or even misinformation for some end-users.
Do udziału w posiedzeniach przeglądowych dotyczących PO I zaprasza się odpowiednie zainteresowane strony, za wyjątkiem części tego posiedzenia, w których ich udział prowadziłby do konfliktu interesów lub naruszenia zasady poufności w kwestiach dotyczących audytu.The relevant stakeholders shall be invited to participate in review meetings of OP I except for the parts of that meeting when their participation would lead to conflicts of interest or breach of confidentiality related to audit matters.
Na podstawie tych oszacowań scenariusz oparty na danych z 2010 r. prowadziłby do zysku netto dla właściciela elektrowni wynoszącego 0,15 NOK/KWh w porównaniu do 0,10 NOK/KWh w przypadku energii koncesyjnej.On the basis of that estimate, the 2010 scenario would lead to a net profit of NOK 0,15 per KWh for a plant owner, compared to NOK 0,10 per KWh on the concession power.
Ponadto Komisja zauważyła, że sama Aer Lingus nie twierdziła, iż przejęty udział mniejszościowy prowadziłby do przejęcia przez Ryanair kontroli nad Aer Lingus.Furthermore, the Commission pointed out that Aer Lingus itself did not claim that the minority stake acquired would lead to control by Ryanair over Aer Lingus.
Scenariusz oparty na danych z 2000 r. prowadziłby zatem do zysku netto dla właściciela elektrowni wynoszącego 0,07 NOK/KWh w porównaniu z 0,02 NOK/KWh w przypadku energii koncesyjnej.Thus, the 2000 scenario would lead to a net profit of NOK 0,07 per KWh for a plant owner, compared to NOK 0,02 per KWh on the concession power.
Chcemy zapewnić naszą strategię jest dźwiękiem, mądrym... i prowadziliby do jeszcze jednego Zwycięstwo żółwia lądowego ponad Zającem Zespołu.We want to ensure our strategy is sound, wise... and would lead to yet another Tortoise victory over Team Hare.
- Był ochroniarzem który odkrył włamanie do Watergate to otworzyło oczy na rządową korupcję ...prowadziło to wprost do Nixona.That opened the country's eyes to government corruption that led all the way up to Nixon.
- Jedno prowadziło do drugiego...Quite the globetrotter. Well, one thing led to another --
-Wszystko prowadziło do nikąd.-All have led to nowhere.
/Jeśli potrzeba jest matką wynalazku, /co będzie prowadziło naszą pomysłowość, /gdy wszystkie nasze potrzeby /zostaną wypełnione?If necessity is the mother of invention, what will drive our ingenuity when all our needs have been fulfilled?
/To oczywiście prowadziło /do śmierci obiektu.This of course led to the death of the subject.
2) Co oznacza wyrażenie »prowadziłoby do«?(2) What is meant by the expression “would lead to”?
Aby nie zachęcać do uprawy surowców do produkcji biopaliw i biopłynów w miejscach, gdzie prowadziłoby to do wysokich emisji gazów cieplarnianych, stosowanie wartości standardowych w uprawach powinno być ograniczone do regionów, co do których taki wpływ można wiarygodnie wykluczyć.In order to avoid encouraging the cultivation of raw materials for biofuels and bioliquids in places where this would lead to high greenhouse gas emissions, the use of default values for cultivation should be limited to regions where such an effect can reliably be ruled out.
Aby nie zachęcać do uprawy surowców do produkcji biopaliw w miejscach, gdzie prowadziłoby to do wysokich emisji gazów cieplarnianych, stosowanie wartości standardowych powinno być ograniczone do regionów, co do których taki wpływ można wiarygodnie wykluczyć.In order to avoid encouraging the cultivation of raw materials for biofuels in places where this would lead to high greenhouse gas emissions, the use of default values for cultivation should be limited to regions where such an effect can reliably be excluded.
Belaruskali wykazało, że porównanie normalnych wartości w odpowiednim kraju trzecim o gospodarce rynkowej i jego cen eksportowych do UE w dłuższym okresie prowadziłoby do zmniejszenia dumpingu znacznie poniżej poziomu obecnych środków.Belaruskali demonstrated that a comparison of normal value in an appropriate market economy third country and its export prices to the EU over an extended period would lead to a reduction of dumping significantly below the level of the current measures.
Dania będzie musiała systematycznie monitorować sytuację i zbierać dane pokazujące, czy stosowanie poziomów podanych w dyrektywie 2006/52/WE pozwala osiągnąć wymagany poziom ochrony, a jeżeli nie, to czy prowadziłoby do niedopuszczalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.Denmark would need to systematically monitor the situation and collect data on whether the application of the levels laid down in Directive 2006/52/EC achieve the required level of protection and if not, whether it would lead to an unacceptable risk to human health.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'lead':

None found.
Learning languages?