Pozostawiać (to leave) conjugation

Polish
61 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pozostawiam
I leave
pozostawiasz
you leave
pozostawia
he/she/it leaves
pozostawiamy
we leave
pozostawiacie
you all leave
pozostawiają
they leave
Imperfective future tense
będę pozostawiać
I will leave
będziesz pozostawiać
you will leave
będzie pozostawiać
he/she/it will leave
będziemy pozostawiać
we will leave
będziecie pozostawiać
you all will leave
będą pozostawiać
they will leave
Imperative
-
pozostawiaj
you leave!
niech pozostawia
let him/her/it leave
pozostawiajmy
let's leave
pozostawiajcie
you all leave
niech pozostawiają
let them leave
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pozostawiałam
I left
pozostawiałaś
you left
pozostawiała
she left
pozostawiałyśmy
we left
pozostawiałyście
you all left
pozostawiały
they left
Future feminine tense
będę pozostawiała
I will leave
będziesz pozostawiała
you will leave
będzie pozostawiała
she will leave
będziemy pozostawiały
we will leave
będziecie pozostawiały
you all will leave
będą pozostawiały
they will leave
Conditional feminine tense
pozostawiałabym
I would leave
pozostawiałabyś
you would leave
pozostawiałaby
she would leave
pozostawiałybyśmy
we would leave
pozostawiałybyście
you all would leave
pozostawiałyby
they would leave
Conditional perfective feminine tense
pozostawiałabym była
I would have left
pozostawiałabyś była
you would have left
pozostawiałaby była
she would have left
pozostawiałybyśmy były
we would have left
pozostawiałybyście były
you all would have left
pozostawiałyby były
they would have left
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pozostawiałem
I left
pozostawiałeś
you left
pozostawiał
he left
pozostawialiśmy
we left
pozostawialiście
you all left
pozostawiali
they left
Future masculine tense
będę pozostawiał
I will leave
będziesz pozostawiał
you will leave
będzie pozostawiał
he will leave
będziemy pozostawiali
we will leave
będziecie pozostawiali
you all will leave
będą pozostawiali
they will leave
Conditional masculine tense
pozostawiałbym
I would leave
pozostawiałbyś
you would leave
pozostawiałby
he would leave
pozostawialibyśmy
we would leave
pozostawialibyście
you all would leave
pozostawialiby
they would leave
Conditional perfective masculine tense
pozostawiałbym był
I would have left
pozostawiałbyś był
you would have left
pozostawiałby był
he would have left
pozostawialibyśmy byli
we would have left
pozostawialibyście byli
you all would have left
pozostawialiby byli
they would have left
Impersonal
pozostawiano by
there would be left
pozostawiano by
there would be left

Examples of pozostawiać

Example in PolishTranslation in English
- Gość lubi pozostawiać za sobą same trupy.- Liked to leave a lot of dead bodies.
- Właśnie. - Za wcześnie, by go pozostawiać.It's too soon to leave him hanging out all by himself in the middle of reality.
/Mamy wieczne zobowiązanie, /by pozostawiać ten świat lepszym /dla naszych dzieci i wnuków.We have an eternal commitment to leave the world a better place for our children and grandchildren.
/Nie chciałem pozostawiać go tam dłużej, niż musiałem.I didn't want to leave him out there any longer than I had to.
Aby jednak nie pozostawiać płatnika bez ochrony w mało prawdopodobnych okolicznościach, kiedy nie ma całkowitej pewności (non liquet), czy kwota płatności została należycie otrzymana przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy, stosowny ciężar dowodu powinien spoczywać na dostawcy usług płatniczych płatnika.However, in order not to leave the payer unprotected in unlikely constellations where it may remain open (non liquet) whether the payment amount was duly received by the payee's payment service provider or not, the corresponding burden of proof should lie upon the payer's payment service provider.
"Dla tych, którzy są mi bliscy, z wielką radością ja, Fitzpatrick McCorrigan, członek Klanu Finarvin, pozostawiam, co następuje:"To those I hold dear, it is with great pleasure, that I, Fitzpatrick McCorrigan, member of Clan Finarvin, leave the following:"
"Harry'emu Jamesowi Potterowi "pozostawiam złoty znicz, który złapał podczas pierwszego meczu w Hogwarcie, "na pamiątkę osiągnięć płynących z wytrwałości..."Tc Harry James Potter I leave the Snitch he caught in his first Quidditch match at Hogwarts as a reminder of the rewards of perseverance and skill."
"Hermionie Jean Granger "pozostawiam mój egzemplarz /Baśni barda Beedle'a, "w nadziei, że znajdzie w niej rozrywkę i naukę."Tc Hermione Jean Granger I leave my copy of The Tales of Beedle the Bard in the hope that she find it entertaining and instructive."
"Moim ukochanym wnukom pozostawiam 2.4 miliona dolarów do podziału.""To my beloved grandchildren, I leave $2.4 million to be divided between you.
"Nie pozostawiam wam typowej fabryki... ale coś zdecydowanie bardziej wartościowego.[Man] "I leave you not just a model factory... "but something infinitely more valuable. The future of string...
- I nie pozostawiasz nadrektorowi wyboru innego niż wydalenie cię.- So you leave the Arch Chancellor no other course of action but to expel you.
- I pozostawiasz za sobą świadka!And then you leave a witness behind!
- Nie pozostawiasz mi wyboru. - John!You leave me no choice.
- Nie pozostawiasz mi wyboru.You leave me no choice. Get your hands off me.
- Skoro nie pozwalasz mi się chronić, nie pozostawiasz mi wyboru.- If you won't let me protect you, you leave me no other choice.
"Chwila romantycznego słabości spala się szybko i gorąco jak strzelanie do gwiazd i pozostawia ją ślepą, by wybuchła daleko.""A rebound romance burns fast and hot like a shooting star and leaves the rebounder blind to the flameout ahead."
"Każde zwierze pozostawia po sobie ślad."Every animal leaves traces of what it was.
"Niestety nie widzę także przyszłości, co pozostawia mnie z niczym.""Unfortunately,I could see no future either, "which leaves mewith nothing.
"ten widok pozostawia mnie be tchu... jestem zdumiony""the sight leaves me breathless...
- Ale to ciągle pozostawia mnie bez odpowiedzi.But that still leaves me short of an answer. Meh.
"Opuszczając jakieś miejsce, pozostawiamy tam część siebie.'We leave something of ourselves behind_BAR_when we leave a place,'
- Więc pozostawiamy go bez obrony?- We leave it undefended? - We've recruited.
I nigdy nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi.And we don't leave questions unanswered ever.
Im dłużej ją tam pozostawiamy, tym większa możliwość, że ją znów stracimy. Nie mogę tak ryzykować.The longer we leave her out there, the greater the chance we lose her again, I can't risk that
Krytycy twierdzą, że w ten sposób pozostawiamy wybrzeże niechronione.Critics suggest this leaves our shores unprotected.
Czy właśnie dlatego niszczycie wszystko, kiedy nie uda wam się go stworzyć... i pozostawiacie legendę mówiącą, że kto zbliży się do Kamienia, ten zginie?Is that why, when people fail to complete a Philosopher's Stone, you obliterate everything, and leave behind the story that you will be destroyed if you get too close to the Philosopher's Stone?
Nie pozostawiacie mi wyboru... Nie odejdę sama!You leave me with no choice I'm not going down, alone!
Nie pozostawiacie mi wyboru.You leave me no alternative.
/Takie ataki pozostawiają po sobie /tylko cierpienie.'These attacks leave behind a trail of suffering, 'misery and hurt in their wake.'
A narkotyki zrobiły to co robią... kradną to co masz najlepsze tobie i twoje rodzinie, a pozostawiają... pustkę, narkomana, który prawdopodobnie umrze przez swoje uzależnienie chyba, że coś się zmieni.And the drugs did what drugs do--they steal the best parts of yourself from you and your family, and they leave... a shell, an addict, who could possibly die of his addiction unless something changes.
A zatem logicznie zawierają one zasady, które pozostawiają państwom członkowskim niezbędny zakres swobodnego uznania przy określeniu środków mających na celu ich transpozycję, tak by można je było dostosować do różnych możliwych sytuacji (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Lindqvist, pkt 84).They therefore logically include rules which leave the Member States with the necessary discretion to define transposition measures which may be adapted to the various situations possible (see, to that effect, Lindqvist, paragraph 84).
Ale ceną jakości jest często nietypowy ślad, który pozostawiają.But the price of quality is often the unique imprint they leave
Ale pieniądze zawsze pozostawiają ślad.But money always leaves a trail.
"Atakuj, kiedy jeszcze możesz, ale nigdy nie pozostawiaj siebie podatnym na ataki.""strike when you can but never leave yourself vulnerable."
- Nie znikaj i nie pozostawiaj tego Gill Oczywiście że nie- Don't disappear and leave it to Gill. - Of course I won't.
Jest jeszcze coś... jeśli kiedyś do tego dojdzie... nie pozostawiaj mnie w kolejnej śpiączce.There's one more thing... if it ever comes to it... don't leave me in another coma.
Jeżeli kiedykolwiek do tego dojdzie, nie pozostawiaj mnie w kolejnej śpiączce.If it ever comes to it, don't leave me in another coma.
Nie pozostawiaj go ślepemu trafowi. Nie robię tego.You can't leave something like that to chance.
Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki. Wszystkie dzieci zostawione bez opieki zostaną zjedzone.Do not leave your children unattended, all unattended children will be eaten,
Wszędzie pozostawiałam mu wiadomości.And I've left messages for him everywhere.
- A krew pozostawiała ślad za nim. - Tak.And the blood left a trail in the snow behind him.
Groźba polskiego ataku nie pozostawiała nam wyboru.The threat of a Polish attack left us with little choice.
I pamiętam tę miękką, odurzającą bryzę, którą pozostawiała po sobie.And all I can remember is that soft, intoxicating breeze she left behind.
Nie pozostawiała mi wyboru .l don't seem to be left with much of a choice here.
Komisja wykluczyła projekty, których charakter wojskowy był oczywisty bądź dlatego, że już zostały ocenione w ramach postępowania, bądź dlatego, że publiczne dostępne informacje nie pozostawiały wątpliwości co do ich charakteru.It excluded those whose military character was evident, either because they had been assessed in the course of the proceedings or because the public information available left their nature in no doubt.
Zaczęło się dużo, dużo wcześniej, na początku od prostych mikroskopijnych form, które ewentualnie stawały się większe, ale były one tak miękkie i delikatne, że bardzo rzadko pozostawiały jakiekolwiek znaki w skałach.It started much, much earlier, first with simple microscopic forms, which eventually became bigger, but which were still so soft and delicate that they only very rarely left any mark in the rocks.
Ślady wozów nie pozostawiały wątpliwości i moje serce zmartwiało, gdy zrozumiałem, że to biali myśliwi.The wagon tracks leading away left little doubt... and my heart sank, as I knew it could only be white hunters.
Ostatnim razem jak ciebie widziałem, pozostawiałem cię na pewną śmierć.Last time I saw you, I left you for dead.
/Kiedy Pablo pozostawiał za sobą /trupy i chaos,While Pablo left a trail of bodies and chaos in his wake,
/O 12.05 wieczorem wymierzono karę /śmierci osobowości Charlsowi Dexterowi... /...zwanemu również Zabójca Czarna Róża, /z powodu znaku rozpoznawczego /jaki pozostawiał... /...przy swoich ofiarach.At 12:05 tonight, the death of personality was carried out against Charles Dexter... also known as the Black Rose Killer... for the ritualistic mark left beside each of his victims.
Ale jej gust w sprawie pomocy pozostawiał wiele do życzenia.But her taste in help left a lot to be desired.
Jego instynkt pozostawiał wiele do życzenia.His instincts left a lot to be desired.
Kiedy jego zespół się wspinał, pozostawiał liny poręczowe, które pozwalały im pobrać z dołu zapasy zrobić przerwiy we wspinaniu a potem wrócić i podnieść liny wyżej.While his team climbing, fixed ropes left, which allowed them to raise provisioning, lower to the ground and then for an extended break to climb back up the rope slightly higher
I tak jak wy, my również pozostawialiśmy nasienie, na odległych planetach.As you now leave your own seed on distant planets, so we left our seed behind us.
Ci ludzie pozostawiali tu wszystko.These folks left all their stuff. Can you believe that?
Często Rzymianie pozostawiali ciała aż do rozkładu.For... saken. Often the Romans left the body to rot.
Nie wierzę, zobacz jakie świetne rzeczy pozostawiali hipisi.I can't believe all the cool stuff the hippies left behind.
Prehistoryczni ludzie pozostawiali malowidła w jaskiniach, aby udowodnić swoje istnienie.Ancient man left cave drawings to prove they existed. I left a Hair Pro 1200.
Kiedy do nich przechodzono nie dawało się tego poznać po jego zachowaniu, co pozostawiało wrażenie na otoczeniu.You saw that stuff go in and there was no discernable effect in his behavior. And that left an impression on the people he was with.
Młoda panienko, uważam, że twoje zachowanie zeszłej nocy pozostawiało wiele do życzenia.I gather your behavior last night, young lady, left a lot to be desired.
Nikt z reprezentowanych tu rządów, nie mógłby tego dokonać, co pozostawiało dwie możliwości:None of the governments here could have done it, which left only two possibilities:

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.
Learning languages?