Pozostawić (to leave) conjugation

Polish
89 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pozostawię
I will leave
pozostawisz
you will leave
pozostawi
he will leave
pozostawimy
we will leave
pozostawicie
you all will leave
pozostawią
they will leave
Imperative
-
pozostaw
you leave!
niech pozostawi
let him/her/it leave
pozostawmy
let's leave
pozostawcie
you all leave
niech pozostawią
let them leave
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pozostawiłam
I left
pozostawiłaś
you left
pozostawiła
she left
pozostawiłyśmy
we left
pozostawiłyście
you all left
pozostawiły
they left
Future feminine tense
pozostawię
I will leave
pozostawisz
you will leave
pozostawi
she will leave
pozostawimy
we will leave
pozostawicie
you all will leave
pozostawią
they will leave
Conditional feminine tense
pozostawiłabym
I would leave
pozostawiłabyś
you would leave
pozostawiłaby
she would leave
pozostawiłybyśmy
we would leave
pozostawiłybyście
you all would leave
pozostawiłyby
they would leave
Conditional perfective feminine tense
pozostawiłabym była
I would have left
pozostawiłabyś była
you would have left
pozostawiłaby była
she would have left
pozostawiłybyśmy były
we would have left
pozostawiłybyście były
you all would have left
pozostawiłyby były
they would have left
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pozostawiłem
I left
pozostawiłeś
you left
pozostawił
he left
pozostawiliśmy
we left
pozostawiliście
you all left
pozostawili
they left
Future masculine tense
pozostawię
I will leave
pozostawisz
you will leave
pozostawi
he will leave
pozostawimy
we will leave
pozostawicie
you all will leave
pozostawią
they will leave
Conditional masculine tense
pozostawiłbym
I would leave
pozostawiłbyś
you would leave
pozostawiłby
he would leave
pozostawilibyśmy
we would leave
pozostawilibyście
you all would leave
pozostawiliby
they would leave
Conditional perfective masculine tense
pozostawiłbym był
I would have left
pozostawiłbyś był
you would have left
pozostawiłby był
he would have left
pozostawilibyśmy byli
we would have left
pozostawilibyście byli
you all would have left
pozostawiliby byli
they would have left
Impersonal
pozostawiono by
there would be left
pozostawiono by
there would be left

Examples of pozostawić

Example in PolishTranslation in English
"Co chcecie pozostawić dla nas, Wy, ludzie, w swoich dużych samochodach,... wyrzucający zanieczyszczenia do powietrza?""What are you going to leave for us, you people in your big cars, spewing pollution into the air?"
'Lista ofiar nie jest jeszcze ustalona, 'i musimy pozostawić sprawę do rozstrzygnięcia specjalnie powołanej komisji.'The list of casualties is by no means established, 'and we shall have to leave it entirely to the investigation committee.
- Możemy być zmuszeni pozostawić mgławicę.- We may have to leave the nebula.
- To tak, jakbyś chciał pozostawić ślad.It's almost like you wanted to leave a trail.
- Zawsze próbuję pozostawić po sobie ślad.When possible, I try to leave an indelible mark wherever I go.
- Wyświadcz mi przysługę... i pozostaw swój murzyński slang po drugiej stronie furtki.- Do me a favor, leave the ghetto talk outside, all right?
A teraz, pozostaw mnie tutaj i powróć po mnie jutro.Now, leave me here and come back for me again tomorrow.
Ale reporterów pozostaw mnie.You leave the reporters to me.
Ale ważniejsze sprawy pozostaw mnie.But leave the greater things to my care.
Ale wielkie koncepcje pozostaw mnie.Then you leave the big ideas to me.
"Nie, pozostawmy to przypadkowi.""No, let's leave it to chance."
Pewnie, pozostawmy życiowe decyzje rzutowi monetą.Yeah, let's leave all of life's major decisions to a coin toss.
"Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej"."beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God."
,Zostawcie Indie Bogu, a jeśli to za wiele, pozostawcie je anarchii''Leave India to God. If this is too much, then leave her to anarchy.
Dajcie mi reflektor, dajcie mi scenę, i pozostawcie wszystko mnie.Give me the spotlight, give me the stage, and leave the rest to me
Kontakty z policją pozostawcie swojemu trenerowi.Just leave it to your old coach, and he'll make sure to contact the police.
Nie pozostawcie wszędzie swojego DNA.Okay. Let's try not to leave our DNA all over the place. Thank you.
/Myślałam, że zachowując tajemnicę /zapewnię ci bezpieczeństwo, /ale tylko pozostawiłam cię bez ochrony.Ihopedthatkeepingthis secret would keep you safe, butallI'vedoneis left you unprotected.
Błagał, bym go zabiła, ale pozostawiłam go na pewną śmierć.He begged me to kill him, but I wouldn't. I left him in the mountains to die.
Nic tu nie ma. Całe zło pozostawiłam za sobą.Nothing is here All the bad's left behind
Teraz mieszkam w jej domu z jej córką, I pracuję z rodzajem obcego, który mnie spłodził, i pozostawiłam całe życie i rodzinę, która już nie istnieje.Cut to I live in her house with her daughter, and I work with the kind stranger who fathered me, and I left behind an entire life and family that no longer exists.
/Nie pozostawiłaś mi żadnego wyboru.You've really left me no other choice.
/Weszłaś w moje życie /i pozostawiłaś słodką ruinę.You came into my life and left me a sweet ruin.
A ty nie pozostawiłaś mi wyboru.And you've left me no choice.
I jeżeli pozostawiłaś jakikolwiek dowód, znajdziemy go.And if you've left a scrap of evidence, we'll find it.
Na pewno pozostawiłaś po sobie ślad w tym mieście.You certainly left your mark on this town.
/Bandytka - opiekunka pozostawiła za sobą ślad /w postaci obrabowanych domów w całych Stanach.Ho, ho, hoo! The Baby-sitter Bandit has left a trail of her daring nighttime robberies... across the continental United States.
/Gdy Silas został pogrzebany z czarownicą Qetsiyah, pozostawiła mu lek i wybór.When Silas was buried by the witch Qetsiyah, she left him with the cure and two choices...
/Nieudana operacja pozostawiła /dziewczynę pod jarzmem płynnej diety, /która to trafiła na list odmowny /pewnego Emersona Cod.Underbite surgery had left the girl shackled to a liquid diet, which found its way onto the rejection letter of one Emerson Cod.
/Wojna pozostawiła wiele sierot.The war had left many orphans.
/Zbrodnia pozostawiła dwóch zabitych /i zdruzgotane całe sąsiedztwo.The crime has left two people dead and an entire neighborhood devastated.
/Dziwne, kontrowersyjne wydarzenia, /pozostawiły nam Wielkiego Kochasia z Super Kurczaka i Naleśników,A strange, controversial series of events has left us with Big Shug's Tasty Chicken and Waffles
Ale uszkodzenia powypadkowe pozostawiły go w stanie wegetatywnym.But the injuries from his accident have left him in a permanent vegetative state.
Ataki zawiesiły i złamały działalność amerykańskiego rządu i pozostawiły nasze miasto odcięte od świata.The attacks crippled and fractured the U.S. Government and left our town cut off from the world.
Chmury stworzone z cząstek krzemionu, które mogą poważnie uszkodzić silniki odrzutowca, pozostawiły samoloty na mieliźnie na jednych z najbardziej ruchliwych lotnisk, kiedy rozprzestrzeniły się nad Brytnią i w kierunku Europy.The cloud made up of minute particles of silicate, that can severely damage jet engines, left airplanes stranded on the tarmac of some of the world's busiest airports, as it spread over Britain and towards continental Europe.
Działania pułkownika nie pozostawiły mi wyboru.Colonel Young's actions left me no choice.
* wspomnienia * * świata, którego pozostawiłem za sobą * * zamglony, wodny kolor wspomnień * * jakimi byliśmy * * rozwiany obraz * * uśmiechu którego pozostawiłem za sobą * * uśmiechu, którego przekazywaliśmy jeden drugiemu *Misty watercolour memories Of the way we were Shattered pictures Of the smiles I left behind Smiles we gave to one another
/Nawet bilet, który pozostawiłem /nie był wystarczającym dowodem, /co komisarzu?Not even the ticket that I left... was much good was it, Superintendent?
/Pierwszego dnia wojny, /pozostawiłem jednoznaczną wiadomość.That first night of the war, I left a clear message.
Być może... by naprawić wrażenie, które ostatnio pozostawiłem po sobie.Maybe to, uh, correct a misimpression I might have left last time we were together.
Cóż, pozostawiłem to Sue.Well, I left that up to Sue.
"wszelkie zgniecenia które po sobie pozostawiłeś.""The creases that you have left.."
- Ich podeszwy pasują do śladów, które pozostawiłeś na parapecie Michelle gdy wspiąłeś się do jej pokoju, - w noc gdy ją zabiłeś.So, the tread matches this print that you left on michelle's windowsill when you climbed into her room on the night that you killed her.
- Nie pozostawiłeś mi żadnego wyboru.You've left me no choice.
/Oprócz tego, co posiadałeś /i pozostawiłeś♪ except everything you had, ♪ ♪ and what was left after that, too. ♪
/Poświęcając siebie, /pozostawiłeś ludzi bezbronnych /przeciwko przyszłym zagrożeniom.By sacrificing yourself, you've left the humans vulnerable to future threats.
- Jeśli zabójca wziął nóż ze stołu, - to może pozostawił coś po sobie.So if the killer swiped the knife off the table, maybe he left something behind.
- Nie pozostawił mi wyboru.He left me no choice.
-Który pozostawił nam dryfować.- Which has left us drifting.
.. pozostawił resztki szczawianu amonu i nadchloranu potasu.left a residue of ammonium oxalate potassium perchloride.
/Ale to Gustaw doszedł na wielki, /a Daniel Hill znalazł jego ciało, /które pozostawił po sobie i pozbierał szczątki.It was Gustav who would be the dearly departed and Daniel Hill who would find the body he left behind and pick up the pieces.
- Ciało pozostawiliśmy nie ruszone. /- We left her the way we found her.
- Kogo pozostawiliśmy?Who's left behind? What?
A co z innymi obiektami, których pozostawiliśmy żywych? Koniec gry!And what about the other test subjects that we left alive?
A czas, sprzątnął bałagan, który pozostawiliśmy.And time, it cleaned up every mess we left behind
Cały incydent został rozmyślnie zainscenizowany. Użyto statków, które pozostawiliśmy na Narnie.That the entire incident was staged for his benefit using materials and ships we left behind on the Narn Homeworld.
#Przykro mi to mówić, ale nie pozostawiliście mi innego wyjścia, jak zrobić przeszukanie w namiotach.Who took my spoon? Somebody took my spoon! [ Henry ] I'm sorry to say this, folks, but you have left me no alternative but to conduct a tent-by-tent search... which will start immediately and continue until I unearth the guilty party... or parties, as the case or, uh, cases may be.
Ale co z tym co pozostawiliście za sobą?But what about what you left behind?
Kto wie, co tam pozostawiliście?Who knows what you left behind?
Nie pozostawiliście mi wyboru, ale zanim podejmę decyzję, chcę wam zadać jedno pytanie, chciałbym, żebyście dobrze pomyśleli, zanim odpowiecie ponieważ to, co powiecie, zadecyduje o waszym losie.You'll have left me with no choice, but before I take a decision, I would like to ask you'll one question, and I would like you'll to think very carefully before answering it because whatever you will say, will decide your fate.
Nie pozostawiliście nam wyboru.You left us no choice.
/Ludzie nie pozostawili nam wyboru. /Musieliśmy się bronić.The humans left us no choice but to defend ourselves.
Ale jeśli zaawansowane istoty z innej planety naprawdę sprowadzili swoją technologię na Ziemię, może starożytni astronauci pozostawili po sobie jedno ze swoich narzędzi?But if advanced beings from another planet really did bring their technology to Earth, might the ancient astronauts have left one of their tools behind?
Ale pozostawili nazistowskiego szkodnika nadal gdzieś w tym kraju.But they left the Nazi pest still around in this country.
Ale... i to jest największa tajemnica naszej epoki, wierzymy, że pozostawili po sobie jajo. - Jest jadalne?But, and this is the great secret of our age, we believe they left an egg behind.
Amy... każda radykalna zmiana byłaby obrazą dla nich i dla tego, co po sobie pozostawili.Amy... any radical changeto that now would be an insultto them and what they left behind.
Decyzję pozostawię wdowcom z West River Riding.I will leave the widowers of West River Riding to make a decision.
I pozostawię po sobie spuściznę.And I will leave a legacy.
Ja, pozostawię po sobie znak Na ciemnej stronie.I will leave my mark on the dark side.
Kiedy wyjmę serce, pozostawię kawałek przedsionka i nietkniętą tętnicę główną.As I remove the heart, I will leave a piece of the atrium and all major blood vessels intact.
Lecz wyrok pozostawię niezależnemu sądowi, który stwierdzi ewentualną winę, która doprowadziła do katastrofy.But I will leave to the judgment of the honourable members the decision as to where the blame for the catastrophe lies.
Dlatego mówienie pozostawisz mnie.Which is why you will leave the talking to me.
If you refuse to allow Zedd to put you back together, pozostawisz tą kobietę bez rozsądku, bez mocy.If you refuse to allow Zedd to put you back together, you will leave this woman without her reason, her power.
Jeśli spróbujesz zobaczyć Jasona ponownie, nie pozostawisz mi wyboru.If you try and see Jason again, you will leave me no choice.
Ale pozostawi pana zimnego, samotnego i opuszczonego, obiecuję to panu.But it will leave you cold and alone and unknowing, I promise.
Zapewniam was, że baronowa powróci do domu cało i zdrowo, jeśli pozostawicie sprawy w moich rękach.I assure you that the baroness will be safely returned, if you will leave everything to me.
Ale na końcu pozostawią cię z niczym.But in the end they will leave you with nothing.
Twoi ludzie pozostawią cię tu, aż zgnijesz.Your people will leave you here to rot.
Wszyscy pozostali oficerowie na posterunku... pozostawią swoje karty w kwaterze przybywającego. Jasne.All other officers on the post will leave their cards at the quarters of the incoming officer, right?
Naprawdę uważasz, że tak stabilny system władzy pozostawiłby przypadkowi tak istotny szczegół?Samples from the DNA comparison. Did you really think a system this stable would leave so important a detail to chance?
Normalnie tablet pozostawiłby cyfrowy ślad na każdym telefonie, wiecie, adres Bluetooth, który doprowadzi nas z powrotem do celu.I mean, usually the tablet would leave digital dust on each phone, you know, its Bluetooth address, and follow it back to the target.
Plan Cory pozostawiłby Reginę bez winy w oczach Henry'ego, ale David i Mary Margaret nie zamierzali dopuścić do tego.Cora's plan would leave Regina blameless in Henry's eyes, but David and Mary Margaret were not about to let that happen.
/Bo powrót do domu, oznacza zmierzenie /się ze wszystkim, co się pozostawiło.Because going home means facing everything you left behind.
/Chcielibyśmy, żeby ujawniono /nazwisko człowieka z Los Angeles, /który ciągle jest na wolności /i kontynuuje zniszczenie, /które pozostawiło jedną osobę martwą, /tuziny rannych i setki tysięcy dolarów szkód.Police have declined to name the man they say is still at large, on a citywide rampage that has left one man dead, dozens injured, and hundreds of thousands of dollars of damage... in it's smoking, bloody wake.
/Jeśli jego pojmanie pozostawiło świadków /i podniosło alarm, jest nawet trudniej.If the capture of the target left witnesses and raised alarms, it's even harder.
/Nie pozostawiło to Cukiernikowi wyboru.This left the pie maker no choice.
/Spotkanie z Dreibergiem /pozostawiło niesmak.Meeting with Dreiberg left bad taste in mouth.
Przedstawienie dobrze uargumentowanego obiektywnego uzasadnienia pozostawiłoby państwom członkowskim rozległe możliwości w zakresie stosowania rozmaitych regulacji w sytuacjach obiektywnie tego wymagających, chroniąc jednocześnie obywateli Unii przed arbitralną dyskryminacją, która nie znajduje takiego uzasadnienia.Well-founded objective justification would leave Member States ample scope to apply differentiated rules in situations that, objectively, merited such treatment, whilst safeguarding citizens of the Union against arbitrary discrimination that could not be so justified.
Tak, ale wysyłanie wszystkich naszych statków w tym samym czasie, pozostawiłoby nasze miasto bezbronnym.Yes, but sending out all our ships at the same time... it would leave our city exposed!

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.
Learning languages?