Poszukiwać (to seek) conjugation

Polish
63 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
poszukuję
I seek
poszukujesz
you seek
poszukuje
he/she/it seeks
poszukujemy
we seek
poszukujecie
you all seek
poszukują
they seek
Imperfective future tense
będę poszukiwać
I will seek
będziesz poszukiwać
you will seek
będzie poszukiwać
he/she/it will seek
będziemy poszukiwać
we will seek
będziecie poszukiwać
you all will seek
będą poszukiwać
they will seek
Imperative
-
poszukuj
you seek!
niech poszukuje
let him/her/it seek
poszukujmy
let's seek
poszukujcie
you all seek
niech poszukują
let them seek
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
poszukiwałam
I sought
poszukiwałaś
you sought
poszukiwała
she sought
poszukiwałyśmy
we sought
poszukiwałyście
you all sought
poszukiwały
they sought
Future feminine tense
będę poszukiwała
I will seek
będziesz poszukiwała
you will seek
będzie poszukiwała
she will seek
będziemy poszukiwały
we will seek
będziecie poszukiwały
you all will seek
będą poszukiwały
they will seek
Conditional feminine tense
poszukiwałabym
I would seek
poszukiwałabyś
you would seek
poszukiwałaby
she would seek
poszukiwałybyśmy
we would seek
poszukiwałybyście
you all would seek
poszukiwałyby
they would seek
Conditional perfective feminine tense
poszukiwałabym była
I would have sought
poszukiwałabyś była
you would have sought
poszukiwałaby była
she would have sought
poszukiwałybyśmy były
we would have sought
poszukiwałybyście były
you all would have sought
poszukiwałyby były
they would have sought
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
poszukiwałem
I sought
poszukiwałeś
you sought
poszukiwał
he sought
poszukiwaliśmy
we sought
poszukiwaliście
you all sought
poszukiwali
they sought
Future masculine tense
będę poszukiwał
I will seek
będziesz poszukiwał
you will seek
będzie poszukiwał
he will seek
będziemy poszukiwali
we will seek
będziecie poszukiwali
you all will seek
będą poszukiwali
they will seek
Conditional masculine tense
poszukiwałbym
I would seek
poszukiwałbyś
you would seek
poszukiwałby
he would seek
poszukiwalibyśmy
we would seek
poszukiwalibyście
you all would seek
poszukiwaliby
they would seek
Conditional perfective masculine tense
poszukiwałbym był
I would have sought
poszukiwałbyś był
you would have sought
poszukiwałby był
he would have sought
poszukiwalibyśmy byli
we would have sought
poszukiwalibyście byli
you all would have sought
poszukiwaliby byli
they would have sought
Impersonal
poszukiwano by
there would be sought
poszukiwano by
there would be sought

Examples of poszukiwać

Example in PolishTranslation in English
/aby badać nowe światy, /poszukiwać życia i nowych cywilizacji.lts five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilisations, to boldly go where no man has gone before.
/poszukiwać nowych form życia /i nowych cywilizacji, /aby śmiało dążyć tam gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek.To explore strange new worlds, to seek out new life and new civilisations, to boldly go where no man has gone before.
A kiedy masz zamiar zacząć poszukiwać swojego ojca, Króla?And when do you plan to seek out your father, the King?
Być człowiekiem oznacza również: poszukiwać przyjemności, śmiać się, tańczyć.To be human is also to seek pleasure, to laugh, to dance.
Jako desperaci będziemy poszukiwać desperackiej fortuny.Desperate men, we go to seek a desperate fortune.
"O jedno proszę Pana, tego poszukuję."One thing I ask of the Lord. This I seek.
/Ale jeśli widzicie to, co ja widzę, /Jeśli czujecie to, co ja czuję... /I jeśli poszukujecie, jak i ja poszukuję... /Proszę byście stanęli u mego boku /o tej porze za rokBut if you see what I see if you feel as I feel, and if you would seek as I seek then I ask you to stand beside me, one year from tonight outside the gates of Parliament.
Ależ, panno Eyre, gdyby przyjemność, której poszukuję, była słodka i świeża,But, Miss Eyre, if the pleasure I was seeking was sweet and fresh,
Dowody, których poszukuję nie są materialne, ale inne mam.The evidence I've been seeking hasn't materialised, but other evidence has.
"Jeśli poszukujesz pokoju, szykuj się na wojnę.""If you seek peace, plan for war. "
"Kłam, nie kiedy odkrywasz prawdę, ale gdy jej poszukujesz." Tołstoj."Lie not in discovering truth, but in seeking it." Tolstoy.
- A ty ich poszukujesz.- And you'rea man seeking resources.
- Czego poszukujesz?-What do you seek?
Czego poszukujesz ostatni z BrunnenG?What do you seek, last of the Brunnen G?
"15-latka, poszukuje mieszkania schludna, ładna, dobrze się ucząca. "" 1 5-year-old seeks home-- Neat, pretty, good student."
"Beznadziejny romantyk po pięćdziesiątce poszukuje towarzyszki, która doceni powolny rozkwit uczucia."Hopelessly romantic, young 50s widower seeks lady friend who enjoys the slow bloom of affection.
"Drażliwe medium poszukuje kolejoznawcy do pomocy przy zabójczym uśmiechu.""Snarky psychic seeks ferroequinologist to help with killer smile.' '
"Kim jest ten, który poszukuje krwi piekielnego psa," i wzywa go tak wściekle i tak głośno?"Who's he that seeks the hell hound's blood, and calls so angry and so loud?
"Mira Gaffney poszukuje Bruton Gastora, żeby kochał ją czule.""Mira Gaffney seeks Bruton Gaster to love her tender.' '
/...uznaliśmy, że te morderstwa /są powiązane... /i poszukujemy jednego sprawcy.'..decided that the three murders are linked, 'and we are actively seeking one individual for these crimes.'
/Umrzeć dwa razy, /by żyć po śmierci Boga, /poszukujemy swego cienia w potoku iluzji świata.Twice dead, living after God's death, we seek our shadows in a stream of illusions of the sleeping world.
Ae poszukujemy transportu na FlorydęWe're seeking transport to Florida.
Ale może nas doprowadzić do tego czego poszukujemy.But he can also lead us to what we seek... what the doctor calls the soul.
/Ale jeśli widzicie to, co ja widzę, /Jeśli czujecie to, co ja czuję... /I jeśli poszukujecie, jak i ja poszukuję... /Proszę byście stanęli u mego boku /o tej porze za rokBut if you see what I see if you feel as I feel, and if you would seek as I seek then I ask you to stand beside me, one year from tonight outside the gates of Parliament.
A jeśli nachosy to wszystko, czego poszukujecie... to weźcie moje, bracie.And if nachos is all you seek... take mine, brother.
Oczywistym jest, że część lądu, której poszukujecie, musi leżeć gdzieś w tym pasie.Obviously, the section of land you are seeking must be somewhere on this belt.
Odpowiedzi, których wszyscy poszukujecie znajdują się na tych gruntach.The answers that you each seek can be found within these grounds.
To jest to czego poszukujecie panowie.It is that which you have been seeking, gentlemen.
"Dla tych z nas, którzy poszukują prawdy, odejście Barry'ego Gannona może uczynić nas uboższymi"."For those of us who seek the truth, Barry Gannon's passing can only make us poorer. "
"Supermodelki poszukują programistów""Supermodels desperately seeking software designers."
- A co więcej, poszukują naszej pomocy.- And what's more, they seek our help.
- Całość? ...poszukują Dustina Wrighta.- Actively seeking a Dustin Wright.
/Że dzielą z nami /ten sam, krótki moment życia, /że poszukują, /podobnie jak i my, /jedynie szansy, /żeby przeżyć swoje życiethat they seek, as do we, nothing but the chance to live out their lives in purpose and in happiness, winning what satisfaction and fulfillment that they can.
Jednakże poszukiwałaś mnie...And yet you sought me out.
To leku poszukiwałaś, ShiloIt's the cure you sought, Shilo
Grupa specjalna poszukiwała także rozwiązań umożliwia- europejskiej strategii zatrudnienia jących bardziej skuteczne zarządzanie migracją zarobkową, mając na uwadze zmniejszającą się populację osób aktywnych zawodowo oraz zwróciła uwagę na potrzebę lepszej integracji na rynku pracy obywateli spoza UE.The taskforce also sought more effective management of labour migration in view of a shrink- of the European Employment Strategy ing working age population and the need to improve labour market integration of non-EU nationals.
Inne informacje: firma zależna od AEOI, która poszukiwała włókien szklanych, pieców do komór próżniowych oraz wyposażenia laboratoryjnego dla programu jądrowego Iranu.Other information: subsidiary company of AEOI, which has sought glass fibres, vacuum chamber furnaces and laboratory equipment for Iran's nuclear programme.
Komisja poszukiwała i sprawdzała wszystkie informacje, które uznała za niezbędne do stwierdzenia dumpingu i powstałej wskutek tego szkody oraz ustalenia interesu Wspólnoty.The Commission sought and verified all the information it deemed necessary for the purpose of a determination of dumping, resulting injury and Community interest.
Komisja poszukiwała również rozwiązań ułatwiających transakcje transgraniczne – przyjęła zieloną księgę w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw oraz zajmowała się przeszkodami podatkowymi stojącymi przed obywatelami prowadzącymi działalność transgraniczną.The Commission sought solutions to ease crossborder transactions, with a Green Paper on policy options for progress towards a European contract law for consumers and businesses, and tackled tax obstacles for citizens operating across borders.
Komisja poszukiwała wszelkich informacji uznanych za niezbędne i sprawdziła wszystkie informacje przedstawione we wnioskach o status gospodarki rynkowej w obiektach przedsiębiorstw, o których mowa.The Commission sought all information deemed necessary and verified all information submitted in the MET applications at the premises of the companies in question.
Następnie IFB oraz Niezależny Port w Dunkierce poszukiwały i znalazły nabywcę udziałów IFB, spółkę CMA-CMG. […].IFB and Port Autonome de Dunkerque subsequently sought and found a buyer, CMA-CGM, for the IFB shares […].
Rok 1775. Amerykańska walka o niepodległość rozpoczęła się, gdy kolonie angielskie poszukiwały sposobu na oddzielenie się od Anglii i jej opresyjnej monarchii.1775, the American Revolutionary War began, as the American colonies sought to detach from England, and it's oppressive monarchy.
w stosownych przypadkach dbają o to, aby podmioty, które uzyskały pozwolenia, lub zainteresowane państwa członkowskie poszukiwały rozwiązań zastępczych lub opracowały dokumentację w celu przedłożenia jej zgodnie z procedurą określoną w art. 11 dyrektywy 98/8/WE, najpóźniej na dwa lata przed terminem, o którym mowa w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 98/8/WE.”;ensure that, where appropriate, alternatives for such uses are being sought by the holders of the approvals or the Member States concerned, or a dossier is being prepared for submission in accordance with the procedure laid down in Article 11 of Directive 98/8/EC at the latest two years before the date referred to in the first subparagraph of Article 16(2) of Directive 98/8/EC.’
Choć istnieje małe prawdopodobieństwo, by MŚP z regionu West Midlands próbujące pozyskać finansowanie kapitału do kwoty 2 mln GBP poszukiwałyby i uzyskałyby usługi z zagranicy, nie można tego wykluczyć.Although there is a low probability that West Midlands SMEs seeking equity financing of up to GBP 2 million would seek and receive services from abroad, this cannot be excluded.
Lecz nie coś, czego poszukiwałeś przez całe życie.- Yes. But not something for which you have sought your entire life.
Mam skarb, którego poszukiwałeś, lecz go nie odnalazłeś.I, on the other hand... carry the treasure you sought but could never find.
Nigdy nie kradłeś tylko dla pieniędzy, zawsze poszukiwałeś doskonałości.You never stole just for the money, and you always sought greatness.
W dzieciństwie żyłeś w pułapce twej kastrującej matki. I jako dorosły mężczyzna poszukiwałeś tego samego archetypu kobiety.You were trapped in your childhood by a castrating mother, and as an adult male you have sought the same female archetype.
- Dlatego też poszukiwał brata.Which is why he sought out his brother.
Adam poszukiwał pocieszenia w jedynej osobie, która zawsze na niego czekała.Adam sought solace in the one person who had always been there for him.
Amin Industrial Complex (kompleks przemysłowy Amin): kompleks przemysłowy Amin poszukiwał czujników temperatury, które mogą być stosowane w badaniach jądrowych i fabrykach.Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex sought temperature controllers which may be used in nuclear research and operational/production facilities.
Będzie poszukiwał zemsty.Vengeance will be sought.
Czyli poszukiwał umierających pacjentów.So he sought out dying patients.
Jedynym sposobem by przygotować się na to co ma nadejść jest to, czego poszukiwaliśmy całe życie:The only way to prepare for what is to come is what we have sought after for our entire lives.
Jest przekonany, że Ori są bogami, których poszukiwaliśmy od pokoleń. Że jedynie czcząc ich odnajdziemy spokój i oświecenie.He is convinced that the Ori represent the true Gods we have all sought for generations and that only by worshipping them can we finally find peace and enlightenment.
Więc poszukiwaliście innych światów.So you sought other worlds.
Celem migrantów z Polski i państw bałtyckich były Niemcy, Irlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo, a Rumuni, z przyczyn kulturowych i językowych, poszukiwali pracy we Włoszech i w Hiszpanii.Migrants from Poland and the Baltic states headed for Germany, Ireland, Sweden and the United Kingdom, while Romanians, for cultural and linguistic reasons, sought work in Italy and Spain.
Chrześcijanie poszukiwali odległych miejsc by utworzyć tam trwałe sanktuaria.The Christian few sought remote places of enduring sanctuary.
Już od wielu wieków ludzie u władzy poszukiwali źródeł informacji nieopierających się na podstawach nauki.Since historical times, men in power have sought... private, personal information that is not scientifically based.
Newton, mający obsesję na punkcie alchemii i proroctw w księdze Apokalipsy, nie był bardziej postępowy od alchemików, którzy poprzez swoje eksperymenty poszukiwali prawdy ukrytej w naturze.Newton, who was obsessed with alchemy and interpreting the prophecies of the Book of Revelation, was no more rational than the alchemists, who with their experiments, sought to uncover the truth hidden in nature.
To są... Legendarne złote miasta, z ukrytym skarbem Majów, którego poszukiwali hiszpańscy konkwistadorzy.- These, ostensibly, hm, are the legendary cities of gold containing the Mayan treasure, which the Spanish conquistadors so desperately had sought.
I to poprzez rytualne ceremonie kapłaństwo poszukiwało pragnienień tych bogów.And it was through ritual ceremonies that the priesthood sought clarity on the gods' desires.
Wiele ludzi poszukiwało azylu w mieście Beverley, i to nie przypadkowo.A lot of people sought sanctuary in the town of Beverley and with good reason.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'seek':

None found.
Learning languages?