Posiadać (to have) conjugation

Polish
63 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
posiadam
I will have
posiadasz
you will have
posiada
he will have
posiadamy
we will have
posiadacie
you all will have
posiadają
they will have
Imperative
-
posiadaj
you have!
niech posiada
let him/her/it have
posiadajmy
let's have
posiadajcie
you all have
niech posiadają
let them have
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
posiadałam
I had
posiadałaś
you had
posiadała
she had
posiadałyśmy
we had
posiadałyście
you all had
posiadały
they had
Future feminine tense
posiadam
I will have
posiadasz
you will have
posiada
she will have
posiadamy
we will have
posiadacie
you all will have
posiadają
they will have
Conditional feminine tense
posiadałabym
I would have
posiadałabyś
you would have
posiadałaby
she would have
posiadałybyśmy
we would have
posiadałybyście
you all would have
posiadałyby
they would have
Conditional perfective feminine tense
posiadałabym była
I would have had
posiadałabyś była
you would have had
posiadałaby była
she would have had
posiadałybyśmy były
we would have had
posiadałybyście były
you all would have had
posiadałyby były
they would have had
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
posiadałem
I had
posiadałeś
you had
posiadał
he had
posiadaliśmy
we had
posiadaliście
you all had
posiadali
they had
Future masculine tense
posiadam
I will have
posiadasz
you will have
posiada
he will have
posiadamy
we will have
posiadacie
you all will have
posiadają
they will have
Conditional masculine tense
posiadałbym
I would have
posiadałbyś
you would have
posiadałby
he would have
posiadalibyśmy
we would have
posiadalibyście
you all would have
posiadaliby
they would have
Conditional perfective masculine tense
posiadałbym był
I would have had
posiadałbyś był
you would have had
posiadałby był
he would have had
posiadalibyśmy byli
we would have had
posiadalibyście byli
you all would have had
posiadaliby byli
they would have had
Impersonal
posiadano by
there would be had
posiadano by
there would be had

Examples of posiadać

Example in PolishTranslation in English
"posiadać struny do gitar.""will be allowed to have... strings on their guitars."
- Mogę posiadać jakieś wątpliwości.So I'm allowed to have my issues.
Ale jeśli chcesz być oszustem Nie posiadaj w życiu niczego od czego nie możesz odejść w jednej chwiliBut if you want to be a grifter... don't have anything in your life you can't walk away from in a second.
Dysponuj¬ oni lepiej wykszta™conymi i bardziej doµwiadczonymiosobami na stanowiskach kierowniczych/pracownikami i posiadaj¬ wi…ksze moªliwoµci wprowadzania nowychrozwi¬za‡ i zwi…kszania produkcji.They have more educated and experienced management/employeesand gain higher capability to innovate and increase their production.
Nie posiadaj innych bogów przedemną... To jest"Q" ze "Star Treka".You shall have no other gods before me... it's actually "Q" from "Star Trek".
Państwa członkowskie mogą zastosować odstępstwo od przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli nie posiadaj portów morskich i wykażą, że statki objęte niniejszą dyrektywą stanowiły mniej niż 5 % łącznej liczby pojedynczych statków, zawijających rocznie do ich portów rzecznych, w ciągu ostatnich trzech lat.Member States which do not have seaports and which can verify that of the total number of individual vessels calling annually over a period of the three previous years at their river ports, less than 5 % are ships covered by this Directive, may derogate from the provisions of this Directive.
Pochodz┢ z kraju, ktùry od dawna posiada bardzo rozwini┢ty system komunalny: gminy posiadaj┕ du〉┕ liczb┢ zada┴ i dysponuj┕ du〉ym zakresem wıadzy, zwıaszcza w odniesieniu do organizacji usıug zwi┕zanych z opiek┕ spoıeczn┕.I come from a country with a tradition of strong local government. Local authorities have a great deal of responsibility and power, organising welfare services amongst other things.
/Ale teraz nienawiść była /jedynym uczuciem, jakie posiadałam.But now, hate was all that I had.
/I mimo że posiadałam /te same moce co on...But even though I had all the same powers he did...
Musiałam wybrać ostatni mózg który posiadałam.Why a bat? - I had no choice. I had to choose the last brain I possessed.
Nie mogłam złapać taksówki a potem jedyną walutą jaką posiadałam było Euro.I couldn't get a cab and then the only thing I had to pay with was Euros.
Nigdy nie czułam się bardziej samotna i bardziej bezsilna niż wtedy,gdy posiadałam nieograniczone umiejętności.i never felt more alone and less powerful than when i had limitless abilities.
Co możesz wiedzieć o stracie czegoś, czego nie posiadałaś.How can you know what it's like to lose something you never had?
- No i? Praca przy budowie tej skali wymagała... Więcej siły roboczej niż posiadała cała armia Imperatora.A job of that magnitude would require a lot more manpower than the Imperial Army had to offer.
4 miliardy lat temu, uformowała się komórka i ta komórka posiadała gen, gen, który jest kluczem każdej innej pojedynczej formy życia.Forty million centuries ago, that a cell formed and that cell had a gene, and that gene is the password to every single other form of life there is.
A Veiga została wybrana jako gmina zrównoważonej turystyki i posiadała już strategię promocji naturalnych i kulturowych zasobów wśród odwiedzających.It hadbeen selected as a sustainable tourismmunicipality and already possessed a strategy to promote its natural and cultural resources to visitors.
Air Malta od dawna posiadała prawo do użytkowania przedmiotowej nieruchomości.The use of the property in question had long vested with Air Malta.
Amanda posiadała dzienniki z jego pismem, nie zaszkodzi sprawdzić, prawda?Well, Amanda had some journals with his handwriting, so it can't hurt to check, right?
10 — Dyrektywa 90/435 w wersji obowiązującej w spornym roku podatkowym miała zastosowanie do spółek, które posiadały co najmniej 25% udziałów w kapitale zakładowym spółki z innego państwa członkowskiego.10 — Directive 90/435, in the version in force during the financial year in question, was applicable to companies which had a minimum holding of 25% in the capital of a company of another Member State.
Ale razem ze swoją historią rozlewu krwi, oględziny piramidy ujawniły, że starożytne kultury tego regionu posiadały niezwykłą znajomość astronomii.But along with its history of bloodshed, an examination of the pyramid reveals that the ancient cultures of the region had a remarkable understanding of astronomy.
Autoryzowane sieci związane z Fiatem posiadały bardzo dużą część udziałów w rynku w odniesieniu do pierwszego z wymienionych rynków, podczas gdy na drugim z nich Fiat był jedynym dostawcą zdolnym do zaoferowania wszystkich informacji technicznych potrzebnych podmiotom zajmującym się naprawami pojazdów jego marek.The Fiat authorised networks had very high market shares on the first of these markets, while on the second, Fiat was the only supplier able to offer all of the technical information needed by repairers of its vehicles.
Autoryzowane sieci związane z Toyotą posiadały bardzo dużą część udziałów w rynku w odniesieniu do pierwszego z wymienionych rynków, podczas gdy na drugim z nich Toyota była jedynym dostawcą zdolnym do zaoferowania wszystkich informacji technicznych potrzebnych podmiotom zajmującym się naprawami pojazdów jej marek.The Toyota authorised networks had very high market shares on the first of these markets, while on the second, Toyota was the only supplier able to offer all of the technical information needed by repairers of its vehicles.
Autoryzowane sieci związane z markami Mercedes-Benz i Smart posiadały bardzo dużą część udziałów w rynku w odniesieniu do pierwszego z wymienionych rynków, podczas gdy na drugim z nich przedsiębiorstwo DaimlerChrysler było jedynym dostawcą zdolnym do zaoferowania wszystkich informacji technicznych potrzebnych podmiotom zajmującym się naprawami pojazdów jego marek.The Mercedes-Benz and Smart authorised networks had very high market shares on the first of these markets, while on the second, DaimlerChrysler was the only supplier able to offer all of the technical information needed by repairers of its vehicles.
Strony posiadałaby wysoce powiązane udziały we wszystkich wymienionych powyżej rynkach i tym samym zajmowałyby na nich pozycję dominującą.In all these markets, the parties would have very high combined market shares and hold a dominant position.
W tak określonym rynku Poczta Szwedzka posiadałaby „ograniczony udział rynkowy”.On a market thus defined Sweden Post would have ‘a limited market share’.
Komisja uwzględnia komentarze rządu gibraltarskiego, że niektóre spółki typu „qualifying” nie podlegałyby opodatkowaniu w Gibraltarze, że niektóre nie posiadałyby aktywów w ramach jurysdykcji gibraltarskiej, że niektóre zaprzestały działalności handlowej, a w przypadku niektórych otrzymana pomoc nie przekraczałaby progu de minimis.The Commission notes the Government of Gibraltar's comments that some Qualifying Companies would not be assessable to taxation in Gibraltar, that some would have no assets within its jurisdiction, that some would have ceased trading and that some would be in receipt of aid below the de minimis threshold.
Gdy przybyłem do tego miasta, nie posiadałem niczego.When I came to this city, I had nothing.
Podmieniłem diament z repliką, którą posiadałem.I then switched the Pink Panther with the replica I had at home.
Potrzebowałem kasy, żeby rozkręcić firmę, a to była jedyna wartościowa rzecz, którą wtedy posiadałem.I needed the seed money to start my company, and it's the only thing I had that was worth anything.
Takiej sumy nie posiadałem przy sobie, ale nie była niemożliwa do zebrania. Zapewniłem go, że pieniądze będą jego w ciągu tygodnia i wyszedł. Nie okazał żadnych uczuć, jakby rozwiązał zagadkę kradzieży chleba.Such a sum, though not readily available, was not beyond my means to garner, and with my assurance that the money would be his in one week, he left, with as little emotion as if he had solved the theft of a penny loaf.
W chwili, gdyś mnie odnalazł na moczarach, miałem już w ręku wszystkie nici spisku, lecz nie posiadałem materyału dowodowego, z którym mógłbym stanąć przed sądem.This also you cleared up in a very effective way, though I had already come to the same conclusions from my own observations.
/Oprócz tego, co posiadałeś /i pozostawiłeś♪ except everything you had, ♪ ♪ and what was left after that, too. ♪
Czy chemioterapia zabiła każdą drobinę klasy, jaką posiadałeś?Has the chemo killed every bit of class that you ever had?
Gdy się tu pojawiłeś, posiadałeś mało za mało jin i za dużo jang.When you first arrived, you had too little yin, too much yang.
Masz pojęcie, co posiadałeś?Do you have any idea what manner of thing it was that you had?
"Ze względu dostęp, jaki posiadał komandor mamy podstawy obawiać się, że z jego komputera mogły zniknąć tajne dane"."Given the access "the commander had, we are concerned "about the sensitive information that might have been taken off his home computer."
- A ty, chłopcze... nigdyś go nie posiadał, żałosny nieudaczniku.And you, boy... You have never had any reason, you pathetic failure.
- Kapitan Walsh miał dostęp do jego biurka, i jako przełożony Arnetta posiadał wiedzę na temat komórki.Captain Walsh had access to his desk and,as Arnett's CO,knowledge of his intel.
- Kirk posiadał reputację kobieciarza.Kirk had quite the reputation as a ladies' man.
- Kto jeszcze posiadał kopię?- And who else had a copy?
/ Kiedyś posiadaliśmy / tak jak wy formę fizyczną. / Ale wybuchła wojna.We had a physical form like you, but then the war came...
Dom był wszystkim, co posiadaliśmy.House was all we had.
Nie posiadaliśmy informacji, że pracuje pan dla MI6.We had no record you were Ml6.
Niegdyś posiadaliśmy pełnię władzy nad swoim umysłem.We were once a people who had full command of our minds' abilities.
Niemądrym z naszej strony było doszukiwanie się walorów, których nigdy nie posiadaliśmy.It was silly of us to look for qualities in each other that we never had.
Orientujesz się, ile posiadaliście bitcoinów?Do you know how many bitcoins you had?
/I chociaż oboje posiadali /ubezpieczenie zdrowotne,And even though they had health insurance.
/Inkowie posiadali ogromną wiedzę o astronomii, /medycynie, matematyce i innych rzeczach.The Incas had a high knowledge of astronomy, medicine, math, among others
/Miałem taką duchową antenę, /której inni nie posiadali.I had this spiritual antenna other people didn't have.
/Państwo Boudlaire posiadali /olbrzymią bibliotekę.The Baudelaire parents had an enormous library in their mansion.
/Takie telefony /posiadali tylko bogacze, /właściciele ziemscy i politycy.On top of that, the only people who had sat phones were the filthy rich... the landowners, the politicians...
Gdyby doszło do zwiększenia praw do głosu kraju związkowego, posiadałby on ponad 50 % praw głosu, tzn. kraj związkowy stałby się udziałowcem większościowym.If the Land's voting rights had been increased, it would have possessed more than 50 % of those rights, thereby becoming the majority shareholder.
Gdyby rozwiązano bank WestLB, kraj związkowy posiadałby roszczenie priorytetowe do kapitału Wfa.If WestLB were to be wound up, the Land would have a priority claim on Wfa's capital.
Jeśli zwiększona zostałaby liczba głosów przysługujących krajowi związkowemu, posiadałby on ponad 70 % głosów. Tym samym pozycja kraju związkowego uległaby zmianie z udziałowca mniejszościowego (42 % udziałów) na udziałowca większościowego.If the Land's voting rights had been increased, it would have possessed more than 70 % of those rights, moving from being a minority (with 42 % of shares) to a majority shareholder.
LDCOM wyjaśniła skądinąd, że żaden inwestor prywatny nie posiadałby zdolności finansowej do uruchomienia takich kwot w tak ograniczonym czasie.LDCOM explains, moreover, that no private investor would have had the financial capacity to mobilise such amounts in such a short space of time.
W takim wariancie cła antydumpingowe w proponowanej postaci dla większości przywozu obciążyłyby dodatkowym kosztem 0,16 EUR (i 0,36 EUR w przypadku niewspółpracujących producentów) łańcuch dostaw UE, który ogólnie posiadałby marżę brutto 2,08 EUR na tym konkretnym produkcie.In such scenario, the anti-dumping duties as proposed would result for most imports in an extra charge of EUR 0,16 (and of EUR 0,36 for non-cooperating producers) for the EU supply chain which would have, overall, a gross margin of EUR 2.08 on this particular product.
Jeśli posiadaliby więcej odwagi obywatelskiej, sprawy potoczyłyby się inaczej.If there had been more of what I term civil courage, then some things would have turned out differently.
Wskutek warunków kwalifikowalności w wielu przypadkach beneficjenci nie posiadaliby żadnych aktywów w jurysdykcji Gibraltaru.As a result of the conditions for eligibility, in many cases, the beneficiaries would have no assets within Gibraltar's jurisdiction.
- Mówisz, że wg niego Biuro Cenzusowe posiadało informacje, powiązane ze śmiercią tego mężczyzny w Białym Domu?You say this man claimed the U.S. Census Bureau had data information that he was after that connects to this man who was shot on the White House lawn?
76 % pracowników z przedziału wiekowego 55–59 było słabo przeszkolonych i posiadało niskie kwalifikacje, co uniemożliwiało im przejście do pracy w innych sektorach w przypadku zwolnienia. Jeśli chodzi o liczbę pracowników objętych zastosowaniem środka, tylko 10214 spośród 123574 zatrudnionych w sektorze w roku 2008 znajdowało się w przedziale wiekowym od 55 do 59 lat i tylko 6700 spośród nich przepracowało w swoim przedsiębiorstwie 5 lat i było zatrudnionych na umowy na czas nieokreślony.76 % of the workers aged between 55 and 59 years had low training and skills, which prevented their transfer to other sectors if they were laid off. As regards the number of workers concerned, only 10215 of the 123574 employees in the sector in 2008 were aged between 55 and 59 and only 6700 had worked in the company for more than 5 years and had open-ended contracts.
Artykuł 4 protokołu stwierdza ponadto, że „kryterium konwergencji stóp procentowych określone w artykule 121 ustęp pierwszy tiret czwarte niniejszego Traktatu oznacza, że w ciągu jednego roku przed badaniem Państwo Członkowskie posiadało średnią nominalną długoterminową stopę procentową nie przekraczającą więcej niż o dwa punkty procentowe stopy procentowej trzech [najwyżej] Państw Członkowskich o najbardziej stabilnych cenach.Article 4 of the Protocol states in addition that “the criterion on the convergence of interest rates (…) shall mean that, observed over a period of one year before the examination, a Member State has had an average nominal long-term interest rate that does not exceed by more than 2 percentage points that of, at most, the three best performing Member States in terms of price stability.
Banki niemieckie musiały dostosować się do nowych wymogów stawianych środkom własnym do dnia 30 czerwca 1993 r. Jeszcze przed transpozycją dyrektywy w sprawie wskaźnika wypłacalności instytucji kredytowych do prawa niemieckiego wiele banków krajowych, między innymi także WestLB, posiadało stosunkowo niski wskaźnik środków własnych.German banks had to adapt to the new capital requirements by 30 June 1993. The own funds cushion of many Landesbanks, including WestLB, was already comparatively weak before transposal of the Solvency Ratio Directive into German law.
Cóż, Miałem nauczyciela, który twierdził że jeśli się chcę byc artystą, Trzeba walczyć, i przyjmować krytykę, Walczyć przez 10lat by wiedzieć czy w ogóle kiedyś posiadało sie talent i to tylko wtedy kiedy on istniał.Well, I had a teacher, who said that if you want to be an artist, you have to struggle, face criticism, knock on doors for about ten years to know if you even had any talent,
Learning languages?