Poprosić (to ask) conjugation

Polish
88 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
poproszę
I will ask
poprosisz
you will ask
poprosi
he will ask
poprosimy
we will ask
poprosicie
you all will ask
poproszą
they will ask
Imperative
-
poproś
you ask!
niech poprosi
let him/her/it ask
poprośmy
let's ask
poproście
you all ask
niech poproszą
let them ask
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
poprosiłam
I asked
poprosiłaś
you asked
poprosiła
she asked
poprosiłyśmy
we asked
poprosiłyście
you all asked
poprosiły
they asked
Future feminine tense
poproszę
I will ask
poprosisz
you will ask
poprosi
she will ask
poprosimy
we will ask
poprosicie
you all will ask
poproszą
they will ask
Conditional feminine tense
poprosiłabym
I would ask
poprosiłabyś
you would ask
poprosiłaby
she would ask
poprosiłybyśmy
we would ask
poprosiłybyście
you all would ask
poprosiłyby
they would ask
Conditional perfective feminine tense
poprosiłabym była
I would have asked
poprosiłabyś była
you would have asked
poprosiłaby była
she would have asked
poprosiłybyśmy były
we would have asked
poprosiłybyście były
you all would have asked
poprosiłyby były
they would have asked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
poprosiłem
I asked
poprosiłeś
you asked
poprosił
he asked
poprosiliśmy
we asked
poprosiliście
you all asked
poprosili
they asked
Future masculine tense
poproszę
I will ask
poprosisz
you will ask
poprosi
he will ask
poprosimy
we will ask
poprosicie
you all will ask
poproszą
they will ask
Conditional masculine tense
poprosiłbym
I would ask
poprosiłbyś
you would ask
poprosiłby
he would ask
poprosilibyśmy
we would ask
poprosilibyście
you all would ask
poprosiliby
they would ask
Conditional perfective masculine tense
poprosiłbym był
I would have asked
poprosiłbyś był
you would have asked
poprosiłby był
he would have asked
poprosilibyśmy byli
we would have asked
poprosilibyście byli
you all would have asked
poprosiliby byli
they would have asked
Impersonal
poproszono by
there would be asked
poproszono by
there would be asked

Examples of poprosić

Example in PolishTranslation in English
"Frankie, muszę poprosić cię o kolejne życzenie. ""Frankie, I have to ask you for a second wish. "
"Mam problem." I musisz poprosić tą siłę o pomoc."I have a problem." And you've got to ask that higher power for help.
"Słuchaj, jeżeli jest cokolwiek co mógłbym zrobić, cokolwiek..." "...proszę, nie krępuj się poprosić!""Listen, if there's anything I can do, anything at all, please don't hesitate to ask."
'Wkurzony, musiałem poprosić gbura, aby wrócił i pomógł. "'Annoyingly, I had to ask the agri-yob to come back and help.'
- ...miałem poprosić ciebie.- I was... Going to ask you.
"Możesz liczyć na Stewarta" "Tylko poproś o pomoc""You can count on Stewart" "Just ask for help"
* Tylko poproś a już wszystko masz% Just ask and you shall have it
*Choć raz, poproś o moje serce, a otrzymasz je*Just one time, take my name with love. Just one time, ask for my love and you shall receive. I don't want anything else except this, if it's God's will.
,Jeśli siedzisz w rzędzie przy wyjściu awaryjnym i sądzisz, że nie byłbyś w stanie wykonywać obowiązków, o których mowa w karcie bezpieczeństwa, poproś o przesadzenie na inne miejsce.""If you are seated in an emergency exit row", yeah... "and if you would be unable or unwilling to perform the duties" listed on the safety card, please ask a flight attendant to reseat you."
- Ale z chęcią cię uratuję - tylko poproś.Although I'd be glad to save you. Just ask.
Dzisiaj, modląc się poprośmy Jezusa o naszego Anioła... OK?Today, in our prayers let's ask Jesus for our angel...
- No dobra. - Zadzwońcie do recepcji i poproście Alice.Just ring Linen Service and ask for Alice.
A jeżeli to będziecie robić, poproście Brian'a...And when you do, ask for Brian.
A, i sierżancie Gabriel, poproście kapitana Taylora o asystę, dobrze? Dziękuję!And sergeant Gabriel, ask captain Taylor for his help, please?
Gdybyście czegoś potrzebowali, zapukajcie w drzwi i poproście strażnika o mnie.If you should need anything... knock on the door and ask the guard for me.
I poproście ich o przeczytanie. Broszury muszą być przeczytane.And please ask them to read it pamphlets are meant to be read
- Ale poprosiłam paru przyjaciół, żeby się dołączyli.I can't have lunch. I asked friends to join us.
- Ale powiedziałaś... Nie chciałam wyjść na ofiarę, kiedy się spotkaliśmy, więc poprosiłam go, by poudawał.I just didn't want to look like some sad loser when we first met, so I asked him to play along.
- Ani ja. Prawda jest taka, że poprosiłam Barrowa, żeby wpakował Stowella w kłopoty. Obawiam się, że go poniosło.The truth is, I asked Barrow to get Stowell into trouble, and I'm afraid he overdid it.
- Cóż, poprosiłam o pałeczki, z mozzarellą około 20 minut temu.- Well, I asked for mozzarella sticks about 20 minutes ago.
- Dlatego o nią poprosiłam.- That's why I asked to be sent here.
- Bo mnie poprosiłaś?Because you asked me to.
- Dobrze, że poprosiłaś o adwokata.Good thing you asked for a lawyer.
- Nie mogę uwierzyć, że poprosiłaś, żebym została Twoim redaktorem.I can't believe you asked them about me being the editor. Why? I don't know.
- Nie ty poprosiłaś o kwiat.- It wasn't you who asked for that flower.
"Czy jakaś obca osoba, poprosiła byś wniósł coś na pokład?"Has any unknown person asked you to take anything on board?
"Ojcze, podczas wojny przyszła do mnie piękna kobieta i poprosiła, bym ochronił ją przed nazistami, więc ukryłem ją u siebie na strychu"."there was this beautiful woman that came to my house "and asked me to protect her from the Nazis, "so I hid her up in my attic."
'Policja zaapelowała do świadków 'i poprosiła publikę o nie pojawianie się na scene zbrodni, 'by stać i gapić się jak upiorne sępy 'licząc na przelotny widok na martwą nogę.''Police have appealed for witnesses 'and asked the public not to turn up at the scene, 'and stand around staring like ghoulish meerkats 'hoping for a glimpse of a dead leg.'
- Alicja poprosiła mnie o zastępstwo.Alicia asked me to step in just to get a continuance.
- Bo gdybym poprosiła Harveya...Because if I asked Harvey what I'm about to ask you--
Kiedy dano nam możliwość zabrania głosu, poprosiłyśmy ich, żeby rozejrzeli się dookoła i opowiedzieli na pytanie: czemu to nie my dyskutujemy o naszych problemach?When we got the chance to speak we asked them to look around the circle and answer why we are not the ones discussing our problems?
Kochanie, poprosiłyśmy cię o udział w zebraniu żon, teraz, kiedy sama jesteś żoną.Honey, we asked you to join us at our wives meeting now that you yourself are a wife.
Modliłam się z jedną z Sióstr, za jej zbuntowane dziecko I... Gdy poprosiłyśmy Boga o pomoc,I was praying with a sister for her rebellious child and, ... after we asked God for help, we thanked him for answering our prayers because he will answer it, you know?
Po prostu ją ładnie poprosiłyśmy, by skończyła z tymi okropnymi wiadomościami.We just asked her if she would please stop sending those nasty texts.
Ponieważ chciałyśmy wypaść jak najlepiej dzisiaj, poprosiłyśmy ją by nie brała udziału w przedstawieniu.Because we wanted to look our best today, we asked her not to participate in the performance.
Byłam zaszczycona, kiedy pani i inne członkinie Komitetu, poprosiłyście mnie o wręczenie tej nagrody.I was honored when you and the other members of the committee asked me to present this award.
Amy i Adrian poprosiły paru z nas, żeby nagrać zeznania w jej imieniu.Amy and Adrian asked some of us to record video statements on her behalf.
Dnia 12 marca 2008 r. władze włoskie poinformowały Komisję pocztą elektroniczną o trudnościach z uzyskaniem wymaganych informacji i poprosiły o zastosowanie rozwiązania tymczasowego.On 12 March 2008 the Italian authorities informed the Commission by email that they had had difficulties obtaining the information requested and asked for an interim solution.
Dnia 20 lipca 2009 r. władze Grecji poprosiły o przedłużenie terminu udzielenia odpowiednich informacji do dnia 30 sierpnia 2009 r. W piśmie z dnia 23 lipca 2009 r. Komisja wyraziła zgodę na takie przedłużenie terminu.On 20 July 2009, the Greek authorities asked for the deadline for providing the relevant information to be extended until 30 August 2009. By letter dated 23 July 2009, the Commission agreed to this extension.
Dnia 7 lipca 2009 r. władze włoskie poprosiły o wydłużenie terminu na przedstawienie uwag o trzy miesiące (A/16162).On 7 July 2009 the Italian authorities asked for a three-month extension of the deadline for the submission of comments (A/16162).
Dodatkowo, zarówno Niemcy, pismem z dnia 4 czerwca 2003 r., jak i spółka macierzysta beneficjenta, wsparte pismem norweskiego ministra przemysłu i handlu z dnia 5 stycznia 2004 r., poprosiły Komisję o zwłokę w wydaniu decyzji do czasu wydania przez Trybunał wyroku w sprawie C-181/02 P [13].In addition, both Germany by letter of 4 June 2003 and the mother company of the beneficiary, supported by a letter from the Norwegian Minister of Industry and Trade of 5 January 2004, asked the Commission to delay the decision until the Court gives its judgment in Case C-181/02 P [13].
Cóż, poprosiłabym cię, żebyś pamiętał...Well, uh, I would ask you to remember that...
Gdyby to było doswolone, poprosiłabym aby przydzielono ci innego opiekuna.If it were allowed, I would ask that you have another drill thrall.
Gdybym była Letty, poprosiłabym cię...If I were Letty, I would ask you...
Gdybym była zuchwała, poprosiłabym cię o radę.And, if I may be so bold, I would ask for your advice.
Gdybym naprawdę chciała znaleźć kogoś, by zabił Alexa, to sądzicie, że poprosiłabym George'a?If I really wanted to get someone to kill Alex, right, do you think I would ask George?
/Gdyby Haley była dziś z nami /poprosiłaby, /aby nie opłakiwać jej śmierci, ale by uczcić jej życie.If Haley were with us today, she would ask us not to mourn her death but to celebrate her life.
Ewa poprosiłaby Abbotta o rolę Costello.Eve would askAbbott to give her Costello.
"Cholera, Grace, poprosiłem o jedną prostą rzecz!"God damn it, Grace, I asked you one simple thing!
"Oczywiście, powiedziałaś to, bo cię poprosiłem.""Of course you told me because I asked.
"Wreszcie zdobyłem się na odwagę i poprosiłem Charlotte o rękę.""I finally plucked up my courage and asked Charlotte to be my wife.
"więc poprosiłem lokalnego świętego""so I've asked a local saint
- Ale myślałem, że to dlatego... Czy nie wystarczy , że poprosiłem o pomoc?Is it not enough that I asked for your help?
- A co zrobiła, kiedy o to poprosiłeś?- What did Sookie do when you asked?
- Bo poprosiłeś ją o to.- Because you asked her to.
- Bo poprosiłeś, bym przyszedł.I'm here because you asked me to be here.
- Dlatego poprosiłeś o mnie?- That's why you asked for me?
- Gdy zacząłeś ryć po ścianie, poprosiłeś mnie, bym miała cię na oku... i zdjęła cię, jeśli stracisz kontrolę.When you started carving into that wall, You asked me to watch you... And put you down if you got out of control.
! Hotch poprosił, żebym do niej zadzwonił.Hotch asked me to call her.
"Już prawie wygraliśmy bitwę, /gdy Arnold, którego zmuszono, /by służył pod generałem Gatesem, /poprosił o dowództwo /nad ostatnią szarżą."We were on the verge of winning the battle when Arnold, forced to serve under General Gates, asked to lead a last charge.
"Niemal cały czas". Z wyjątkiem chwili, w której Napoleon poprosił mnie, abym dostarczył dla niego osobisty list.Except for when Napoleon asked me to deliver a personal letter to a friend in Marseilles.
"Ty mnie i poprosił ją, aby odłączyć się od rodziców"You asked her and me to disconnect from her parents
'Death Cab for Cutie' ma koncert w Smog Shop i Jake poprosił mnie bym poszła.Death Cab for Cutie is playing the Smog Shop, and Jake asked me to go.
- A my poprosiliśmy o informację o źródle pochodzenia pieniędzy.And we have asked for a source of funds hearing.
- Dlatego poprosiliśmy cię tutaj.- That's why we asked you here.
- Dopiero poprosiliśmy go by został.- We just asked him to stay.
- Mój nowy sport dał nam rozrywkę do pory obiadowej, gdy poprosiliśmy nawigację Jeremy'ego o znalezienie restauracji. - Dobra, restauracje.My new motor sport kept us entertained until lunchtime, when we asked the sat-nav in Jeremy's Mercedes to find us a restaurant.
- Ostatnie parę razy gdy je poprosiliśmy o pomoc, dały jasno do zrozumienia że się nie będą mieszać.- Last couple of times I asked them for help, they made it damn clear they weren't in the business.
Czemu mnie nigdy nie poprosiliście?How come I never been asked?
Dlaczego poprosiliście mnie o zmianę z fikcji we wspomnienia, co postawiło mnie na słabej pozycji. I nagle jestem dla Ciebie zbyt pasywna?You guys asked me to change it from fiction to memoire... and that put me in a pretty vulnerable position and suddenly I'm too passive for you.
Jestem ciekaw, dlaczego poprosiliście ją o pozostanie.I'm curious why you asked her to stay.
Państwo Davenport. Kiedy się wczoraj poznaliśmy, poprosiliście, abym nazywała was mamą i tatą.Mr. and Mrs. Davenport, when we met yesterday, you asked me to call you mom and dad.
Spełniłyśmy wszystko o co nasz poprosiliście.We have complied with everything you've asked.
- A ciebie kiedy poprosili?They would have asked us by now. When did they ask you to be a bridesmaid?
- Ale ISN poprosili mnie... czy nie mógłbyś wlecieć do Babylonu 5... w Starfury zamiast w wahadłowcu.... but ISN has asked if you'd mind riding back to Babylon 5 in a starfury instead of a shuttle.
- Hej, przyjaciele Lily poprosili ją, aby zagrała w tej sztuce i to będzie naprawdę dobre przedstawienie.- Hey, Lily's friend asked her to be in this play, and it's gonna be really good.
- I poprosili już admirała Forresta?And they've already asked Admiral Forrest?
- Nie. Diane i Will poprosili, byśmy zapytali o szczegóły.Oh, no, uh, Diane and Will just asked us to get some detail.
# Sekretarz stanu, Henry Kissinger, zapowiada, # # iż poprosi Kongres o dofinansowanie. #Secretary of State Henry Kissinger says he will ask Congress for funds.
Czy mamy więc pomóc wam teraz wiedząc, że za kilka lat, kiedy będziecie wystarczająco silni .to Centauri poproszą nas o pomoc przeciwko wam?So do we help you now... knowing that in a few years, when your forces are at full strength... the Centauri will ask us for help against you?
Gdybym był młodszy, poprosiłbym o twoją rękę.Were younger, would ask for your hand.
Gdybym chciał pomocy, poprosiłbym o nią.- He is right about that. - Hey, if I wanted your help, I would ask for it.
Myślisz, że poprosiłby o nasze dowody, gdyby patrzył na białe twarze?You really think he would ask for our I.D. If he were looking at two white faces?
/Z tego powodu FDA w 2004 roku, /poprosiło o zamieszczanie na /antydepresantach czarnego ostrzeżenia.And that is why the FDA, in 2004, asked that anti-depressants come with a black box warning...
4.2 Biuro Rzecznika poprosiło skarżącego o kopię dwóch listów poleconych wysłanych do Rady.4.2 The Ombudsman offi ce asked the complainant for a copy of the two registered le ers the complainant sent to the Council.
Biuro Prezydenta poprosiło mnie, abym zajęła się Tobą osobiście.The president's office asked me to look after you personally.
Boise poprosiło o pomoc w rozdzieleniu bliźniąt syjamskich.Boise asked us to help with a conjoined twin separation.
Byłam wniebowzięta, kiedy Planned Parenthood poprosiło o nazwanie po nim funduszu.I was so thrilled when Planned Parenthood asked to name a fund after him.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning languages?