Podzielać (to share) conjugation

Polish
54 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
podzielam
I share
podzielasz
you share
podziela
he/she/it shares
podzielamy
we share
podzielacie
you all share
podzielają
they share
Imperfective future tense
będę podzielać
I will share
będziesz podzielać
you will share
będzie podzielać
he/she/it will share
będziemy podzielać
we will share
będziecie podzielać
you all will share
będą podzielać
they will share
Imperative
-
podzielaj
you share!
niech podziela
let him/her/it share
podzielajmy
let's share
podzielajcie
you all share
niech podzielają
let them share
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podzielałam
I shared
podzielałaś
you shared
podzielała
she shared
podzielałyśmy
we shared
podzielałyście
you all shared
podzielały
they shared
Future feminine tense
będę podzielała
I will share
będziesz podzielała
you will share
będzie podzielała
she will share
będziemy podzielały
we will share
będziecie podzielały
you all will share
będą podzielały
they will share
Conditional feminine tense
podzielałabym
I would share
podzielałabyś
you would share
podzielałaby
she would share
podzielałybyśmy
we would share
podzielałybyście
you all would share
podzielałyby
they would share
Conditional perfective feminine tense
podzielałabym była
I would have shared
podzielałabyś była
you would have shared
podzielałaby była
she would have shared
podzielałybyśmy były
we would have shared
podzielałybyście były
you all would have shared
podzielałyby były
they would have shared
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podzielałem
I shared
podzielałeś
you shared
podzielał
he shared
podzielaliśmy
we shared
podzielaliście
you all shared
podzielali
they shared
Future masculine tense
będę podzielał
I will share
będziesz podzielał
you will share
będzie podzielał
he will share
będziemy podzielali
we will share
będziecie podzielali
you all will share
będą podzielali
they will share
Conditional masculine tense
podzielałbym
I would share
podzielałbyś
you would share
podzielałby
he would share
podzielalibyśmy
we would share
podzielalibyście
you all would share
podzielaliby
they would share
Conditional perfective masculine tense
podzielałbym był
I would have shared
podzielałbyś był
you would have shared
podzielałby był
he would have shared
podzielalibyśmy byli
we would have shared
podzielalibyście byli
you all would have shared
podzielaliby byli
they would have shared
Impersonal
podzielano by
there would be shared
podzielano by
there would be shared

Examples of podzielać

Example in PolishTranslation in English
A pan jako wpływowy człowiek, nie wydaje się podzielać tych obaw.And you are one of the few powerful people who seems to share my concerns.
Bo nie musisz podzielać mojej filozofii, aby korzystać ze strony.Because you don't have to share my philosophy to use my website.
Chciałbym podzielać oburzenie Caitlin, ale komentarz pana Clove'a był umieszczony w prywatnym e-mailu i nie miał być dostępny dla innych.I'd love to share Caitlin's sense of outrage here, but Mr. Clove's comments were written in a private e-mail and they were not intended for wide distribution.
Chciałem podzielać entuzjazm kolegów, ale jakoś nie mogłem.I wanted to share my friends' enthusiasm, but I couldn't.
I Clark Kent wydaje się podzielać twoją opinię.And Clark Kent seems to share your opinion.
- Nie podzielam twojego poczucia humoru.You call that a punchline? I don't share your sense of humor.
...i podzielam wasze poglądy....and I share your beliefs.
/Ale nie podzielam ich wizji.But I no longer share their vision.
/Chociaż nie podzielam wiary brata Theo, /cieszę się, /że jest tutaj ze swoimi mnichami.Though I don't share their belief, I'm glad to have Brother Theo... and the rest of his monks onboard.
/Nie podzielam pańskiego entuzjazmu... a jeśli chcemy ruszyć naprzód, musimy wystrzegać się własnych hipokryzji.I don't share your enthusiasm... and, if we want to move ahead, we must be wary of our own hypocrisies.
(DŹWIĘK WINDY) rozmawiać o czym, Glenn, widzę, że podzielasz moją miłość do jelit.(ELEVATOR DINGS] Talking of which, Glenn, I see you share my love of intestines.
- Nie podzielasz moich obaw, racja?- You don't share my concern, do you?
- Wiem, że podzielasz nasze poglądy, kuzynie.I know you share our sympathies, cousin.
- Wiem, że podzielasz stratę.- You been to your share, man, I know.
Cieszę się, że podzielasz moją wizje.I'm extremely glad you share my vision.
- Każda kobieta w Paryżu je podziela.Every woman in Paris shares them.
- Nie każdy podziela tę pasję.- Not everybody shares that passion.
..one kto podziela moje linii krwi, moje symbole - nie przyjmą mnie inaczej...one who shares my bloodline, my symbols - they will not accept me otherwise.
/i widziałam, że on także podziela /moją opinię co do wyposażenia biura.No one to bug me. And I can see he shares my opinion of office stuff.
A teraz może wie, że ona podziela jego uczucia, a teraz zaczęły wypływać na wierzch...And maybe now that he knows that she shares his feelings, all those feelings will start flooding back and...
A jeśli w nim jesteście, to dlatego, że podzielamy wizję Florencji. Miasta, które po wieki zapamiętają jako kolebkę innowacji i sztuki.And if you are in my circle, it is because we share a common vision for Florence, a city that will be remembered for centuries as a cynosure of innovation and artistry.
A my podzielamy ten entuzjazm.And we share that enthusiasm.
Ale wy i ja podzielamy jedną rzecz z nim i wszystkimi, jeden język, który wszyscy rozumiemy i przed którym odpowiadamy.But you and I do share one thing with him and everyone, one language we all understand and answer to.
Europy wartości, które podzielamy i o które dbamy?A Europe of values that we share and care for?
I my je podzielamy!And we share them!
Jeżeli to cię pocieszy, ty i Connor podzielacie miłość do dobrej kuchni, kapitalizmu i tajnych, nocnych obserwacji.If it's any comfort,you and connor do share a love of fine dining, capitalism and covert,late-night surveillances.
Nie podzielacie mojego entuzjazmu?You don't share my enthusiasm.
Panowie... pozwólcie mi najpierw powiedzieć... nim przemówię... o temacie dzisiejszego zgromadzenia... i jestem przekonany, że wszyscy... podzielacie moje uczucia... pozwólcie mi zatem... złożyć podziękowania służbom poblicznym... rządowi... monarchii... panowie, nasz panujący...Gentlemen... first of all let me say... before talking... of the object of today's gathering... and I'm sure these feelings... will be shared by you... allow me then... to pay tribute to the Public Services... the Government... the Monarch... gentlemen, our Sovereign...
Są tutaj dzisiaj pewni że podzielacie ich pomysły:And they're in here today banking on the idea that the twelve of you will share their sentiments:
Ufam, że podzielacie naszą radość.Hierste thaet cicen sona... I hope you shall all share in our joy.
/Amerykanie podzielają /nadzieje, cele i wartości /daleko bardziej /niż jakiekolwiek /polityczne waśnie.Americans share hopes, goals and values far more important than any political disagreements.
3.Poszukaj partnerów z UE lub uczestników z innych państw, którzy podzielają twoje poglądy i z którymimógłbyś współpracować.Seek out other EU partners or participants from abroad who share your vision and with which you can cooperate.
A ty zniszczyć wszystkich, którzy nie podzielają twojej wiary.You're trying to wipe out everyone who doesn't share your beliefs.
Absolutnie nie podzielają one zdania Komisji, że również destylaty zbożowe wyprodukowane w ramach monopolu nie stanowią produktu rolnego objętego szerszym pojęciem alkoholu etylowego, lecz stanowią napój spirytusowy nazywany wódką (Branntwein), a tym samym produkt przemysłowy.It does not share the Commission's view at all that the grain distillates produced under the monopoly are not an agricultural product that comes under the umbrella concept of ethyl alcohol but a spirituous beverage designated as a spirit and therefore an industrial product.
Agencja jest otwarta dla państw, które nie należą do Wspólnoty, ale które podzielają troskę Wspólnoty i ich państw członkowskich o realizację celów Agencji, na mocy umów zawartych między nimi a Wspólnotą zgodnie z procedurą art. 300 Traktatu.The Agency is open to countries which are not members of the Community but which share the concern of the Community and the Member States for the objectives of the Agency under agreements concluded between them and the Community following the procedure in Article 300 of the Treaty.
/Dzwoniło z 50 osób, /ale wybrałam tę samotną kobietę... /która podzielała moje poglądy /na temat miłości i zaangażowania:50 people called, but I chose the one single woman who shared my views on love and commitment:
A sądząc po damskich rozmiarach, zakładam, że żona podzielała pańskie zainteresowania, tak?And from the women's sizes, I have to assume that your wife shared your interests. Yes?
Ona i Hudson mieli pragnienia, których nie podzielała jego żona.She and Captain Hudson shared similar, um, desires that his wife didn't.
To było coś, co podzielałyśmy.That was something that we shared.
Tę opinię podzielały prawie wszystkie podmioty rynku, aż do dnia, kiedy jedna – i jedyna – z trzech agencji ratingowych rozstrzygnęła, że France Télécom znalazła się na granicy niewypłacalności i zmieniła swój rating zamykający dla FT, z dnia na dzień, wszelki dostęp do rynku ... Kiedy, w miesiącu czerwcu, ta jedyna agencja ratingowa przedstawiła swoją opinię i kiedy dostęp do rynku został przed nami zamknięty, wiedziałem, że z braku możliwości zaciągania ponownych pożyczek France Télécom stanie, rok później pod koniec pierwszego kwartału 2003r., przed problemem płatności”.This view was shared by almost all market operators up until the time when one of the three rating agencies — and one only — decided that France Télécom was on the verge of insolvency and reviewed its rating, denying it any market access overnight ... When, in June, that one rating agency delivered its opinion and we were denied market access, I knew that, unable to borrow again, France Télécom would be in payment difficulties a year later, towards the end of the first half of 2003’.
Słyszałem o szaleństwach Olivera. ** ** Jego armia coraz okrutniej wdrażała w życie wizję, której już nie podzielałem. **Word of Oliver's exploits reached my ears and his army grew more brutal in pursuit of a vision that I no longer shared.
To obsesja, której nigdy nie podzielałem.An obsession I've never shared.
Ale Ty podzielałeś jej Olimpijskie marzenia, Steve.But you've shared her Olympic dreams, Steve.
Część przekazał mi mentor, który podzielał ten sam zapał, co ja.Some were passed down to me by a mentor who shared the same enthusiasms I do.
Ktoś kto rozumiał jego sadystyczne potrzeby, a nawet je podzielał.Someone who understood the disproportion of his needs. Someone who shared in it.
Ktoś taki, jak Fan Rozpruwacza, który był tak zainteresowany twoją opinią o podwójnym mordzie, i podzielał wiarę, że tej nocy Catherine Eddows była jedyną prawdziwą ofiarą Rozpruwacza...Someone like Ripperfan... who is so interested in your opinion of the double event... ..and shared your belief that Catherine Eddowes was the only Ripper victim that night -
Miałam nadzieję na znalezienie współlokatora, który będzie podzielał moją głęboką chrześcijańska wiarę, albo Meksyka.I was hoping to find a new roommate Who shared my deep christian faith. Or a beaner.
Również Lehman Brothers, drugi co do wielkości inwestor, podzielał opinię co do pozytywnych rokowań dla wspomnianego przedsiębiorstwa, jak wynika z opracowania z kwietnia 2000 r., w którym przewidywano zyskowność sektora elektroniki użytkowej od końca 2000 r., a sektora technologii monitorów laserowych od ostatniego kwartału 2001 r. W okresie od połowy 1999 r. do połowy 2000 r. Lehman Brothers kupił od LfA [...] akcji.This positive view of the company's future was shared by the second biggest investor, Lehman Brothers, as evidenced by a study issued in April 2000 which explained that break-even in the field of production of consumer electronics was expected by the end of 2000, whereas break-even in laser display technology was expected for Q4 of 2001. Lehman Brothers bought [...] shares from the LfA between mid-1999 and mid-2000.
Jestem pewny, że wszyscy podzielali pani obawy w ciągu kilku ostatnich dni.I'm sure we've all shared your fears during the past few days.
Nie ulega wątpliwości, a opinię tę podzielali także nabywcy i wierzyciele, że przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie spłacać jednocześnie zadłużenia z tytułu składek emerytalnych i innych kredytów krótko- i długoterminowych, a przy tym utrzymać krytycznego poziomu inwestycji w środki trwałe w celu prowadzenia działalności”.It is clear, and this view was shared by the buyers and creditors, that the company could not have serviced both the pension debt and other short and long term loans, as well as maintaining a critical level of fixed asset investments to keep the company operational.’
W Norymberdze w dniach 14–15 marca 2007 r. odbyło się 16. spotkanie ministerialne UE–ASEAN Uczestnicy spotkania podzielali pogląd, że UE i ASEAN – reprezentujące łącznie około 1 mld obywateli i kierujące się tymi samymi zasadami w ramach regionalnej i wielostronnej współpracy – mają ogromne możliwości reagowania na ogólnoświatowe wyzwania.The 16th ASEAN–EU Ministerial Meeting took place in Nuremberg on 14 and 15 March 2007. There was a shared perception that the EU and ASEAN, together representing around 1 billion people and committed to the same principles of regional and multilateral cooperation, had a very great potential to work together to address global challenges.
Nawet gdy liberałowie naprawdę wywierali wpływ, na przykład kiedy Gaston Thorn był przewodniczącym Komisji Europejskiej lub kiedy Simone Veil przewodniczyłaParlamentowi Europejskiemu, niewielu podzielało nasze poglądy.Even when Liberals did exert influence, as when Gaston Thorn was President of the European Commission or Simone Veil President of the European Parliament few shared our views.
Pogląd Gastona Thorna, że „ekonomiczne problemy Europy mogą być rozwiązane tylko na szczeblu europejskim” podzielało niewiele osób we wczesnych latach 80-tych.Gaston Thorn’s belief that “Europe’s economic problems are solvable only at a European level”, for example, was barely shared by anyone in the early 1980’s.
i wielu z nas, wspierających go, podzielało tę wiarę.And a lot of us that were supporting Hunter shared that belief.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'share':

None found.
Learning languages?