Podwyższyć (to increase) conjugation

Polish
27 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
podwyższę
I will increase
podwyższysz
you will increase
podwyższy
he will increase
podwyższymy
we will increase
podwyższycie
you all will increase
podwyższą
they will increase
Imperative
-
podwyższ
you increase!
niech podwyższy
let him/her/it increase
podwyższmy
let's increase
podwyższcie
you all increase
niech podwyższą
let them increase
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podwyższyłam
I increased
podwyższyłaś
you increased
podwyższyła
she increased
podwyższyłyśmy
we increased
podwyższyłyście
you all increased
podwyższyły
they increased
Future feminine tense
podwyższę
I will increase
podwyższysz
you will increase
podwyższy
she will increase
podwyższymy
we will increase
podwyższycie
you all will increase
podwyższą
they will increase
Conditional feminine tense
podwyższyłabym
I would increase
podwyższyłabyś
you would increase
podwyższyłaby
she would increase
podwyższyłybyśmy
we would increase
podwyższyłybyście
you all would increase
podwyższyłyby
they would increase
Conditional perfective feminine tense
podwyższyłabym była
I would have increased
podwyższyłabyś była
you would have increased
podwyższyłaby była
she would have increased
podwyższyłybyśmy były
we would have increased
podwyższyłybyście były
you all would have increased
podwyższyłyby były
they would have increased
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podwyższyłem
I increased
podwyższyłeś
you increased
podwyższył
he increased
podwyższyliśmy
we increased
podwyższyliście
you all increased
podwyższyli
they increased
Future masculine tense
podwyższę
I will increase
podwyższysz
you will increase
podwyższy
he will increase
podwyższymy
we will increase
podwyższycie
you all will increase
podwyższą
they will increase
Conditional masculine tense
podwyższyłbym
I would increase
podwyższyłbyś
you would increase
podwyższyłby
he would increase
podwyższylibyśmy
we would increase
podwyższylibyście
you all would increase
podwyższyliby
they would increase
Conditional perfective masculine tense
podwyższyłbym był
I would have increased
podwyższyłbyś był
you would have increased
podwyższyłby był
he would have increased
podwyższylibyśmy byli
we would have increased
podwyższylibyście byli
you all would have increased
podwyższyliby byli
they would have increased
Impersonal
podwyższono by
there would be increased
podwyższono by
there would be increased

Examples of podwyższyć

Example in PolishTranslation in English
/By zawrzeć umowę, /zostałem upoważniony podwyższyć ofertę.In order to reach agreement, I am authorized to increase our bid.
13 krajów OPEC nadal nie zdecydowało o ile podwyższyć cenę ropy.The 13 nations of OPEC have still not... been able to decide by how much to increase the price of oil.
Bank uważa także, iż — jak już wspomniano powyżej — jest zmuszony podwyższyć współczynnik kapitału podstawowego do co najmniej 7 % dla zabezpieczenia ratingu koniecznego dla uzyskania możliwych do przyjęcia z punktu widzenia działalności operacyjnej warunków refinansowania oraz biorąc pod uwagę likwidację gwarancji państwowych, wprowadzenie IAS oraz porozumienie w ramach porozumień bazylejskich II.Furthermore, as explained above, in order to prepare for the end of the two forms of public liability, the introduction of the IAS and the Basel II accord, the bank sees itself constrained to increase its core‐capital ratio to at least 7 % by its own efforts and thus to secure the rating required for refinancing terms that are operationally defensible.
Cel 1 – Przećwiczyć i ocenić na poziomie krajowym zapobieganie atakowi terrorystycznemu z wykorzystaniem broni chemicznej oraz gotowość i reagowanie na taki atak, jak również zwiększyć świadomość co do dalszych kroków, które zostaną podjęte, aby podwyższyć poziom gotowościPurpose 1 — Exercise and evaluate the national prevention of, preparedness for and response to a terrorist attack using chemical weapons and to increase awareness of further steps to be taken to enhance the level of preparedness.
Dlatego też Jej Królewska Mość w swej łaskawości zgodziła się... podwyższyć pański wyrok o dalsze 140 lat bez możliwości apelacji.Therefore, Her Majesty has graciously agreed... to increase your sentence a further 140 years. Case dismissed. I've got him!
Co oznacza, że nie ma miejsca dla ciebie na pokładzie chyba że ktoś dobrowolnie go opuści, ale nie widzę, aby stało się to w najbliższym czasie, jako że umowa z Nolcorp podwyższyła naszą wiarygodność o 30%.Meaning there's no room for you on the board unless someone willingly vacates, and I don't see that happening anytime soon, as the Nolcorp deal just increased our bottom line by 30%.
Hoechst odsyła następnie do kilku decyzji, w których Komisja podwyższyła kwotę podstawową dopiero od drugiego roku, ponieważ wytyczne przewidują podwyższenie jedynie w wypadku okresów naruszenia, które przekraczają czas trwania uznawany za „średni”.Hoechst refers, next, to a number of decisions in which the Commission increased the basic amount from the second year only, since the Guidelines make provision for an increase only for infringement periods in excess of what is regarded as an ‘average’ duration.
Hoechst wskazuje, że ze względu na powrót do naruszenia Komisja podwyższyła o 50% podstawową kwotę grzywny wynoszącą 110 mln EUR.Hoechst states that the Commission increased the basic amount of its fine, EUR 110 million, by 50% because this was a repeated infringement.
Po przeprowadzeniu dochodzenia zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 384/96 Rada, rozporządzeniem (WE) nr 2100/2000 [3] („dochodzenie dotyczące absorpcji”), zmieniła i podwyższyła wspomniane cła na mechanizmy inne niż 17- lub 23-kołowe.Following an investigation pursuant to Article 12 of Regulation (EC) No 384/96, the Council amended and increased the above duties for mechanisms other than with 17 or 23 rings through Regulation (EC) No 2100/2000 [3] (the anti-absorption investigation).
Podwyższenie kapitału o 30 milionów EUR we Francji: W grudniu 2001 r., SNCB podwyższyła kapitał zakładowy francuskiej spółki nabytej w latach 1999-2000, aby umożliwić uruchomienie programu sekurytyzacji wierzytelności w celu uzyskania bankowej linii kredytowej w wysokości 70 milionów EUR. To podwyższenie kapitału zostało narzucone przez Société Générale, dystrybutora kredytu ABX LOGISTICS (Francja) SA jako niezbędny warunek wstępny sekurytyzacji portfela wierzytelności handlowych ABX LOGISTICS (Francja) SA.Capital increase of EUR 30 million in France. In December 2001 SNCB increased the capital of the French company acquired in 1999-2000 in order to start a debt securitisation programme that would make it possible to obtain a line of bank credit of EUR 70 million. The capital increase had been imposed by Société Générale, the provider of credit for ABX Logistics (France) SA, as an essential precondition for the securitisation of that company's commercial debt portfolio.
Chyba te sterydy podwyższyły moją pewność siebie.I guess those steroids must have increased my confidence.
Najważniejszy mój moment tu to nie ten, gdy podwyższyłem zyski o 17%, albo gdy obniżyłem wydatki bez redukcji.My proudest moment here was not when I increased profits by 17%, or when I cut expenses without losing a single employee.
Przez 9 miesięcy zredukowałeś każdą nadwyżkę, podwyższyłeś obroty i nie słyszeliśmy ani jednej skargi.In nine months, you've trimmed every bit of excess, increased billings, and we haven't heard a word of complaint.
Jeszcze przed zawarciem umowy koncesyjnej AVR Chemie podwyższył swoje taryfy przyjęcia do 700 NLG/tonę (317,6 EUR/tonę).Prior to the concession agreement, the gate fees charged by AVR Chemie had been increased to a level of NLG 700/tonne (€317,6).
NSGV wypełnił zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niemcy poniższym swoje zobowiązanie z porozumienia poręczycieli z dnia 5 marca 1992 r. i podwyższył w lipcu i październiku 1994 r. środki własne NordLB uznawane przez nadzór bankowy, podejmując dwa poniżej opisane środki na łączną kwotę 1 mld DEM (odpowiednio do ówczesnego udziału w kapitale NordLB w wysokości 40 %).According to Germany, NSGV subsequently honoured its undertakings under the guarantor agreement of 5 March 1992 and in July and October 1994 increased NordLB's own funds recognised for supervisory purposes by a total of DEM 1000 million (in line with its 40 % share of NordLB’s capital at that time) by means of two measures described in more detail below.
Ogółem między 2007 r. i ODP przemysł unijny podwyższył ceny o 9 % zgodnie ze wzrostem kosztu produkcji, jak wyjaśniono w motywie 79.Overall, the Union industry increased its prices by 9 % between 2007 and the RIP in line with the increase of the cost of production, as explained in recital 79.
Ponadto kraj związkowy nie podwyższył swojego udziału we wzroście wartości od 1 stycznia 1994 r., a wręcz doprowadził do jego zmniejszenia.Moreover, since 1 January 1994 the Land had not increased but reduced its share of this increase in value.
Przemysł wspólnotowy podwyższył swoje ceny sprzedaży w okresie badanym.The Community industry increased its sales prices over the period considered.
Urządzenie miało 50 miliwatów, które podwyższyliśmy do 600 miliwatów.This was a 50-milliwatt unit which we increased to 600 milliwatts....
Aby zrekompensować odpływ kapitału, w dniu 20 lipca 2005 r. akcjonariusze podwyższyli kapitał HSH o 556 mln EUR [10].In order to compensate for the capital outflow, the shareholders increased HSH’s capital by EUR 556 million on 20 July 2005 [10].
Po zdobyciu większości tego udziału zwiększyli stosowane ceny o 25 % w 2004 r., następnie zmniejszyli je o 27 % w 2005 r. i ponownie podwyższyli o 4 % w OD.Having obtained the majority of it, they increased their prices by 25 % in 2004, decreased them by 27 % in 2005 and then increased them again by 4 % in the IP.
Ten scenariusz został jednak potwierdzony przez przynajmniej jednego przetwórcę, który wyraźnie twierdził, że w związku z nałożeniem tymczasowych ceł, przetwórcy podwyższyli ceny o 15–25 % (lub średnio o 0,32 EUR/kg) w sezonie 2005 r. Zostało to również potwierdzone przez innego przetwórcę.This scenario was however confirmed by at least another processor, which clearly stated that since the provisional duties have been imposed, processors have increased their prices between 15 and 25 % (or on average EUR 0,32/kg) for the 2005 season. This was also confirmed by another processor.
W celu wygenerowania koniecznych zasobów członkowie podwyższyli kapitał zakładowy o kwotę 100000000 ITL w roku 2000 i potwierdzili pożyczkę w kwocie 500000000 ITL na rzecz spółdzielni.In order to generate the necessary resources, the members increased the share capital by ITL 100000000 in 2000 and gave the cooperative a loan of ITL 500000000.
/będę musiał ich pozabijać, co podwyższy stawkę. /I'll have to kill all of them and that will increase the rate.
Po trzecie, od dnia 25 października 2009 r. ING podwyższy opłatę gwarancyjną wynoszącą 55 pb rocznie od zaległej sumy przeniesionego portfela o kolejne 82,6 pb rocznie, sprowadzając całość opłaty gwarancyjnej do wysokości 137,6 pb.Third, from 25 October 2009, ING will increase the guarantee fee of 55 bp p.a. on the outstanding amount of the transferred portfolio by a further 82,6 bp p.a., bringing the total guarantee fee to 137,6 bp.
Komisja zauważa również, że w tym samym czasie, w którym państwo węgierskie podwyższyło kapitał przedsiębiorstwa Malév, spółka AirBridge (pośrednio VEB) również zamieniła jego dług w wysokości 1,4 mld HUF na kapitał własny.The Commission also notes that at the same time Hungarian State increased Malév's capital, AirBridge (indirectly VEB) also swapped its debt amounting to HUF 1,4 billion into equity.
Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie (WE) nr 69/2001, podwyższyło pułap w odniesieniu do pomocy de minimis z 100000 EUR do 200000 EUR, rozszerzyło zakres stosowania o sektor przetwórstwa i obrotu produktów rolnych oraz wprowadziło nowy próg w ramach zasady de mnimis w wysokości 100000 EUR pomocy państwa dla sektora transportu drogowego.That regulation replaced Regulation (EC) No 69/2001, increased the general de minimis ceiling from EUR 100000 to EUR 200000, extended its application to the sector concerning the processing and marketing of agricultural products and introduced a new de minimis threshold of EUR 100000 for State aid to the road transport sector.

More Polish verbs

Similar

podwyższać
increase

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning languages?