Podwyższać (to increase) conjugation

Polish
15 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
podwyższam
I increase
podwyższasz
you increase
podwyższa
he/she/it increases
podwyższamy
we increase
podwyższacie
you all increase
podwyższają
they increase
Imperfective future tense
będę podwyższać
I will increase
będziesz podwyższać
you will increase
będzie podwyższać
he/she/it will increase
będziemy podwyższać
we will increase
będziecie podwyższać
you all will increase
będą podwyższać
they will increase
Imperative
-
podwyższaj
you increase!
niech podwyższa
let him/her/it increase
podwyższajmy
let's increase
podwyższajcie
you all increase
niech podwyższają
let them increase
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podwyższałam
I increased
podwyższałaś
you increased
podwyższała
she increased
podwyższałyśmy
we increased
podwyższałyście
you all increased
podwyższały
they increased
Future feminine tense
będę podwyższała
I will increase
będziesz podwyższała
you will increase
będzie podwyższała
she will increase
będziemy podwyższały
we will increase
będziecie podwyższały
you all will increase
będą podwyższały
they will increase
Conditional feminine tense
podwyższałabym
I would increase
podwyższałabyś
you would increase
podwyższałaby
she would increase
podwyższałybyśmy
we would increase
podwyższałybyście
you all would increase
podwyższałyby
they would increase
Conditional perfective feminine tense
podwyższałabym była
I would have increased
podwyższałabyś była
you would have increased
podwyższałaby była
she would have increased
podwyższałybyśmy były
we would have increased
podwyższałybyście były
you all would have increased
podwyższałyby były
they would have increased
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podwyższałem
I increased
podwyższałeś
you increased
podwyższał
he increased
podwyższaliśmy
we increased
podwyższaliście
you all increased
podwyższali
they increased
Future masculine tense
będę podwyższał
I will increase
będziesz podwyższał
you will increase
będzie podwyższał
he will increase
będziemy podwyższali
we will increase
będziecie podwyższali
you all will increase
będą podwyższali
they will increase
Conditional masculine tense
podwyższałbym
I would increase
podwyższałbyś
you would increase
podwyższałby
he would increase
podwyższalibyśmy
we would increase
podwyższalibyście
you all would increase
podwyższaliby
they would increase
Conditional perfective masculine tense
podwyższałbym był
I would have increased
podwyższałbyś był
you would have increased
podwyższałby był
he would have increased
podwyższalibyśmy byli
we would have increased
podwyższalibyście byli
you all would have increased
podwyższaliby byli
they would have increased
Impersonal
podwyższano by
there would be increased
podwyższano by
there would be increased

Examples of podwyższać

Example in PolishTranslation in English
Jeżeli przedsiębiorstwo A otrzymuje odsetki od dwóch przedsiębiorstw powiązanych – 50 od przedsiębiorstwa B i 60 od przedsiębiorstwa C – i jeśli przedsiębiorstwo B stosuje możliwość wycofania i decyduje się nie podwyższać swojej podstawy opodatkowania, wówczas dla celów stosowania środka przedsiębiorstwo A może wykorzystać tylko odsetki w wysokości 60 otrzymane od przedsiębiorstwa C. Tym samym przedsiębiorstwo A będzie podlegało pełnemu opodatkowaniu z tytułu odsetek równych 50 otrzymanych od przedsiębiorstwa B, natomiast z tytułu odsetek w wysokości 60 otrzymanych od przedsiębiorstwa C będzie podlegało opodatkowaniu tylko za połowę kwoty.If a company A receives interest from two affiliated companies, 50 from company B and 60 from company C, and if company B applies the opt-out and chooses not to increase its tax base, then company A can only use the interest of 60 received from company C for the application of the measure. Consequently, company A will be fully taxable with regard to the 50 interest received from company B, while it will be taxable only for half of the amount of 60 received from company C.
Jeżeli przedsiębiorstwo, w przypadku którego doszło do wypłaty kwoty odsetek netto, wycofuje się z programu, nie musi ono podwyższać swojej podstawy opodatkowania w opisany powyżej sposób i może zastosować zwykły system podatkowy poprzez całkowite odliczenie wypłaconych odsetek, pod warunkiem że powiadomi o tym wszystkie przedsiębiorstwa powiązane (krajowe i zagraniczne), którym odsetki zostały wypłacone (lub są należne) lub od których odsetki zostały otrzymane (lub są należne) [7].Should a company with a net interest paid opt out, it does not have to increase its tax base in the manner described above and may apply the normal tax regime by a full deduction of the interest paid, provided that it notifies all of its affiliated companies (domestic and foreign) to which any interest was paid (or is payable) or from which any interest was received (or is due) [7].
W związku z tym, że majątek Wfa można uznać za kapitał podstawowy, WestLB może dalej podwyższać środki własne poprzez zdobywanie kapitału uzupełniającego.Because it qualifies as original own funds, Wfa's capital allowed WestLB to increase further its own funds by raising additional own funds.
Dalsza inkubacja od 16 do 24 godzin w temperaturze 4 °C podwyższa czułość próby.A subsequent 16- to 24-hours incubation at 4 °C increases the sensitivity of the test.
Dla przykładu, za odpowiadającą normalnemu postępowaniu handlowemu uznaje się sytuację, kiedy towary zostały wysłane do centrów dystrybucyjnych przedsiębiorstw przywożących lub kiedy importer może przedstawić umowę lub akredytywę z datą wcześniejszą niż data wysyłki lub kiedy towary były wysłane poza terytorium Chin w celu przeładowania na inny środek transportu w rozsądnie krótkim czasie.Poziomy wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1478/2005 podwyższa się w celu umożliwienia wydania pozwoleń na przywóz towarów wysłanych do Wspólnoty w okresie od dnia 13 lipca do dnia 19 lipca 2005 r., bądź towarów wysłanych do Wspólnoty po dniu 20 lipca 2005 r. z ważnym chińskim pozwoleniem na wywóz, w ilościach przekraczających uzgodnione poziomy wprowadzone na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1084/2005 w załączniku V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93.W wypadku przekroczenia tych poziomów przez jakiekolwiek towary wysłane do Wspólnoty w okresie od dnia 13 lipca do dnia 19 lipca 2005 r. Komisja może zezwolić na wydanie dalszych zezwoleń na przywóz po poinformowaniu Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych oraz dokonaniu przeniesienia 2072924 kg produktów z kategorii 2, zgodnie z załącznikiem VIII.By way of example, are considered as corresponding to a normal conduct of business goods shipped to distribution centres for the importing companies, or when the importer can present a contract or letter of credit preceding the date of shipment, or when the goods have been transhipped outside China onto another means of transport within a reasonably short period of time.The increases to the agreed levels introduced by the Regulation (EC) No 1478/2005 are made available to enable the issuance of import licences for goods shipped to the Community between 13 and 19 July 2005, or for goods shipped to the Community after 20 July 2005 with a valid Chinese export licence, which are in excess of the agreed levels introduced by Commission Regulation (EC) No 1084/2005 in Annex V to Council Regulation (EEC) No 3030/93.Should any goods shipped to the Community between 13 and 19 July 2005 exceed these levels, the Commission may authorise the issuance of further import licences after informing the Textiles Committee, and after effecting the transfer of 2072924 kg of products of category 2 as provided for in Annex VIII.
Dla przykładu, za odpowiadającą normalnemu postępowaniu handlowemu uznaje się sytuację, kiedy towary zostały wysłane do centrów dystrybucyjnych przedsiębiorstw przywożących lub kiedy importer może przedstawić umowę lub akredytywę z datą wcześniejszą niż data wysyłki lub kiedy towary były wysłane poza terytorium Chin w celu przeładowania na inny środek transportu w rozsądnie krótkim czasie.Poziomy wprowadzone rozporządzeniem podwyższa się w celu umożliwienia wydania pozwoleń na przywóz towarów wysłanych do Wspólnoty w okresie od dnia 13 lipca do dnia 19 lipca 2005 r. bądź towarów wysłanych do Wspólnoty po dniu 20 lipca 2005 r. z ważnym chińskim pozwoleniem na wywóz, w ilościach przekraczających uzgodnione poziomy wprowadzone na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1084/2005 (Dz.U. L 177 z 9.7.2005, str. 19) w załączniku V do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93.W wypadku przekroczenia tych poziomów przez jakiekolwiek towary wysłane do Wspólnoty w okresie od dnia 13 lipca do dnia 19 lipca 2005 r. Komisja może zezwolić na wydanie dalszych zezwoleń na przywóz po poinformowaniu Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych oraz dokonaniu przeniesienia 2072924 kg produktów z kategorii 2, zgodnie z załącznikiem VIII.By way of example, are considered as corresponding to a normal conduct of business goods shipped to distribution centres for the importing companies, or when the importer can present a contract or letter of credit preceding the date of shipment, or when the goods have been transhipped outside China onto another means of transport within a reasonably short period of time.The increases to the agreed levels introduced by the Regulation are made available to enable the issuance of import licences for goods shipped to the Community between 13 and 19 July 2005, or for goods shipped to the Community after 20 July 2005 with a valid Chinese export licence, which are in excess of the agreed levels introduced by Commission Regulation (EC) No 1084/2005 (OJ L 177, 9.7.2005, p. 19) in Annex V to Regulation (EEC) No 3030/93.Should any goods shipped to the Community between 13 and 19 July 2005 exceed these levels, the Commission may authorise the issuance of further import licences after informing the Textiles Committee, and after effecting the transfer of 2072924 kg of products of category 2 as provided for in Annex VIII.
Dla przykładu, za odpowiadającą normalnemu postępowaniu handlowemu uznaje się sytuację, kiedy towary zostały wysłane do centrów dystrybucyjnych przedsiębiorstw przywożących lub kiedy importer może przedstawić umowę lub akredytywę z datą wcześniejszą niż data wysyłki lub kiedy towary były wysłane poza terytorium Chin w celu przeładowania na inny środek transportu w rozsądnie krótkim czasie.Poziomy wprowadzone rozporządzeniem podwyższa się w celu umożliwienia wydania pozwoleń na przywóz towarów wysłanych do Wspólnoty w okresie od dnia 13 lipca do dnia 19 lipca 2005 r., bądź towarów wysłanych do Wspólnoty po dniu 20 lipca 2005 r. z ważnym chińskim pozwoleniem na wywóz, przekraczających uzgodnione poziomy wprowadzone na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1084/2005 (Dz.U. L 177 z 9.7.2005, s. 19) w załączniku V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93.W wypadku przekroczenia tych poziomów przez jakiekolwiek towary wysłane do Wspólnoty w okresie od dnia 13 lipca do dnia 19 lipca 2005 r. Komisja może zezwolić na wydanie dalszych zezwoleń na przywóz po poinformowaniu Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych oraz dokonaniu przeniesienia 2072924 kg produktów z kategorii 2, zgodnie z załącznikiem VIII.By way of example, are considered as corresponding to a normal conduct of business goods shipped to distribution centres for the importing companies, or when the importer can present a contract or letter of credit preceding the date of shipment, or when the goods have been transhipped outside China onto another means of transport within a reasonably short period of time.The increases to the agreed levels introduced by the Regulation are made available to enable the issuance of import licences for goods shipped to the Community between 13 and 19 July 2005, or for goods shipped to the Community after 20 July 2005 with a valid Chinese export licence, which are in excess of the agreed levels introduced by Commission Regulation (EC) No 1084/2005 (OJ L 177, 9.7.2005, p. 19) in Annex V to Regulation (EEC) No 3030/93.Should any goods shipped to the Community between 13 and 19 July 2005 exceed these levels, the Commission may authorise the issuance of further import licences after informing the Textiles Committee, and after effecting the transfer of 2072924 kg of products of category 2 as provided for in Annex VIII.
Dla przykładu, za odpowiadającą normalnemu postępowaniu handlowemu uznaje się sytuację, kiedy towary zostały wysłane do centrów dystrybucyjnych przedsiębiorstw przywożących lub kiedy importer może przedstawić umowę lub akredytywę z datą wcześniejszą niż data wysyłki, lub kiedy towary były wysłane poza terytorium Chin w celu przeładowania na inny środek transportu w rozsądnie krótkim czasie.Poziomy wprowadzone rozporządzeniem podwyższa się w celu umożliwienia wydania pozwoleń na przywóz towarów wysłanych do Wspólnoty w okresie od dnia 13 do dnia 19 lipca 2005 r. bądź towarów wysłanych do Wspólnoty po dniu 20 lipca 2005 r. z ważnym chińskim pozwoleniem na wywóz, w ilościach przekraczających uzgodnione poziomy wprowadzone na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1084/2005 w załączniku V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93.W wypadku przekroczenia tych poziomów przez jakiekolwiek towary wysłane do Wspólnoty w okresie od dnia 13 do dnia 19 lipca 2005 r. Komisja może zezwolić na wydanie dalszych zezwoleń na przywóz po poinformowaniu Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych oraz dokonaniu przeniesienia 2072924 kg produktów z kategorii 2, zgodnie z załącznikiem VIII.By way of example, are considered as corresponding to a normal conduct of business goods shipped to distribution centres for the importing companies, or when the importer can present a contract or letter of credit preceding the date of shipment, or when the goods have been transhipped outside China onto another means of transport within a reasonably short period of time.The increases to the agreed levels introduced by the Regulation are made available to enable the issuance of import licences for goods shipped to the Community between 13 and 19 July 2005, or for goods shipped to the Community after 20 July 2005 with a valid Chinese export licence, which are in excess of the agreed levels introduced by Commission Regulation (EC) No 1084/2005 (OJ L 177, 9.7.2005, p. 19) in Annex V to Regulation (EEC) No 3030/93.Should any goods shipped to the Community between 13 and 19 July 2005 exceed these levels, the Commission may authorise the issuance of further import licences after informing the Textiles Committee, and after effecting the transfer of 2072924 Kg of products of category 2 as provided for in Annex VIII.
Instrumenty w grupach samodzielnych podwyższają ryzyko błędnej klasyfikacji pod względem państwa rezydencji lub sektora, jako że dostarczane o nich informacje są często niekompletne.Instruments in stand-alone groups increase the risk of misclassification by country of residence or sector, given that they are often provided with incomplete information.
Instrumenty w grupach sprzeczności podwyższają ryzyko błędnej klasyfikacji pod względem państwa rezydencji lub sektora.Instruments in clash groups increase the risk of misclassification by country of residence or sector.
Państwa członkowskie zapewniają minimalny poziom kontroli na miejscu niezbędny do skutecznego zarządzania ryzykiem oraz podwyższają ten poziom minimalny w razie konieczności.Member States shall ensure a minimum level of on-the-spot checks needed for an effective management of the risks, and shall increase that minimum level where necessary.
W latach 1994–1997 Portugalia co roku podwyższała kapitał RTP.In the period from 1994 to 1997, Portugal increased the capital of RTP each year.
Nalegałem, podwyższałem ofertę, pokazałem pani taśmę. Nie zwróciła pani uwagi?l have insisted, l have increased my offer, l showed you a tape, haven't you paid attention?
/Jednak nie otoczyła jej bliskimi słowami, /gdyż podwyższało to prawdopodobieństwo /wylania się prawdy.Sadly, she did not trust her mouth with the same proximity for it increased the probability of truths being spilled.
W latach 1994–1997 państwo podwyższało co roku kapitał RTP.In the period 1994 to 1997 the State increased the capital of RTP each year.

More Polish verbs

Similar

podwieszać
do
podwyższyć
increase

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning languages?