Podnosić (to raise) conjugation

Polish
48 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
podnoszę
I raise
podnosisz
you raise
podnosi
he/she/it raises
podnosimy
we raise
podnosicie
you all raise
podnoszą
they raise
Imperfective future tense
będę podnosić
I will raise
będziesz podnosić
you will raise
będzie podnosić
he/she/it will raise
będziemy podnosić
we will raise
będziecie podnosić
you all will raise
będą podnosić
they will raise
Imperative
-
podnoś
you raise!
niech podnosi
let him/her/it raise
podnośmy
let's raise
podnoście
you all raise
niech podnoszą
let them raise
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podnosiłam
I raised
podnosiłaś
you raised
podnosiła
she raised
podnosiłyśmy
we raised
podnosiłyście
you all raised
podnosiły
they raised
Future feminine tense
będę podnosiła
I will raise
będziesz podnosiła
you will raise
będzie podnosiła
she will raise
będziemy podnosiły
we will raise
będziecie podnosiły
you all will raise
będą podnosiły
they will raise
Conditional feminine tense
podnosiłabym
I would raise
podnosiłabyś
you would raise
podnosiłaby
she would raise
podnosiłybyśmy
we would raise
podnosiłybyście
you all would raise
podnosiłyby
they would raise
Conditional perfective feminine tense
podnosiłabym była
I would have raised
podnosiłabyś była
you would have raised
podnosiłaby była
she would have raised
podnosiłybyśmy były
we would have raised
podnosiłybyście były
you all would have raised
podnosiłyby były
they would have raised
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podnosiłem
I raised
podnosiłeś
you raised
podnosił
he raised
podnosiliśmy
we raised
podnosiliście
you all raised
podnosili
they raised
Future masculine tense
będę podnosił
I will raise
będziesz podnosił
you will raise
będzie podnosił
he will raise
będziemy podnosili
we will raise
będziecie podnosili
you all will raise
będą podnosili
they will raise
Conditional masculine tense
podnosiłbym
I would raise
podnosiłbyś
you would raise
podnosiłby
he would raise
podnosilibyśmy
we would raise
podnosilibyście
you all would raise
podnosiliby
they would raise
Conditional perfective masculine tense
podnosiłbym był
I would have raised
podnosiłbyś był
you would have raised
podnosiłby był
he would have raised
podnosilibyśmy byli
we would have raised
podnosilibyście byli
you all would have raised
podnosiliby byli
they would have raised
Impersonal
podnoszono by
there would be raised
podnoszono by
there would be raised

Examples of podnosić

Example in PolishTranslation in English
-Nie musiałaś podnosić swojego głosu.-You didn't need to raise your voice.
/Gdy on zaczyna podnosić głos♪ As he begins to raise his voice ♪
- Sprawdzam i podnoszę o dwa. - Cztery.-I'll see it, and I'll raise it two.
- Tom nie podnoś głosu na matkę. - Nie podnoszę głosu.Tom, don't raise your voice to your mother, please.
- Wchodzę za 20, i podnoszę o 20.And I raise you another 30.
-Wyrównuję i podnoszę do dwudziestu tysięcy.Unh! I see you and raise you... 20,000. [Anxious grumbling]
- Kiedy ich ściągniesz, podnosisz cenę.- And once you get them here, you raise the price.
- Mm, jak podnosisz reke?- How's your arm raise? - Good?
- Nie dotykaj jej. - Już trochę na to za późno. I bardzo nie lubię gdy podnosisz na mnie głos.A little late for that, Willy, and I really don't like it when you raise your voice to me.
A ty podnosisz podatek bez pytania?And you raise their taxes without asking me?
"Potem podnosi drugą nogę na wysokość jego uda.""Then she raises her other leg to the height of his thigh."
"Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza,"He raises the poor from the dust, and the needy from the ash heap,
- Lecz to podnosi ciśnienie krwi.- But it raises your blood pressure
Aby potwierdzić, dla całej firmy podwyżkę płac, podnosimy.To argue for company-wide pay increases, raises.
Będą chcieli kupić prezenty w ostatniej chwili. Dlatego podnosimy nasze ceny o 15%.They'll be looking to purchase last-minute gifts which is why we raised our prices 15%.
Cady. jesteśmy prawnikami nie podnosimy ręki, wchodzimy w słowo no tak, przepraszam reprezentujemy Connally Enterprises?Cady. We're lawyers. We don't raise our hand.
Dobra, podnosimy!Okay, raise!
Zajmujecie pozycje z plutonem, podnosicie szablę - gotów, cel, palYou take your position with the firing squad, raise your sword - ready, aim, fire.
- Dojeżdżasz co weekend, a pracownicy podnoszą ci ciśnienie. - Bo to głupki.And you've also been commuting every weekend, and you let the associates raise your blood pressure.
2.2 Powyższe wnioski podnoszą kwestię wagi ogólnej, ktora nie umożliwia polubownego rozwiązania.2.2 The above finding raises an issue of general importance, which is not susceptible to a friendly solution.
Ale te możliwości podnoszą niepokojące pytania.But these possibilities raise some rather disturbing questions.
By spędzić zdobycz, drapieżniki podnoszą swoje ogromne płetwy grzbietowe.To herd their prey, the predators raise their huge dorsal fins.
- Dalej Bob, podnoś rękę.- come on,bob.raise your hand.- no,bob,not-- no!
- Kurwa daj coś! Nie podnoś na mnie głosu!Don't raise your voice at me!
- Nie podnoś głosu ze mną.- Don't raise your voice with me.
- Nie podnoś głosu złodzieju!- Don't raise your voice, rustler!
- Nie podnoś głosu!- Don't raise your voice at me!
Będę czytać motywy, a wy podnoście ręce żeby zagłosować.Now, I'm going to read the themes now raise your hands to vote.
Jeśli chcecie o czymś pogadać, wyrzucić coś z siebie, podnoście śmiało rękę.At this time, if you have something maybe that you want to talk about, something you want to get off your chest, go ahead and raise your hand.
Nie podnoście broni, kiedy was wywołają.Do not raise weapon when called upon.
Nie podnoście głosu.Behave, be sincere l told you not to raise your voice Be gentle
Nie podnoście rąk.Don't raise your hands. Don't.
Więc podnosiłam je każdego dnia.So I raised them every day.
Ale zawsze pierwsza podnosiłaś rękę w klasie, nie?Bet you always raised your hand first in class, didn't you?
Już trzy razy podnosiłaś temperaturę.You have raised the temperature three times.
Nie podnosiłaś głosu, ale wszyscy wiedzieli kto rządzi.You've never raised your voice. Everybody knew who was in charge.
Margaret nigdy nie podnosiła głosu.Margaret never raised her voice.
Należy w szczególności zauważyć, że o ile przed Sądem Komisja podnosiła niedopuszczalność żądań skarżącego odnośnie do dodatku na gospodarstwo domowe i dodatku edukacyjnego, uzasadniając to tym, że nie były przedstawione w zażaleniu, o tyle nie odniosła się w żaden sposób do niedopuszczalności części zarzutu dotyczącej naruszenia zasady równego traktowania.It should be pointed out, in particular, that, although it pleaded that the appellant’s claims in regard to the household allowance and the education allowance were inadmissible on the ground that they had not been raised in the complaint, the Commission did not contend before the Court of First Instance that the part of the plea alleging infringement of the principle of equal treatment was inadmissible.
Na początku grudnia Sąd Apelacyjny w Brukseli przekazał trzy takie zapytania z prośbą o opinię Komisji. Prośby podnosiły kwestie związane z równoczesnym stosowaniem art. 81 i 82 Traktatu WE, zakresem stosowania art. 82 ust. c) Traktatu WE, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2790/1999 w sprawie stosowania wyłączenia grupowego (do kategorii porozumień wertykalnych) oraz towarzyszącymi mu wytycznymi i obwieszczeniem de minimis.In early December, the Brussels Court of Appeal forwarded three such references to the Commission as requests for an opinion. e requests raised issues concerning the simultaneous application of Articles 81 and 82 EC, the scope of Article 82(c) EC, Commission block exemption Regulation (EC) No 2790/1999 (on vertical agreements) and the accompanying guidelines and the de minimis notice.
Na podstawie akt sprawy znajdujących się w Trybunale nie można stwierdzić, czy skarżące zwróciły uwagę na istotę swojego roszczenia na podstawie prawa wspólnotowego w ramach tego odwołania, czy też ponownie podnosiły zagadnienie, że należałoby zwrócić się do Trybunału o wskazówki w celu dokonania interpretacji mechanizmów rozporządzenia nr 2499/82, z myślą o rozwikłaniu nieporządku pozostałego po upadłości DAI.It is impossible to ascertain from the file before this Court whether the applicants drew attention to the substance of their claim under EC law within that procedural appeal, or raised again the question of whether this Court should be asked for guidance in understanding the workings of Regulation No 2499/82, with a view to unravelling the mess left behind by DAI’s insolvency.
- Od miesięcy nie podnosiłem cen.I haven't raised prices in months.
By nie wspomnieć właśnie tam I podnosiłem moich Kids.Not to mention that's where I raised my kids. Plus, I don't think you've all seen the house band.
Może nauczyciel nie zapytał, gdy podnosiłeś rękę.Maybe the teacher didn't call on you when you had your hand raised.
Sam podnosiłeś czynsze, aby sfinansować wyprawy na polowania.But good God, man! You yourself raised the rent simply to finance a hunting expedition.
Byłoby mi łatwiej komandorze, gdyby nie podnosił pan tej kwestii ale karą za takie przestępstwa na waszej planecie jest śmierć, a decyzja jest ostateczna.It would have been easier on me, Commander, had you not raised that point, but the penalty for these crimes on your planet is death and that is permanent.
W przypadku dwóch przedsiębiorstw audytorzy podnosili w swych raportach istotne problemy, zaś w przypadku jednego z nich weryfikacja wykonana przez audytorów okazała się dalece niewystarczająca dla zagwarantowania wiarygodności sprawozdań finansowych.For two of these companies, significant problems have been raised by the auditors in their report and for one of them, the verification performed by the auditors was found to be highly insufficient to guarantee the reliability of the accounts.
Przekleństwo Biggis bliskie podnosiło mnie... nie wpuszczony mnie z kłopotem, przedstawiony mnie jak przepchnąć... pchane pieniądze w mojej kieszeni... i sporadyczny półautomatyczy broń... w moim hittin" ręka.Biggis damn near raised me... kept me out of trouble, showed me how to hustle... put money in my pocket... and the occasional semi-automatic weapon... in my hitting' hand.
bolący, że to podnosiło jest nadal tam w rio profanator janeiro... siedem lat później.the sore that it raised is still there in rio de janeiro... seven years later.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'raise':

None found.
Learning languages?