Podejmować (to take) conjugation

Polish
52 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
podejmuję
I take
podejmujesz
you take
podejmuje
he/she/it takes
podejmujemy
we take
podejmujecie
you all take
podejmują
they take
Imperfective future tense
będę podejmować
I will take
będziesz podejmować
you will take
będzie podejmować
he/she/it will take
będziemy podejmować
we will take
będziecie podejmować
you all will take
będą podejmować
they will take
Imperative
-
podejmuj
you take!
niech podejmuje
let him/her/it take
podejmujmy
let's take
podejmujcie
you all take
niech podejmują
let them take
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podejmowałam
I took
podejmowałaś
you took
podejmowała
she took
podejmowałyśmy
we took
podejmowałyście
you all took
podejmowały
they took
Future feminine tense
będę podejmowała
I will take
będziesz podejmowała
you will take
będzie podejmowała
she will take
będziemy podejmowały
we will take
będziecie podejmowały
you all will take
będą podejmowały
they will take
Conditional feminine tense
podejmowałabym
I would take
podejmowałabyś
you would take
podejmowałaby
she would take
podejmowałybyśmy
we would take
podejmowałybyście
you all would take
podejmowałyby
they would take
Conditional perfective feminine tense
podejmowałabym była
I would have taken
podejmowałabyś była
you would have taken
podejmowałaby była
she would have taken
podejmowałybyśmy były
we would have taken
podejmowałybyście były
you all would have taken
podejmowałyby były
they would have taken
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podejmowałem
I took
podejmowałeś
you took
podejmował
he took
podejmowaliśmy
we took
podejmowaliście
you all took
podejmowali
they took
Future masculine tense
będę podejmował
I will take
będziesz podejmował
you will take
będzie podejmował
he will take
będziemy podejmowali
we will take
będziecie podejmowali
you all will take
będą podejmowali
they will take
Conditional masculine tense
podejmowałbym
I would take
podejmowałbyś
you would take
podejmowałby
he would take
podejmowalibyśmy
we would take
podejmowalibyście
you all would take
podejmowaliby
they would take
Conditional perfective masculine tense
podejmowałbym był
I would have taken
podejmowałbyś był
you would have taken
podejmowałby był
he would have taken
podejmowalibyśmy byli
we would have taken
podejmowalibyście byli
you all would have taken
podejmowaliby byli
they would have taken
Impersonal
podejmowano by
there would be taken
podejmowano by
there would be taken

Examples of podejmować

Example in PolishTranslation in English
- Clark wiedział, że możesz go rozpoznać z fotografii, a przynajmniej istniało takie ryzyko, którego wolał nie podejmować.Clark knew you would be able to recognise him from photographs... or at least it was a risk he might not want to take.
- Powiedz Manski'emu, że nie boimy się podejmować działań.- Tell him we're not afraid to take action.
- Cały czas podejmuję ryzyko.- I take chances all the time.
- Że improwizuję, podejmuję ryzyko.That I improvise, take risks.
/Podejmuję się tego zobowiązania /z własnej nieprzymuszonej woli, /bez żadnych zastrzeżeń, /ani woli nieposłuszeństwa, ślubując wierne i dokładne wypełnienie obowiązków, które nakłada na mnie funkcja, której się podejmuję...I take this obligation freely, without any reservation or purpose of evasion and will well and faithfully discharge the duties of the office of which I am about to enter...
A ja ciebie, że to ja je podejmuję.And I told you that if anyone was gonna take any risks, it was gonna be me.
"Myślę, że będziesz zainteresowany, i wiem, że podejmujesz jakieś kroki w takich wyjątkowych sytuacjach.""and I know you take unusual cases."
- Ale to ty podejmujesz decyzje. - Przestań, Tommy.- It's always yours to take or leave.
- jest wart ryzyka, jakie podejmujesz? Tak!Is he worthy of all these risks you take for him?
A czasami podejmujesz decyzję ... i przegrywasz.And sometimes it's when you take a chance... and lose.
- Tam w Medfordzie nie podejmujemy pochopnych decyzji...Medford, Oregon. Up in Medford we take our time making up our mind.
- To ryzyko jakie podejmujemy.That's a risk we take.
-Nie ma takiej agencji w rządzie, która jest w stanie uchylić działania, jakie podejmujemy.There is no a... other agency of government which can overrule actions that we take.
/ - Musi pan wiedzieć jakie ryzyko podejmujemy.I just wanted you to know what risks we're about to take.
/Co więcej podejmujemy się zastąpić króla jego bratem, Księciem Janem./"We further undertake to replace the said Richard with his brother, John, Prince of the realm."
Ale podejmujecie ryzyko i brniecie do przodu.But, you take a leap of faith and you keep going anyway.
Jest wypełnione pułapkami, komplikacjami i błędami, ale jest podróżą wartą podjęcia, ponieważ podejmujecie ją wspólnie.It's filled with pitfalls and setbacks and mistakes, but it's a journey worth taking because you take it together.
Jeśli nie podejmujecie się tego zadania, poinformuję o tym Radę.If you have decided not to undertake this task, l will inform the council.
Proszę was. To czego się podejmujecie, to szlachetna sprawa.This is a noble cause you seek to undertake, señoritas.
Wszyscy podejmujecie ryzyko, jesteście uzależnieni od adrenaliny.You memory guys are all risk takers, adrenaline junkies.
- Decyzje jakie podejmują ci ludzie, mają wpływ nie tylko na środowiska biznesowe ale dotykają polityki, biznesu, wszystkich przekrojowo. A te decyzje podejmowane są, przez wąską elitę za zamkniętymi drzwiamiThe decisions that these people take, they're not only decisions that - affect the business community, they affect politics, - business, environment, across the entire spectrum, - and these decisions are taken by a very elite group of people behind closed doors, -
- To dzieciaki podejmują to ryzyko. - Tak. Nie rozumiem tego.- It's the risk these kids take?
/Jeśli zapytaliby mnie, /czy wzięłabym udział w filmie, gdzie ocalali... podejmują walkę z Jasonem...If they were to ask me to do sort of the "Friday the 13th" survivors... gonna take on Jason...
/Wszyscy policjanci, /ludzie i androidy, /podejmują walkę /o nasze bezpieczeństwo. ALMOST HUMAN [1x07] Simon SaysNow all cops... human and manmade together... take on the battle to watch over us all.
/Wszyscy policjanci, /ludzie i androidy, /podejmują walkę /o nasze bezpieczeństwo. ALMOST HUMAN [1x09] UnboundNow all cops... human and manmade together... take on the battle to watch over us all.
"Naprawdę nie śpiesz się i podejmuj mądre decyzje.""You really have to take your time and make smart decisions."
- Nie podejmuj się niczego ponad to.- Don't take on any more than that.
- Shlomo, nie podejmuj jakiegoś niepotrzebnego ryzyka. - W Sobiborze?- Shlomo, do not take any unnecessary risks.
Bądź pewna siebie i podejmuj ryzyko.Be confident and take risks.
Co radziłaby Pani aspirującym przedsiębiorcom?Podążaj tam, dokąd wiedzie cię intuicja, podejmuj wyzwania, pogłębiaj zainteresowania i okaż determinację w ich rozwijaniu.What would be your advice to aspiring entrepreneurs?Follow your intuition, take up the challenges, develop your passions and be determined in pursuing them.
- Nie podejmujcie żadnych działań.- Don't take any further action.
/Pomagajcie sobie nawzajem, /ale nie podejmujcie zbędnego ryzyka.Help each other, but don't take unnecessary risks.
Nie podejmujcie niepotrzebnego ryzyka.Don't take unnecessary risks.
Nie podejmujcie... niepotrzebnego ryzyka.Don't take unnecessary risks.
Poruszajcie się powoli i nie podejmujcie żadnego ryzyka.But go slow, and don't take any chances.
Soapy mówił, że Helen była mniej ostra od ciebie ale ty podejmowałaś więcej prób.Soapy said Helen was less defensive than you are, but that you took more chances.
Bruksela podejmowała Europę i godnie świętowała jej obecność.The European Economic and Social Committee took up the challenge!
Colette podejmowała nocne kursy.Colette took night courses.
Komisja czynnie zarządzała sytuacją i regularnie podejmowała inicjatywę wceluodblokowaniai wspierania programu.The Commission actively managed the situ-ation,andregularlytooktheinitiativeto unblock andfosterthe programme.
Choć beneficjent wyraził chęć dokonania spłat lub dobrowolnie je proponował, w rzeczywistości nigdy nie spłacił w pełni kwot należności w ramach zmiany harmonogramu spłat z 2001 r. Poza wezwaniami nie ma żadnych dowodów na to, że bułgarskie władze podejmowały jakiekolwiek działania w kierunku skutecznego wyegzekwowania wierzytelności.Although the beneficiary expressed willingness, or voluntarily offered repayment, in practice it never covered in full the outstanding amounts under rescheduling 2001. Apart from reminders, there is no evidence that the Bulgarian authorities took any steps to seek to enforce effectively their claims.
I tak jak niektóre dzisiejsze orły, każdego roku podejmowały długie podróże migracyjne.It might even be that like some eagles today, these flying giants undertook long migratory journeys every year.
Ponadto ani dwa memoranda opracowane przez radcę prawnego spółki Hurtigruten, ani późniejsze uwagi przekazane przez władze norweskie nie przedstawiają dowodów pozwalających stwierdzić, że władze były w posiadaniu planu restrukturyzacji w momencie, gdy podejmowały decyzję dotyczącą wdrożenia przedmiotowych trzech środków w 2008 r.Furthermore, neither the two memoranda from the legal counsel of Hurtigruten nor the subsequent submission from the Norwegian authorities have supported the conclusion that the authorities were in possession of a restructuring plan when they took their decision regarding the three measures in 2008.
Procedury nie zawsze były przejrzystei nie pozwalaływystarczającojednoznacznie ustalić, czy LGD podejmowały obiektywne decyzje,naktórenie miaływpływukon-fliktyinteresów.Stwierdzoneuchybienia powielająsięzuchybieniami wskazanymi przez Trybunał wsprawozdaniurocznym za rok 2000.In particular, LAGs gave grantstoprojectswithoutregardto efficiency.Procedures werenotalways transparent and did not sufficiently dem-onstratethatthe LAGstook decisions on an objective basis,freefrom conflicts of interest.These weaknessesechothose observed by the Court in the Annual Report of 2000.
Służby Komisji zauważyły, że nieistniały formalne kryteria wyboru projektów; procedury dotyczące konfliktu interesów nie były odpowiednie, a LGD podejmowały decyzje bez „podwójnegokworum”, a także że LGD nie wdrożyły procedur mających na celu sprawdzanie zasadności proponowanych kosztów projektów.The Commission services found that there were noformal projectselectioncriteria;thatconflictofinterest procedures wereinadequate and LAGs took decisions without a ‘double quorum’; and that LAGs did not have proceduresto check the reasonableness of proposed project costs.
Ja podejmowałem ryzyko.I done took all the risk.
Nigdy nie podejmowałem ryzyka.I never took any chances.
Znałem ryzyko, kiedy podejmowałem tę pracę.I knew the risk when I took this job, lieutenant.
A ryzyko, które podejmowali... To dlatego, że wierzyli w coś większego od nich.And... the risks that they took -- it was because they believed in something greater than themselves.
Dopierookoło 500 roku p.n.e. w Atenach zapoczątkowanodemokrację, czyli rządy ludu (zamiast słuchać królaobywatele Aten podejmowali decyzje przezgłosowanie).Later,around 500 BC, the city of Athens introduced ‘democracy’ – which means ‘government by the people.’ (Instead of having a king, the men of Athenstook decisions by voting).
Przedsiębiorstwo nie mogło wykazać, że podejmowało decyzje bez takiej ingerencji ze strony państwa.The company could not demonstrate that it took its decisions free of such state interference.
W chwili wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego władze szwedzkie nie dysponowały danymi, które by pokazywały ilu z tych 2000 czynnych zawodowo licencjonowanych rybaków podejmowało rejsy połowowe, które oznaczają pobyt w nocy poza domem.At the time of opening of the formal investigation the Swedish authorities did not have available data which showed how many of the 2000 operating licensed fishermen undertook fishing trips which involve spending the night away from home.
W szczególności, zgodnie ze sprawozdaniem eksperta SNCM, państwo podejmowało decyzje w ramach uprawnień kontrolnych, które samo ustanowiło, wykorzystując tym samym własne uprawnienia kontrolne, aby podjąć decyzje na rzecz przedsiębiorstwa w imieniu osób zarządzających, do których należało podejmowanie tych decyzji.In particular, according to SNCM’s expert report, the State took decisions under its powers of supervision which it had itself set up, thereby misusing its powers of supervision to take decisions on behalf of the undertaking instead of the directors to whom the power to take those decisions falls.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning languages?