Poławiać (to fish) conjugation

Polish
15 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
poławiam
I fish
poławiasz
you fish
poławia
he/she/it fishes
poławiamy
we fish
poławiacie
you all fish
poławiają
they fish
Imperfective future tense
będę poławiać
I will fish
będziesz poławiać
you will fish
będzie poławiać
he/she/it will fish
będziemy poławiać
we will fish
będziecie poławiać
you all will fish
będą poławiać
they will fish
Imperative
-
poławiaj
you fish!
niech poławia
let him/her/it fish
poławiajmy
let's fish
poławiajcie
you all fish
niech poławiają
let them fish
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
poławiałam
I fished
poławiałaś
you fished
poławiała
she fished
poławiałyśmy
we fished
poławiałyście
you all fished
poławiały
they fished
Future feminine tense
będę poławiała
I will fish
będziesz poławiała
you will fish
będzie poławiała
she will fish
będziemy poławiały
we will fish
będziecie poławiały
you all will fish
będą poławiały
they will fish
Conditional feminine tense
poławiałabym
I would fish
poławiałabyś
you would fish
poławiałaby
she would fish
poławiałybyśmy
we would fish
poławiałybyście
you all would fish
poławiałyby
they would fish
Conditional perfective feminine tense
poławiałabym była
I would have fished
poławiałabyś była
you would have fished
poławiałaby była
she would have fished
poławiałybyśmy były
we would have fished
poławiałybyście były
you all would have fished
poławiałyby były
they would have fished
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
poławiałem
I fished
poławiałeś
you fished
poławiał
he fished
poławialiśmy
we fished
poławialiście
you all fished
poławiali
they fished
Future masculine tense
będę poławiał
I will fish
będziesz poławiał
you will fish
będzie poławiał
he will fish
będziemy poławiali
we will fish
będziecie poławiali
you all will fish
będą poławiali
they will fish
Conditional masculine tense
poławiałbym
I would fish
poławiałbyś
you would fish
poławiałby
he would fish
poławialibyśmy
we would fish
poławialibyście
you all would fish
poławialiby
they would fish
Conditional perfective masculine tense
poławiałbym był
I would have fished
poławiałbyś był
you would have fished
poławiałby był
he would have fished
poławialibyśmy byli
we would have fished
poławialibyście byli
you all would have fished
poławialiby byli
they would have fished
Impersonal
poławiano by
there would be fished
poławiano by
there would be fished

Examples of poławiać

Example in PolishTranslation in English
Jeśli takie państwo członkowskie zamierza poławiać kryla antarktycznego w obszarze objętym konwencją CCAMLR, powiadamia Sekretariat CCAMLR zgodnie z art. 5a rozporządzenia (WE) nr 601/2004, oraz Komisję, a w każdym razie nie później niż dnia 1 czerwca 2012 r.:If such a Member State intends to fish for krill in the CCAMLR Convention Area, it shall notify the CCAMLR Secretariat, in accordance with Article 5a of Regulation (EC) No 601/2004, and the Commission, and in any case no later than 1 June 2012:
Jeśli takie państwo członkowskie zamierza poławiać kryla antarktycznego w obszarze objętym konwencją CCAMLR, powiadamia ono Sekretariat CCAMLR zgodnie z art. 5a rozporządzenia (WE) nr 601/2004 oraz Komisję i w każdym przypadku nie później niż w dniu 1 czerwca 2013 r.:If such a Member State intends to fish for krill in the CCAMLR Convention Area, it shall notify the CCAMLR Secretariat, in accordance with Article 5a of Regulation (EC) No 601/2004, and the Commission, and in any case no later than 1 June 2013:
Jeśli takie państwo członkowskie zamierza poławiać kryla antarktycznego w obszarze objętym konwencją CCAMLR, powiadamia ono nie później niż dnia 1 czerwca 2014 r. o swoim zamiarze poławiania kryla antarktycznego Sekretariat CCAMLR, zgodnie z art. 5a rozporządzenia (WE) nr 601/2004, oraz Komisję, przy użyciu formularza przedstawionego w załączniku V część C.If such a Member State intends to fish for krill in the CCAMLR Convention Area, it shall notify, no later than 1 June 2014, the CCAMLR Secretariat, in accordance with Article 5a of Regulation (EC) No 601/2004, and the Commission, using the format laid down in Part C of Annex V of this Regulation of its intention to fish for krill.
Kapitan statku rybackiego UE przepływający przez strefę nakładu połowowego, w którym może poławiać, zapisuje i zgłasza mające zastosowanie informacje, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli, nawet jeżeli nie prowadzi na tym obszarze żadnych działań połowowych.The master of a EU fishing vessel crossing an effort zone where it is authorised to fish shall record and report the information referred to in Article 14(5) of the Control Regulation as applicable even if he does not carry out any fishing activities in that zone.
Każde państwo członkowskie zamierzające poławiać kryl na obszarze CCAMLR powiadamia Sekretariat CCAMLR o swoim zamiarze nie później niż cztery miesiące przed regularnym corocznym posiedzeniem Komisji, bezpośrednio przed sezonem, w którym zamierza prowadzić połowy.Each Member State intending to fish for krill in the Area of CCAMLR shall notify the CCAMLR Secretariat of its intention not less than four months in advance of the regular annual meeting of the Commission, immediately prior to the season in which it intends to fish.
- Daj mi trochę ich poławiają ciastka.-Give me some of them fish cakes.
Bez uszczerbku dla przepisów art. 11 wspólnotowe statki rybackie niewpisane do rejestru ICCAT nie poławiają, nie trzymają na pokładzie, nie dokonują przeładunku, transportu, transferu, przetwarzania ani wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym.Without prejudice to Article 11, Community fishing vessels not entered in the ICCAT records shall not fish for, retain on board, tranship, transport, transfer, process or land bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean.
Jej celem jest również zapewnienie, że europejscy rybacy należą do najbardziej odpowiedzialnych na świecie – bez względu na to, gdzie poławiają i pod jaką banderą.It may be found at:ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm
Nie naruszając przepisów szczególnych, statki rybackie UE o długości całkowitej poniżej 10 metrów, które poławiają wyłącznie w wodach terytorialnych swoich państw członkowskich bandery, są wyłączone z obowiązku posiadania upoważnienia do połowów.Without prejudice to special rules EU fishing vessels of less than 10 metres’ length overall which fish exclusively in the territorial waters of their flag Member States shall be excluded from the obligation to a have a fishing authorisation.
Państwa członkowskie ograniczają do poziomów nakładu połowowego z 2006 r., zgodnie z rodzajem narzędzi połowowych, liczbę statków pływających pod ich banderą i mających całkowitą długość wynoszącą 24 metry lub więcej, które poławiają tuńczyki tropikalne w obszarze IOTC.Member States shall limit to the effort levels in 2006, by gear type, the number of vessels flying their flag and having an overall length equal to or greater than 24 metres which fish for tropical tunas in the IOTC Area.
Do celów ust. 2 Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, ustala dla każdego państwa członkowskiego liczbę i odpowiadającą jej całkowitą pojemność brutto statków rybackich, które poławiały, trzymały na pokładzie, dokonywały przeładunku, transportu lub wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 1 lipca 2008 r. Ograniczenie to stosuje się do statków łowczych w zależności od rodzaju narzędzia połowowego oraz do innych statków rybackich w zależności od rodzaju statku.For the purpose of paragraph 2, the Council, acting in accordance with the procedure laid down in Article 20 of Regulation (EC) No 2371/2002, shall determine the number and the total corresponding gross tonnage of the fishing vessels of each Member State that fished for, retained on board, transhipped, transported, or landed bluefin tuna during the period from 1 January 2007 to 1 July 2008. This limit shall be applied by gear type for catching vessels and by vessel type for other fishing vessels.
Liczba oraz odpowiadająca jej całkowita pojemność brutto statków rybackich podnoszących banderę państwa członkowskiego, które to statki mogą poławiać, trzymać na pokładzie, dokonywać przeładunku, transportu lub wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego, ogranicza się do liczby oraz odpowiadającej jej całkowitej pojemności brutto statków rybackich podnoszących banderę tego państwa członkowskiego, które to statki poławiały, trzymały na pokładzie, dokonywały przeładunku, transportu lub wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 1 lipca 2008 r. Ograniczenie to stosuje się do statków łowczych w zależności od rodzaju narzędzia połowowego oraz do innych statków rybackich w zależności od rodzaju statku.The number, and the total corresponding gross tonnage, of fishing vessels flying the flag of a Member State that may fish for, retain on board, tranship, transport, or land bluefin tuna shall be limited to the number, and the total corresponding gross tonnage, of fishing vessels flying the flag of that Member State that fished for, retained on board, transhipped, transported, or landed bluefin tuna during the period from 1 January 2007 to 1 July 2008. This limit shall apply by gear type for catching vessels and by vessel type for other fishing vessels.
Państwa członkowskie oddające kwoty, o których mowa w ust. 2, zmniejszają swój maksymalny dopuszczalny nakład połowowy dla grupy lub grup nakładu, które poławiały w ramach wymienionej kwoty.The Member State returning the quota referred to in paragraph 2 shall reduce its maximum allowable fishing effort in the effort group or groups that previously fished for that quota.
Wspomniana rezolucja określiła procedury służące identyfikacji państw, których statki poławiały tuńczyka i gatunki tuńczykopodobne w sposób obniżający skuteczność środków dotyczących ochrony i zarządzania przyjętych przez ICCAT.That resolution established procedures for identifying countries whose vessels had fished for tuna and tuna-like species in a manner which diminished the effectiveness of ICCAT conservation and management measures.
Wspomniana rezolucja ustanowiła procedury służące identyfikacji państw, których statki poławiały tuńczyka i gatunki tuńczykopodobne w sposób obniżający skuteczność środków przyjętych przez ICCAT dotyczących ochrony i zarządzania.That resolution established procedures for the identification of countries whose vessels had fished for tuna and tuna-like species in a manner which diminished the effectiveness of ICCAT conservation and management measures.
Learning languages?