Ograniczyć (to limit) conjugation

Polish
45 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ograniczę
I will limit
ograniczysz
you will limit
ograniczy
he will limit
ograniczymy
we will limit
ograniczycie
you all will limit
ograniczą
they will limit
Imperative
-
ogranicz
you limit!
niech ograniczy
let him/her/it limit
ograniczmy
let's limit
ograniczcie
you all limit
niech ograniczą
let them limit
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ograniczyłam
I limited
ograniczyłaś
you limited
ograniczyła
she limited
ograniczyłyśmy
we limited
ograniczyłyście
you all limited
ograniczyły
they limited
Future feminine tense
ograniczę
I will limit
ograniczysz
you will limit
ograniczy
she will limit
ograniczymy
we will limit
ograniczycie
you all will limit
ograniczą
they will limit
Conditional feminine tense
ograniczyłabym
I would limit
ograniczyłabyś
you would limit
ograniczyłaby
she would limit
ograniczyłybyśmy
we would limit
ograniczyłybyście
you all would limit
ograniczyłyby
they would limit
Conditional perfective feminine tense
ograniczyłabym była
I would have limited
ograniczyłabyś była
you would have limited
ograniczyłaby była
she would have limited
ograniczyłybyśmy były
we would have limited
ograniczyłybyście były
you all would have limited
ograniczyłyby były
they would have limited
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ograniczyłem
I limited
ograniczyłeś
you limited
ograniczył
he limited
ograniczyliśmy
we limited
ograniczyliście
you all limited
ograniczyli
they limited
Future masculine tense
ograniczę
I will limit
ograniczysz
you will limit
ograniczy
he will limit
ograniczymy
we will limit
ograniczycie
you all will limit
ograniczą
they will limit
Conditional masculine tense
ograniczyłbym
I would limit
ograniczyłbyś
you would limit
ograniczyłby
he would limit
ograniczylibyśmy
we would limit
ograniczylibyście
you all would limit
ograniczyliby
they would limit
Conditional perfective masculine tense
ograniczyłbym był
I would have limited
ograniczyłbyś był
you would have limited
ograniczyłby był
he would have limited
ograniczylibyśmy byli
we would have limited
ograniczylibyście byli
you all would have limited
ograniczyliby byli
they would have limited
Impersonal
ograniczono by
there would be limited
ograniczono by
there would be limited

Examples of ograniczyć

Example in PolishTranslation in English
- Musimy , aby ograniczyć to.- We need to limit this.
- Nie teraz, musimy ograniczyć dostęp do tej strefy, tylko niezbędny personel.Uh, yes, this is doctor-- right now, we need to limit access to this area To only essential personnel.
Chcesz czuć się jak większość Amerykanów, ogranicz się do 5 tys.If you wanted to feel physically like a lot of Americans do, then you'd limit yourself to about 5,000 steps a day.
Dr Williams, jeśli chcesz zostać na tej sali, ogranicz swoje gadanie do absolutnego minimum.Dr. Williams, if you want to remain in this O.R., You will limit your conversations to the work.
Może ogranicz relacje tylko do ważnych spotkań.Maybe, like, you could limit the reports to just significant sightings.
Bądźcie maksymalnie czujni i ograniczcie przekaz radiowy.Use extreme caution and limit radio transmission.
I wszystkie pozostałe ingerencje ze strony państwa, o których Komisja została powiadomiona, miały miejsce przed dniem 9 października 1999 r. Zmiana art. 1 umowy o wypłacie odszkodowań wyłącznie zmieniła (i ograniczyła) środki, które zostały przyjęte wcześniej.Also all other interventions that have been notified to the Commission were adopted before 9.10.1999. The Amendment No 1 to the Indemnity Agreement only modified (and limited) the measures granted earlier.
Jak już wyjaśniono w motywie 378 powyżej, po podjęciu decyzji o zastosowaniu kontroli wyrywkowej Komisja ograniczyła swoje początkowe wezwanie do udzielenia informacji dotyczących konkretnych przedsiębiorstw do producentów eksportujących objętych próbą.As already explained in the recital (378) above the Commission limited its initial request on the provision of the company specific information to the sampled exporting producers following the decision to apply sampling.
Jeśli chodzi o Outokumpu, to ze względu na ograniczone dowody dotyczące lat 1987 i 1988 Komisja ograniczyła swoją ocenę tej firmy do okresu po wrześniu 1989 r.The Commission limited its assessment with respect to Outokumpu to the period after September 1989 because of limited evidence for the years 1987 and 1988.
Komisja jednak ograniczyła się do zbadania jedynie tego, czy istnieje ewentualny strukturalny nadmiar mocy produkcyjnych i uznała, że nie jest zobowiązana do badania, czy dane inwestycje są realizowane na rynku mającego tendencję zniżkową.Nevertheless, the Commission limited itself to investigating only the possible existence of structural overcapacity and considered that it was not required to verify whether the investments in question were carried out in a declining market.
Komisja nie zgadza się z tym twierdzeniem i po raz kolejny nawiązuje do pisma w sprawie uzupełnienia braków, gdzie po otrzymaniu od rządu ChRL odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ograniczyła zakres wymaganych informacji wyłącznie do banków, w których rząd ten ma bezpośrednie lub pośrednie udziały [89].The Commission disagrees with this claim and once again refers to the deficiency letter where, following the GOC reply to the questionnaire, it limited the scope of the information requested only to banks where the GOC has direct or indirect shareholdership [89].
Chociaż władze francuskie mogły to uczynić, nie ograniczyły mechanizmów odpowiedzialności ani gwarancji.Although they are free to do so, the French authorities have not limited these liability or guarantee mechanisms.
Dalekosiężne strategie i regulacje ograniczyły skutki kryzysu dla dochodów z prywatnych systemów emerytalnych w przypadku większości obecnych emerytów, ale część uczestników może spodziewać się dochodów poniżej oczekiwań.Long-term oriented strategies and the regulatory framework have limited the impact of the crisis on private pension income for most of those retiring today, but some will face outcomes below their expectations.
Dalekosiężne strategie i regulacje ograniczyły wpływ kryzysu na dochody z prywatnych systemów emerytalnych dla większości obecnych emerytów, ale część uczestników może spodziewać się dochodów poniżej oczekiwań.Long-term oriented strategies and the regulatory framework have limited the impact of the crisis on private pension income for most of those retiring today, but some might face outcomes below their expectations.
Jak wynika z powyższego, władze norweskie ograniczyły zakres programu nieodpłatnej pracy badawczo-rozwojowej do małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw.As appears from above, the Norwegian authorities have limited the Unpaid R&D Labour Scheme to small and micro companies.
Jednakże władze islandzkie poproszone o wykazanie, że wysokość premii gwarancyjnej odzwierciedla stawkę rynkową, nie przedstawiły dowodów na uzasadnienie tego twierdzenia, lecz głównie ograniczyły się do przytoczenia odnośnych przepisów ustawy o państwowym funduszu gwarancyjnym.However, despite being invited to prove that the guarantee premium reflects the market rate, the Icelandic authorities have not substantiated this point, but mainly limited themselves to repeat the relevant provisions of the State Guarantee Fund Act.
Takie zachowanie byłoby sprzeczne z celami postawionymi w art. 3 ust. 1 lit. g) WE, sprecyzowanymi w art. 82 WE, w szczególności w akapicie drugim lit. b) i c) tego postanowienia, ponieważ odmowa sprzedaży ograniczyłaby rynki zbytu ze szkodą dla konsumentów i stanowiłaby dyskryminację mogącą spowodować nawet wyeliminowanie partnera handlowego z właściwego rynku.Such conduct is inconsistent with the objectives laid down in Article 3(1)(g) EC, which are set out in detail in Article 82 EC, particularly in points (b) and (c) of the second paragraph of that article, since the refusal to sell would limit the markets to the prejudice of consumers and would amount to discrimination which might in the end eliminate a trading party from the relevant market.
W pkt 183 tego wyroku Trybunał uznał, że takie zachowanie byłoby sprzeczne z celami postawionymi w art. 3 lit. f) traktatu EWG [następnie art. 3 lit. g) traktatu WE, obecnie art. 3 ust. 1 lit. g) WE], sprecyzowanymi w art. 86 traktatu EWG [następnie art. 86 traktatu WE, obecnie art. 82 WE], w szczególności w akapicie drugim lit. b) i c) tego postanowienia, ponieważ odmowa sprzedaży ograniczyłaby rynki zbytu ze szkodą dla konsumentówIn paragraph 183 of the same judgment, the Court held that such conduct is inconsistent with the objectives laid down in Article 3(f) of the EEC Treaty (Article 3(g) of the EC Treaty, and now Article 3(1)(g) EC), which are set out in detail in Article 86 of the EEC Treaty (Article 86 of the EC Treaty, and now Article 82 EC), particularly in points (b) and (c) of the second paragraph of that article, since the refusal to sell would limit the
- Nie martw się, ograniczyłem moc więc nie przekaże naszej lokacji Wraith.- Don't worry. l limited the power. It won't transmit to the Wraith.
Albo ograniczyłeś się tylko do robienia masażu stóp Prekogom?Or was your detail limited to giving Precogs foot massages?
Aby zmniejszyć ryzyko dla konsumentów i gatunków niebędących przedmiotem zwalczania, wnioskodawca ograniczył swoje wsparcie do zastosowań w przypadku drewnianych materiałów opakowaniowych w pojemnikach.In order to reduce the risk to consumers and non-target species, the applicant has limited its support to uses on wood packaging material in containers.
Dane liczbowe za 2009 r. odzwierciedlają jednak wpływ wypadku, który miał miejsce w rafinerii Sines i który na kilka tygodni ograniczył funkcjonowanie rafinerii i produkcję.However, 2009 figures reflect the impact of an accident at the Sines refinery that limited for a period of several weeks the running of the refinery and the production.
Jak Trybunał przypomniał w szczególności w pkt 18 wyroku Dorsch Consult przeciwko Radzie i Komisji, na który Sąd powołuje się w pkt 160 wyroku w sprawie FIAMM i pkt 153 wyroku w sprawie Fedon, Trybunał ograniczył się w utrwalonym orzecznictwie do wskazania pewnych przesłanek, przy spełnieniu których taka odpowiedzialność mogła powstać, w sytuacji gdyby zasada odpowiedzialności Wspólnoty z tytułu zgodnego z prawem działania miała zostać uznana w prawie wspólnotowym (zob. podobnie ww. wyrok z dnia 6 grudnia 1984 r. w sprawie 59/83 Biovilac przeciwko EWG, Rec. s. 4057, pkt 28).As the Court of Justice noted in particular in Dorsch Consult v Council and Commis­sion, paragraph 18, a judgment to which the Court of First Instance refers in paragraph 160 of the FIAMM judgment and paragraph 153 of the Fedon judgment, the Court has on the contrary hitherto limited itself, as set out in settled caselaw, to specifying some of the conditions under which such liability could be incurred in the event of the principle of Community liability for a lawful act being recognised in Community law (see also, in similar terms, Case 59/83 Biovilac v EEC [1984] ECR 4057, paragraph 28).
Jednak w analizowanym zgłoszeniu Region Sycylii nie ograniczył się do marginesu uznaniowości określonego w przepisach krajowych, ale skorzystał ze swoich uprawnień w celu ustalenia zróżnicowanych stawek podatku dla określonych sektorów i podatników, niższych od normalnej stawki podatku stosowanej w regionie.However, in the case notified, the Region of Sicily has not limited its intervention to the margin of autonomous discretion established by national law but has used its power to introduce for certain sectors and taxpayers tax rates that are different from, and lower than, the standard regional tax rates.
Kiedy ostatni raz ktoś cię fizycznie ograniczył?When's the last time someone physically limited you?
Więc, potężnie ograniczyliśmy potencjalną liczbę podejrzanych.So, we've vastly limited the potential number of suspects.
Pozwany i rząd niemiecki ograniczyli swoją argumentację do wykładni załącznika H kategoria 2 do szóstej dyrektywy.The defendant and the German Government have limited their arguments to the interpretation of Annex H, Category 2, to the Sixth Directive.
Przedsiębiorstwo B zostało założone w Liechtensteinie w 2004 r. w odpowiedzi na niekorzystne zmiany na rynku ubezpieczeń po 2001 r., gdy ubezpieczyciele i reasekuratorzy handlowi zaczęli żądać większych udziałów własnych, ograniczyli swoje zakresy ubezpieczenia oraz sprzedawali ubezpieczenia i reasekurację po wyższych cenach i na bardziej rygorystycznych warunkach.Company B was founded in Liechtenstein in 2004 as a reaction to adverse insurance market developments after 2001 when commercial insurers and reinsurers began to demand higher retentions, limited their capacities, and sold insurance and reinsurance at higher prices and at more restrictive terms and conditions.
Rosjanie ograniczyli ataki tylko do celów wojskowych.It appears that the Soviet attacks have been limited to our military installations.
Toshiba-Mitsubishi (TM) i JAEPS, japońscy producenci rozdzielnic z izolacją gazową, ograniczyli swoją działalność w EOG do przetargów w Islandii i na Cyprze.By contrast, the Japanese GIS manufacturers Toshiba-Mitsubishi (TM) and JAEPS have in the EEA limited their activities to tenders in the island states of Iceland and Cyprus.
Ponieważ muzyka ma tylko trzy melodie, ograniczę się do opowiedzenia o trzech kochankach.Since the music has three voices, I will limit myself to talking about three lovers.
Ale mamy pewien system, który tę nieciekawość ograniczy.Well, we, uh... We have a system that I think will limit the ugliness.
Brak ochrony ograniczy ich działalność.The lack of security will limit their activism.
Czasem jednak zdarza się, że rodziny nie mają możliwości gościć zagranicznych uczniów. W takim przypadku można skorzystać z innych sposobów zakwaterowania, takich jak schronisko młodzieżowe lub akademik, choć ograniczy to doświadczenia językowe i kulturowe.However, it is sometimes impossible for a family to host a foreign pupil, and you may need to resort to other solutions such as a youth hostel or student accommodation – although this will limit the linguistic and cultural experience.
Decyzja zatwierdzająca opiera się na fakcie, że władze fińskie zobowiązały się, iż przedsiębiorstwo Finnvera ograniczy swoją działalność do zarządzania programami pomocy państwa [30].The approval decision is based on the fact that Finnish authorities have given a commitment that Finnvera will limit its activities to the administration of state aid schemes [30].
Dlatego też, nakazując odzyskanie pomocy niezgodnej z prawem, Komisja ograniczy swój nakaz odzyskania do różnicy, która mogłaby istnieć między przychodami wytwórców energii w ramach ich umów PPA a przychodami, jakie w tym okresie mogliby oni uzyskać na rynku bez umów PPA.Consequently, when ordering the recovery of unlawful aid, the Commission will limit its recovery order to the difference that may have existed between the power generators’ revenues under their PPAs and the revenues they could have obtained on the market without PPAs over that time period.
Jeśli odbiorą, ograniczymy ich ruchy.If they pick it up, it will limit their movements.
W zamian... ograniczycie się do swoich tradycyjnych praktyk. Nic, co popsułoby handel albo politykę.In return, he expects you will limit to yourself to your traditional liberties and malpractices-- nothing that will disrupt trade or politics.
Tendencje te ograniczą możliwości wzrostu zatrudnienia w przyszłości.These trends will limit the scope for future employment growth.
Biorąc pod uwagę poziomy realizacji programu odnotowane w ciągu pierwszych trzech lat oraz w celu zapewnienia właściwego wykorzystania funduszy unijnych, należy przewidzieć mechanizm związany z wynikami państw członkowskich, który ograniczyłby kwotę pomocy, o którą wystąpiono z wnioskiem, przekraczającą kwotę ich przydziału szacunkowego.Bearing in mind the levels of execution of the programme recorded during the first three years and in order to ensure an appropriate use of Union funds, it is necessary to provide for a mechanism linked to the performance of Member States which would limit the amount of the aid requested above the amount of their indicative allocation.
- Karmienie, ograniczyło się, do jednej ofiary w miesiącu. Jak oczekiwałem.The feedings have been limited to one sacrifice per month, as expected.
Cal-Sci ograniczyło nawet jego dostęp do superkomputerów.You know, Cal Sci has even limited his access to the supercomputers.
Jej kostium był z całą pewnością Germański. Natomiast w 1487, Bawarskie prawo czystości, lub Reinheitsgebot, znacząco ograniczyło dostępność miodu.Now, her costume was obviously Germanic but in 1487, the Bavarian purity laws, or Reinheitsgebot severely limited the availability of mead.
Nie wydaje się więc, aby przedsiębiorstwo prywatne, które ograniczyło się do zmiany swej formy prawnej na spółkę akcyjną, mogło powołać się na ten tekst w celu uzyskania zwolnienia ze związanych z tym przekształceniem opłat i obciążeń prawnych.It does not therefore appear that a private undertaking which limits itself to changing its corporate form to that of a public limited company can rely on that text in order to obtain exemption from the statutory fees and charges relating to that transformation.
Odkąd miasto ograniczyło publiczne zgromadzenia, pojawiają się w całym mieście.Since the City limited public gatherings, they've been popping up.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ograniczać
restrict

Similar but longer

odgraniczyć
separate

Other Polish verbs with the meaning similar to 'limit':

None found.
Learning languages?